Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin sürdürülebilir olmasında en büyük pay Avrupa imalat sektörünündür. Ancak bu başarı sı işlemler ve ürünlerde sürekli bir inovasyon çalışması yapılması na bağlanabilir. Özel sektörden gelen yükümlülüklerdeki artışa ek olarak, üye ve aday ülkelerdeki ortak vizyon geliştirme çalışmalarını Avrupa Komisyonu ile birleştirmek gerekir. Bu vizyon ise sanayi düzeyinde başlar ancak daha da ileri giderek, teknik, çevresel ve sosyal olaylara dikkat çeker.

2020 İCİN BİR YOL HARİTASI
2000 yılının Mart ayında Lizbon’da Avrupa Konseyi, AB’nin ‘dünya ekonomisi için daha fazla iyi işletmeler ve sosyal haklar - rekabetçi ve dinamik bilgi’ye sahip olma amaçları açıklandı. Bu büyük amaç güçlü ve rekabetçi bir üretim sektörü olmadan düşünülemez. Sanayi teknolojileri için Avrupa Araştırma Alanı’ nın (European Research Area-ERA) kurulması, bütün üye ülkelerin istihdam, çevre duyarlılığı, rekabetçi zorluklarla baş edebilme gibi konularda birlikte hareket edebilmesi içindi. ‘Manufuture -a vision for 2020’ araştırması Avrupa Komisyonu’nun davet etti- ği (High Level Group) araştırma organizasyonları yöneticileri ve kendi deneyimlerini paylaşmaya sunan endüstri yetkilileri sayesinde AB üretim sanayi konusunda bir yol gösteriyor ve tüm bu görüşlerin bir sentezini sunuyor. Manufuture (İngilizce manufacture ‘üretim’ ve future ‘gelecek’ kelimelerinden üretilmiş bir sözcük) hem sanayi hem de eğitim sisteminden sosyal ihtiyaçlara kadar pek çok kompleksi içinde barındı- ran güçlü bir vizyon. Bu kavram aynı zamanda geleceğin üretim stratejilerine ileri görüşlü gelişimde yol gösterecek bir araç. Yine bu kavramın aynı zamanda dünya ekonomilerini başarıya ulaştı rmak için harekete geçirecek temel konsantrasyonlar gibi üretim platformları nın formulasyonuna da liderlik etmesi olasıdır.

AVRUPA URETİM STRATEJİSİ
Manufuture’ın anahtar sonuçları: Sanayi transferini destekleyecek, yüksek fayda sağlayacak güvenli istihdam ve dünya üretim faaliyetinden en büyük payı almak için araştırma ve inovasyona dayanan Avrupa üretim stratejisinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için bir ihtiyaç var. Sadece hizmet endüstrisine dayanan bir ekonomi uzun dönemde ayakta kalamayacak. Üretime bağlı servislerde ve hiz met sektöründeki yükselen istihdam artı şı, direkt üretim sektöründe olan istihdam düşüşünü dengeliyor. Bununla birlikte, AB sanayi şu anda, gelişmiş ve düşük ücretli ülke ekonomileri tarafından çok büyük bir baskı altında. Üretim sektöründeki her istihdam hizmet sektöründeki 2 istihdama denk geldiği için, hizmetlerdeki güvence, AB üretim sektöründe rekabetçilik olmadan uzun dönemde devam edemez. Sanayi transferi kesinlikle yapılmalı. Rekabetçi, çevresel ve sosyal zorluklarla baş edebilmek için uyumlu bir çabaya ihtiyaç duyulacaktır. Üretimde yeni yöntemler gerekli-inovatik üretim gibi. Üretim sanayilerinin geleneksel yapısı, toprak, işçi ve sermaye olmak üzere üç şarta bağlıdır. Burada AB ülkelerini bekleyen zorluk ise yeni bir yapıya doğru ilerleyebilmek. Buradaki yeni yapı, bilgi ve sermaye sayesinde kurulan ‘inovatik üretim’ olarak tanı mlanabilir. Değişim, kazanç edinimi, gelişme, korunma ve yeni bilgi sağlanması gibi yeni tutumların adaptasyonu da önemlidir.


AB’DEKİ İSTİHDAMIN YUZDE 70’İ URETİM SEKTORUNE BAĞLI
Bugün Avrupa’daki üretim faaliyetleri AB Gayrisafi Milli Hasılası’nın yüzde 22’lik bir bölümünü oluşturur. AB GSMH’sinin toplamda yüzde 75’i ve Avrupa’daki istihdamın yüzde 70’i üretim sektörüyle bağlantılı. Bu da üretim sektöründeki her bir istihdamın üretimle ilgili sektörlerde de iki istihdama yol açtı- ğı anlamına geliyor. Avrupa üretimi AB ekonomisinin sürdürülebilirliği için çok önemli bir potansiyele sahip, ancak başarı sı üretim ve işlemlerdeki inovasyonun devam etmesine bağlı. Sektöre yönelik bir çok hareket planı ve teknoloji platformu şimdiden üretildi veya kimya, inşaat, kağıt, çelik, tekstil ve ulaşım gibi spesiŞk sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle hazırlık aşamasında.


NEDEN MANUFUTURE?
Son dönemlerdeki sanayi politikaları üzerinde çalışmalar yapan İletişim Komisyonu’na göre: “Sanayi Avrupa’nın refahı için çok önemli bir rol oynuyor. Avrupa ekonomisi sanayideki dinamizme bağlı kalmaya devam ediyor.” Bu son 2 yıl içinde komisyonun çıkarttığı üretime yönelik ve üretim aktivitelerinin Avrupa’dan düşük ücretli ekonomilere kaymasından endişe duyan, ikinci doküman. İstihdam olanakları sağlamak kadar, inovasyonu canlandırarak ve onun vası- tasıyla da entellektüel birikimi sağlayarak yaratılan aktif bir üretim sektörü çok önemli. Örneğin İrlanda ve İspanya son dönemdeki ekonomik başarılarını kendi üretim sanayilerindeki başarıları- na borçlular. Değişim vizyonu sadece tek bir perspektiften görülemez. Avrupa ve çevresinde birleşik bir bilgi toplulu- ğu yaratılmalı.

AVRUPA’DAKİ URETİM
Avrupa Birliği 26 milyondan fazla şirketin ev sahibi. Üretim konusunda işletmelerin sayısı bu toplam sayının yüzde 10’nunu oluşturuyor, bu da yaklaşık 2,5 milyon Şrma anlamına geliyor. Bugün Avrupa üretim aktiviteleri AB GayrisaŞ Milli Hasıla’sının yüzde 22’sini oluşturuyor. Global karşılaştırmalar gösteriyor ki Avrupa uzun süredir pek çok sektörde liderliğ ini korumaya devam ediyor. Ancak bu pozisyon iki cephede zorluklar yaşıyor. Diğer taraftan, AB sanayisi özellikle ileri teknoloji sektöründe, diğer gelişmiş ekonomilerle rekabet yarışını sürdürüyor. Ancak daha geleneksel sektörlerdeki üretim yüksek bir oranda düşük ücretli ekonomilere doğru kayıyor. AB üye ülkelerinin her birinde kendi içlerinde piyasa farklılıkları olduğu da not edilmeli. 2004 yılındaki genişlemesinin ardından Birlik, düşük ücretli ekonomilerle bağlantılı olan ancak aynı zamanda dikkate değer teknolojik deneyimleri olan bir grup ülkeyi de içine aldı. Merkez ve Doğu Avrupa’da yer alan yeni üye ve aday ülkeler (Bulgaristan ve Romanya ile birlikte bu ülkelerin 8’i kabul edildi) kendi bölgelerinde ve orijinal 15 AB ülkesindeki bütün üretim istihdamı- nın yüzde 21’ini kapsıyor. Bulgaristan ve Romanya hariç, istihdam oranları ise yüzde 15. En büyük işverenler ise gıda ve içecek sektörü, tekstil, metal ve aynı zamanda makine mühendisliği.

AB UYESİ 10 YENİ ULKE URETİMİN YUZDE 11’İNE SAHİP
Satın alma gücü pariteleri kullanılarak, aynı 10 ülke Avrupa üretim sektörünün yüzde 11’ini oluşturuyor. Bununla birlikte, ağaç ürünleri ve mobilya, metalik olmayan ürünler, gıda ve içecek gibi sektörlerde daha büyük bir paya sahipler. 15 AB ülkesi özellikle kağıt ve baskı, kimyasal, makine ve parçası, elektrik gibi sektörlerde çok güçlü. Merkez ve Doğu Avrupa bölgesindeki bu 10 ülke, üretim performanslarının büyümesiyle diğer 15 AB ülkesini geride bıraktı. Ancak üretim istihdamının dengeli olduğu Batı Avrupa’nın aksine, diğer ülkelerin performansını yakalayan bu ülkeler önemli istihdam kayıplarıyla karşılaştı. Hatta Batı Avrupa’da bile, devam eden performanstaki yükselme istihdamda direkt düşüşlere neden oldu. (Bu durum aynı zamanda ABD’deki üretim sektöründe son 20 yılda yaşanan istihdam düşüşlerine de bir ayna tutabilir.) Amerika’daki üretim üzerine hazırlanan ABD hükümet raporuna göre aslında 1990’larda, üretimin istihdamdan aldığı pay Batı Avrupa’da ABD’den çok daha hızlı düştü. Bununla birlikte, ortak hizmetlerle ilgili istihdamlardaki büyüyen rakam, direkt istihdamdaki kaybı telafi edebilir. Örne- ğin otomotiv sektöründe, otomobil üretimini temsil eden iş gücü, sektör tarafı ndan kontrol edilen toplam istihdamdan daha küçük bir orana sahiptir. En azından kısa dönemde, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla iş gücü - yoğun üretim transferinin, Avrupa sınırları boyunca iş bulma şansı için oluşabilecek göçü önlerken, bugünkü durumlarını çözmelerine yardımcı olacağı öngörülebilir.
AVRUPA’NIN GUCLU VE ZAYIF YONLERİ
Avrupa’nın güçlü ve zayıf yönleri birçok başlıkta toplanabilir: Güçlü yönler; Avrupa sanayisi pek çok alanda modern ve rekabetçi. Tedarikçiler, üreticiler, hizmet verenler ve kullanıcı Firmalar arası ndaki büyük ağı ile uzun ömürlü bir sanayi kültürü var. Çığır açan araştırma kapasiteleri ise tüm üye ülkeler tarafından erişilebilir. Avrupalı işletmelerin yüzde 99’luk bir kısmı KOBİ. Avrupa sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yol aldı. Çevre korunması konusundaki önemli yatırımlar, temiz teknolojiler ve çevre dostu üretim süreçleri yeni üretim ve tüketim paradigmaları na izin verdi. Üye ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel farklar görüş açılarında bir genişlik getiriyor ve alışılmışın dışında olan çözümler sağlıyor. Zayıflıklar; Avrupa üretim sanayi verimliliğ indeki büyüme son dönemlerde ABD’nin altında kaldı. Enformasyon ve bilgisayar teknolojileri ve yeni teknolojilere yatırım hala çok düşük. İnovasyon aktiviteleri çok zayıf. AB’nin yeni fikir eksikliği gibi bir sıkıntısı yok ancak bu yeni fikirleri yeni ürünlere ve üretim süreçlerine transfer etmede çok da başarılı değil. Spot: “ Avrupa Birliği 26 milyondan fazla şirketin ev sahibi. Üretim konusunda işletmelerin sayısı bu toplam sayının yüzde 10’nunu oluşturuyor, bu da yaklaşık 2,5 milyon firma anlamına geliyor. Bugün Avrupa üretim aktiviteleri AB Gayrisafi Milli Hâsıla’sının yüzde 22’sini oluşturuyor. Global karşılaştırmalar gösteriyor ki Avrupa uzun süredir pek çok sektörde liderliğini korumaya devam ediyor.”