Öncelikle Sektör Platformu’nun kurulma fikrini ortaya çıkaran şartları bize aktarır mısınız?

Platform fikri, birliktelik ihtiyacının ürünü. Birlikte düşünmek, birlikte çözüm geliştirmek, bilgimizi, imkanlarımızı paylaşmak, sorunları dayanışarak aşmak, sektörü düzenleyen, etkileyen tedbir ve tasarruflara yön verebilecek güce kavuşabilmek. Süreçler çok hızlı gelişiyor. Her sabah, önceki akşamdan farklı bir dünyaya uyanır olduk. Tehditler ve fırsatlar bu süreçlerde pay sahibi olanların lehine tezahür ediyor. Muazzam üretim hacmi sayesinde en ekonomik üretimi yapan Doğu ile yüksek bilgisinden kazandığını en faydalı şekilde sarf eden Batı arasına sıkışmış durumdayız. Doğu ile baş edebilmek için çok daha fazla üretmeli, işletmelerimizi hızla büyütebilmeliyiz. Batı ile yarışabilmek için bilgi üretir hale gelmek zorundayız. Her iki yolun müşterek veya farklı bir çok gerekleri var ama güçlü şirketler, güçlü sektörlerin ilk şartı. Bunların alt yapıları bizim tecrübelerimiz, fikri katkılarımız olmaksızın sağlıklı biçimde kurulamaz. Yaşadıklarımız dile getirilmedikçe, düzenleyici sistemler de statik kalır, eskirler. Makine imalatında ileri gidip de sorunlarını aşamamış ülke yok. Gelişmişliğin ön şartı sanayileşmek, onun da gereği makine üretiyor olmak. Bunun toplumsal alanda nelere tekabül ettiğini bir yana bırakalım, kendimize özgü bir sentez ile küresel aktörlerden biri haline gelebilmek, sadece ticaret dengemiz için dahi bir zaruret. Derneklerimizin bir araya gelişi desektörümüzün hızlı ilerlemesinde sırası,  zamanı gelen bir aşama oldu. Sektörümüzün ilk firmaları 50’li yıllarda kuruldu. İlk sektörel derneklerimiz 70’li yıllarda kuruldu. Platformumuz ise 2007 sonunda. Alman Federasyonu 1890’da kurulmuş; Avrupa’da alt sektörlerdeki dernekleşmenin 1800’lü yılların ikinci yarısından itibaren başladığını görüyoruz. 200 yıllık firmalar var. Doğuda daha geç, Hindistan, Tayvan, Japonya, Avustralya sektörleri 1940-50 arasında, biz daha ilk firmalarımızı kurmadan dernekleşmişler. Biz makine imalatına giriştiğimizde, ileri giden ülkeler uluslararası üst örgütlerini bile kurmuşlardı. Yani, çok geriden başladığımız bir yarıştayız. Dikkatli davranmak zorundayız. Birbirimize ihtiyacımız var.

Makine sektörünü bu denli geniş bir şekilde temsil eden bir oluşumu oluşturmak kuşkusuz kolay olmamıştır. Bu birlikteliği yakalama noktasına kadar ortaya konan çaba ve faaliyetleri bizimle paylaşır mısınız?

Üst örgütlenme ihtiyacı uzun bir süredir hissediliyor, dillendiriliyor. Ciddi ilk çabalar beş altı yıl kadar öncedir; İhracatçı Birliğimizin kuruluşuyla aynı döneme denk gelir. Fakat pek az sayıda derneğin gündeminde idi o zamanlar. Sesimizi duyurmak istiyorduk ama derneklerimizin çoğu çok genç ve zayıf idi.

Kuvvetlice olan birinin altında örgütlenebilir miyiz, onun tüzüğünü değiştirerek bir şemsiye derneğe çevirebilir miyiz diye uğraşmıştık. Bunun üye tabanları nda problemler doğurabileceği ve derneklerin mali açıdan güçlenebilmeleri için zamana ihtiyaç bulunduğu anlaşılınca, Platform fikri ağır bastı. Başka sektörlerde başarılı icraatları olan platformlar vardı; bir grup arkadaş onları inceledik, bir çok taslak doküman hazırladık, protokoller ve çalışma ilkelerini belirledik. Dayanışma, topyekun davranış geliştirme, lobi eksiğimizi gidermek hızla önem kazanıyordu. Bence, bu fikrin sektöre mal oluşu, 21 Aralık 2005'te Bursa'da 9 derneğin katılımıyla yaptığımız ilk toplantı iledir. Bir akşam yemeği idi. Oldukça canlı geçmişti, bu iş tutacak diye ayrıldığımızı hatırlıyorum. Fakat beklediğimiz hızla ilerlemedi. Bu arada İhracatçı Birliğimiz de gelişiyordu, bir çok projeler peş peşe hayata geçirildi.

Güzel olan, sektörün projeleri birlikte sahipleniyor oluşu ve yönetimlere gelen arkadaşlarımızın projeleri aldıkları yerden ileri götürmeleri oldu; Platform düşüncesi de böylece canlı kaldı. Nihayet somutlaşma aşaması, OAİB'nin de sürece dahil olmasıyla yakalandı. 16 Şubat 2007’de Kuruluş Protokolü ile Çalışma İlkelerimizi imzaya açtık. 27 dernek, birlik ve sektörel kuruluş katıldı. Bazılarının tüzük değişikliği yapması gerekti; meşakkatli bir süreç idi. Sayın Mahmut Akıllı’ya ve mesai arkadaşlarına müteşekkiriz, süreci fevkalade başarılı bir şeklide nihayete kavuşturdular. 5 Kasım 2007’de Başkanlar Kurulu ilk toplantımızı yaptık. İcra Kurulumuzu görevlendirdik.

12 Mart 2008’de yaptığımız ikinci toplantıya kadar yapılanmamız, web sitemiz, çalışma araçlarımız, dokümanlarımız tamamlandı. Nasıl haberleşeceğiz, nasıl toplanacağız, nasıl karar alacağız, sekreterya nasıl hizmet verecek gibi konularda sistematik geliştirdik. Üye derneklerin imkanlarını, ihtiyaçlarını tespit ettik. Senelik Çalışma Programının onaylanması ile de ilk dönem başlamış oldu.

Sektör Platformu’nun sektör için ne anlam ifade etmesi hedefleniyor?

Platformun anlamı şudur bence: Bu sektör örgütleniyor; hatta örgütlüdür artık. En hızlı olabilecek ile başlamış, kurumsal örgütlenmeye ilk adımını atmıştır. Örgütlenme tabandan yukarıya doğru, olması gerektiği gibi, fevkalade doğal bir şekilde gerçekleşiyor. 27 alt segmentimiz var; tarifelere bakmazsak çok daha fazla. Segment dernekleri giderek güçlenip, daha başarılı hizmetler yapar oldular. Bilgi paylaşımını, tanıtım ve eğitim faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası toplantı organizasyonlarını artan sıklıkta ve kalitede gerçekleştiriyorlar.

Ama sektörün genelini ilgilendiren konularda lobi güçlerinin sınırlı kalması normal. Her dernek bu nevi problemlerin halli için münferiden emek verdi, vermeyi sürdürüyor da. Tabiidir ki, bu gayretleri birleştirmek hem sarf olunan emeği ve parayı azaltacak, hem de etkilerini artıracaktır. İki temel arayışı öne çıkarmak gerekir; sektörün lobi gücünü artırmak ve derneklerin kaynaklarını daha verimli kullanmak. Başkanlar Kurulunun onayı ile 12 Mart’da deklare ettiğimiz misyon ve vizyon cümlelerimizde, Platformumuza sektör ve ülke adına yüklediğimiz anlamı ifade etmeye çalıştık.

Misyonumuz, “Ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için makine imalat sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.

Vizyonumuz ise, “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden makine imalat sektörünün, üretim hacmi, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmak”tır.

Platform’un kurulmasının üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti, geçen bir yılın ardından baktığınız zaman Platformun önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmesi açısından kat ettiği mesafeyi bizimle paylaşır mısınız?

Evet, Kuruluş Protokolünün imzaya açılışı Şubat 2007’de olmuştu. Kuruluşta görev yapan dernekler hemen imzalayabildiler, çünkü üyeleri ve tüzükleri zaten buna hazırlanmıştı. Fakat çoğu için zaman gerekliydi. Belli bir çokluğa ulaşmadan yola çıkmanın mahzurlarını daha önce yaşamıştık, aynı hataya düşemezdik. Netice; 27 kuruluşla ilk bir araya gelişimiz Kasım 2007’dir. Birinci dönemin Şilen başladığı 12 Mart’a kadar, çalışma programımızda öngördüğümüz hazırlıkları tamamladık. 2008 dönemi için faaliyetlerimizi üçe ayırdık. Üyelere, sektöre ve medyaya yönelik çalışmalar yapacağız.

Üyelerimize yönelik icraatımız, onları Makine Tanıtım Grubu fonlarından desteklemek, OSO ve Kalite İşareti Projelerine iştiraklerini sağlamak, Web sitesi olmayan derneklere Platform sitesi altı nda bölümler ayırmak, üyelerine erişim ve onları tanıtım imkanlarını oluşturmak, varsa yapılanma, büro, şube, eleman vb. problemi olan dernekleri tespit ederek müşterek ekonomik çözümler geliştirmeleri için girişimlerde bulunmak, uluslararası üst organizasyonlarda ülkemizi temsil etmek imkanı bulamamış üye derneklerin, ulusal temsil kabiliyetine kavuşturulmalarını teşvik etmek, yurtdışı çalışmalarına destek vermek şeklinde olacak. Başladı da; bu tarihe kadar, 5 üyemizin yukarıdaki amaçlara yönelik 7 projesine Tanıtım Grubu fonlarından 70.000 YTL’ye yakın destek ayrılmasını sağladık. Sektöre yönelik olarak, Platformda temsil edilmeyen alt sektörlerin, dernekleri yoksa dernekleşmeleri için girişimlerde bulunulması, varsa derneklerinin Platforma kazandırılması, Platformun, Makine sektörü üzerinde tasarrufta bulunan, yönlendiren, düzenleyen tüm kurumlarca tanınmasının ve çalışmalarında temsilci bulundurulmasının sağlanması, sektörle ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile Başkanlar Kurulunu buluşturacak periyodik randevular gerçekleştirilmesi, TUBİTAK bünyesinde kurulan Teknoloji Platformları arasına Makina Teknoloji Platformunun da katılması için girişimlerde bulunulması, piyasa denetimi ve gözetimi ile kayıt dışı faaliyet ve haksız rekabet konuları nda ısrarlı girişimlerde bulunulması, piyasa düzenleyicileri ile işbirliği içinde olunması faaliyetlerini amaçladık. Sayın Tüzmen, 12 Mart’da toplantımızda bizimleydi; Sayın Unakıtan’ı ziyaret ettik; Sanayi Bakanlığı Makine Teknik Komitesi ile TOBB Makine Sanayi Sektör Meclisi temsilcilerimize yer açtı. TUBİTAK ile çalışmaları başlattık.

Sektörel medya organlarında Platformu, üyelerini ve makine sektörünü tanıtıcı röportaj ve makaleler yayınlanmasının sağlanması, Başkanlar Kurulu toplantılarına medyanın ilgisini sağlayacak şekilde, sektörün ilgisine mazhar olmuş kişilerin davet edilmeleri, toplantılar sonrasında sohbet oturumları düzenlenmesi, sektörü etkileyecek güncel sorunlar veya gelişmeler hakkında basın bültenleri oluşturulması da, medyaya yönelik üçüncü etkinlik tarzımız olacak.

Sektör Platformunda yer alan kuruluşların belirlenmesinde temel kriterler neler oldu? Şu an için var olan 27 üye sayısı sabit bir sayı mı? İleriki günlerde daha fazla kuruluşu da Platformda görebilecek miyiz?

Türk Makine Sanayiine ve onun tabanını oluşturan alt veya yan sektörlere hizmet eden, makine tasarımı veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş adamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler arayan, bu yolda dayanışmayı sağlayan; sektörünün gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması için uğraş veren, üyelerinin dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunurken, iç pazarda haksız rekabeti engelleyici tedbirler geliştirmeye çalışan; çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırarak sektörel yeniliklerden üyelerini bilgili kılan; araştırma ve geliştirmeyi destekleyip, teknoloji üretimini teşvik ederek Türk Makine Sanayiinin topyekûn kalkınmasına hizmet etmek amacını taşıyan; Türk Makine İmalat Sanayiinin herhangi bir sektörünü üst düzeyde temsil eden; ulusal ve uluslararası merciler önünde imkanları nı ve sorunlarını dile getiren; amaçları örtüşen uluslararası dernek, birlik, federasyon gibi üst organizasyonlarda yer alıp, buralarda biriken teknik ve ekonomik bilgiyi özümseyip üyelerine aktaran ve nihayet, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmak amacını taşıyan dernek, birlik ve sektörel kuruluşlar, “Makine Sanayii Sektör Platformu”nun potansiyel üyeleridirler. Temel kriterler bunlar; hemen bütün sektörel dernekler bu amaçlar için kurulur ve mücadele ederler. Bugün 27 olan sayımız da mevcut derneklerin büyük çoğunluğunu ifade etmektedir. Yeni dernekler de kurulacak, aramıza katılacaklardır. Bu platform, üye kuruluşların eşit düzeyde temsil edildikleri bir forumdur.

Bütün başkanlar, Eş Başkan sıfatını taşırlar. Hiçbir mali külfeti yoktur; külfet sadece, gönüllülük esasıyla ve ikişer yıllık dönemler itibariyle sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşa aittir. Bu onur, kuruluş döneminde OAİB’ne nasip oldu. Sekreterya, 2009 sonunda maddi imkanları ve kadroları yeterli olan bir kuruluşa devir edilebilir ya da OAİB bir dönem daha bu fedakarlığı sürdürebilir; zamanı gelince hep birlikte karar verilecek bir durum. Önemli olan, birlikte davranmayı hızla öğrenmemiz ve bunu çalışmalarımıza yansıtmamız.

Makine Sanayi Sektör Platformu için yaptığınız çalışmalarda en çok karşılaştığınız sorunları bizimle paylaşır mısınız?

Hemen hiçbir problemle karşılaşılmadığını söylemem lazım. Çok büyük bir ilgi ve katılım gördük. Altyapı hazırlığında görev yapan, fiiliyata geçerken görüşmeleri sürdüren, emek veren bütün arkadaşlarım çok önemli katkı yapmışlar, bunların karşılığını da 27 derneği bir araya getirmenin kıvancını yaşayarak almışlardır. Bu oluşum, gerçekten de tarihib ir oluşumdur. Bu yapılanma ne kadar geniş bir tabana oturursa o kadar başarılı olacaktır. İkinci nokta, alt sektörlerin özel sorunlarıyla yukarıdan başa çıkılamaz; o yüzden derneklerimizin tamamı çok önemlidir. Her biri bir segmenti temsil ediyor; bütün segmentler KOBİ ağırlıklı. Buna bağlı olarak, çok sınırlı maddi imkanlarla çalışıyorlar. Bir araya gelişimiz, maddi bazı olanaklar da sağlayacaktır. Bir takım imkanlarımızı paylaşabiliriz. Almanya’da, Fransa’da, İsviçre’de ve birçok ileri ülkede, sektör derneklerinin aynı binalarda, uzman kadroları birlikte istihdam ederek çalıştıklarını görüyoruz. Sektöre yapılabilecek en büyük hizmet, bu fiziki ortamı da hazırlamak olur.

Firmalarımızı bekleyen sorunlar çok; kısaca değinelim. İhtisaslaşacağız; yani daha az çeşitle uğraşacağız. Ölçek ekonomisi tesis edeceğiz; yani daha çok üreteceğiz.

Yenilikçi olacağız; fikri mülkiyet haklarımız çok önemli hale gelecek. Haksız rekabeti önlemek zorundayız; kayıt dışı satış, kayıt dışı istihdam ile bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bunların rekabetçilik üzerindeki doğrudan etkileri dikkat alındığında, aksine devam edenlerin sayısının hızla azalması zaruridir. Bu kaçınılmaz süreç ilave sancılar doğuracaktır; derneklerimize ise bu noktada büyük görevler düşecektir.

 

SPOT 1:

“ Platform’un, toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden makine imalat sektörünün, üretim hacmi, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmasını hedefliyoruz.”

SPOT 2:

“ Bugün 27 olan sayımız da mevcut derneklerin büyük çoğunluğunu ifade etmektedir. Yeni dernekler de kurulacak ve aramıza katılacaklardır. Bu Platform, üye kuruluşların eşit düzeyde temsil edildikleri bir forumdur. Bütün başkanlar, Eş Başkan sıfatını taşırlar.”

 

Adnan Dalgakıran

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

"PLATFORM FİKRİ BÜYÜK TAKDİRLE KARŞILANDI"

Bir sektörün tüm unsurlarını aynı çatı altında görmek her açıdan çok önemlidir. Makine sektörü olarak bizler gerçekten çalışmaya hevesli insanlarla bir araya gelmeye ve gayet demokratik teşkilatlanmalar kurmaya özen gösteriyoruz. Herkesin fikirlerini rahatlıkla söyleyebileceği, özgür alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bu alanları oluşturursanız insanlar birliktelikten çekinmezler çünkü kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir alan bulmuşlar demektir. Platform düşüncesinin ana fikri şudur: Makineciler  gerçekten de işleriyle çok alakadar olan insanlar. Lobiciliğin önemini bilseler de o kadar çok işleriyle uğraşmak durumundalar ki. Binlerce parçayı dizayn ediyorlar, milimetrenin binde biriyle uğraşırken kafaları yüzde 100 kendi işlerinde oluyor. Ama diğer taraftan işimize bir sanayi kolu olarak baktığımızda kafamızı biraz yukarı kaldırmamız gerekiyor. Alttaki insanlara daha çok inisiyatif vererek büyük resmi görmeye çalışmamız gerekiyor. Bu Platformu oluştururken de biz arkadaşlarımıza şunu söyledik. Meselelerimizi tek başımıza dile getirmek yerine, bu meseleleri bu platformda tartışmaya açalım. Herkes fikrini açık açık söylesin. Bu sayede belki de yanlış bildiğimiz bazı şeyleri düzeltir ve ortaya doğru bir şeyler çıkartabiliriz. Ardından da hepimiz o doğruyu sahiplendiğimizde, onu savunmak çok daha kolay hale gelir. Platform fikri büyük takdirle karşılandı ve OAİB Genel Sekreteri Mahmut Akıllı’nın da büyük katkılarıyla bunu çok kısa sürede hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemdeki toplantılarda kendi aramızda KDV indiriminden tutun da ara mamul ya da ikinci el makine girişi gibi kavramları kendi aramızda tartışmaya açacağız. Bu tartışmaların neticesinde ortaya çıkan sonuçları da tüm kurumlar savunur hale gelecek. Bu sonuçları yetkililere de “Sektörün tamamının istediği budur, sektörün menfaatleri bu yöndedir” şeklinde sunabilme imkanına sahip olabileceğiz.

 


Mahmut Akıllı

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri

"MAKİNE SEKTÖRÜ GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"

Dünya ölçeğinde makine sektörü sanayileşmenin temelini oluşturmaktadır. Sektörün yarattığı istihdam ve katma değer ile birlikte ülkemiz ihracatında her geçen yıl payını artırarak büyümede önemli bir görev üstlenmektedir. Tekstilden tarıma, kimyadan otomotive kadar diğer tüm endüstri dallarına sağladığı destek her geçen gün artacaktır. Ülkemizin gelişmiş ülkeler sınıfına terfi etmede hayati bir konumda bulunan sektörde yaşanacak en küçük gelişme, diğer sektörlerin daha hızlı gelişmesine yol açarken, benzer şekilde küçük bir olumsuzluk ise şüphesiz diğer imalat dallarını da menfi yönde etkilemektedir.

İhracata dayalı kalkınma modelini benimseyen Türk Makine Sanayi, karşılaştığı sorunların çözümü yolunda yakın bir zamana kadar sesini yeterince duyuramamış ve sahip olduğu büyük stratejik öneme rağmen kamuoyu gündeminde yer edinememiştir.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar makine imalat sanayisinin gelişimi amacıyla alt sektörlerde bir araya gelerek birleşmelerine karşın yakın bir zaman öncesine kadar sektörün tamamını kapsayacak şekilde birleşme genişletilemediği için daha büyük projeler hayata geçirilememiştir. Alt sektörleri temsil eden ve kurumsal yapılanmasını tamamlamış tüm mesleki örgütler bir üst organizasyon çatısı altında önemli girişimler yapmış ve nihayet, kurulduğu günden itibaren makine sektörünün gelişimi için bir çok önemli projeyi hayata geçiren Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin çalışmalara destek olmasıyla başlayan süreç çok hızlı bir şekilde sonuçlanarak Makine Sanayii Sektör Platformu kurulmuştur.

Makine sektöründe dernekler arası işbirliği gündemi çerçevesinde 16 Şubat 2007 tarihinde dernek ve birlik temsilcileri ile yapılan toplantıda belirlenen hedef, çalışma ilkeleri ve üye kriterleri doğrultusunda; makine sektöründe mevcut mesleki örgütler Genel Sekreterliğimizce tek tek ziyaret edilerek yoğun bir temas başlatılmıştır. Makine sektörünü hak ettiği noktaya getirecek kararların ortak akılla alınması, bu kararlar doğrultusunda çalışmaların tek elden ve ivedilikle yürütülmesi amacıyla faaliyetlerine başlaması gereken Makine Sanayi Sektör Platformu protokolü hazırlanmıştır. Protokol 27 Dernek, Birlik, Oda ve OSB tarafından imzalanmış ve 5 Kasım 2007’de yapılan ilk Başkanlar Kurulu toplantısında Platformun kuruluşu ilan edilerek İcra Kurulu ve sekretaryası görevlendirilmiştir. Platformun ilk Başkanlar Kurulu toplantısına kamu kurumlarından üst düzey yetkililer ve üniversitelerden değerli bilim adamları iştirak etmiş, ilgili basın kuruluşları yoğun ilgi göstermiştir. 12 Mart 2008 tarihinde gerçekleşen ikinci Başkanlar Kurulu toplantısına Devlet Bakanımız Sayın Kürşad TÜZMEN’in katılımı Platforma güç vermiştir. Makine sektörünün sesini duyurmak amacıyla oluşturulan, ülkemizde bu özelliğe sahip tek kuruluş olan Platform, faaliyetleri ile sektöre katkılar sağlamaya başlamıştır. Gerçekleştirilmesi zor bir projeyi tamamlayarak ulaşmış olduğu yüksek dayanışma kültürü seviyesini ispatlayan Türk Makine İmalat Sanayii, sektörü en üst düzeyde temsil eden Platform ile sesini çok daha kuvvetli bir şekilde duyuracak ve haklı taleplerini elde etmek için çok daha etkili bir lobi çalışması yaparak kendi geleceğini en doğru şekilde belirleyecektir

Merih Eskin

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili

"PLATFORM DİĞER SEKTÖRLERE DE ÖRNEK OLACAK"

Sektör platformu, makine sektöründe dernekler ve birliklerin hemen hemen tamamını kapsayarak, bütün noktalarda birlikteliği yakalayan bir hareket. Bu denli büyük bir birliktelik pek az sektörde var. Bütün sektör kurumlarının katılımıyla çok büyük bir güç odağı haline gelmiş durumda. Makine sektörünü ilgilendiren, herhangi bir karar alma döneminde mutlaka bu platformun fikirlerine başvurulacak. Şöyle düşünebiliriz, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi kurumlarda yapılması gereken şeyler, makine sektörünün çok farklı noktalarından görüş alınarak derleniyordu. Şu anda tüm oluşumların yer aldığı böyle bir platform sayesinde, eskiden olduğu gibi tek tek derneklerin veya girişimcilerin fikir beyan etmesinden farklı olarak bütün sektörün talepleri bir süzgeçten geçirilerek ortak akıl ürünü olan bir görüş bildirilecektir. Platform’un gelecek süreç için çok önemli işlevleri olacağını düşünüyorum. Platformun, diğer sektörlere örnek olması açısından da son yıllarda gerçekleştirilen en başarılı birliktelik olduğunu söyleyebilirim.

Uğur Karaduman

BESİAD Genel Sekreteri

"PLATFORM SESİMİZİ DUYURACAK"

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin girişimi ile yakın zamanda kurulan makine sektör platformuna yeni üye olduk. Biz bağlantı elemanları yani cıvata ve vida üreticileri olarak makine sektörüyle çok yakından ilişkiliyiz. Bu platforma üye olurken, sektörle işbirliği halinde neler yapabiliriz, sektöre zaten yan sanayi olarak hizmet etmekteyiz ama bu çalışmayı daha planlı ve daha verimli bir şekilde nasıl yürütebiliriz gibi sorulara yanıt üretmeyi, zaten yakın ilişkide olduğumuz makine sektörü bileşenleri ile birlikte ortak hareket etmeyi amaçladık. Aynı zamanda üyelerimizin, bu bağlamda daha aktif, daha etkin olabilmeleri için buradaki problemleri dile getirerek, problemlerimizin çözümünde daha fazla rol almaları için, bu platforma üye olma gerekliliğini hissettik. Bağlantı elemanları sektörü olarak en önemli problemlerimiz, yetişmiş, kalifiye iş gücünün yetersizliği. Bununla ilgili eğitime önem verilmeli, meslek okullarına ağırlık verilerek yetişmiş insan açığı kapatılmalı. Buna yönelik, makine sektör platformundan destek almayı ve sesimizi platform aracılığı ile daha iyi duyurmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de somut adımlar attık. Şu anda yürüyen projelerimiz var. Aynı zamanda platformun da bizi destekleyen bir projesi var. Eğitimli eleman eksikliği dışında, dış ticaretle alakalı, gümrüklerle alakalı sorunları mız var. Yurtdışından, özellikle Çin’den gelecek uygun olmayan ürünlerin girişinin engellenmesi ihtiyacı var. Burada, bizim üretimimizi ve verimliliğimizi düşürebilecek durumların önüne geçilmesini istiyoruz. Ankara’da Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in de katılımcısı olduğu toplantıda, makine sektörünün genel problemlerinin hemen hepsi gündeme getirildi. Bu toplantıdan sonra, daha nitelikli, hedeşeri daha netleşmiş bir çalışma yürütüleceğini ve daha somut adımlar atılacağını umut ediyorum. Sektör platformunun da bizim sorunlarımızın çözümünde işlevsel olacağını düşünüyorum.

M. Akif Temelli

ANASDER Başkanı

"PLATFORM TANITIMA KATKIDA BULUNACAK"

Platform, Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya piyasası nda Türk ürünü imajını yükseltmek adına kendi oluşturduğu bir ekiple kalitesi yüksek ürünleri tespit ederek dünya piyasasına tanıtılması konusunda katkıda bulunmalı. Aynı zamanda sektör ayrıştırmaları nı yaparak uygun bulduğu ürünlere kataloglarda yer vererek ticaret müşavirliklerimiz kanalı ile tüm ilgililere ulaşmasının sağlamalı. Ülkelerin gümrük mevzuatları ve muhtemel karşılaşılabilecek engelleri belirten broşürler hazırlayarak makine ihracatçı sektörünün bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 

Talat Avcı

ENOSAD Yönetim Kurulu Üyesi

"DİYALOG ORTAMI SAĞLANDI"

Makine platformunun kuruluşunu olumlu ve olması gereken bir gelişme olarak görüyorum. Herkes aynı fikirde olmasa da, tek fikir çıkmasa da diyalog kurulması nı sağlayacak bir ortam yaratıldığı ve OAİB de bizi bu platforma dahil ettiği için memnunum. Kendi olanaklarımızla ulaşamadığımız pek çok kurum veya kişiye Platform sayesinde ulaşarak kendimizi ifade etme fırsatını yakaladık. Bu açıdan memnunuz. Makine platformunun ihracata ve makine üretimine katkı sı ne olur, şimdiden bir şey söylemek zor. İhracat arttığı oranda ithalat daha fazla yükseliyor. Aradaki orantıyı tersine çevirecek adımlar atılmalı. Bu açıdan ihracata katkılarını zaman gösterir diyorum.

Yaşanur Ağbaba

Anadolu Un Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri

"ÇALIŞMALAR ÇOK OLUMLU"

Türkiye’de ilk defa makine sektöründe böyle büyük bir platform kuruldu. Platform bu açıdan gerçekten çok önemli. Çalışmaları çok olumlu ve başarı lı bir biçimde ilerliyor. Gelinen noktadan çok memnunum. Bence Platform Türkiye’nin makine ihracatında dünya çapında önemli bir yere gelmesine hizmet edecektir.

 

Gültekin Acar

SADER Başkanı

"MEDİKAL SEKTÖR PLATFORMUN DESTEĞİNİ BEKLİYOR"

Makine Platformu daha çok ısıtma, soğutma, havalandırma, sektörleri ile ilgili gibi görünüyor. Bizim medikal sektörle ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Biraz da bizim sektöre konu başlıklarında yer ayrılması gerekiyor. Medikal sektörü ilgilendiren de bir toplantı yaparlarsa katkısı olacağını düşünüyorum. Ama şu anda bir katkısı olmadığını söyleyebilirim. Bizim sektörün asıl sıkıntısı, bazı malzemelerin örneğin paslanmazların, yüzde 18 KDV ile alınıp yüzde 8 ile satılması. Bu sorunu da gündeme getirdik ama henüz bu konuda da bir adım atılmadı.

Cemal Ayla

Ambalaj Makinecileri Derneği Başkanı

"MAKİNE SEKTÖRÜ GÜÇ BİRLİĞİNDE"

Sektör Platformu’nda birlikte olmamızın en önemli sebebi, ülkemiz için en önemli katma değer sağlayan sektörlerden biri olan makine sektöründe güç birliği yaratma, TR malı kalitelidir hedefi olmasıdır. İthale dayalı montajdan, satıştan ziyade, imalatçıları n ve imalatını destekleyen, güçlendiren ithal yan sanayi mallarını kullanarak, ürettikleriyle Türkiye’nin GSMH’sine en fazla ciroyu değil, katma değeri sağlayacak işleri yapanların bir araya gelmesi bizleri bir yere götürecektir. Birlikten kuvvet doğarı atalarımız boşa söylememişlerdir.

Bu sayede, sorunları da birlik olarak çözebileceğimize olan inancımız tamdır. Makine sektörü olarak beklentilerimizi, Ankara’da Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, platform üyesi derneklerin başkanlığı ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda da dile getirdik. Biz makineciler, yurtdışı tanıtımlarda, özellikle yurtdışı fuarlarda, diğer sektörlerde yaşanmayan önemli yükleri yüklenmekteyiz. Bu anlamda fuar teşviklerinde ve sergi ürünü nakliyelerinde diğer sektörlerden farklı bir uygulama istiyoruz. Örneğin turizm, beyaz eşya veya tekstil sektörü fuarında 100 metrekare bir stand yaptığınız zaman, oraya götüreceğiniz sergi ürünün nakliyesi, ürününün montajı, sergiye hazırlığı, fuar sonrası demontajı ve bu işleri yapacak ekibin maliyeti ile, makinenin sektörü fuarı nda 100 metrekare bir stand yaptığınız zaman, oraya götüreceğiniz sergi ürünün nakliyesi, ürününün montajı, sergiye hazırlığı, fuar sonrası demontajı ve bu işleri yapacak ekibin maliyeti birbiri ile hiçbir kalemde kıyas kabul etmez. Fakat bütün sektörler aynı potada değerlendiriliyor, aynı uygulamaya tabii tutuluyor.

Bunun karşılığında biz makineciler mağdur oluyoruz. Örneğin geçenlerde katılımcı olarak bulunduğum İnterpack Fuarının açılış öncesi ve kapanışında sergilediğimiz 40 metreküplük nakliye büyüklüğüne sahip makinenin montajı ve demontajı için üç kişilik ekip çalıştı. Bu maliyet, diğer sektörlerle karşı laştırıldığında gerçekten çok büyük maliyet farkları ortaya çıkar.

Teşvik sisteminin, daha adil ve sektörlerin ülkeye kazandırdığı katma değer göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve çok ciddi kontrol edilmesi gerektiğine inanıyorum. Makine sektör platformu, bu sorunun çözümünde önemli bir araç olabilir. Platform tüm sektörü temsil ettiği için artık suyu çıkmış, neredeyse bir iki günde alınabilir hale gelmiş diğer kalite belgeleri yerine, kendi vereceği kalite belgeleri ile TM-Türk Malı imajını çok yükseklere taşıyabilir. Ülke olarak makine sektörümüzün tanı tımı için, platform vasıtası ile yurtdışında, devlet destekli sektörel bazlı fuarlar açabiliriz. Bunu Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin sektör temsilcilerinin başarı ile yaptığını biliyoruz, görüyoruz. Onların almı ş olduğu devlet desteğini biz de arkamıza alabilirsek aynısını yapabiliriz. Sektör platformu bize bu açıdan da yardımcı olacaktır. Tabi bu devletin bize bakış açısı ve yetkililerin gözündeki değerimiz ile ilintilidir. Platform olarak taleplerimizi iletmemiz tekil firmalar veya dernekler olarak taleplerimizi iletmemizden çok daha etkili olacak diye düşünüyorum.

Adnan bey’in uzun süredir dünyada olduğu gibi Türkiye’de de makine sektörü stratejik sektör ilan edilmelidir çabası son zamanlarda diğer sektörlerin de sahiplendiği bir slogan haline geldi. Bence tek ölçü var; yarattığın katma değerin nedir? Tekrarlıyorum, birliğin olduğu yerde güç olur. Bu platformda onun için varız.

Ahmet Serdaroğlu

AKDER Başkanı

"PLATFORM AKDER’İN FELSEFESİYLE UYUMLU"

AKDER Akışkan Gücü Derneği, ülkemizdeki makine imalatçı ve ihracatçılarına yerli veya ithal ürünler ve bu ürünlerle ilgili projeler sunarak, makine imalatçılarına ulusal ve uluslararası pazarlarda olanaklarda rekabet gücü kazandırmayı da ana gayelerinden biri olarak saymaktadır ve bu nedenle OAİB önderliğinde hayata geçirilen makine sektör platformunun imzacısı olmuştur. Türk makine sektörünü daha genel bir çerçeveden ve bütünlüklü olarak ele alan makine sektör platformu, sektör mensupları nın sorunlarını bir merkezden çözmeyi ve sektörel dayanışmayı sağlamayı kendisine amaç edinen AKDER’in felsefesi ile de uyumlu olduğu için bu oluşumdan son derece umutluyuz. Bu noktada platform olarak taleplerimizi dile getirmemizin, bizlerin tek başımıza yapacağı girişimlerden çok daha etkili olacağını düşünüyorum ve platformun Türk makine sektörüne faydalı olmasını diliyorum.

Münevver Olcayson

İmes Yönetim-Teknik Birim Başkanı

"ÇÖZÜMLER ARTIK DAHA KOLAY BULUNACAK"

Platform toplantıları ile birçok sektör bir araya gelerek ortak sorunlarını dile getirme fırsatı yakaladı. Ortak sorunlar karşılıklı olarak paylaşılırken, çözüm önerileri de zaman zaman ortaya konuldu. Bu örgütlenme ile aranan destek ve çözümler mutlaka daha kolay elde edilebilecektir. Önemli olan, Platform birlikteliğinin belirlenen hedefler çerçevesinde bozulmadan devam etmesi. Makine Sanayii Sektör Platformu’nun kurucularına ve katılımcılarına çok teşekkür ediyor ve devamlılığını diliyoruz.

Ersan Bakanay

İSKİD Başkan

"AR-GE KONUSUNDA GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Sektörümüzdeki Ar-Ge çalışmaları çok masraflı ve geri dönüşümü uzun vadede oluyor. Platformdan beklentimiz öncelikle bu Ar-Ge çalışmalarının başka kaynaklardan karşılanmasının sağlanmasıdır. Cironuzun yüzde 5’ini bile ayırdığınız zaman Ar-Ge çalışmalarına bayağı bir kaynak ayırmış oluyorsunuz. Bu yüzden bu çalışmaların desteklenmesi lazım. Platformdan ikinci beklentimiz ise bazı ürünlerimiz gereksiz bir şekilde ÖTV kapsamına giriyor. Platform bu ürünlerin ÖTV kapsamından çıkartılmasını sağlamalı. Platformda yakalanan birliktelik bu sorunların çözümünde yararlı olacaktır. Sorunlarımızı en azından dile getirmemizi sağlayacak zemini bu platform hazırlayabilir.

Tevfik Akannaç

MİB Yönetim Kurulu Üyesi

"PLATFORMUN PAYLAŞIMCI YAPISI MUHAFAZA EDİLMELİ"

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği önderliğinde oluşturulan Makine Sanayii Sektör Platformu’nun birçok dernek, birlik, oda ve OSB tarafından desteklenmesi Türk Makine Sanayi gelişimi açısından çok önemlidir. Sektörümüzün nabzını tutan Makine İmalatçıları Birliği (MİB)’in bu oluşum içinde yer alması ve desteklemesi, konuların toplanması ve etkinliği ile de çözülmesi açısından faydalı olacaktır. Bu platformun etkin olabilmesi için paylaşımcı ve bütün katılımcıları temsil edebilecek bir yapıyı muhafaza etmesi, içine aldığı sektör hakları ve sorunlarını titizlikle takip ederek çözmesi ve savunmasını ilke olarak benimsemesi gerekir. Makine sektörünün gelişimi acısından ortak sorunlarımız var. Platformun haksız rekabetin önlenmesi, sanayi envanterinin çıkartılması, yan sanayinin daha verimli kullanılması ve geliştirilmesi, dış pazarlarda sektörün daha güçlü temsil edilmesi, yatırımların planlanması ve yönlendirilmesi, işletmelerin finansal problemlerine çözümler, uzun vadeli düşük faizli kredi temini (özellikle ihracatçılar için), sanayi bölgelerinin organizasyonu ve etkili kullanımı, Ar-Ge faaliyetlerinin Tüm makine imalatçılarına yönelik olarak planlanması ve Ar-Ge merkezleri oluşturulması ve KOBİ’lere hizmet verilmesi, sürdürülebilir rekabet şartlarının sağlanabilmesi için alt sektörlerin birbiri ile bağlantılı çalışması, ihtiyaçlar doğrultusunda teknik personel eğitiminin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak gibi sorunları n belirlenmesi ve katılımcı üyelerin ortak görüşleri ile somut adımlar atılması bu platformu daha da güçlendirecektir.

Duran Karaçay

İMMB Yön. Kur. Başkanı

"BİLGİ PAYLAŞIMI HIZLANACAK"

İş Makineleri Mühendisleri Birliği Derneği olarak, bilgi paylaşımını makine sektörünün gelişmesinde önemli bir etken olarak görmekteyiz. Makine Sektör Platformu sektörün güç birliğini ve bilgi paylaşımını sağlayacak bir kuruluş olmuştur. Sektör ve Sivil toplum örgütleri olan sektör dernekleri ile devlet arasındaki ilişkileri sektörün büyümesi yönünde geliştirecek olan Makine Sektör Platformu, derneğimizin hem destek vereceği, hem de destek alacağı bir oluşumdur. Bu nedenle önemsiyor ve destekliyoruz.

 

Orhan Aydın

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

"SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN PLATFORM ŞART"

Makine sektöründe, önde gelen 27 sivil toplum ve meslek örgütünün bir araya gelerek kurduğu Platform, sektörde yaşanan sorunların çözümü için bir adım olmuştur. Sektörün gelişmesi ve rekabetçi bir nitelik kazanması yolunda önemli bir merhaledir. Platformun Ankara’da yaptığı ve Sayın Devlet Bakanı mız Kürşad Tüzmen’in de katıldığı ilk toplantıda pek çok sorun dile getirildi. Bu sorunlardan biri de imalatçılarımızın arsa temini sorunudur. Üretim alanı açmak isteyen sanayiciye kamu arazi sağlayabilir.

Çünkü birçok ülke bunu yapıyor. Mülki idareler, belediyeler ve özel idareler bir araya gelerek bu sorunu çözebilir. Ülkemizde ilgili kurumlarla, belediyelerle arsa mücadelesi veriliyor. Örneğin Ostim’deki bir makine imalatçısı firma büyüyor, kapasitesini artırmak için daha büyük bir arsa arıyor. Bu arsayı alabilmesi için bazen tüm varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalıyor ve firma tümden yok oluyor. Sektörün gelişmesinin önünde Ar-Ge’den envanter yokluğuna, denetim yetersizliğinden, kayıt dışılığa kadar pek çok sıkıntı var. Tüm bunlara karşın biz OSTİM olarak bölgemizde bu sektöre özel önem veriyoruz. İş makineleri imalat ve yedek parça ihracatı konusunda 20 kadar KOBİ’yi şirket çatısı altında bir araya getirdik. Bu şirket birçok ülkeye ihracat yapıyor. Sektörde rekabet analizi, kümelenme ve üniversite-sanayi işbirliği konularında projeler yapıyoruz. Tanıtım ve dış pazarlar konusunda Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile çalışmalarımız var. Özellikle iş ve inşaat makineleri sektörünün Ostim’de odaklanması tesadüf değildir. Ankara’da ne kadar iş makinesi yedek parçası satan ya da imal eden varsa kapısını çalarak hazırladığı mız iş merkezlerine çağırdık. Onları OSTİM’de topladık. Son yıllarda sektörün önde gelen marka firmalarını da bölgemize davet ettik, kendilerine arsa verdik. Ostim olarak, Türkiye genelinde ve hatta çevre ülkelerde iş makinesi konusunda akla gelen ilk adres olmak istiyoruz.

Orhan Okur

Öncü Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı

"PLATFORM İHRACATI ARTIRACAK"

Derneğimiz Platformun oluşması süresince gerekli desteği vermiştir. Platformun faaliyetlerinde de üzerine düşeni yerine getirecektir. Platformun çalıfirmalarının ihracata katkısı olacağı kanaatindeyiz. Artan ihracat demek; gelir demek, istihdam demek, kalkınma demektir. Ancak platformun ciddiyetle çalışması, sorumluluklarını yerine getirmesi, yeni fikir ve düşüncelere, farklı anlayışlara açık olması gerekir. Platformun ihracat yapılacak ürünlerin üreticilerinin desteklenmesi ile ilgili projeler oluşturması, ihracat yapılacak ülkelerdeki pazar altyapısının araştırılarak üreticilerine duyurulması ve devletten destek bekleyen anlayıştaki ihracatçılar yerine, ihracat yaparak devletini destekleyen anlayışın oluşturulması ve ihracata engel olan hususları n tespit edilerek kaldırılması için girişimlerde bulunması gerekmektedir.

Mehmet Ali Özkan

TÜMDEF Genel Başkanı

"PLATFORMDAN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmek için makine sektörü yaşamsal önem taşımaktadır. Makine sektörü her yıl ihracatta daha da ilerlemesine, büyüme oranlarını geliştirmesine rağmen, dünya pazarında hala istenilen seviyeye ulaşabilmiş durumda değil. Dünya pazarından Türk makinecilerinin almış olduğu binde 4’lük pay gerçekten çok manidar. Sektörümüzün ulusal ve uluslararası düzlemde karşılaştığı pek çok sorunlar mevcut. Bizler tekil dernek ve birlikler olarak bu sorunları gündeme taşıdığımızda gereken etkiyi uyandırmakta zorlanıyoruz. Ancak 30’a yakın kuruluşun bir araya gelmesi ile kurulan Makine Sanayii Sektör Platformu, kurumsallaşmış yapısı ve birlikten alacağı kuvvet ile bu sorunları çok daha etkili bir şekilde gündeme getirebilir ve çözüm noktasında önemli rol oynayabilir. Bu noktadan çıkışla, platformdan ciddi beklentilerimiz mevcut. OAİB önderliğinde kurulan Makine Sanayii Sektör Platformu’nun ülke olarak içinde bulunduğumuz genel ekonomik sıkıntılardan sektörlerin daha az etkilenmesi ve platforma bağlı sektörlerin kamuda oluşan sektörel sorunlarının çözümü noktasında biraz daha aktif olmasını bekliyoruz.

 

Hayrullah Yelkenci

PAGDER Başkanı

"SEKTÖR POLİTİKALARINI DAHA RAHAT ÜRETECEK"

Üretim ve ihracatı hızla artan sektörün sorunları da aynı paralelde büyüyor. AB entegrasyon sürecindeki Türk makine imalat sektörünün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynayacak sektörel kuruluşlarını, geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplamak amacıyla oluşturulan Makine Sanayii Sektör Platformu, 2007 yılı Temmuz ayında kuruldu. Platform, sektörün diğer yan sektörler ile beraber hızlı gelişimini sağlamak, makine sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında etkili olmak hedeflerini de taşıyor.

Türk makine sektörünün üretim süreçleri kalitesi, uluslararası piyasalarda yer alma ve pazarlamadaki yetkinlik gibi diğer ülkelere göre sahip olduğu avantajlarını geliştirerek dünya piyasalarında hak ettiği yeri alması, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı. Ortak bir çaba ile kurulmuş olan Makine Sanayii Sektör Platformu, söz konusu engellerin kaldırılmasında önemli rol oynuyor. Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER de, Makine Sanayii Sektör Platformu’nun aktif üyesi olup, bu platformda PAGDER, Başkan ve Genel Sekreter ile üst düzeyde temsil ediliyor.

Muammer Akgün

KBSB Başkan Yardımcısı

"PLATFORMUN CİDDİ ÇALIŞMALARI VAR"

Yakın zamanda, 30’a yakın dernek ve birliğin katılımıyla kurulan Makine Sanayii Sektör Platformu, potansiyel olarak etkin olması muhtemel bir platformdur. Son bir yıllık gidişata baktığımızda, bu platformun ciddi bazı çalışmalar yaptığını ve Ankara tarafından da ciddiye alınmakta olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Kazancılar ile ilgili konuların da buraya taşınmasında yarar görmekteyiz. Makine Sanayii Sektör Platformu’nun sektörün gelişmesi için öncelikle atması gereken adımlar var. Nitelikli üretim yapan firmalara destek olacak ve niteliksiz üretimin önünü kesecek uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerekiyor.

Kazanlarda ithal haksız rekabetin önlenmesi ve yeni çıkan yüzde 15 fiyat avantajı kanununun uygulanması için harekete geçilmesi, ayrıca bilinçsizce uygulanan kombi kullanımının ikna yöntemi ile makul seviyelere çekilmesi için bakanlıklar nezdinde görüşmeler yapılması gerekiyor. Bunun dışında özellikle kazan + brülör imalatının da sektörel teşvik kapsamına alınması sağlanmalı. Meslek okulları ve kaynak kursları gibi nitelikli iş gücü yaratan kurumları n yaygınlaştırılmasına ve Ar-Ge çalışmalarına destek alınması için faaliyetler yürütülmesi gerekmekte. Ve en önemlisi ihracatı artırıcı teşviklerde yeterli devlet desteğinin sağlanması gerekmektedir. Sektör platformunun yakaladığı büyük birliktelik sayesinde bu taleplerimizin karşılanmasında önemli rol oynayacağına ve hem kazan sektörünün hem de genel olarak Türk makine sektörünün gelişimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Kutlu Karavelioğlu

POMSAD Önceki Başkanı

"PLATFORMU SEVİNÇLE DESTEKLİYORUZ"

Makine imalat sektörünün 20 kadar segmenti var; bunlardan belli bir büyüklüğe ve olgunluğa kavuşabilmiş olanlar, firmalarının müşterek sorunları için sektörel davranış geliştirmeyi, örgütlenmeyi, en başta haksız rekabete karşı dayanışmak ve küresel rekabette güçlenmek için zaruri görmüşlerdir. Ülkemizde pompa vana sektörünün ilk firmalarının 1960'lı yıllarda kurulduğunu görüyoruz; o dönemde dahi 100 yılı çoktan devirmiş onlarca firma vardı dünyada. Biz dernekleşmeyi bir on sene kadar tartıştıktan sonra, 1997'de başarabildik. Bu gecikmenin sebeplerinden biri sektörün çok hızlı yayılması, kısa sürede Avrupa’daki hemen her ülkeden daha fazla sayıda imalatçıya sahip olması ve bir araya gelmekte güçlük çekmesi idi. Sonra sorunlar ve dünya pazarında başarılı olmak hedefi, işi layığınca yapan firmaları bir çatı altına topladı. POMSAD kurulduğunda, Amerikan derneği 75 yaşı nda idi, Alman, İngiliz, Fransız dernekleri de bir o kadar eskidir. 2001 yılında üye olduğumuz Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği bu yıl 46. yılını kutluyor, 2003'de üye olduğumuz Avrupa Vana Sanayicileri Derneğinin yaşı 47. Bu durum diğer segmentler için de hemen hemen aynıdır. Biz oyunun kurallarını yeni yeni öğreniyoruz ama çok da hızlı kavrıyoruz. Özeti şudur: Her sektörün, kendi için mücadele edecek, sözcülüğünü yapacak, iletişimini, eğitimini, tanıtımını yapacak, kendi içinden gelme bir temsilci örgüte, sivil bir kuruluşa kaçınılmaz biçimde ihtiyacı vardır. Bir dernek, bir segmentin gelişmişliğinin en önemli göstergesidir.

Daha üst örgütler de böyledir. Makine imalat sektörünün, bugün bir çok derneği var; bir çok segmentte tek bir temsilci varken bazılarında birden fazla var. Bu bir zenginlik elbette, işin katma değer yüksekliğinin de bir göstergesi. Fakat bir federasyonumuz yok; kendi içimizde hiyerarşik bir yapılanmaya kavuşmak için gerekli anlayış zemini henüz oluşuyor. Platform da bu oluşumun bir göstergesi, başarılı bir ürünü. POMSAD, makine imalat sektörünün genel sorunlarının halli için bir veya birkaç derneğinkinden çok daha büyük bir güce ihtiyaç olduğunu düşünüyor, bu sebeple de en başından beri bu fikre destek veriyor. Sadece Platforma değil, sektörün bir araya geldiği bütün çalışma düzlemlerine katkı sağlıyor; meclisler, komiteler, birlikler hep işbirliğini geliştirebileceğimiz, dayanışabileceğimiz, imkan ve bilgilerimizi paylaşabileceğimiz yerlerdir. İhracatta muazzam bir potansiyel yakaladık, sonuçları ortada; bir yandan uluslararası platformlarda, forumlarda, örgütlerde segmentlerimiz için çaba sarf ederken, öte yandan kendi evimizde güçlenebilmeliyiz. İhracatçı Birliğimiz bunu derhal kavradı, ya da sektör ihtiyacı kendi İhracatçı Birliğiyle sonuçlandırdı, en hızlı şekilde birleşiverdi. Tanım farkı yok bence; ne ölçüde olursa olsun, kim katkıda bulunmuşsa müteşekkiriz. Platformumuz çok önemli işler yapacaktır; çalışmalarını sevinçle, memnuniyetle destekliyoruz

Rızanur Meral

İMDER – İSDER Başkanı

"PLATFORMA TAM DESTEK VERİYORUZ"

Makine Sanayii Sektör Platformu’nu ilk başta destekleyen derneklerden birisiyiz. Bu platformun oluşumunda Yönetim Kurulu olarak gerekli tüm katkının sağlanması kararı alındı. Makine sektörü özellikle iş makineleri her geçen gün büyüyen büyüdükçe de sorunları daha fazla artan ülkemizde önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu bağlamda dernekler arası diyalogun sağlanması genel anlamda makine sektörünün sorunları, çözüm önerileri, gelişimi, yeni yaklaşımları oluşturması, sektörde güç birliğinin önemi sektörle devlet arasındaki ilişkilerin sağlanması için çok önemli bir platform olmaktadır. İMDER olarak içerisinde yer almanın önemli ve olumlu etkilerinin olacağını düşündüğümüz için Makine Sanayii Sektör Platformu ve yürütülen faaliyetlerine destek vermekteyiz.

Yapılan I. Başkanlar Kurulu Toplantısında İMDER İcra Kuruluna seçilerek üzerine önemli vazifeler yüklenmiştir. 5 Kasım 2007 tarihli İcra Kurulu Toplantı sından sonra bir faaliyet ve çalışma planı oluşturulmuş sektörün ana problemleri üzerine gidilmesi konusu gündeme gelmiş, logo, web sitesi ve dergi çalışmaları ile Makine Sanayii Sektör Platformu sesini duyurmaya başlamıştır.

Abdurrahman Aksöz

TASİAD Başkanı

"PLATFORM ORTAK ÇIKARLARA HİZMET EDECEK"

OAİB’in makine sektöründe hizmet veren 20’nin üzerinde derneği bir araya getirmesiyle beraber sorunların ortak bir platformda ele alınması ve çözüme kavuşturulması yönünde büyük ve başarılı bir adım atmıştır. Bununla beraber diğer dernek ve birlikler de aynı şekilde OAİB’nin bu platform sayesinde yapmış olduğu ve bundan sonra yapacağı üst düzey temaslar ve görüşmeler sonucunda bizlerin sorunlarını daha iyi bir şekilde dile getireceği ve çözüme kavuşturacağı görüşündeyiz. Sektördeki dernekler olarak kendi başımıza yeterli olmadığımızı düşündüğümüz veya yeteri kadar sesimizi duyuramadığımız yerlerde makine sektörü olaraktan taleplerimizi dile getirmemizde işlevsel olacaktır. Örneğin KDV’nin indirilmesi, sektördeki devlet teşviklerinin arttırılmasıyla alakalı olarak sektörümüzde beraber hareket etmenin faydalı olacağına inanıyorum. Platformun çalışmaları sonucunda makine sektöründeki sorunların bir nebze olsun iyileştirilmesiyle beraber imalat ve ihracatta daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Devlet teşviklerinin arttırılması, KOBİ’lere faizsiz ya da düşük faizli krediler verilmesi, KDV’de indirime gidilmesi, kimi fuarlarla tanıtım yapılması yönünde adımlar atabilirse sektör platformu fayda sağlayacaktır.

Ahmet Ersin Bazmanoğlu

ARÜS-DER Başkanı

"PLATFORM TANITIMA YARDIMCI OLACAK"

Bizim sektör olarak temel sıkıntımız araç üstü ekipman imalatı yapan 400-450 firmanın bir araya gelememesi. Arkadaşlarımızı bir araya getiremediğ imiz için sektörümüzün sorunlarını gündeme getiremiyoruz.

Ancak kurulan bu makine sektör platformu sayesinde yakalanan birlik havasının bizim üyelerimizi de etkilemesi gerekiyor.

Türkiye’de bu kadar dernek ve birliğin bir araya gelmesiyle kurulan, bu anlamda neredeyse bir ilk olan makine sektör platformu, bizce de sektörün tanıtımı açısından olsun, sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretmek açısından olsun çok önemli işler yapacaktır.

Bizim imalattaki ve ihracattaki durumumuz diğer sektörlerin tersine işliyor. Diğer pek çok sektörde ithal girdiler yüksek ve katma değerler düşük olurken, araç üstü ekipman sektöründe hem girdiler düşük hem de katma değerler yüksek oluyor. Yani katma değeri yüksek olan ve ithalatı da hemen hemen hiç olmayan makine imalatlarını yapmaktayız. Ancak buna rağmen sektörümüzü önemli tehlikeler bekliyor. Yurtdışından çok uzun vadeli ve düşük faizli krediler vasıtası ile Türkiye’ye girmeye çalışılıyor. Yani yakın zaman içerisinde karşı karşıya kalacağımız en büyük sıkıntı bu olacaktır. Makine Sanayii Sektör Platformu’nun bu sıkıntı mıza mutlaka çare üretmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu sektörde çalışan yaklaşık 15-20 bin kişi çok ciddi tehdit altında kalacaktır. Sektörümüzdeki üreticilerin yurtdışından gelen uzun vadeli kredilerle başa çıkması olanaksız. Bu sorunu platform olarak ciddi bir şekilde çözeceğimize inanıyorum. Sektörümüzde yaklaşık 30’a yakın imalat yapılıyor ve Çin de dahil olmak üzere dünyanın en ucuz üretimi ülkemizde gerçekleşiyor. İmalatçılarımız cirolarının büyük bölümünü ihracattan elde ediyor. İthal girdi oranlarımız da düşük olduğundan dış pazarlarda rekabet gücümüz çok yüksek. Platformun yapacağı tanıtımlar ve sorunlarımızın çözümüne dönük atacağı adımlar sayesinde ihracatta pazar payımızı daha da artıracağımızı düşünüyorum.

Adil Nalbant

TEMSAD Başkanı

"PLATFORMDAN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Çok önemli bir platform kuruldu ve bu platformdan beklentilerimiz oldukça fazla. Platformun ötesinde OAİB’den beklentilerimiz oldukça fazla. TEMSAD olarak tekstil makine üreticileri ve ihracatçılarıyız. Temsil ettiğimiz sektör tekstil sektörü gibi görünüyor ancak sıkıntılarımıza, sorunlarımıza, gerekliliklerimize baktığımız zaman makine sektörüyle bire bir örtüşüyor.

Yani bizim konuştuğumuz dil makine dili. Biz tekstilcinin çektiği sıkıntıyı çekmiyoruz. Biz makinecilerle ortak sıkıntıları yaşıyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesi açısından da 20’den fazla birliğin bir araya gelerek OAİB ile beraber oluşturduğu platformu önemsiyorum. Şunu açık olarak ifade edeyim biz tekstil makinecileri olarak daha doğrusu makine imalatçıları olarak tekstilcinin yaşadığı pazarlama, batıya mal satma, ucuz hammadde bulma gibi problemler yaşamıyoruz.

Biz asıl olarak batıdan teknoloji alıp doğuya İran, Suriye, Bangladeş gibi ülkelere satış yapmaya çalışıyoruz.Makine satarken en büyük sıkıntılarımız Ar-Ge’lerin tam yapılamaması ve bir takım Şziki ve teknik imkanların yetersizliği. Biz bunların aşılması adına bu platformdan oldukça ümitliyiz. Platformun sorunları çözeceğinden çok umutluyum. Üst kademelerden gerekli olan desteği almamızda bir arada ortak düşüncelerimizi ifade etmemizin işe yarayacağını düşünüyorum.

 

Mustafa Ayar

TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı

"PLATFORM ORTAK ÇIKARLARA HİZMET EDECEK"

2005 yılının son döneminde gündeme gelen, yönetim modelinin bu dönemde şekillendiği Makine Sanayii Sektör Platformu, makine sektöründeki ilgili sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, faaliyetlerine çok önem verdiğimiz, başından beri oluşumunda yer aldığımız bir örgütlenme modelidir. Makine sektöründeki meslek kuruluşlarının ortak ilkeler ve çıkarlar çerçevesinde iş birlikteliğini sağlaması yanında, makine sanayimiz ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve mesleki sorunlarının bilinçli ve verimli bir ortak organizasyon altında çözüme kavuşturmanın amaçlandığı bu platform, makine sektörüne önemli faydalar sağlayacaktır. Meslek kuruluşları bazında eş başkanlık sisteminin uygulanması aynı zamanda bu kuruluşların eş görev ve sorumluluk üstlenmesine, ortak çıkarlar ve hedefler doğrultusunda hareket etmesine zemin oluşturmuştur.

Platformun oluşmasında emeği geçenlere, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliği'ne ve Sayın Kutlu Karavelioğlu'na sektörümüz ve Birliğimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

"SON DERECE OLUMLU BİR GİRİŞİM"

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından oluşturulan ve içinde Odamızın da yer aldığı Makine Sanayii Sektör Platformu’nun son derece olumlu bir girişim olduğunu belirtmek istiyorum. Odamız, makine imalat sanayii üzerine önemli birikimler oluşturmuş bir meslek örgütüdür. İki yılda bir gerçekleştirilen ve 2007’de dördüncüsünü düzenlediğimiz “Makine Tasarımı ve İmalat Teknolojileri Kongresi” ile sürekli olarak güncellenen “Makine İmalat Sanayii Sektör Araştırması Oda Raporu”nda sektörü çok yönlü olarak irdeliyor, sorunlarını tespit ediyor ve çözüm önerileri dile getiriyoruz. Makine Sanayii Sektör Platformu, katılımcı bir çalışma perspektifi ile bu ve benzer birikim, çalışma ve önerileri gündemine alıp değerlendirirse makine imalat sanayi ve dolayısıyla imalat sanayi ve ülkemiz lehine gerçekten olumlu sonuçlara ulaşmak olanaklı olacaktır. Makine imalatında mevcut teknolojiden maksimum yararın sağlanması, bunun için bilimsel kurum, üniversite, ilgili Oda ve sektör dernekleri ile çok ciddi bir işbirliği yapılması gerekiyor. Sektör Platformu bu konuda öncülük yapmalıdır.

Celaletdin Güler

TÜMMER Yönetim Kurulu Üyesi

"PLATFORMUN YÜZDE 100 ARKASINDAYIZ"

TÜMMER olarak platformun ikinci ya da üçüncü imzacılarındanız. Zaten birlikte çalışmak suretiyle bir yerlere varılabileceği düşüncesindeyiz. Dolayısıyla Makine Sanayii Sektör Platformu yüzde 100 arkası nda durduğumuz bir oluşum. Bunun dışında Ortak Satın Alma Organizasyonu (OSO A.Ş.) da var. Bu şirket biz imalatçıların tek çıkış noktası olacak. Bu noktada da Platform bizim için önemli ve en büyük destekçi olacaktır. Devlet tarafından taleplerimizin karşılanması adına Platformun faydalı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık iki ay önce gerçekleşen bir toplantı oldu. Devlet bakanımız Sayın Kürşad Tüzmen de oradaydılar. Bu toplantıda Bakanımız da platforma desteklerini bildirdiler. Tabi ki ben tek başıma firma olarak ya da TÜMMER olarak bu toplantıyı gerçekleştiremezdim ama güç oluşturulduğu zaman her türlü imkanı yaratabiliyoruz. Süreci böyle değerlendirdiğimizde Makine Sanayii Sektör Platformunun sektörün ihtiyaçlarının karşılanması nda önemli rol oynayacağını düşünüyorum.

 

Fahri Coşkun

TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Başkanı

"PLATFORM SAYESİNDE DAHA OLGUN TALEPLERİMİZ OLACAK"

Makine sektörü Türkiye’de hızla ilerleyen ama Türkiye için yeni olan ve Türkiye’deki bütün sektörlerin motor gücü olan bir sektör. Dolayısıyla bu sektörün kendi içinde bir plana kavuşması, toparlanması ve sektördeki kuruluşların birbirini tanıması oldukça önemli. Platformla birlikte talepleri dile getirebilecek, çalışmaları yürütecek merkezi bir kurum oluşturulması olumlu bir gelişme. Platformdan beklentimiz oldukça büyük. Makine üreticisinin ve ihracatçısının ihtiyaçlarını karşılamak adına bu oluşumdan daha verimli bir yol düşünemiyorum. Platform katılımcı kurumların taleplerini daha olgunlaşmış ve güçlü bir şekilde dile getirmekte çok yararlı olacaktır.