Türk makine sektöründe bir ilke daha imza atan Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED, sektörün gelecek stratejilerini içeren “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu”nu yayımladı.

Makine sektörü, istihdam ve yarattığı katma değer bakımından ülkeye katkısı yüksek sektörlerden biri. 2014 yılında yaklaşık 204 bin kişinin istihdam edildiği sektör, toplam imalat sanayilerinin yarattığı istihdamın ise yüzde 5,5’lik kısmını karşılıyor. Ayrıca ihracat potansiyeli sebebiyle makine sektörü, Türkiye’nin ekonomisi için kritik sektörlerden bir tanesidir. Sektörde 2016 yılında 13,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye’nin 2023’te dünya toplam ihracatının yüzde 1,5’i oranındaki ihracat hedefi düşünüldüğünde, makine sektörünün bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde kritik bir rolü olduğu görülecektir. Türkiye’nin Makinecileri ve Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu da (MAKFED) bu gerçeklerden hareketle, Türk makine sektörünün tüm birikimini konsolide ederek, mevcut bilgiyi küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin ışığı altında yorumlamaya, üyeleri ve paydaşlarının istifadesine sunmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışındaki etkin faaliyetlerle sektöre ivme kazandırmayı amaçlayan bu çabaların yanı sıra Türkiye’nin Makinecileri, sektörün gelecek yapılanmasını oluşturacak stratejilerin belirlenmesi ve sektörün küresel rekabette güçlü bir pozisyon elde edebilmesi için yapılması gerekenlere ait önerilerde bulunmayı da sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED, Mart ayında “Makine Sektör Envanteri”ni, Nisan ayında ise “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu”nu peş peşe yayımladı. Bir yıla yakın araştırma süresi gerektiren ve birbirini besleyen bu iki raporu, Mayıs ayında yayımlanacak ve bu kez sektörün pazar ve üretim altyapısına odaklanacak bir başka çalışma izleyecek.

SEKTÖRÜN GELİŞİM ALANLARI TESPİT EDİLDİ

Bu sayımızın kapak konusunda Makine Sektör Envanteri’ni ayrıntılarıyla ele aldık ancak “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu” da odaklanılan konu başlıkları itibarıyla sektörde bir ilk olmasıyla büyük önem taşıyor.

MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın “Bir ilk olarak, dünya makine sektöründe ileri gitmiş ülkelerin ne seviyede oldukları, hangi yolları izledikleri, yükselme çabaları içinde sektörün sivil örgütlerinin nasıl katkı yaptığı, devletlerinin bunları nasıl destekledikleri, itibar ettikleri ve hangi sorumlulukları verdiğine odaklandık; kapatmamız gereken mesafe ve boğuştuğumuz imkânsızlıkları kıyaslamalarla tanımlanmaya çalıştık” sözleriyle değerlendirdiği rapor kapsamında Türkiye makine sektörünün gelişim alanları tespit edildi ve stratejik öneriler geliştirildi.

Makine sektöründe Türkiye’nin rekabetçiliğinin analizi için ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Meksika ve Tayvan’ın da makine sektöründeki konumları sebebiyle incelendiği rapor üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye ve belirlenen ülkeler makro seviyede analiz edilirken, makroekonomik göstergeler, demografi, ülkedeki iş yapabilirlik seviyesi gibi kriterlerin yanı sıra ikinci bölümde Elmas Modeli kullanılarak Türkiye ve belirlenen ülkeler kıyaslanıyor; Türkiye’nin makine sektöründe gelişmiş olan ülkelere göre güçlü ve gelişime açık yönleri ortaya konuluyor.

Raporda kullanılan Elmas Modeli, talep koşulları, firma strateji ve rekabet ortamı, enerji, işgücü gibi maliyeti etkileyen kalemlerin darboğaz noktalarının incelenmesini içeren faktör koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler, işbirliği kuruluşları ve son olarak kamu kurumları olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.

Bununla birlikte, Türkiye makine sektörünün mevcut sorunları ve sektördeki firmaların beklentilerini anlamak amacıyla bir anket vasıtasıyla elde edilen görüşlerini de içeren raporda, Elmas Modeli ile beraber anket sonuçları da kullanılıyor ve sektörün gelişimine etki eden tetikleyiciler ortaya konuluyor.

REKABETE ODAKLANAN STRATEJİ ÖNERİLERİ

Rapor, elbette, analizler sonucunda Türkiye’nin makine sektöründeki rekabetçiliğini artırabilmek için geliştirilmesi gereken konulara odaklanıyor ve strateji önerilerine yer veriyor. Geliştirilen öneriler, yaratacağı katma değer ve oluşturacağı riske göre analiz edilip önceliklendirilirken, makine sektörünün ülkeye katkıları sebebiyle devletin makine sektörüne olan desteğinin gelişime açık noktaların yeniden düzenlenerek devam ettirilmesinin sektörün gelişimi açısından oldukça önemli olduğuna da vurgu yapılıyor. Hazırlıkları bir yıla yakın süren “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu”, 150’den fazla ülkede faaliyeti bulunan Deloitte Global tarafından hazırladı. Basılı haldeki rapor, MAİB’den ücretsiz olarak temin edilebilir.