Bugün Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kayıtlı 422 asansör firmasına karşılık, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği hükümleri gereği, onaylanmış kuruluşlardan sertifika aldığı bilinen asansör montaj firması sayısının 775’e ulaşmış durumda. Asansör sektörünün cirosu, diğer sektörlere göre düşük olması na karşın, yerine getirdiği işlev, geniş halk kitlelerinin her gün kullandığı ve çağdaş dünyanın en yaygın kullanı- lan taşıma aracı olması, ülke ihtiyacının yerinde giderilmesinin şart oluşu gibi özellikleri dolayısıyla, ülke ekonomisi açısından önemli bir faaliyet sahası. Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) Başkanı Mehmet Akif Temelli, asansörcülük sektöründe çok önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu belirterek, Türkiye asansör endüstrisinin geleceğinin bu potansiyeli harekete geçirmesine bağlı olduğunu söylüyor.

1988’DE ANKARA’DA KURULDU
ANASDER (Anadolu Asansörcüler Derneğ i) Başkanı Mehmet Akif Temelli derneğ in kuruluşunu şöyle anlatıyor: “Derneğ imiz 1988 yılında Ankara’da kuruldu. Asansör sanayinde faaliyet gösteren Firmalar kendi çabaları ile bilgiye ve bürokrasiye ulaşmaya çalışıyorlardı. Ancak kopuk kopuk bilgi ve ilişki sonuç vermemekteydi. Örgütlenmek ve daha iyi temsil edilmek gerekiyordu. Aynı tarihlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmelik yayınlama hazırlığı içindeydi. Derneğimiz örgütsel kuruluşunu tamamlamı ş ve yönetmelikle ilgili görüş belirtmiştir. 1989 yılında ilk asansör yönetmeliğ i yayınlanmıştır.? Aynı tarihlerde TSE tarafından asansörle ilgili standartları n da zorunlu standartlar olarak ilan edildiğini aktaran ANASDER Başkanı Temelli, “Hem yönetmelik hem zorunlu standartlarla, derneğimiz üyeleri kendi aralarında tartışarak uygulamanın en iyi şekilde yapılması konusunda bilgi alış verişi yaptılar” diyor. Bu yönetmeli- ğin bir süre uygulandığını ve ardından 1995 yılında tekrar gözden geçirilerek yayınlandığını belirten Temelli, “Derne- ğimiz bu yönetmeliğin hazırlanması aşamasında da diğer illerde oluşan derneklerle birlikte görüş belirtmiştir” diye konuşuyor. Daha sonra yayınlanan Avrupa Birliği mevzuatları ile gelen asansör imalat yönetmeliği ve ardından gelen asansör işletme yönetmeliklerine görüş bildirdiklerinin altını çizen ANASDER Başkanı Temelli, yeni yayınlanan mevzuatın da üyeler ile paylaşıldı- ğını söylüyor. İş gücü piyasasında başarı için her düzeyde nitelikli elemana gereksinim duyulduğunun altını çizen Temelli, eğitimler verilirken ülke ihtiyaçları nın yanı sıra bölgesel ihtiyaçların da göz önüne alınarak, yeterli sayıda iş piyasası nın ve tarafların katkıları ile oluşturulacak, istihdama dayalı, eğitim projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Günümüzde arza göre talep sisteminin terk edilmesi gerektiğine vurgu yapan ANASDER Başkanı Temelli, talebe göre arz sisteminin oluşturulması gerektiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bu anlayış çerçevesinde eğitimler ve bu doğrultuda yapılan çalı şmalar hakkında üyelerimize bilgi verilmektedir.

” MEVZUATLAR UYELERE DUYURULUYOR
ANASDER Başkanı Temelli derneğin Türkiye asansörcülük sanayi açısından önemine de değinerek şöyle devam ediyor: “ANASDER Ankara ve çevre illeri içine alan bir faaliyet yürütmektedir. Derneğimiz yurt içinde çıkan mevzuatları üyelerine duyurur. Üyelerinin ve asansör kullanıcılarının bilgilenmesini sağlar. Yurt içi ve yurt dışı yayınları, fuarları takip eder yeni bilgileri üyeleri ile paylaşır. Üyeleri aracılığı ile son kullanı- cının bilgilenmesini sağlar.” Temelli, ANASDER’in asansör sektöründe Ankara ve çevre illerini kapsadı- ğını söyleyerek, “Ancak Ankara”da bulunmamı z nedeni ile bakanlıklarda gösterdiğ imiz aktif katılımlarla da daha geniş çevreleri de temsil etmekteyiz” diyor. ANASDER Başkanı Temelli derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini ise şöyle sı- ralıyor: “Derneğimizin en önemli hedeflerinden biri de asansör konusunda yüksek okul açılması ile ilgili çabaları- dır. Bu çabalarımıza Gazi Üniversitesi olumlu yaklaşarak Atatürk Meslek Yüksek Okulu’nda Elektro Mekanik Taşıyı- cılar (Asansör, yürüyen merdiven, teleferik) yüksek okulu açılması ile ilgili girişimler sonuç vermiştir. Bürokratik işlemleri devam etmektedir. Bu yıl öğrenci alımı ile ilgili çaba harcanmaktadır. İlklere imza atan Gazi Üniversitesi Rektörüne, Rektör Yardımcısına, Atatürk Meslek Yüksek Okulu Müdürü’ne bu konuya katkı veren hocalarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.’

“ASANSOR HAYATIN HER AŞAMASINDA YER ALIYOR”
ANASDER’in yabancı bir kuruluş ile direkt olarak bir bağlantısı olmadığını aktaran Temelli, “Ancak yurt dışında çıkan yayınları takip ederiz. Yabancı meslektaşları mızla fuarlarda, çeşitli toplantılarda görüş alış verişleri yaparız” diyor. Asansörün günümüzde hayatın hemen hemen her aşamasında kullanılan ulaşı m araçlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Temelli, “Bu kadar hayatımı- zın içine giren bir sektör kamuoyunda daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor” diye konuşuyor. Temelli, asansör sektörünün, aksam imalatı, asansör tesis edilmesi (Montaj), İşletme ve Bakım-Onarım olarak üç ana iştigal konusundan oluştuğunu söyleyerek, şöyle devam ediyor: “Aksam imalatı, makine imalatının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilebilir. Montaj işleri ise mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini kapsamakta olup; çeşitli fabrikalarda üretilen aksam kullanılarak asan- sör tesis edilmesi sürecinin gerçekleştirilmesidir. İşletme ve Bakım Onarım, hizmete sunulan asansörlerin periyodik bakım, onarım ve modernizasyon işlemlerini kapsar.” 1980’lerin sonunda başlayan aksam ihracatı nın hızla büyümekte olduğunu sözlerine ekleyen ANASDER Başkanı Temelli, “İhracat önceleri komşu ülkelere yapılmış, bugün gelişen iletişim ve nakliye imkânlarının da katkısıyla, Dünyanı n her bölgesine ihracat yapılmaktadı r. Ancak, Türkiye’den asansör aksamı ithal eden ülkeler yoğunlukla Orta Do- ğu ve AB ülkeleridir. Son yıllarda, yurtdı şında montaj, komple asansör satışı gibi alanlarda da Türk Firmalarının çalı şmalar yaptığı görülmeye başlanmıştı r” diyor.

422 ASANSOR FİRMASI VAR
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kayıtlı 422 asansör firmasına karşılık, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği hükümleri gereği, onaylanmış kuruluşlardan sertifika aldı- ğı bilinen asansör montaj firması sayısı- nın 775’e ulaştığını aktaran ANASDER Başkanı Temelli, “Ayrıca 64 adet emniyet aksamı üreticisi sertifika almıştır” diye konuşuyor. Asansör sektörünün cirosunun, diğer sektörlere göre düşük olduğunu ifade eden ANASDER Başkanı Temelli, “Ancak yerine getirdiği işlev, geniş halk kitlelerinin her gün kullandığı ve çağdaş dünyanın en yaygın kullanılan taşıma aracı olması, ülke ihtiyacının yerinde giderilmesinin şart oluşu gibi özellikleri dolayısıyla, ülke ekonomisi açısından önemli bir faaliyet sahasıdır” diyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinde istatistikî bilgilerin toplanmasında yaşanan zorlu- ğun, asansör sektörüne de yansıdığını belirten Temelli, kati sayısal değerlere ulaşmanın pek mümkün olmadığını söylüyor. Temelli şöyle devam ediyor: “Üretim ve aksam satışı gibi bilgilerden hareketle, Türkiye’de 2007 yılı itibarıyla 16 bin ünite civarında asansör tesis edildiğ i, ihraç edilen aksam ve bakım hizmetleri cirosuyla birlikte, sektörün genel cirosunun 600 milyon dolar mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir.” Piyasada yaşanan rekabetin çok sert olduğ unu da belirten ANASDER Başkanı Temelli, bakım hizmetlerinin yapılmaması gibi nedenlerin de sektörün cirosunu ve istihdamını düşürdüğünü söylüyor. Bugün asansör sektöründe 15 bin kişinin çalıştığı tahmin ettiklerinin altını çizen ANASDER Başkanı Temelli, “Hizmette olan asansör sayısı en kötümser tahminle 200 bin civarındadır, bu asansörlerin mevzuat gereği mecburi olan aylık bakım ve yıllık muayeneleri yapıldığı takdirde, sektör cirosunun da, istihdamı n da bugün gerçekleşenin çok üzerinde olacağı şüphesizdir” diyor. ANASDER Başkanı Temelli şöyle devam ediyor: “Asansörler, denetim altında, teknik mevzuata uygun olarak tesis edildiği; yine mevzuata uygun olarak bakım ve modernizasyon yapıldığı takdirde, sektör büyüklüğünün 2 milyar dolar, istihdamın da 30 bin mertebesine çıkacağı hesaplanmaktadır.”

“ASANSORDE İHRACAT POTANSİYEL VAR
Asansörcülük sektöründe ihracat potansiyelinin de önemli olduğuna dikkat çeken ANASDER Başkanı Temelli, “Türkiye asansör endüstrisinin geleceği bu potansiyeli harekete geçirmesine bağlıdır” diyor. Bugün üretiminin yüzde 60 - 70 bölümünü ihraç eden aksam üreticilerinin mevcut olduğunun altını çizen Temelli, lokomotif Firmaların açtı- ğı yoldan, diğer Firmaların da yürümekte olduğunu söylüyor. Temelli, önder Firmalarla ilişkilerini sürdüren yabancı- ların, Türkiye’nin bankacılık, nakliye, kamu yönetiminin ciddiyeti gibi tarafları nı da deneme imkânı bulduklarını ve bu hizmetlerin yarattığı memnuniyetin ihracat artışına olumlu etkisinin olduğunu aktarıyor. ANASDER Başkanı Temelli ayrıca, “Uzun yıllardır durgunluk içinde olan eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin, AB ülkelerinde eski asansörlerin modernizasyonu gibi potansiyeller, ihracat potansiyeli halinde Türkiye asansör endüstrisinin önünde bulunmaktadır” diyor. Asansör imalatı, bakım onarım ve montaj işlemlerinde çalışacak işçi, tekniker ve mühendislere ihtiyaç duyulduğunu belirten ANASDER Başkanı Temelli, asansörlerin emniyetli çalışması için şart olan ve bu nedenle yasal zorunluluk olarak mevzuata eklenen aylık bakı mların yapılmasının da sektörde bir istihdam potansiyeli yaratacağını söylüyor. ANASDER Başkanı Temelli şöyle devam ediyor: “İki kişilik bir ekibin, iyi bir planlama ile günde üç asansörün bakımını yapacağını var sayarsak, en az 200 bin asansör bulunan ülkemizde, sadece bakım işleri için 6 bin teknik elemanı n istihdamı gerekmektedir. Yıllık muayenelerin yapılması temin edilirse, günde yaklaşık bin asansörün muayenesi yapılacak, bu da yaklaşık 5 yüz mühendise iş imkanı sağlayacaktır. Her iki uygulamada bugün çok sınırlı şekilde yapılmakta, dolayısıyla istihdam potansiyeli olarak durmaktadır.”   Spot: “Hizmette olan asansör sayısı en kötümser tahminle 200 bin civarındadır, bu asansörlerin mevzuat gereği mecburi olan aylık bakım ve yıllık muayeneleri yapıldığı takdirde, sektör cirosunun da, istihdamın da bugün gerçekleşenin çok üzerinde olacağı şüphesizdir. ”  

Mehmet Akif Temelli Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) Başkanı Bugün üretiminin yüzde 60 - 70 bölümünü ihraç eden asansör aksam üreticilerinin mevcut olduğunu biliyoruz.