Bağlantı elemanları toplam iş hacminin 1 milyar Euro oldu- ğu, ihracat miktarının 250 milyon Euro’yu geçtiği bir sektör. Avrupa Birliği’nde uygulanmaya başlanan Çin ürünlerine antidamping kanununun ardından bu miktarları n önümüzdeki aylarda çok daha artacağı tahmin ediliyor. Otomotivden mobilyaya ve inşaata kadar pek çok farklı sektörde kullanılan bağlantı elemanları Türkiye’de çoğunlukla yurt dı- şından temin ediliyor. Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Türkiye’deki yerli firmaların bu ürünleri ve hizmeti zamanında ve kaliteli olarak verebilecek yetide olduğunu belirterek, Besiad olarak amaçlarının yerli üretimi desteklemek ve ihracata teşvik etmek olduğunu söylüyor.

“HAKSIZ REKABETLE MUCADE EDİYORUZ”
Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, derneğin 4 Ekim 2000 yılında özellikle Çin’den gelen mallar nedeniyle oluşan haksız rekabete karşı mücadele edebilmek amacıyla kurulduğunu söylüyor. Tecdelioğlu ayrıca, “Sektörde birlik ve beraberlik oluşturarak mesleki bilgileri ve tecrübeleri kullanarak yaşanan problemlere ortak çözümler bulmak ve sektörün sesi olmak için bir araya geldik” diyor. 10 kurucu üye ile hayata geçen dernek, bu amaçlara uygun olarak kurulduğ u günden bugüne kadar özveri ile çalışarak, bugün saygın kuruluşlardan biri haline geldi. Tecdelioğlu BESİAD’ın Türk sanayi açı- sından önemini ise şöyle açıklıyor: “Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, inşaat gibi birçok sektörün yoğun olarak talep ettiği, kullandığı bağlantı elemanları ço- ğunlukla yurt dışından temin edilmektedir. Hâlbuki yerli firmalar bu ürünleri ve hizmeti zamanında ve son derece kaliteli olarak verebilecek yetidedir. Biz dernek olarak bunun önüne geçerek hem yerli imalatı hem de ihracatı desteklemeye çalışıyoruz. Sektör olarak toplam iş hacminin 1 milyar Euro oldu- ğunu, ihracat miktarının 250 milyon Euro’yu geçtiği ve Avrupa Birliği’nde uygulanmaya başlanan Çin ürünlerine anti- damping kanununun ardından bu miktarın önümüzdeki aylarda çok daha artacağını tahmin ediyoruz.”

“SEKTORUN YUZDE 80’İNİ TEMSİL EDİYORUZ”
BESİAD Başkanı Tecdelioğlu, derneğin 75 üyesi ile sektörü yüzde 80 gibi geniş bir oranda temsil etmekte olduğunu söylüyor. Tecdelioğlu ayrıca BESİAD olarak yurtdışından gelen bağlantı elemanları na gözetim (anti-damping) uygulaması nı başlatarak ilk etapta sektörün nefes almasını sağladıklarını aktararak, “Türkiye’de bugüne kadar üretilmeyen, 8.8 ve 10.9 kaliteli ürün üretebilmek için gerekli olan hammaddeyi Türkiye’de yerleşik olan İskenderun Demir Çelik ve Ege Çelik fabrikalarının üretime geçmesi teşvik edilmiş ve sağlanmıştır” diyor. Tecdelioğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Sektörün ihtiyacı olan motivasyon, iletişim ve ataleti yenme gibi eğitimler profesyonel eğitmenlerle ve geniş katı- lımlarla başarılı bir şekilde sağlanmıştır. 20 sene olan amortisman süresi, 30 Aralı k 2008 yılından itibaren 7 sene olmuştur. KOSGEB ile yapılan toplantılar sayesinde üyelerimizin yol haritaları oluşturularak yatırım teşvik ve desteklerinden yararlanmaları sağlanmıştır.”

“SUBCON FUARINI DESTEKLEDİK”
Yurtdışından gelen yan sanayiciler, kaplamacı lar ve tel üreticisi firmalar ile toplantı ve seminerler düzenlenerek bilinçlilik sağladıklarının da altını çizen Tecdelioğ lu, “Ülkemizde gerçekleştirilen Subcon Yan Sanayi Fuarı desteklenerek sektör fuarı haline gelmesi sağlanmıştır. Yurtdışında gerçekleştirilen sektör fuarları na ve bağlantı elemanları makinesi üreten fabrikalara geziler düzenlenmiştir” diyor. Bugün ise en büyük yatırımın insan olduğ unun bilincinde olan derneğin, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen bir çalışma ve sosyal sorumluluk çerçevesinde Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi’nde Bağlantı Elemanları Dersi verilebilmesi için birer adet sınıf ve laboratuar açılması konusunda 18 Ocak 2008 tarihinde bir protokol imzalandığını da sözlerine ekleyen Tecdelioğlu, “2008- 2009 öğretim yılında, geleceğin mesleki alt yapısını oluşturacak ilk öğrencilerini kabul edecek olan bölümün sınıf ve laboratuarı tamamlanmıştır” diye konuşuyor. Tecdelioğlu BESİAD olarak ortaklık yürüttükleri kuruluşları ise şöyle sıralı- yor: “OAİB (Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği) ile yapı- lan çalışmalarda Mesleki Anketler yapı- larak CD hazırlanmıştır. Bu çalışmalar için ayrıca OAİB’ye teşekkür ederiz. İMMİ B (İstanbul Maden ve Metal İhracatçı ları Birlikleri) ile karşılıklı çalışmaları- mız devam etmektedir.”

“KRİZ BİZİ DE ETKİLEDİ”
BESİAD Başkanı Tecdelioğlu sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları ise şöyle sı- ralıyor: “Dünyayı saran malum kriz yüzünden her sektör gibi bağlantı elemanları sektörü de büyük anlamda zarar görmüştür. İmalatçılara sağlanan kısa vadeli kredilerle yatırım yapmak zor olduğ u için orta ve uzun vadeli krediler için kaynaklar oluşturulmalı ve kredi alı- mı kolaylaştırılmalı. Hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselmeler ve düşüşler ürün fiyatlarına yansı dığı için rekabet gücümüzü düşürmektedir. Bunun için de önlemler alınmalı.” Yoğun bir şekilde kalifiye eleman ihtiyacı duyduklarının da altını çizen BESİAD Başkanı Tecdelioğlu, “Cıvata ve bağlantı elemanları üretiminin yoğun olduğu Bayrampaşa, Rami, Küçükköy, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Topkapı ve civarındaki meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve eğitim enstitülerinde sektörle ilgili uygulamaların ve derslerin oluşturulması ve bunun sayesinde kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu elemanlara staj ve iş imkanları yaratılması gereklidir” diye konuşuyor. Tecdelioğlu şöyle devam ediyor: “Kredi, vergi, gümrük, gibi işlemlerde sektörle ilgili bilirkişilerin sağlanması ve bu konuda derneğimiz ve diğer ilgili kuruluşlardan teknik yeterliliğe sahip insanların temin edilmesine yardım edilmesi gerek ir. Bağlantı elemanları üretiminin temel girdilerinden olan ve makinelerin kanı diyebileceğimiz makine yağlarının özel tüketim vergisi kapsamından çıkartı lması çalışmaları. Diğer büyük girdimiz olan LPG, doğalgaz ve elektrik gibi tüketimi üst düzeylerde olan enerji kaynakları için teşvik planı oluşturulması gerekir.” Tecdelioğlu haksız rekabete yol açan ithalatı n sınırlandırılması ve bu sayede yerli üretimin desteklenmesi için TSE, Gümrük Müsteşarlığı ve dernek ile ortak çalışmalar yürütülüp, gümrük tarife numaralarının (GTIP) yeniden düzenlenmesi çalışmalarını yürüttüğünü söylüyor.

İHRACATTA YUZDE 27,7 ARTIŞ
Türkiye’nin son iki yıl içindeki bağlantı elemanları ihracatı incelendiğinde sektör ihracatının 2008 yılında yüzde 27,7 oranında artış göstererek 202 milyon dolar seviyesine geldiği görülebilir. Türkiye’nin 2008 yılındaki sektör ihracatı, ürün bazında incelendiğinde, 47 milyon dolar ile birinci sırada “demir veya çelikten diğer başlı cıvatalar” yer alır. Onu 22 milyon dolar ile “altı köşeli, başlı, demir veya çelikten, çekme direnci mm2.de 800 N’dan fazla olan cıvatalar” ’ın iz lediği görülür. En fazla ihracat artışı ise, “demir veya çelikten başsız, çekme direnci mm2.de 800 N’dan fazla olan vidalar” da kaydedildi. 2008 yılında ihracatı nda düşüş görülen ürünlerin başında “paslanmaz çelikten altı köşeli yivli başlı vidalar” ve “demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılan demir veya çelikten vidalar” geliyor. 2008 yılı Türkiye’nin ülkeler itibarıyla bağlantı elemanları ihracatı incelendi- ğinde, yaklaşık 74 milyon dolar ile Almanya’nı n ilk sırada yer aldığı görülür. Türkiye’nin sektör ihracatında diğer önemli pazarları ise sırasıyla Fransa (11,9 milyon dolar), İngiltere (7,9 milyon dolar), Rusya (6,6 milyon dolar) ve Türkmenistan (6,3 milyon dolar) oldu. Diğer taraftan, Türkiye’nin sektör ihracatındaki ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı gerçekleşen pazar Türkmenistan olurken, onu Cezayir takip etti. Dünya sektör ithalatında ilk sırada yer alan ABD, Türkiye’nin sektör ihracatında ilk 10 ülke arasında yer aldı.

SEKTOR İTHALATI 389 MİLYON DOLAR
Türkiye’nin 2007 yılında 389 milyon dolar olarak gerçekleşen bağlantı elemanları ithalatı, 2008 yılında yüzde 18 artarak 457,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bağlantı elemanları ithalatı nda ilk sırada yer alan “demir veya çelikten diğer başlı vidalar”, 48,7 milyon dolar değerindeki ithalatı ile sektör ithalatı nın yüzde 11’ini teşkil ediyor. Sektör ihracatında ikinci sırada yer alan “demir veya çelikten diğer başlı cıvatalar”ın ithalat değeri ise 44 milyon dolardır. Di- ğer taraftan, “paslanmaz çelikten başsız cıvatalar”, ithalatında en fazla düşüş gö- rülen kalem oldu. 2008 yılında bağlantı elemanları sektöründe, Türkiye’nin başlı ca tedarikçisi Çin oldu. 2007 yılında yaklaşık 89 milyon dolar değerinde bağ- lantı elemanları ithal edilen Çin’den, 2008 yılında 121 milyon dolar değerinde bağlantı elemanları ithal edildi. 2008 yı- lında sektör ithalatında Çin’i, 93,2 mil yon dolar ile Almanya, 61 milyon dolar ile Fransa takip etti. Türkiye’nin sektör ithalatındaki ilk 10 ülke arasında en fazla ithalat artışı gözlenen ülke ABD olup, onu Fransa takip etti. Söz konusu ülkeler arasında en fazla düşüş yaşanan ülke ise İngiltere oldu. 2008 yılında Türkiye’nin bağlantı elemanları ihracatı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 27,7 arttı ve, sektör ithalatı ise yüzde 17,5 artış gösterdi. Sektördeki dış ticaret açığı yüzde 11 artış gösterdi. 2007 yılında 157 ülkeye bağlantı elemanları ihracat yapan Türkiye, 2008 yılında ise 158 ülkeye sektör ihracatı gerçekleştirdi.  

Mustafa Tecdelioğlu Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Sektörde birlik ve beraberlik oluşturarak mesleki bilgileri ve tecrübeleri kullanarak yaşanan problemlere ortak çözümler bulmak ve sektörün sesi olmak için bir araya geldik.   Spot: “ Dünyayı saran malum kriz yüzünden her sektör gibi bağlantı elemanları sektörü de büyük anlamda zarar görmüştür. İmalatçılara sağlanan kısa vadeli kredilerle yatırım yapmak zor olduğu için orta ve uzun vadeli krediler için kaynaklar oluşturulmalı ve kredi alımı kolaylaştırılmalı.”