24 HAZIRAN 2018 TARIHLI VE 30458 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKI İŞLETMELERIN TANIMI, NITELIKLERI VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” ILE MALI BILANÇOLARA BAĞLI OLAN KOBİ TANIMI DEĞIŞTIRILDI. BUNA GÖRE, GEÇMIŞTE KOBİ OLARAK DEĞERLENDIRILMEYEN BAZI MAKINE IMALAT FIRMALARI DA KOBİ TANIMINA GIRECEK VE KOSGEB DESTEKLERINDEN YARARLANABILECEK.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, 3 milyon TL’ye kadar mikro, 25 milyon TL’ye kadar küçük ve 125 milyon TL’ye kadar ise orta boy işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor.

Hatırlanacağı üzere, daha önceki KOBİ tanımında, yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 40 milyon TL’nin altında olması şartı aranıyordu ve Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre bu rakam 125 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu bakımdan, özellikle katma değeri yüksek olan makine imalat sektörlerindeki bazı işletmeler de KOBİ tanımına girecek ve KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek. Bununla birlikte, aynı yönetmelikle, “işletme verilerinin bulunması” maddesinde, başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri hakkında da önemli değişikliklere gidildi.

DEĞİŞİKLİK NELER İÇERİYOR?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması Madde 5 - (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

İşletme verilerinin bulunması Madde 15 - Bağımsız işletmelerin çalışan sayılarını da kapsayan verileri, sadece o işletmenin hesaplarına göre belirlenir. Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletmenin başvurusunda kullanacağı veriler; işletmenin hesapları ve varsa işletmenin konsolide hesapları veya işletmenin konsolidasyon yoluyla dahil olduğu başka konsolide hesaplar ile Ek-2’de belirtilen diğer verilere göre belirlenir. (Değişik üçüncü fıkra: 10/9/2012-2012/3834 K.) İkinci fıkrada belirtilen verilere, ürettiği ürün ve hizmetle ilgili işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ortak işletmesinin verisi eklenir. Eklenecek oran oy hakkı veya sermayedeki hisselerin (hangisi büyükse) oranıdır. İki veya daha çok işletmenin karşılıklı katılma durumlarında her birinin yapacağı başvuruda büyük olan katılma oranı uygulanır. İlgili işletmenin bağlı işletmelerinin verilerinin tamamı, bu verilerin daha önce konsolidasyon yoluyla hesaplara dahil edilmediği durumlarda ikinci fıkrada atıf yapılan veriye eklenir.

Bu madde kapsamında hesaplamalar yapılırken, başvuran işletmelerin bağlı veya ortak işletmelerinin başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri dikkate alınmaz. Bir işletmenin konsolide hesaplarında çalışanlara ilişkin verilerin bulunmadığı durumlarda çalışan sayıları; ortak işletmelerin çalışan sayıları ortaklık oranında, bağlı işletmelerin çalışan sayıları %100 olarak eklenerek hesaplanır.