Üretim ve ticaret alanları da dâhil olmak üzere, dijitalleşmeyle hayatımıza giren 400’den fazla kavramı ele alan, www.dijital-kilavuz.com internet sitesi üzerinden yayına başlayan Dijital Terimler Kılavuzu, Türkçeleşmiş terimleri İngilizce ve Almanca karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte veriyor. Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zekâ ve ilişkili terimlerin de yer aldığı Kılavuz’da, iş dünyasının yeni süreçleriyle yeni teknolojik kavramların nasıl buluştuğu ve birbirini tamamladığı sorusunun yanıtları, zengin görsel içerikle ve kullanıcı dostu bir yazılımla sunuluyor. 

Açık inovasyon

EN Open Innovation

DE Offene Innovation

Bir organizasyonun inovasyon için sadece kendi iç bilgileri, imkânları ve kaynaklarıyla yetinmediği; aynı zamanda inovasyonu teşvik etmek için birden fazla dış kaynak kullandığı durumu ifade eder.

İlgili kavramlar: Araştırma ve Geliştirme (Research and Development), Eğitim (Education), Fikri ve Sınai Mülkiyet (Intellectual Property), Rekabet (Competition), Yaratıcılık (Creativity).

Kaynaklar:

Açıklama:

Açık inovasyon; yenilikçiliğin her alanda geliştirilmesi ve hızlandırılması için bilginin, organizasyon içi ve dışına denetimli şekilde aktarılmasını gerektiren bir çalışma sistemidir. Ürün, hizmet, iş modeli, süreç gibi alanlarda gerçekleşir. Bu sistemde, organizasyon sadece kendi personeli ya da Ar-Ge çalışmalarından gelen bilgilerle yetinmez. Aynı zamanda müşteri geri bildirimi, yayınlanmış patent bilgileri, rakip ve pazar bilgileri gibi dış kaynaklardan gelen bilgiler de kullanılır. Bu modeli destekleyen politikalar; Ar-Ge, etkileşim artırma, girişimcilik, bilim, eğitim, insan kaynakları ve rekabet konularına odaklanır.

Dağıtık yapay zekâ

EN Distributed Artificial Intelligence

DE Verteilte Künstliche Intelligenz

Sürü zekâsından çok etmenli teknolojilere kadar uzanan ve temelde belirli bir sorun için dağıtılmış çözümlerin geliştirilmesiyle ilgili bir teknoloji ve yöntem sınıfıdır.

İlgili kavramlar: Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Merkezi Olmayan Yapay Zekâ (Decentralized Artificial Intelligence), Yapay Zekâ (Artificial Intelligence).

Kaynaklar:

Açıklama:

Dağıtık yapay zekâ; yapay zekânın akıl yürütme, planlama, öğrenme ve algılama problemlerini -özellikle büyük verilere ihtiyaç duyulması halinde- sorunu özerk işlem düğümlerine (aracılara) dağıtarak çözmeyi amaçlar.

Güvenlik mühendisliği

EN Security Engineering

DE Sicherheitsingenieur

Disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip ve güvenli sistemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçlarla ilgili mühendislik bilimidir.

İlgili kavramlar: Güvenlik (Security), Güvenlik Hizmetleri (Security Service), Güvenlik İhtiyacı (Security Requirement), Güvenlik Mühendisliği (Security Engineering), Güvenlik Politikası (Security Policy), Koruma Programı (Safety Programme), Siber Güvenlik (Cybersecurity).

Kaynaklar:

Açıklama:

Sistem geliştirme yaşam döngüsünün odağında, müşteri ihtiyaçlarını ve güvenlik koruma gereksinimlerini belirlemek bulunur. Bunu; gerekli işlevselliği tanımlamak, gereksinimleri belgelemek ve ardından tüm sorunlu durumları dikkate alarak, tasarım, sentez ve sistem doğrulaması yapmak takip eder. Bu konular, güvenlik mühendisliğinin ilgi alanına girer.