ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ NEDİR?

Onaylanmış Kişi Statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen Onaylanmış Kişi Statü Belgesi aracılığıyla gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür.

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Onaylanmış Kişi Statüsü Bilgilendirme Broşürü”ne, sayfada yer alan karekodu mobil telefon ya da tabletinize okutarak da ulaşabilirsiniz 

KİMLER ONAYLANMIŞ KİŞİ OLABİLİR?

 Türkiye’de, serbest bölgeler hariç, yerleşik olup en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan, gümrük ve dış ticaret mevzuatını ciddi ölçülerde ihlal etmemiş olan, ciddi mali suçlara ve ülke güvenliğini tehdit eden suçlara karışmamış olan, kesinleşmiş vergi borcu, sigorta prim borcu ve gümrük cezası borcu bulunmayan, yıllık olarak en az 1.000.000 FOB/Dolar tutarında fiili ihracat ya da toplam en az 6.000.000 doları tutarında ihracat ve ithalat yapan* , en az 30 sigortalı çalışanı bulunan**; imalatçı, ihracatçı ve ithalatçılar başvurmaları ve aranan kriterleri sağlamaları halinde Onaylanmış Kişi olabilirler. * Kendisi, grup ihracatçısı, sektörel dış ticaret şirketi ve/veya dış ticaret sermaye şirketi aracılığıyla ** Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları hariç

ONAYLANMIŞ KİŞİLERE NE TÜR KOLAYLIKLAR TANINIR?

• Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı

• 1000 rejim kodlu ihracat beyannamesi kapsamı eşya için Mavi Hattan (eşyanın kesin ihracından sonra beyanın kontrolü) yararlanma hakkı

• Muayene hattı kriterlerine göre İhracat Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge ibraz etmeden beyanda bulunabilme hakkı (Mavi Hatta kâğıtsız beyan)

• Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı

• Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı

• Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde eşyanın gümrükleme işlemlerini tamamlayabilme hakkı

• İndirimli teminattan faydalanma hakkı

• Götürü teminattan faydalanma hakkı

Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler, bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri ile en az 100 kişi istihdam eden imalatçılar yıllık olarak en az 5.000.000 FOB/Dolar tutarında fiili ihracat ya da toplam en az 20.000.000 dolar tutarında ihracat ve ithalat yapmaları halinde, ihracatta rejim kodu sınırlaması olmadan Mavi Hattan faydalanabilirler ve ithalat ve ihracatta beyan ettikleri eşya diğer onaylanmış kişilerin eşyasına göre daha az oranda Kırmızı Hatta işlem görme olasılığına sahip olur.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile OK1 tespit türü için sözleşme yapılması ve kendisine Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 6’ncı maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, kendisine ibraz edeceğiniz belgeleri inceleyerek herhangi bir eksiklik ya da onaylanmış kişi olabilmeniz için engel olmadığını tespit etmesi halinde, adınıza Tebliğin 8 No’lu ekinde yer alan olumlu tespit raporu düzenler. Adınıza olumlu tespit raporu düzenlenmiş olması halinde, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurunuzu Tebliğin 8’inci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte, şirket merkezinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak, aynı Tebliğin 12 No’lu ekinde yer alan tabloya göre belirlenecek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz. Başvuru kabul etmeye şu Bölge Müdürlükleri yetkilidir;

• Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

• Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü