Türk exımbank taraşndan ağustos 2008’de yürürlüğe giren eşl-ıv programı kapsamında makine imalat sektörüne yaklaşık 150 milyon dolar kredi tahsis edildi. türk eximbank genel müdür yardımcısı osman aslan, makine imalat  sektöründe krediye yönelik sonuçlandırılmış işlemin düşük bir seviyede olduğunu söylüyor. makineciler bu önemli şrsattan yararlanmazsa kaynak diğer sektörlere kaydırılacak.

 

Dünya Bankası kaynaklı İhracat finansmanı Aracılık Kredisi

(EŞL-IV) ile gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

faaliyet gösteren imalatçıihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını taşıyan firmaların orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansman

ihtiyaçlarının karşılaması amaçlanıyor. Tahsis edilen kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları ve aynı zamanda kredinin ABD Doları ve EURO olarak kullanılması mümkün. Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak Şrma/grup limiti azami olarak 20 milyon ABD Doları. Program kapsamında 4 yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi, 6 yıla kadar vadeli yatırım kredisi kullanılması mümkün. Krediye uygulanacak faiz oranı proje bazında Eximbank tarafından belirlenirken, halen krediye uygulanan faiz oranları teminat yapısına bağlı olarak Libor+2 ile Libor+3 mertebesindedir.

 

DÜNYA BANKASI ÇEVRE KURALLARINA UYUM GEREKLİ

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Genel Müdür Yardımcısı Osman Aslan, Eximbank tarafından doğrudan kullandırılan kredinin anapara ve faiz tutarları toplamının asgari yüzde 100'ü oranında teminat tesis edildiğini  belirterek, kredinin en az yüzde 50'lik kısmının Teminat Mektubu ve/veya Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi ve/veya KGF Kefaleti ile karşılanmasının esas olduğunu aktarıyor. Aslan ayrıca, “Teminat mektubu karşılanmayan teminat tutarı, proje bazında belirlenecek tutar ve nitelikteki diğer teminatlar

(Taşınmaz (Gayrimenkul) Rehni ve/veya Ticari İşletme Rehni (Gayrimenkul Rehni ile birlikte olmak şartıyla)) ile tamamlanır” diyor. Kredinin, yapılmış/yapılacak harcamaların görülerek, ihracatın finansmanı ve ihracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan

sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabileceğini sözlerine ekleyen Aslan, “Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına, Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu ve Dünya Bankası satın alma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranır” diyor.

EŞL-IV Kredisinde, kredi anapara, faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında ihracat taahhüdü aranıyor. Söz konusu taahhüt, firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılıyor. Kredinin içinde bulunulan konjonktürde en önemli avantajının uygun maliyet ve uzun vade yapısı olduğuna vurgu yapan Aslan, “Program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam, teçhizat, tesis ve yapım harcamaları işletme sermayesi veya yatırım kredileri ile finansman desteği sağlanmaktadır” diye konuşuyor.

 

AMAÇ İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTTIRMAK

Bu kredi programın adından da anlaşılabileceği gibi, öncelikle firmalarımızın ihracat potansiyellerini artırmasını hedeflediklerini aktaran Aslan, firmanın ihracata yönelik projelerinin finanse edilecek olmasının, kredi ile gerçekleştirilecek projenin ihracata muhtemel katkısını ve firmanın ileriye dönük tahminlerinin firma tarafından bir kez daha gözden geçirilmesini sağladığını söylüyor. Böylece firmalar ileriye dönük orta ve uzun vadeli tahminlerde bulunarak uzun vadeli projeksiyon ile planlama ve bakış açısı kazanarak daha kurumsal bir yapı kazanıyor.

Dünya Bankası Çevre Prosedürü'ne, Dünya Bankası Satın Alma Usullerine uygun olacak şekilde kredi kullanılmasının, firmalarımızın uluslararası standartlarda faaliyet göstermesine ve kurumsal olarak gelişmesine yardımcı olduğunun altını çizen Aslan, “Bankamız ile Dünya Bankası arasında imzalanan kredi anlaşmasının koşullarına uygunluğun sağlanmasını teminen belirli periyodlarda Bankamız ve Dünya Bankası’nın gözetimine tabi olunması firmalarımıza söz konusu standartların sağlanması hususunda süreklilik ve alışkanlık sağlıyor” diyor.

 

NASIL KREDİ ALIRIM?

Aslan kredinin kullandırımına yönelik süreç ve koşulları şu şekilde özetliyor: “Öncelikli olarak kredinin değerlendirme süreci için gerekli olan bilgi/belge düzeninin sağlanması gereklidir. Gerekli olan bilgi/belge düzeni 3 kategoride değerlendirilebilir. Birinci kategoride Bankacılık mevzuatı gereğince bütün bankaların firmanın değerlendirilmesine yönelik talep ettiği standart bilgi/belgeler, ikinci kategoride firmanın kredi ihtiyacının saptanması na ve varsa yatırımının değerlendirilmesine yönelik bilgi/belgeler, üçüncü kategoride Dünya Bankası tarafından spesifik olarak EŞL-IV kapsamında değerlendirme yapılması na yönelik talep edilen bilgi/belgeler (yapılmış/yapılacak harcama belgeleri, talep edilen kredi tutarına bağlı olarak 1 veya 3 yıllık projeksiyon, çevre ile ilgili dokümanlar) bulunmaktadır. Bu belgeler İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EŞL-IV) Uygulama Esasları'nın eki olup söz konusu belgelere web sayfamızdan (http://www.eximbank.gov.tr/uygulama/efil4uygesek.pdf) da kolaylıkla ulaşılabilir.

Gerekli bilgi/belge düzeninin sağlanarak, değerlendirmesi tamamlanan ve gerekli koşulları sağlayan firmaları n kredi talepleri Bankamız Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kredinin vade, faiz oranı, teminat cinsi ve tutarı daha önce Yönetim Kurulu’nda firma/proje bazında belirlenir. Yönetim Kurulu kararı sonucunda belirlenen söz konusu koşulların kabul edilmesi ve yerine getirilmesi (yeterli düzeyde harcama belgesi ve teminat sunulması) sonucu kredi kullandırım aşamasına geçilir ve ödemeler toplu şekilde 5 gün içinde yapılır.”

 

MAKİNECİLERİN KREDİYE İLGİSİ DÜŞÜK

Aslan, Türk Eximbank tarafından 8 Ağustos 2008 itibariyle Uygulama Esasları yayınlanarak yürürlüğe giren EŞL-IV programı kapsamında gemi/yat yapım ve makine imalat sektörünün her birine yaklaşık 150'şer milyon dolar olmak üzere eşit tutarda toplam 00 milyon ABD Doları tutarında kredi tahsis edildiğini söyleyerek şöyle devam ediyor: “Gemi/yat yapım sektöründe 99,9 milyon ABD Doları tutarında kredi onaylanmışken, 150 milyon dolarlık tahsisi aşacak seviyede talep mevcut. Makine imalat sektöründe ise krediye yönelik sonuçlandırılmış işlem henüz düşük bir seviyede. Makine imalat sektörü temsilcileri tarafından çeşitli toplantılarda sektörün orta/uzun vadeli kredi ihtiyacı dile getirildiği göz önünde bulundurulduğunda krediye olan talebin artması öngörülmektedir.” Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktüre bağlı olarak, EŞLIV Kredisi makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalara uygun maliyetli ve uzun vadeli işletme sermayesi ile yatırım kredisi imkanları sağlıyor. Aslan, Krediye başvurmak isteyen firmaları mızın talepleri gerek Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri yetkililerinin destekleriyle, gerekse Bankamızın sektörden gelecek taleplere öncelik vermesiyle ivedilikle sonuçlandırılacaktır” diyor.

Krediye ilişkin Genel Bilgi, Uygulama Esasları ve Uygulama Esasları Ekleri'ne Eximbank’ın web sayfasından (www.eximbank.gov.tr) Krediler başlığı altında Dünya Bankası Kaynaklı Krediler başlığından krediye ait her türlü bilgi ve belgeye ulaşılması mümkündür. Genel Bilgi başlığı altındaki Bilgi Alınabilecek Telefon Numaraları' ndan Eximbank yetkililerine ulaşıp doğrudan görüşme imkanı da bulunuyor. Aslan, “Bu önemli fırsatın sektör tarafından kullanılmaması durumunda başka sektörlere de açılması söz konusu olacak” diyor.