Ostim küçük sanayicinin, ‘Anadolu Kaplanları’ dediğimiz esnaf ve zanaatkârın aslında neleri başarabileceğine ilişkin bir modeldir” diyen Ostim Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın ‘ostim modeli’ni dünyaya ihraç etmek için kolları sıvadı. Kurdukları sistemi ‘Ostim Modeli’ olarak tanımlayan  Aydın, kamunun sanayiciye yönelik girişimlerinde pilot bölge olduklarını söyleyerek “Ülkemizin diğer OSB’lerine de geliştirdiğimiz yönetim ve üretim sistemleri ile örnek oluyoruz. Pek çok yabancı heyetin tanıma fırsatı bulduğu ‘Ostim Modeli’ bölgesel kalkınma projesi olarak uluslararası alanda da ilgi görüyor. Sudan, Irak, Nijerya, Mısır gibi pek çok ülkenin ilgi duyduğu Ostim Modeli’nin ihracına yönelik protokoller yapıyoruz” diyor.

 

TEMELLERİ 1975’TE ATILDI

Ülke sanayisinin ve küçük işletmelerin gelişip büyümesindeki hayati koşulun sanayicilere rekabet ve üretim şartlarına uygun bir üretim ortamı hazırlamak olduğuna inanan kurucular, bu ihtiyaçtan hareketle Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni kurdular. Ostim’i küçük sanayicilerin verimlerini artıracak, bir arada olmanın verdiği güç ve sinerji ile Türk sanayisinin önemli merkezlerinden biri olarak tasarlayan kurucu başkan Cevat Dündar ve proje arkadaşları, ilk adımı müteşebbis bir ruhla büyük uğraşlar vererek şehrin dışında 3 milyon metrekarelik bir alanı satın alarak attılar. Dönemin şartları içinde hayal denilebilecek bu girişimin inanç ve azimle arkasında duran Cevat Dündar ve kurucular uzak görüşlülükleri sayesinde projeyi, 7 yıllık bir mücadeleyle 1975 yılında inşaat aşamasına getirdi ve bu günün KOBİ kenti Ostim’in temellerini attılar. Bölge yönetimi 1997’de OSB (Organize Sanayi Bölgesi) statüsü kazandı ve OSB Yönetmeliği çerçevesinde yasa ile kendisine verilen görevleri yerine getirmeye başladı. Kuruluşundan bu yana, bir sanayi kentini yönetme konusundaki tecrübelerini, OSB unvanı ile sürdüren Ostim’i yenileme anlayışıyla pekiştiren kuruluşun temel hizmetleri olarak elektrik ve doğalgaz, İmar-iskân ve altyapı, fuar-organizasyon, çevre düzenleme ve denetim, güvenlik hizmetleri, küşat işlemleri, insan kaynakları, müşteri memnuniyeti, bilgi ve iletişim, basın ve halkla ilişkiler, eğitim, işçi sağlığı ve iş güvenliği takip hizmetlerini sayılabilir. OSB, tüm bu hizmetlerin yanı sıra kamu ve özel kurumlarla işbirliği içinde geliştirdiği projeleriyle üyelerinin rekabet yarışına çok yönlü ve düzenli olarak destek veriyor.

 

ANADOLU KAPLANLARI’NIN GÜCÜ

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, Ostim’in Türk sanayi açısından önemini şöyle açıklıyor: “Ostim küçük sanayicinin, ‘Anadolu Kaplanları’ dediğimiz esnaf ve zanaatkârın aslında neleri başarabileceğine ilişkin bir modeldir. Kırk yılı aşan deneyimi ile sınaî üretimi geleneksel tarzdan, modern teknolojinin kullanıldığı bir üretim sahasına dönüştürmüştür. Bölge yönetimi sadece yerel altyapı hizmeti değil, KOBİ’ lere ‘bir adım önde olma’ niteliğini verecek hizmet ve enstrümanları da hazı rlamaktadır. Üniversite sanayi işbirlikleri, eğitim kuruluşları, tanıtım ve iletişime yönelik birimler bölgenin bir marka olmasını sağlamaya yöneliktir. Kurduğumuz sistemi ‘Ostim Modeli’ olarak tanı mlıyoruz. Kamunun sanayiciye yönelik girişimlerinde pilot bölgeyiz. Ülkemizin diğer OSB’lerine de geliştirdiğimiz yönetim ve üretim sistemleri ile örnek oluyoruz. Pek çok yabancı heyetin tanıma fırsatı bulduğu ‘Ostim Modeli’ bölgesel kalkınma projesi olarak uluslararası alanda da ilgi görüyor. Sudan, Irak, Nijerya, Mısır gibi pek çok ülkenin ilgi duyduğu Ostim Modeli’nin ihracına yönelik protokoller yapıyoruz.”

 

TÜRKİYE’DE İLK 3 OSB ARASINDA

Ostim OSB’nin diğer Organize Sanayi Bölgelerine göre firma ve ciro açısından Türkiye genelinde ilk 3 OSB arasında yer aldığını belirten Aydın, “Ostim OSB olarak bölgemizde yaklaşık 5000 işletme bulunmaktadır” diyor. Bunların yaklaşık yüzde 18’inin makine ve aksamları ile iş makinesi üreten işletmelerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Aydın şöyle devam ediyor: “Ama makine ve aksamları çok geniş bir grubu oluşturmaktadır. Bölgemizde bu sektöre destek veren, ürünün oluşumu kısmında bir parçasını işleyen ve ya onlara hammadde temin eden de birçok firma bulunmaktadır. Örneğin sadece torna ve freze işleri yapan onlarca firma bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında makine ve aksamları grubu bölgemizde yüksek bir üretim oranına sahiptir.”

 

KÜMELENME ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

Ostim OSB olarak gerçekleştirdikleri ve halen yürütmekte oldukları birçok proje bulunduğunu vurgulayan Aydın, bunları n en önemlilerinden birisinin ise yerel kalkınma modeli olarak kümelenme çalışmaları olduğunu söylüyor. İş ve İnşaat Makineleri Kümesi, Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ve Medikal Sanayi Kümelenmesi olmak üzere 4 ayrı sektör grubunda kümelenme çalışmaları yürütüldüğünü aktaran Aydın şöyle devam ediyor: “Firmaların tek başlarına rekabette yeterli gücünün olmaması kümelenme çalışmalarının başlamasının ana sebeplerinden biridir. Kümelenme çalışmaları firmalar için bir işbirliği, güç birliği çalışmasıdır. Bu sayede büyük işletmelerle rekabet etme gücüne sahip olabilirler. Kümelenme çalışmalarına İş ve İnşaat Makineler Kümesinde yaptığımız örnek çalışmalardan bahsedebiliriz. Ortak Akaryakıt alımı ile akaryakıt alımlarında firmalara ıskonto sağlanması, ortak katalog çalışması, ortak fuar katılımı, üniversiteler ile işbirliği vb.”

 

AB’NİN DESTEKLEDİĞİ PROJELER ÜRETİYORUZ

Ostim olarak üyelerin bilgi, beceri ve teknolojiye uyumu konusuna önem verdiklerine de değinen Aydın, “Küresel rekabet koşullarında uluslararası bilgi birikiminden yararlanıyoruz” diye konuşuyor. Başta Avrupa olmak üzere ileri ülkelerin özel sektör kuruluşları ve üniversiteleri ile işbirlikleri olduğunu da aktaran Aydın, oluşturdukları sektörel kümeleşme projeleri kapsamında uluslararası partnerleri olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Rekabet gücümüzü yükseltecek bilgi ve teknoloji nerede ise elde etmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği’nce desteklenen projeler üretiyoruz.”

 

İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ KÜMESİ

Ostim Organize Sanayi Bölgesi ile Çankaya üniversitesi arasında ilk olarak 16 Mart 2007’de yapılan bir protokol ile başlayan Kümelenme çalışması geride bıraktığı zaman diliminde oldukça mesafe aldı ve bugün Türkiye’de kümelenme denilince örnek gösterilen bir çalışma haline geldi. Çankaya Üniversitesi ve Ostim, yapılan çalışmalar sonucunda, gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde başarıyla uygulanan ‘kümelenme modelinin’ Türk Sanayii için en doğru model olduğu konusunda tam bir görüş birliğindeler. ‘6 Milyarı Ostim’e Pazar Yapmak’ amacı ile yola çıkan taraşar, bir buçuk yıldır süren bu altyapı çalışmaları ile üniversite sanayi işbirliğine çok iyi bir örnek oluşturdular.

Çalışmanın ilk aşamasında seçilecek pilot sektör kümeleştirme çalışmalarını yürütebilmesi için bir küme ekibi oluşturuldu. Ekip, bölgesel kalkınmanı n esasını teşkil eden sektörel bazda güçlü küme oluşumu için araştırmalar yaptı ve analizlerin sonucunda Kasım 2007 sonu itibariyle ‘İş ve İnşaat Makineleri’ sektörünün kümelendirme çalışmaları için en uygun sektör olacağı sonucuna varıldı. Bu bağlamda, İş ve İnşaat Makineleri sektöründe faaliyet gösteren 120 adet işletmenin kümelendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

 

İŞİM’İN FAALİYETLERİ

Pilot sektör olarak seçilen İş ve İnşaat Makineleri Kümesi Firmalarına Kümelenme farkındalık ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. Mart 2007 tarihinde başlayan Kümelenme çalışmaları sektör temsilcisi firmalar tarafından da onaylandı. Böylece 22 Mayıs 2008 tarihinde İş ve İnşaat Makinaları Kümesi ( İŞİM ) kuruldu. İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) olarak şu ana kadar yapılan faaliyetlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Sektör bilgilendirme toplantıları, akademik ve tanıtıcı toplantılar. Ayrıca sektör firmaları ile pilot projeler yürütüldü. Ekibin başvurduğu Ar-Ge destekli projeler is şöyle: Çankaya Üniversitesi Ostim proje ekibi Mart 2008’den itibaren, 2 adet AB Leonardo da Vinci yenilik transferi programı na başvurulmuştur. İrlanda, İspanya ve Romanya uluslar arası proje ortaklı kları yapıldı. 1 adet AB İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Programı kapsamında “Bilgisayar Destekli İmalat Teknolojileri Eğitim Programı” projesi hazırlandı. Bu projelerin toplam bütçesi 800 bin Euro.

Ekibin destek almayı başardığı projeler ise şöyle: 14 Mart 2008 tarihinde AB LDV Yenilik Transferi Programı’ na sunulan toplam 434 bin Euro değerinde 2 adet proje onaylandı ve bu projelerin sözleşmeleri Eylül 2008 tarihinde imzalandı. Söz konusu projeler Kasım ve Aralık 2008 tarihinde başladı ve 2 sene sürecek.

 

 

Orhan Aydın

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

Ostim küçük sanayicinin, ‘Anadolu

kaplanları’ dediğimiz esnaf ve

zanaatkârın aslında neleri

başarabileceğine ilişkin bir modeldir.

 

 SPOT:

 

“ Ostim OSB olarak bölgemizde yaklaşık 5000

işletme bulunmakta. Bunların yaklaşık yüzde 18’i

makine ve aksamları ile iş makinesi üreten

işletmelerden oluşuyor. Ama makine ve aksamları çok

geniş bir grubu oluşturmaktadır. Bölgemizde bu

sektöre destek veren, ürünün oluşumu kısmında bir

parçasını işleyen ve ya onlara hammadde temin eden

de birçok Şrma bulunmaktadır.”