Yasal Dayanak ;“Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4059 Sayılı Kanun”un 6. Maddesinin (c) fıkrasına göre; İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olarak tanımlanmaktadır.

5910 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esaslar, 03.09.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

SÖZ KONUSU YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİNE GÖRE;

1- İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

2-Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

3- Üyeler; kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle, birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla, birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle, birlik kararlarına uymakla, birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla ve birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Yükümlülüklerini yerine getiren üyeler, her yılın Nisan ayı içinde toplanan Birlik Genel Kuruluna katılma, ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlanma, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin sunduğu; ihracat kayıt ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ithal talepleri, ihraç ve işbirliği teklifleri ile mevzuattaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeler, fuar organizasyonları, ticaret heyeti ve alım heyeti programları, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri’yle ilgili olarak firma tanımlaması vkullanıcı yetkilendirmesi ile ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetlerden ve sosyal tesislerden yararlanabilmektedir.

5910 SAYILI “TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN”DA BİRLİKLERİN GÖREVLERİ ŞU ŞEKİLDE TANIMLANMIŞTIR;

A-Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.

B- İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak.

C- Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak.

Ç- TİM’in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe imkânları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, laboratuvar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

D- TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNCE ÜYELERE SUNULAN HİZMETLERDEN BAZILARI

İhracat prosedürleri, ülke dış ticaret mevzuatları ve yatırım imkanları, sektör bilgileri, ihracatta kullanılan belgeler, devlet yardımları, dış taleplere ulaşma, yurt dışı ithalatçı adreslerinin ürün-ülke bazında temini, dış ticarette uyuşmazlıklar, ihracatta krediler ve finansman, dahilde ve hariçte işleme rejimi, ithalat mevzuatı ve prosedürleri, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, serbest bölgeler mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili her konuda gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması. İhracat mevzuatının hazırlanması ve ülkemizin uluslararası düzeydeki ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki çalışmalara katılmak ve bu konudaki sektör görüş ve önerilerini Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletmek. Firmaların ihracat işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

Hedef ülke ve ürünlerle ilgili olarak ihracatçıların gereksinim duyacağı her türlü bilgiyi derlemek ve dileyen üyelerin kullanımına hazır hale getirmek. Sektörel rapor ve değerlendirme notları, ülke ve pazar araştırma raporları hazırlamak. 6- Bölgenin ve üyelerinin ihracat potansiyelini değerlendirmek ve artırmak için hedef ülkelerde ürünlere ve pazara yönelik incelemeler yapmak ve sonuçlarını üyelerine duyurmak. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyum ve konferansları izleyerek üyelerini bilgilendirmek. Yurt dışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından periyodik olarak ulaştırılan ithalat talepleri ve işbirliği tekliflerinin düzenli olarak üyelere ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmesi (söz konusu bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı web sitesinde de http://www.dtm.gov.tr “Dış Talepler Bülteni” bölümünde yayınlanmaktadır)

DTM koordinatörlüğünde alıcı ülke temsilcilerini Türkiye’ye davet ederek, ilgili ihracatçı firmalarla temasa geçmelerini sağlamak, ayrıca hedef ülkelere ticaret heyeti ziyaretleri düzenleyerek, ziyaret edilen ülke işadamları ile ihracatçılar arasında birebir görüşmeler gerçekleştirmek, toplantı, seminer vb. organizasyonlar yapmak.

İhracatçıların pazar yaratma çabalarına yardımcı olmak amacıyla mevcut pazarları geliştirmek ve hedef pazarlara girebilmek için hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara doğrudan ulusal katılım organizasyonu gerçekleştirmek, firmaların ulusal katılım organizasyonuyla ya da bireysel olarak katılabilecekleri diğer önemli fuarları üyelerine duyurmak.

Yurtdışı Ticaret Müşavirlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, diğer İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ya da ilgili kurum ve kuruluşlardan ulaşan fuar, ihale, seminer, konferans, heyet programları vb. faaliyetlerin, ihraç ürünleri ve pazarlarıyla ilgili gelişmeler ile mevzuattaki değişikliklerin sektör ayrımı yapılarak derlenmesi ve sirküler yoluyla üye firmalara duyurulması, fuar ve ihale duyurularının genel sekreterlik web sayfasında yayınlanması. Sektörlerin yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi, ihracatının artırılması, yurt içinde ve yurt dışında imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, markalaşma, AR-GE ve ortak tanıtım çalışmalarının organize edilmesi amacıyla; “Makine Tanıtım Grubu”, “Seramik Tanıtım Grubu” gibi sektörel tanıtım gruplarının oluşturulması. Makine, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Seramik gibi, sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere web siteleri oluşturulması. İhracatın geliştirilmesine yönelik olarak, “Makine Sanayii Sektör Platformu”, “Ortak Satınalma Organizasyonu”, “TURQUM Ürün Uygunluk Markası” ve benzeri projelerin oluşturularak yürütülmesi.

Makine sektörüne yönelik olarak aylık olarak yayınlanan “Moment Expo” dergisi ve buna benzer periyodik yayınlar çıkarılması. Genel Sekreterlikler ve İrtibat Büroları ile e-Birlik sistemi üzerinden bilgisayar ağı yardımıyla ihracat kayıt ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fiili ihracat sonrası alıcı firma değişikliğinin yapılması. Kayda bağlı, konsinye ve bedelsiz ihracat işlemlerini yerine getirmek. İhracat kayıt rakamlarını ilgili kurumlara bildirmek. Performans ve Güvenilirlik Belgesi düzenlemek.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında; Yurt Dışında Milli ve Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının, Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin, Çevre Maliyetlerinin, Pazar Araştırması ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi ve Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi ile ilgili işlemleri yürütmek. Firmaların, Şeker Kurumundan ve Toprak Mahsulleri Ofisinden şeker ve buğday alımlarını yapabilmelerini teminen, gerçekleştirdikleri ihracatların teyitlerinin alınması ve söz konusu kurumlara bildirilmesi. Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili olarak firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi, ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması ve kısmi teminat iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi. İlk kez Dahilde isleme izin Belgesi müracaatında bulunan firmaların üretim faaliyetlerinin yerinde tespitinin yapılması. Geri gelen eşyaya ilişkin Birlikler ve Gümrük Müdürlükleri ile yazışmaların yapılması. İhraç ürünlerine ait gümrüklerden firma bazında alınan kıymet tespitine ilişkin taleplerin Yönetim Kurullarınca görüşülmesini sağlamak ve nihai görüşleri ilgili Gümrük Müdürlüklerine göndermek.

2. el makine ithal etmek isteyen firmaların başvurularına ilişkin olarak, ilgili üyelerin görüşleri de alınmak suretiyle oluşturulan nihai görüşlerin DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere TİM’e bildirilmesi. Ülkelerin ulusal güvenlik kaygısıyla oluşturdukları iç düzenlemeler yanında uluslararası sorumlulukların ve işbirliklerinin de bir gereği olarak dış ticarete konu olan herhangi bir mal, hizmet veya teknolojinin transferinde uygulanan ihracat kontrolleri, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni Avrupa Birliği mevzuatı (REACH), tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınması gibi konularda bilgilendirme, yönlendirme ve uygulama görevlerinin yerine getirilmesi.