MAKİNE TANITIM GRUBU’NUN (MTG) ANA SPONSORLUĞUNU YAPTIĞI VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ YILDIZLI PROJELER YARIŞMASI’10’UN EN ÖNEMLİ KISMI OLAN PROJE SERGİSİNİN DE YER ALDIĞI ÖDÜL TÖRENİ 25 HAZİRAN’DA.  

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen Yıldızlı Proje- ler Yarışması, öğrenciler, aka- demisyenler ve sanayiciler ta- rafından sürekli dile getirilen üniversite- sanayi işbirliğine somut bir adım atmak amacıyla ilk defa 2009 yılında gerçekleş- tirildi. Aldıkları olumlu dönüşler sonu- cunda yarışmayı Türkiye geneline yay- mayı hedeflediklerini söyleyen Yıldızlı Projeler Yarışması'10 koordinatörü Bilge Tan, “Yarışmamızın henüz ikincisini dü- zenlememize rağmen, proje başvuruları- nın çoğunluğunu İstanbul dışındaki üni- versitelerden alarak bu amaç için büyük bir adım atmış bulunmaktayız. İşte bu durum da bizi, yarışmamızı uluslararası platforma taşımak için cesaretlendirmiş ve bu yönde çalışmalarımız hızlanmıştır” diyor. YTÜ IEEE Kulübü, vizyon sahibi üniversite öğrencilerini teşvik etmek, çalışmalarına destek vermek amacıyla 2009 yılında  ‘Göster Enerjini’  sloganı ile gerçekleştirdiği ‘Yıldızlı Projeler’ proje yarışmasının bu yıl ikincisini dü- zenliyor

“TEORİNİN YANINDA PRATİK DE GEREKLİ”
Mühendislik öğrencilerinin, mezun ola- bilmek için bitirme projesi yapmak zo- runda olduklarına değinen Tan, “Bu projeler bizlere sektörün ihtiyacı olan konularda verildiği takdirde bizler daha öğrencilik yıllarımızda istediğimiz sektö- rün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ya- parak, kendimizi pratik eğitimde geliştir- miş oluruz” diye konuşuyor. ‘Peki sektö- rün bu durumdan kazancı nedir?’ soru- sunu ise şöyle cevaplıyor Tan, “Öncelik- le teorik eğitimin yanında pratik eğitim- le de donanmış bir mühendis adayını işe alacaklar. İkinci olarak ise öğrencilerle iş birliği yaptıkları zaman genç beyinlerin projelerinden ve fikirlerinden faydalan- mak ve şirketlerinde bu projelerin geliş- tirilmesi için fırsat doğacak. Hem za- mandan hem de paradan tasarruf ede- cekler.” Tan ayrıca “Daha nitelikli me- zunlar vermenin yanında okullar da faz- ladan açılan ofisler yerine daha çok tek- nolojiyle donanmış laboratuarlara sa- hip olacaklar” diyor. Uzun vadede ise hem üniversitenin hem de sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin ortaya konması ve bu projele- rin hayata geçirilmesinin sağlanmasını planladıklarını söyleyen Tan, “İnanıyo- ruz ki, sanayinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarının büyük bir kısmı da bu yolla üniversiteler tarafından karşılana- caktır. Bir diğer planımız ise yarışmayı uluslararası platforma taşıyıp fikir alışve- rişinin uluslar arası boyutta olmasını sağlamaktır” diyor.

ANA TANITIM SPONSORU MTG
Yarışma değerlendirmeleri yüzde 50 sa- nayi kurulu ve yüzde 50 bilim kurulun- dan olmak üzere yapılıyor. Sanayi jüri- sinde şu ana kadar netleşen isimler ise; Merih Eskin, Hasan Büyükdede, Uran Tiryakioğlu, Dr. Hayrettin Karcı, Ahmet Birleştirici, Deniz Akaya, Serhat Özde- mir ve Ömer Aydın. Yarışma; Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği ve Kalitesi, Mekatro- nik, Robotik ve Otomasyon Uygulamala- rı, Elektronik, Haberleşme ve Yazılım Uygulamaları ve Mekanik, Malzeme ve İmalat Uygulamaları şeklinde 4 kate- gori ve bunların alt başlıklarından olu- şuyor. Projeler, Bilim Kurulu ve Sanayi Kurulu tarafından bilimsel ve teknik ye- terliliği, yenilikçi özellikleri ve uygulana- bilirliği, benzer çalışmalardan üstünlü- ğü, ergonomik yönleri, tasarımı vb. kri- terler ile değerlendiriliyor. Birinci olan proje 3 bin TL, ikinci olan proje 2 bin TL ve üçüncü olan proje 1000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca de- receye giren üç projeye dizüstü bilgisa- yar hediye edilecek. Ana Tanıtım sponsorunun Makine Tanı- tım Grubu olduğunun söyleyen Tan, “Ayrıca Altın sponsorumuz Gersan Elektrik, Gümüş Sponsorumuz Amper Elektrik. Sponsorluk için görüşmeleri- mizin devam ettiği bir kaç firma daha var. Organizasyonumuz için bizden öne- rilerini ve desteklerini esirgemeyen Türk Patent Enstitüsü, YASED, TTGV ve Kent Patent’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyor. Yarışmanın en önemli kısmı Proje Sergisi olduğu için 25 Haziran’daki Ödül Töreni’ne büyük bir sanayici katılımı beklediklerini söyleyen Tan, “Bunu sağ- lamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yarışmamızdan haberdar olan ve Ödül Töreni’ne gelebilecek olan sanayicileri- mizin katılımını beklemekteyiz” diye ko- nuşuyor.