2009 YILI VERİLERİNE GÖRE ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALAN İTİBARİYLE KOCAELİ MAKİNE İHRACATINDA 6. ÖNEMLİ İL KONUMUNDA OLUP, BU SEKTÖRDE KOCAELİ’DEN İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI 345’TİR. İLİN İHRACATINDA 5. ÖNEMLİ SEKTÖR KONUMUNDAKİ MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ; 220 MİLYON DOLARA YAKIN BİR DEĞERE SAHİP OLMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.  

Kocaeli; 1,5 milyon kişilik nü- fus yoğunluğu ile 11. sırada yer alıyor. İl; ülke nüfusu- nun yaklaşık yüzde 2’sini barındırıyor. Kocaeli, güçlü sanayisine bağlı olarak yaratmış oldu- ğu katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisi için tartışılamayacak bir öneme sahiptir. Bu yönüyle; yaratı- lan katma değer dikkate alındığında Kocaeli’nin, İstanbul, Ankara ve İz- mir’den sonra dördüncü sırada yer al- ması sürpriz değildir. Kocaeli’nin GSYİH’ya olan katkısı TÜİK tarafından en son 2001 yılında açıklanan verilere göre yüzde 5,1’dir. İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre Kocaeli’nin ihracatı, 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 41,1 büyüyerek 8,2 milyar dolara ulaştı. 2009 yılında ise küresel kriz nedeniyle genel ihracattaki düşüşe paralel olarak yüzde 19 geriledi ve 6,6 milyar dolar oldu. 2009 yılında Türkiye ihracatının yüzde 6,8’ini ger- çekleştiren Kocaeli ili ülkemiz sanayi ve ihracatı açısından gelişen illerimiz arasında yer alıyor. İlin ihracatında AB ülkeleri önemli olup, 2009 yılında İtalya yüzde 8,3 pay ile ilk sırada yer aldı. Bir- leşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya Federasyonu, Güney Afrika Cumhuri- yeti, Almanya ise ihracatta önde gelen ülkelerdendir. Kocaeli’nin sektörel ihracat rakamları- na bakıldığında, 2009 yılında “Sanayi” ihracatının 6,4 milyar dolar ve yüzde 96’lık oran ile en büyük paya sahip ol- duğu görülüyor. “Sanayi Mamulleri” ihracatından aldığı yüzde 64 pay ile “Taşıt Araçları ve Yan Sanayi” en önemli kalemi oluştururken, “Elektrik- Elektronik, Makine ve Bilişim” ile “De- mir Çelik Ürünleri” onu takip ediyor. İlin ihracatında 5. önemli sektör konu- mundaki makine ve aksamları sektörü 220 milyon dolara yakın bir değere sa- hip olmasıyla dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre 84. fasıl olarak ta- nımlanan makine ve aksamları sektö- ründe Kocaeli’nin ihracatı 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,4 artış gösterirken, 2009 yılında genel ihracat- taki yüzde 30 gerilemeye karşın, yüzde 19,7 oranında artış kaydedildi. Bununla birlikte, Orta Anadolu Makine ve Ak- samları İhracatçıları Birliği iştigal ala- nında yer alan GTİP’ler bazında ilin 2009 yılı makine ihracatı incelendiğin- de ihracat değerinin 2009 yılında yüzde 20 oranında gerilediği görülüyor. Alt mal grupları bazında incelendiğinde tüm mal gruplarında gerileme olmuş, özellikle “Vanalar” ile “Endüstriyel Isıtı- cılar ve Fırınlar” ihracatında büyük dü- şüşler meydana geldi. 2009 yılı verileri- ne göre Orta Anadolu Makine ve Ak- samları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Kocaeli makine ihracatında 6. önemli il konumunda olup, bu sektör- de Kocaeli’nden ihracat yapan firma sayısı 345’tir.

KOCAELİ SANAYİ ODASI: “MAKİNE SEKTÖRÜ; SANAYİLEŞMENİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ”
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; makine sa- nayinin sanayileşmenin lokomotif sek- törlerinden biri olduğunu söyledi. Ko- caeli ili açısından makine sektörünün önemine de değinen Ayhan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Makine sektörü, yüksek katma değer üreten ve diğer sektörleri de harekete geçiren, geliştiren temel bir sektör olması özel- liğiyle, sanayileşmenin lokomotifi olan bir sektör. Kocaeli’nde makine sektörü- nü ve yan sanayini oluşturan üyeleri- mizin hemen hemen tamamını KO- Bİ’ler oluşturmakta. Bu sektörde faali- yet gösteren yaklaşık 150 üyemiz bulu- nuyor.” Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu; Kocaeli’ndeki sa- nayi sektöründeki gelişmelerin ve de- ğişmelerin takip edilmesi amacıyla her ay bir anket düzenlediklerini söyledi. Zeytinoğlu: “İlimizde her ay düzenli olarak Kocaeli Sanayi Odası tarafından Sanayi Kuruluşlarının Durumunu ve Beklentilerini Belirleme Anketi yapıyo- ruz. 2008 yılının son çeyreğinden bu yana aylık bazda yapılan anket sonuç- ları sektörel kırılmalara göre de değer- lendirilmektedir. Buna göre, makine sektöründeki firmalarımızın kapasite kullanım oranlarında, 2009 yılı son çey- reğinde, krizin de etkisiyle, yüzde 56’la- ra varan düşüşler görülmüştür. 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ise, Tür- kiye ile paralel olarak sektörde, kapasi- te kullanım oranları artışa geçerek yüz- de 73 seviyelerine kadar çıkmıştır.”

“KAMU İHALELERİNDE YERLİ MAKİNE KULLANILMASINA ÖNEM VERİLMESİ GEREKİYOR”
Ayhan Zeytinoğlu; Kocaeli’nde makine sektörünün daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi: “Diğer ülkelerdeki Eximbank- ların daha uygun koşullarda kredi sağ- lıyor olmaları, ithalatı teşvik etmekte ve yerli üreticilerimizi zor duruma düşür- mektedir. İhracat açığımızın en önemli kalemlerinden olan makine sektörümü- zün gelişmesi ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak için ülkemizde de da- ha uygun koşullarda orta ve uzun va- deli ihracat kredileri sağlanmalı. Bu kapsamda, Eximbank’ın uzun vadeli ve düşük faizli sistemleri geliştirmesi önemli. Türkiye’nin ihracatı en hızlı ar- tan sektörü olarak makine ve aksamları sektörünün bu yönde daha cesur giri- şimlere ihtiyacı var. Özellikle, kamu ihalelerinde yerli maki- ne kullanılmasına önem verilmesi ge- rektiğini düşünüyorum. Yerli malına yönelik fiyat avantajı uygulamaları, yerli makinelerin kullanımını artıracak- tır.”

“TÜKETİCİNİN YERLİ SANAYİ MALLARINI TERCİH ETMESİ; ÜRETİCİYİ TEŞVİK EDİYOR”
Tüketicinin son dönemlerde yerli sana- yi mallarını tercih etmesini, üretici için teşvik edici bir gelişme olarak yorum- layan Zeytinoğlu; sözlerine şöyle de- vam ediyor: “Ayrıca, yerli girdi oranı- nın çok yüksek olduğu sektörün son teşvik sistemimizde 12 stratejik sektör- den biri olarak belirlenmesinin de sek- tör açısından sevindirici bir gelişme ol- duğu söylenebilir. Tüm bunların yanı sıra, Kocaeli’nde makine sektörünü temsil eden firmala- rımızın sorunlarına da kısaca değin- mek istiyorum. Firmalarımız açısından, düşük kurların satış fiyatları üzerinde oluşturduğu dayanılmaz baskı ve dü- şük kur kaynaklı ithal ikame ile rekabet güçlüğü sektörde ciddi bir sıkıntı ya- ratmakta. Hammadde fiyatlarının dün- ya pazarlarına göre daha yüksek oran- larda artmasıyla birlikte enerji maliyet- lerinin yüksek oluşu da sektörümüz üzerindeki diğer önemli baskı unsurla- rından. Bütün bunlara ek olarak mes- lek lisesi ve meslek yüksek okulu me- zunlarının niteliklerinin yetersiz olması ve sektör beklentilerini karşılayamama- ları da önemli bir sorun olarak karşımı- za çıkıyor.”

“SEKTÖRLERİMİZİN YEREL SORUNLARINI TARTIŞABİLECEKLERİ PLATFORMLAR OLUŞTURDUK”
Ayhan Zeytinoğlu; Sanayi Odası olarak Kocaeli’nde makine sanayinin gelişme- si için yaptıkları destek ve faaliyetleri şu sözlerle ifade etti: “Kocaeli’nde ma- kine sektörünün temsilcileriyle belli dönemlerde yaptığımız toplantılarla sektörün sorunlarını ve önceliklerini belirlemeye çalışıyoruz. 23. ve 26. Meslek Komitelerimiz her ay düzenli olarak bir araya geliyor. Ayrıca, sektörlerimizin yerel sorunla- rını tartışabilecekleri “Bölge Toplantı- ları” adı altında platformlar oluşturu- yoruz. Bunun yanı sıra, Kocaeli Sanayi Oda- sı öncülüğünde, her yıl Pricewater- houseCoopers Türkiye ve CNN Türk işbirliğinde "Sanayi Kuruluşları Sek- törel Performans Değerlendirme" araştırma çalışması düzenliyoruz. Bu organizasyona makine sektörü de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden katılan firmalarımız, sektördeki yerle- rini, rekabetteki avantajlarını ve iyi- leştirme yapmaları gereken noktaları gösteren yol haritalarına sahip olu- yorlar. Bu seneki organizasyonumuzda, söz konusu çalışmanın sınırlarını TR42 kapsamındaki illeri de dahil ederek, genişletmeyi planlıyoruz.”


BOSCH REXROTH A.Ş. 80’DEN FAZLA ÜLKEDE ÜRÜN VE SİSTEM GELİŞTİRİYOR
Bosch Rexroth; tahrik ve kontrol tek- nolojileri alanında dünyanın önde ge- len uzman firmaları arasında sayılıyor. Firma; mobil uygulamaların yanında endüstriyel ve fabrika otomasyonunda kullanılan makinelerin tahrik, kontrol ve hareket ettirilmesi konusunda 500 binden fazla müşteriye Rexroth marka- sı ile özel çözümler üretiyor. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, 80’den fazla ülkede ürün ve sistemler geliştiriyor, üretiyor ve sana- yiye sunuyor. Bosch Grubu’na dahil olan firma 2009’da yaklaşık 34.200 çalı- şanı ile yaklaşık 4,1 milyar Avro ciro el- de etmiştir. 1976’da Türkiye’de başlayan faaliyetle- rini artırarak devam ettiren Bosch Rex- roth A.Ş. , 2009 yılı içerisinde hem Gebze’deki yeni genel müdürlük binası hem de Bursa’daki seri üretim tesisi ile Türkiye’deki sınırlarını genişletti. Gebze’deki yeni fabrika; hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirler, hidrolik bloklar ve didaktik setler üretim yeri ve aynı zamanda servis merkezi olarak hizmet veriyor. Yeni merkez binasının yer aldığı TOSB (Taysad Organize Sa- nayi Bölgesi)  modern altyapısı ve stra- tejik lokasyonu ile firmaya çeşitli avan- tajlar sağlıyor. Özellikle sanayinin met- ropolün dışına kaymasıyla beraber şe- hirden uzaklaşan Türk sanayicilerine bölgenin karayolları ve liman alt yapısı ile daha kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bosch Rexroth A.Ş. Murahhas Aza ve Genel Müdürü Steven Young, makine üssü olma yolunda ilerleyen Kocae- li’nde yer almanın kendi firmalarına getirdiği artılara değindi. Young: “Hiz- met verdiğimiz sektörlerin aynı bölge- de faaliyet göstermesi müşterilerimize daha yakın olmamızı sağlıyor. Müşteri- lerimize yakınlaştıkça onların ihtiyaçla- rını daha yakından takip edebiliyor, ta- leplerini daha hızlı karşılayabiliyoruz. Böylece Türk sanayi ve sanayicisinin vazgeçilmez iş ortağı olma adına önemli bir adım daha atmış oluyoruz.”

“20 YILDIR HOLLANDA’DA ÜRETİLEN SİLİNDİRLER ARTIK TAMAMEN GEBZE’DE ÜRETİLİYOR”
Bosch Rexroth A.Ş. Genel Müdürü Steven Young; üretim ve ihracatlarını artırmak için yaptıkları çalışmalar hak- kında bilgi verdi. Genel Müdür Young: “Bosch Rexroth Türkiye, Avrupa ve Dünya’nın çeşitli bölgelerine ihracat yapmaktadır. 2009’da Bosch Rexroth tarafından yapılan atılımlardan bir ta- nesi silindir pazarındadır. Bosch Rex- roth Hollanda’da 20 yıldır üretilen si- lindirler, Bosch üretim standartlarına sahip bir fabrikada değer katarak üretilme fırsatı çıkınca tamamen Gebze fabrikasında üretilmeye başlanmıştır. Buna göre Hollanda’da özellikle mobil hidrolik olmak üzere, endüstriyel pres- ler, madencilik ve hatta deniz tabanı ta- rama gibi çok özel alanlarda üretim ya- pan müşterilerin ihtiyaçları Türki- ye’den karşılanmaya başlamıştır. Benzer bir diğer olumlu gelişme de “Golden Horn” adıyla anılan Bosch Rexroth didaktik set mühendisliği ve üretiminin Almanya merkezden Türki- ye’ye kademeli geçişinin gerçekleştirilmesidir. Her iki proje de özellikle eğitim setlerinin Türkiye’de üretilip ihraç edilmesi Türk Sanayisi adına takip edilmesi ge- reken iki önemli atılımdır. Bu şekilde Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar yerli üretim kapasitelerini artırmakta ve sanayinin gelişip canlanmasına, gelecek yatırımlara yol açmak adına katkıda bulunmaktadır.” Genel Müdür Young; firma olarak 2010 yılı hedeflerinin büyümeye de- vam etmek olduğunu söyledi. Young: “2009 kriz yılında dünya çapında be- lirgin ölçüde düşen ticaret hacminin kriz öncesi seviyeye dönüşü, zaman alacaktır. Frankfurt'ta düzenlenen 2009 ticaret yılı firma rakamlarının sunu- munda Bosch Rexroth AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Albert Hieroni- mus’un da belirttiği gibi, "Önümüze bakıyoruz ve 2010 yılında Bosch Rex- roth olarak yeniden büyüme kaydeceğiz.".

SİSMAT A.Ş. 50 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
Sismat; 30 yıldır su ve atık su arıtma te- sisleri, su alma yapıları ve çamur su- suzlaştırma ekipmanlarının tasarım ve üretimini gerçekleştiriyor. Sismat; Ko- caeli-Gebze bölgesinde arıtma tesisi ekipmanları üreten ilk firmalar arasın- da yer alıyor. Sismat Genel Müdürü Osman Türüdü; makine sektörünün Kocaeli’ndeki gelişimi hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Türüdü: “Bölgenin sanayileşmesine ve Türkiye’de çevre sektörünün büyümesine paralel olarak bölgemizde konumuzla iştigal pek çok firma faaliyette bulunmaktadır. Gebze bölgesini arıtma tesis ekipmanları üreticilerinin merkezi olarak adlandır- mak yanlış olmaz.” Türüdü; Sismat’ın ihracat yaptığı ül- kelerin başında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin geldiğini söyledi. Türüdü: “Sismat 50’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği üyeleri ana ihracat yapmış ol- duğumuz ülkelerdir bununla birlikte son dönemde Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika pazarında büyük geliş- meler kaydetmekteyiz.” Genel Müdür Türüdü; iç pazarın; fir- malarının cirolarının sadece 15’ini oluşturduğunu ve amaçlarının bu oranı artırmak olduğunu söyledi.


“KOCAELİ’NİN GELİŞMİŞ SANAYİSİNE YAKIN OLMAK EN BÜYÜK ARTIMIZ”
Kocaeli’nin makine üretim yapan fir- malar için artı ve eksilerini değerlen- diren Türüdü; Kocaeli’nin gelişmiş sanayi alt yapısının önemli bir artı unsur olduğunun altını çizdi. Türüdü: “Kocaeli bölgesinin gelişmiş sanayi alt yapısı ile doğru ve iyi tedarikçiler bulma diğer bölgelere göre büyük bir artı unsurdur. Gelişmiş sanayiye sü- rekli yakın olmak pazar bilgilerini güncel ve gelişmeleri daha yakından takip edebilme imkanı sunmaktadır. Kaliteli personel bulabilme, diğer böl- gelere göre daha kolay olmaktadır. Sismat’ın üretmiş olduğu ürünler ha- cim olarak oldukça büyüktür. Fakat bölgemiz bu ekipmanların lojistiği için bir avantajdır.” Genel Müdür Türüdü; bölgenin eksi yönleri hakkında ise şunları söyledi: “Kocaeli’nin makine sektörü açısın- dan dezavantajları ise; özellikle bölge- nin değerlenmesi ve maliyetlerin yük- selmesi ile daha yüksek katma değerli ürünler üretme konusunda sürekli bir baskı oluşturmaktadır. İşletmemizde ihtiyaç duyduğumuz fazla alanın veya depo sahalarının maliyeti yüksek ol- maktadır.” Sismat Genel Müdürü Türüdü; üretim ve ihracatın artırılması için yapılması gerekenleri şu şekilde ifade etti: “Ça- lışmalarımız hem makro hem de mik- ro düzeyde olmalıdır. Sismat olarak mikro düzeyde önceliğimiz çalıştığı- mız firmalarda tam memnuniyeti sağ- lamaktır. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler ile özellikle iş süreçleri- mizde ve ürün kalitemizde iyileştirme- ler için şu anda 2 ayrı proje yürüt- mekteyiz. Daha sonra yeni ülkeler ve müşterilere hizmet amacı gütmekte- yiz. Bu amaçla bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 5 yeni ülke eklemeyi planlı- yoruz ve belirlemiş olduğumuz bu ül- kelere ziyaret programlarını gerçek- leştiriyoruz. Ayrıca Sismat olarak her yıl ürün gru- bumuza 1 yeni ürün ekleyerek müşte- rilerimize vermiş olduğumuz hizmet- leri genişletmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte özellikle makro dü- zeyde yapılması gereken konular var- dır. Öncelikli olarak Türk markaları- nın imajının artırılması, ihracatçı teş- viklerinin KOBİ düzeyinde  daha aktif olması, ihtisas sektörlerin belirlene- rek, bu sektörlere yönelik bölgesel alt yapıların oluşturulması, uzman ara eleman ve mühendis yetiştirilmesi ve tabii  makro ekonomik ölçekte özellik- le  kredi faizleri ve  döviz kuru politi- kasının kabul edilebilir bir düzeyde olması,  ihracatımızda büyük fayda sağlayacaktır.”  

 

Ayhan Zeytinoğlu            Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı “Türkiye’nin ihracatı en hızlı artan sek- törü olarak makine ve aksamları sek- törünün bu yönde daha cesur girişimlere ihtiyacı var. Özellikle, kamu ihalelerinde yerli makine kullanılmasına önem ver- ilmesi gerektiğini düşünüyorum.”  

Steven Young             Bosch Rexroth A.Ş. Murahhas Aza ve Genel Müdürü “Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlar yerli üretim kapasitelerini artırmakta ve sanayinin gelişip canlanmasına, gelecek yatırımlara yol açmak adına katkıda bulunmaktadır.”  

Osman Türüdü             Sismat A.Ş. Genel Müdürü ““Bölgenin sanayileşmesine ve Türkiye’de çevre sektörünün büyümesine paralel olarak Gebze bölgesini arıtma tesis ekipmanları üreticilerinin merkezi olarak adlandırabiliriz.”  

SPOT:
  Türkiye ihracatının yüzde 6,8’ini gerçekleştiren Kocaeli ili; ülkemiz sanayi ve ihracatı açısından gelişen illerimiz arasında yer alıyor. 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarında, makine sektöründe, Türkiye ile paralel olarak kapasite kullanım oranları artışa geçerek yüzde 73 seviyelerine kadar çıktı.