MD-50 48 FRİEZE HEAT-SET MAKİNESİ ÜRETİCİSİ OLAN ÖRNEK MAKİNE; GÜÇLÜ AR-GE BÖLÜMÜNDE ÜRETTİKLERİ “FRİEZE” VE “SHAGGY” HALI ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELERİYLE, HALI SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN SAYILI FİRMALARI ARASINDA YER ALIYOR.  

1963 yılında kurulan Örnek Ma- kine, kurulduğu günden bu ya- na tekstil makineleri imalatı ko- nusunda çalışmalarını sürdürü- yor. Örnek Makine, 2003’ ten bu yana halı ipliği üretiminde son süreç olan büküm sabitleme ve hacimlendirme işlemini gerçekleştiren, İplik Fikse makineleri imalatını yapıyor. Örnek Makine Yöne- tim Kurulu Başkanı Mehmet Dabanı- yastı; firmanın üretimini yaptığı maki- neler hakkında şunları söylüyor: “Örnek Makine, 2003’ ten bu yana halı ipliği üretiminde son süreç olan büküm sabit- leme ve hacimlendirme işlemini gerçek- leştiren, İplik Fikse makineleri imalatını yapmaktadır. BCF ve Akrilik ipliklerin Fikse işlemini gerçekleştiren makinele- rimiz halı iplik üretimi yapan fabrikalara hitap etmektedir. Ayrıca el örgü ve triko ipliklerin fiksesinde de kullanılan maki- nelerimiz son yıllarda hayata geçirilmiş- tir. El örgü kek sarım makineleri, labo- ratuar tipi iplik fikse makineleri imalatı da yapılarak, Ülkemizde iplik fikse ma- kinesi konusunda özgün tasarımlarını müşteriye sunmaya devam etmektedir.

” AR-GE İLE GELEN BAŞARI
Mehmet Dabanıyastı; Örnek Maki- ne’nin faaliyetlerinde Ar-Ge mantığını benimsemesinin firmaya kattığı artılara değiniyor. Dabanıyastı: “Faaliyetlerin- de Ar-Ge mantığını benimseyen Örnek Makine,  2003 yılında ilk olarak MD 25- 48 halatlı düz Heat-Set makinesini Tu- bitak Ar-Ge destek kapsamında yapmış ve bu projesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı satışlarla ciro- sunda çok büyük bir ilerleme kaydet- miştir, akabinde bu proje ile “VI.Türki- ye Teknoloji ve Başarı” ödülüne layık görülmüştür. Yine 2007 yılında  Tubi- tak Ar-Ge destek kapsamında yapılan MD 50-48  Frieze Heat-Set makinesiyle ‘’VIII. Teknoloji ve Başarı Ödülü’’ ne katılarak finale kalmıştır.” Örnek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dabanıyastı; ürettikleri yerli makinelerde kullandıkları yenilikler hakkında bilgi veriyor: “Örnek Makine; Ar-Ge bölümünde müşteri taleplerini anında değerlendirerek, mekanik tasa- rım ve otomasyon konusunda sürekli makinelerini geliştiriyor. Yapılan Ar- Ge çalışmaları ve iyileştirmelerle gün- lük üretim kapasitesi Avrupa yapımı makinelerin üzerinde olan makinemiz, teknik ve teknolojik olarak büyük bir hızla ilerlemektedir. Otomasyon konu- sunda yapılan yeniliklerle kablolu ve kablosuz olarak fabrikaların ağlarına dahil edilip makineye gerek işletme içerisinden, gerekse internet üzerinden uzaktan erişim sağlanabilmekte bu da işletmecinin takibini büyük anlamda kolaylaştırmaktadır.”

“FRİEZE İPLİK HEAT-SET MAKİNEMİZ TÜM DÜNYADAN İLGİ GÖRÜYOR”
Dabanıyastı; dünya halı sektöründe bü- yük ilgi gören “Frieze” ve “Shaggy” halı üretimlerinin ülkemizde de aynı taleple karşılaştığını söylüyor. Mehmet Dabanı- yastı: “Şu an dünyada çok yoğun talep gören, “Frieze” halı ve “Shaggy” halı üretiminde kullanılan ve literatürde Frieze iplik olarak geçen kıvırcık form kazandırılmış iplik üretimi ülkemizde de aynı ilgiyi görmektedir. İplikte büküm sabitlemenin yanı sıra kıvırcık bir form da kazandıran Frieze iplik Heat-Set ma- kinesi, Tubitak Ar-Ge desteği kapsamın- da yapılıp ürün gamımıza kazandırılan projemizdir. Halı ipliğinde önemli olan büküm sabitleme, ipliğe kazandırılan tu- şe ve Frieze işleminin kalıcılığı yönün- den rakiplerine göre çok avantajlı hale getirilen makinemiz yurt içinde ve yurt dışında birçok firma tarafından kabul görmüştür. 2008 itibarıyla üretimine başlanan makinemizle hedeflerimizin çok üzerinde bir satış rakamına ulaştık. Dünya halı piyasasının kalbi niteliğinde olan Gaziantep’ te ve yurtdışında satış- ları gerçekleşen Frieze Heat-Set maki- nemizin imalatını sürdürüyoruz. Halı ip- liği ve el örgü ipliğinde hedeflediği ba- şarıyı sağlayan firmamız, tekstil sektö- ründe triko ipliği olarak kullanılan ince iplikleri Fikse yapan makineleri de imal ederek yine ülkemizde bir ilki gerçek- leştirmiştir.” 

“YILLIK CİROMUZUN YÜZDE 5 ‘LİK KISMINI AR-GE HARCAMALARINA AYIRIYORUZ”
Örnek Makine; otomasyon ve kontrol sistemleri ile ilgili yazılımlarını kendi Ar-Ge sisteminde yürütüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Dabanıyastı Ar-Ge fa- aliyetleri hakkında şunları söylüyor: “Örnek Makine 2003’ te Fikse makinele- ri imalatına başladığında ilk makinemiz olan MD 25-48 Heat-Set makinemizi Tü- bitak desteği kapsamında ve Üniversite- Sanayi işbirliği içerisinde gerçekleştir- dik. Ar-Ge birimimizde o dönemde ha- yata geçirilerek yapılan firma içi re- formlarla tasarım ve teknolojinin maki- nelerimize yansımasında çok önemli bir yol aldık. Solidworks katı model tasarım programlarını kullanan firmamız, son projemiz olan MD-50 48 Frieze Heat-Set makinemizle birlikte Ar-Ge birimimize alınan analiz programlarıyla mekanik ve akışkan analizleri yapılmaya başlandı. Otomasyon ve kontrol sistemleri ile ilgi- li yazılımlarını da kendi Ar-Ge’ sinde gerçekleştiren Örnek Makine bu konu- da gerekli yazılım ve ekipmanları teda- rik ederek her yıl Ar-Ge birimine yeni yazılımlar katmaktadır. Bilimsel geliş- meler sürekli takip edilmekte ve Ar-Ge birimimiz eğitimlerle sürekli dinamik tutulmaktadır. Yıllık ciromuzun yüzde 5 ‘lik kısmını Ar-Ge harcamalarına ayır- maktayız.”

“FUARLAR PAZAR PAYINI ARTTIRMADA EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN BİRİ”
Örnek Makine; MD 25-48 halatlı düz fik- se makineleri ihraç ediyor. İhracatlarını ağırlıklı olarak Suriye, İran,  Özbekistan gibi ülkelere gerçekleştiriyor.  Dabanıyastı: “Son projemiz olan Frieze Heat-Set makinemizle dış dünya pazarı- na biraz daha açılarak bu ülkelerin yanı sıra Brezilya ve Çin gibi ülkelere de satış gerçekleştirilmiştir. Amerika ve çeşitli Avrupa ülkeleri ile satış görüşmeleri ha- len sürmektedir.” Örnek Makine’nin tanıtım ve fuarlara katılmayı oldukça önemsediğini söyle- yen Dabanıyastı; özellikle fuarların, pa- zar payını arttırmada büyük rol oynadı- ğının altını çiziyor. Dabanıyastı: “Örnek Makine; yurt içi fuarların yanı sıra Al- manya, Çin, Mısır, Özbekistan, Dubai, İran gibi ülkelerde katıldığı fuarlarda beklenen ilgiyi görerek dünya pazarında tanıtım gerçekleştirdi. 2011’de gerçek- leştirilecek olan günümüz pazarının en büyük fuar organizasyonu olarak nite- lendirilen “ITMA Barcelona Tekstil Ma- kineleri” fuarına da katılım gerçekleştiri- lip dünya pazarındaki payı artırma çalış- maları devam etmektedir.” Örnek Makine’nin çevre duyarlılığına sahip bir firma olduğunun altını çizen Dabanıyastı üretimini yaptıkları makine- lerde azami oranda çevre ve insan sağlı- ğına önem verdiklerini söylüyor. Daba- nıyastı: “Üretimini yaptığımız makine, hammaddeden üretim yapan bir sistem değildir, üretilmiş olan ipliğe hacimlen- dirme, büküm sabitleme, kıvırcıklandır- ma gibi fiziksel özellikler kazandırmakta- dır. Kurduğumuz makine hattında iş ka- zalarına karşı tedbirler azami derecede düşünülmüş, çalışan insan hatalarına karşı güvenli hale getirilmiştir.”

“GAZİANTEP’TE BULUNMAMIZ HALI SEKTÖRÜNDE DİĞER FİRMALARA GÖRE BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYOR”
Dabanıyastı; üretimini yapmış oldukları teknolojik yatırımlarla, ülke içi ve dış pi- yasayla rekabet edecek ve önemli bir ko- numda bulunacak seviyede olduklarını söylüyor. Dabanıyastı: “Üretmiş olduğu- muz Heat-Set makineleri, biri Almanya diğeri Fransa olmak üzere dünyada iki firma tarafından daha üretilmektedir. Yurt içinde bu konuda ciddi manada üretim yapan tek firma olarak, halı doku- ma ve halı ipliği üretiminde dünyada önemli bir yeri olan Gaziantep’te bulun- mamız nedeniyle bu konuda diğer firma- lara göre teknik gelişim yönünden bü- yük avantajlar sağlamaktayız. Kurulduğu günden bu yana yurtdışına makine ihra- catı yapan Örnek Makine, bu konuda ge- rekli tecrübeye sahiptir. Kurulan Ar-Ge altyapısı ve kurumsal bir yapı ile yurtdı- şındaki müşterilerine gerek yedek parça gerekse servis yönünden yeterli desteği verebilecek bir yapı firmamızda mevcut- tur. Makine imalat parkurumuz gelişen ve değişen dünya teknolojisine ayak uy- duracak düzeydedir.” Dabanıyastı; yurt- dışı firmalarıyla olan ilişkileri hakkında şunları söylüyor: “Ürünlerimizi sattığımız yurtdışı firmaları, bulundukları ülkelerde halı ve halı ipliği üretimi yapan tesisler- dir. Son projemizle birlikte biraz daha açıldığımız dünya pazarında katıldığımız fuarlarda çeşitli firmalardan birlikte ça- lışma konusunda teklifler aldık. İran ve Çin’ de temsilcilikler kurduk. Amerika’ da Heat-Set yedek parçaları üretimi ya- pan bir firmayla ortak üretim gerçekleş- tirmek için görüşmelerimiz anlaşma aşa- masındadır. Örnek Makine olarak hede- fimiz, yurtiçinde gösterdiğimiz başarıyı yurtdışında da göstererek dünya çapın- da geldiğimiz pozisyonu daha ileri bir noktaya taşımaktır.” Dabanıyastı; ihracat yaptıkları yabancı firmaların, Örnek Makine’nin ürün kali- tesinden her zaman memnun kaldıkları- nı ifade ediyor: “Makine ihraç ettiğimiz yabancı ülkelerle sürekli diyalog halinde bulunmaktayız. Satış yaptığımız ülkeler- de gerek direkt olarak gerekse temsilci- lerimiz aracılığıyla gelen müşteri taleple- ri değerlendirilmektedir. Yapılan ziyaret- ler ve fuarlarda gerçekleştirdiğimiz gö- rüşmelerde çok olumlu bir tablo meyda- na çıkmaktadır.

“AVRUPA’DA MAKİNE İMALATÇILARI İÇİN YÜRÜTÜLEN TİCARİ POLİTİKA ÜLKEMİZDE DE OLMALI”
Makine sektöründeki ihracat rakamları- na da değinen Dabanıyastı; rakamları yeterli bulmadıklarını söylüyor. Örnek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Daba- nıyastı: “Avrupa’da makine imalatçıları- na devlet tarafından sağlanan ticari po- litikanın ülkemizde de oluşturulması bu rakamın artmasına olumlu etkiler yara- tacaktır. Metal sanayinin gelişmiş oldu- ğu ülkelerde, ekonominin ilerde olduğu göz önündedir. Ülkemizde de bu konu- da düzenlemeler yapılmalı; doğru ve uygun krediler, Ar-Ge destekleri, ihra- catı destekleyici politikalarla metal sa- nayi desteklenmelidir. Ar-Ge destekleri- nin yoğunlaştırılması ve Kobi’lerin bu konuda bilinçlendirilmesiyle ilgili atıla- cak adımlar, yapılması önem arz eden çalışmalardır. Makine imalat sektörü, kendiyle birlikte birçok alt yan sanayi kuruluşunu da ça- lıştıran ve istihdama önemli ölçüde kat- kıları olan bir sektördür. Bu konuda çalışan personelin iyi yetiş- miş olması makine sektörü için önü- müzdeki yıllarda büyük bir  kazanç ola- caktır. Kalifiye eleman ve ara eleman yetişmesinin zorluğu, üniversitelerle sa- nayi arasındaki kopukluktan dolayı bili- min üretime aktarılamaması çok ciddi eksikliklerdir. Bilimle sanayinin desteklenmesi için devletin bu konuda kurmuş olduğu ku- ruluşların faaliyetlerini artırmaları ve gelişmekte olan firmalara Ar-Ge çalış- malarında destek olmaları gerekir. Di- ğer yandan piyasadaki vadeli satışların artmasıyla öz sermayesi yetersiz kalan firmaların kendi maddi güçleriyle bu potansiyeli karşılayamaz hale gelmeleri de büyümelerinin önünde büyük bir en- geldir.”    

SPOT:
Örnek Makine; Dünya halı piyasasının kalbi sayılan Gaziantep’ te ve yurtdışında satışları gerçekleşen Frieze Heat-Set makinelerinin imalatını sürdürüyor. Halı ipliği ve el örgü ipliğinde hedeflediği başarıyı sağlayan firma, tekstil sektöründe triko ipliği olarak kullanılan ince iplikleri Fikse yapan makineleri de imal ederek ülkemizde bir ilki gerçekleştirdi.  

Mehmet Dabanıyastı          
Örnek Makine Yönetim Kurulu Başkanı “Avrupa’da makine imalatçılarına devlet tarafından sağlanan ticari politikanın ülkemizde de oluşturulması ihracat rakamlarının artmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki metal sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde, ekonomi de gelişmiştir.”