OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ İÇİN KALIP VE SAC PARÇA ÜRETİMİ YAPAN SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SANAYİ A.Ş.; ARALARINDA JAGUAR, PORSCHE GİBİ MARKALARIN DA BULUNDUĞU 10 MARKANIN AVRUPA'DAKİ FABRİKALARINA İHRACAT YAPIYOR.    

Otomotiv ve beyaz eşya sektö- rü için kalıp ve sac parça üre- timi yapan Sarıgözoğlu Hid- rolik Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş. 1957 yılında İsmail Sarı- gözoğlu tarafından İzmir’de kuruldu. İz- mir, Bursa ve Aksaray’ın yanı sıra Ma- nisa’da 2 fabrikası bulunan firmanın bu- gün ürettiği kalıplar ve sac parçalar, aralarında Jaguar, Porsche gibi marka- ların da bulunduğu 10 markanın Avru- pa’daki fabrikalarında kullanılıyor. Türkiye'nin geldiği noktada artık kendi otomobilini tasarlamak ve üretmek için uğraşması gerektiğinin altını çizen Sarı- gözoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Ülkemizin kendi otomobilini üretmesi gerek. Yabancı ortakla ya da yüzde yüz yerli sermaye ile sektörde yeni bir çığır açılabilir. Çünkü bu sinerjiyi oluşturma noktasına artık geldik. Örneğin bizler 1957 yılında İzmir'de üretime başlamış bir aile olarak kalıp konusunda önemli bir deneyime sahibiz. Türk otomotiv ve beyaz eşya sanayisinin gelişimine para- lel, kendimizi geliştirdik. Grup olarak 10 yıl öncesine kadar, kalıp üretimini, sac parça üretimini desteklemek üzere kul- landık. Bu alanda özellikle otomotiv sa- nayindeki talebi iyi değerlendirerek yüksek teknoloji ve tasarıma dayalı geli- şim sergiledik. Türkiye'nin nitelikli işgü- cünü iyi değerlendirerek dünyanın ön- de gelen markalarıyla çalışmaya başla- dık. İhracatımızı artırmak ve ileride da- ha büyük hedeflere ulaşmak, kalıcı ola- bilmek, gelişen teknolojiden yararlan- mak için sürekli bir yatırım hamlesi ve Ar-Ge çalışması içindeyiz. Nitelikli ara eleman ve finansmana kolay ulaşabil- mek de teknolojiye adaptasyon adına firmaları motive edici olacaktır. Girişim heyecanı oldukça önemli.”

“İMAL ETTİĞİMİZ KALIPLARI JAGUAR VE PORSHE GİBİ DEV MARKALARA SATIYORUZ”
Sarıgözoğlu Genel Müdürü Mustafa Sa- rıgözoğlu, şirketlerinin yeni yatırımları hakkında da bilgi verdi. Sarıgözoğlu: “Ford, Volkswagen, BMW, Fiat, Merce- des-Daimler, Audi, Peugeot ve Renault gibi ana müşterilerine kalıp ve parça üretimine devam eden gurubumuzla 2010 yılında yeni yatırımımız ile Bur- sa’da da üretime başlıyoruz. İmal ettiği- miz kalıpları Jaguar ve Porsche dahil 10 markanın kullanıyor olması bizlere güç katıyor. Bu güçle birlikte Bursa üretimi- mizde, G-1 Pres hattı gerek boyutları, gerek teknolojik özellikleri bakımından otomotiv yan sanayi tarafından sahip olunan ilk ve tek pres hattı olacaktır. Aksaray fabrikamızda da devreye almış olduğumuz Türkiye’nin en büyük 5 bin tonluk tandem şasi presiyle Mercedes kamyon şasileri dışında, M.A.N otobüs şasilerinin üretimini, şasi ile kabin parça imalatını da gerçekleştiriyoruz.” Mustafa Sarıgözoğlu; şirketlerinin he- deflerini anlatmaya şu sözlerle devam ediyor: “Otomotiv Sanayi’nde yaşanan umut verici gelişmeler ışığında, Sarıgö- zoğlu A.Ş. olarak Bursa yatırımımızın tamamlanmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize üst dü- zeyde hizmet verecek lojistik avantaja ve gelişmiş teknolojik düzeye ulaşmış ola- cağız. Temennimiz 2010’da da üretimin artması ve hurda indirimi ile de bu ha- reketlenmenin desteklenmesi.”

“İRAN, ROMANYA VE RUSYA GİBİ ÜLKELERDE ÜRETİM ALANLARI KURMA HEDEFİNDEYİZ”
Türkiye’nin otomotivde sadece ucuz emek cenneti olduğu için tercih edilme- diğini söyleyen Mustafa Sarıgözoğlu, Türkler’in milletçe sahip olduğu yetene- ği, genç, dinamik, eğitimli ve nitelikli iş gücü sayesinde başarılı olduğunu söy- lüyor. “Avrupa’da yaz tatili döneminde bir ay boyunca telefonlara sadece yöne- tici asistanları cevap verir. Bazen o bile yoktur. Bizde dur durak bilmeden çalı- şan, saat mefhumunu unutmuş arka- daşlarımız var. Kendini adamışlık, başa- rıya duyulan açlık ve istek çok fazla.” Yatırım kararı aldıkları 2008 yılında da kriz riskinin bulunduğunu belirten Mustafa Sarıgözoğlu, devam ediyor: "Bu riski göze alarak krizi fırsata çevir- mek için yatırıma karar verdik. Global kriz nedeniyle müşteri taleplerinin azal- dığı bir dönem yaşandı, hala da eskisi kadar olmamakla birlikte yaşanıyor. An- cak uzun vadede otomotiv ülkesi olan Türkiye'de bunun geri dönüşünü alaca- ğız. Otomotiv sektörünün yıllık 2 milyon adetlik araç üretim hedefinin birkaç yıl- lık gecikmeyle birlikte gerçekleşeceğine inanıyoruz. Sarıgözoğlu A.Ş. olarak Tür- kiye dışında, Türkiye’nin komşusu Mı- sır, İran, Romanya ya da Rusya gibi ül- kelerde üretim alanları kurmak yakın gündemimiz içindedir.”

“HÜKÜMET HURDA TEŞVİĞİ KONUSUNDA ILIMLI OLMALI”
Kuzey İrlanda, Belçika, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'ya ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Sarıgözoğ- lu, ihracatı artırmak için sürekli bir yatı- rım hamlesi ve Ar-Ge çalışması içinde olduklarını vurguladı. İhracatın arttırılması için yapılması ge- rekenlerin başında hükümetin hurda teşviği konusunda ılımlı olmasının gel- diğini söyleyen Mustafa Sarıgözoğlu, uygulanacak hurda teşviği ile ilave bir talep yaratılması gerektiğine dikkat çek- ti. "Türkiye yaşlı bir bir araç parkıyla karşı karşıya. 10 milyondan fazla aracın ne güvenliği ve teknolojisi ne de çevre- ye duyarlılığı bugün üretilen araçlarla bir. Tabi burada, hurda indirimi nede- niyle ötv indiriminin de korunması el- zem bir nokta. İhracatımızı artırmak ve ileride daha büyük hedeflere ulaşmak, kalıcı olabilmek, gelişen teknolojiden yararlanmak için sürekli bir yatırım hamlesi ve Ar-Ge çalışması içindeyiz.” Genel Müdür Sarıgözoğlu; firmalarının üretim ve ihracat değerlerini arttırmak için izleyecekleri yolu şu sözlerle ifade etti: “İhracatımızı artırmak ve ileride da- ha büyük hedeflere ulaşmak, kalıcı olabilmek, gelişen teknolojiden yarar- lanmak için sürekli bir yatırım hamlesi ve Ar-Ge çalışması içindeyiz. Nitelikli ara eleman ve uzun vadeli düşük faizli finansmana kolay ulaşabilmek de tek- nolojiye adaptasyon adına firmaları motive edici olacaktır. Firmamız Ford, Volkswagen, BMW, Fiat, Mercedes-Daimler, Audi, Peuge- ot ve Renault gibi ana müşterilerine kalıp ve parça üretimine devam ede- cektir.” Sarıgözoğlu Manisa’da yer alan 2 fab- rikanın üretim ve ihracatlarıyla ilgili bilgi verdi: “Manisa Pres Metal Fabri- kası’ndaki üretimimizle  Ford Otosan, Fiat-Tofaş, Mercedes Benz Türk, Ege Fren A.Ş., gibi kuruluşların yanı sıra Bosch markası ile Manisa, Almanya ve Fransa’ya dek uzanıyoruz. Aynı şekil- de 120 çalışanı olan Manisa Kalıp Fab- rika’sında da ürettiğimiz ürünleri de Schüller, August Lapple ve Algaiger markalarıyla Almanya’ya, Matrici ile İspanya’ya ihraç ediyoruz.

“ANA SANAYİ; ALTERNATİF ÜLKE ARAYIŞLARINA GİRDİ”
Genel Müdür Sarıgözoğlu; ana sanayi- nin artık alternatif ülke arayışı içine gir- diğini söylüyor. Sarıgözoğlu: “Ana sa- nayi klasik batı pazarına ek olarak hızla alternatif ülkelere yöneldi. Buna paralel olarak biz de öncelikle İran pazarını ele aldık. Son yıllarda ciddi olarak izlemeye aldığımız İran otomotiv pazarından ilk olarak Mercedes kamyon şasileri konu- sunda sonuç alma aşamasındayız. Ka- lıplar, Sarıgözoğlu A.Ş.  tarafından ta- sarlanıp üretildikten hemen sonra şasi ana kolları İran ‘a bu yılın son aylarında ihraç edilmeye başlanacak.  Çamurluk ve sağ-sol kayar kapı mekanizmalarının kalıp, fixtür ve aparatların tasarlanıp ürettikten sonra yeni Bursa fabrikamız- da işletmeye aldık. Robotlu tandem G-1 hattında  üretilen  bu parçalar yine ro- botlar marifetiyle ön montaj işlemlerin- den sonra müşterimize sevk edilmekte- dir.” Büyük bir hızla gelişen teknolojiyle birlikte otomobil sektöründe de yenilik- lere ayak uydurmanın önemine değinen Sarıgözoğlu; şirketlerinin elektrikli oto- mobil üretimine katılarak bu sürece da- hil olduğunu söyledi: “Elektrikli otomo- bil üretimi Türkiye için kartların yeni- den dağıtıldığı yeni ve fırsat dolu bir sü- recin başlangıcı. Tasarımdan üretime, vergisel avantajlardan akü şarj değişim örgütüne varıncaya kadar bu alanda ciddi bir iş potansiyeli mevcut. Sarıgö- zoğlu bu sürece katkı olarak yeni nesil hafif malzemelerden üretilmiş araçlara kalıp tasarımı ve kalıp üretimi ile başla- mış oldu. En kısa süre içinde iç ve dış taleplerin yaygınlaşıp olgunlaşmasına paralel olarak seri parça üretimini de planlıyoruz.  Bu konuda özel hammad- deler geliştiren global partnerimiz ile stratejik işbirliği anlaşmamız çerçeve- sinde ortak projelere imza atmaya baş- ladık.” Kriz döneminde yatırımları fren- lemeden ve hiç personel çıkarmadan yollarına devam ettiklerini dile getiren Sarıgözoğlu; profesyonel yönetimi şir- ketlerine yerleştirerek dünyaya hitap edebilen bir kuruluş olmak için çalışma- lara devam ettiklerini söyledi.  


Mustafa Sarıgözoğlu         
Sarıgözoğlu A.Ş. Genel Müdürü “Ülkemizin kendi otomobilini üretmesi gerek. Yabancı ortakla ya da yüzde yüz yerli sermaye ile sektörde yeni bir çığır açılabilir. Çünkü artık bu sinerjiyi oluşturma noktasına geldik.”.”    

SPOT:
“ Sarıgözoğlu A.Ş.; Ford, Volkswagen, BMW, Fiat, Mercedes-Daimler, Audi, Peugeot ve Renault gibi ana müşterilerine kalıp ve parça üretimine devam ediyor. Firma; imal ettikleri kalıpları Jaguar ve Porsche dahil Avrupa’nın en önemli 10 markasına pazarlıyor.”