ÜRETİMİNE MANİSA’DA DEVAM EDEN ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ, YILLIK TOPLAM ÜRETİMİNİN YÜZDE 35’LİK ORANINI, YUNANİSTAN, ROMANYA, IRAK, ÖZBEKİSTAN, SUDAN VE FRANSA GİBİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİYOR.    

1971 yılında Manisa’da üretimi- ne başlayan Ünlü Ziraat, 15 bin metrekare kapalı, toplam 30 bin metrekare alana sahip fabrikasında üretimine eğitimli ve tecrübeli personeli ile devam ediyor. Tüm sektörel yenilikleri; fuarlar, kataloglar ve internet aracılığı ile takip eden firma, müşteri isteklerini 3 boyut- lu ortamda tasarlayarak, tecrübeli ve eğitimli personeli tarafından projelen- diriyor. Ürünlerinde kullandıkları ham- maddelerin, Türkiye’nin sayılı firmala- rının ürünleri olduğunu belirten Ünlü, ürünlerinin tümünün sertifikalı ve iste- nilen kalite şartlarında olduğunu belir- tiyor. “Firmamız, ayrıca proje çalışma- ları sonucu ortaya çıkabilecek her tür- den hammaddeyi temin edebilecek po- tansiyele sahiptir. Üretim sürecinin her aşamasında, teknolojik yeniliklerin ta- kip edilmesi ve fabrika içerisinde uy- gulanması, müşterilerimize iyi hizmet verebilme kabiliyetimizi her geçen gün arttırmaktadır. Dünyada uygulaması olan, henüz Türkiye pazarında üretil- memiş ürünler, Ar-Ge ekibimiz tarafın- dan sürekli takip edilmekte ve üretimi için şartlar oluşturulmaktadır. Bunların neticesinde, 2005 yılı içerisinde geliş- tirdiğimiz bir proje, TÜBİTAK tarafın- dan onaylanmış ve üretimi gerçekleşti- rilerek Türkiye pazarına kazandırılmış- tır. Aşınmaya maruz kalacak tüm par- çalarımız proje aşamasında deneyimli ekibimiz tarafından önceden saptana- rak ısıl işlem sürecinden geçirilmekte- dir. Bu da, ürünlerimizin daha uzun süreler müşterimize hizmet vermesini sağlamaktadır. Firmamız bünyesinde elektrostatik yaş boya tesislerimiz mev- cut olup, boya kalitemizi ve çevre du- yarlılığımızı sürekli arttırma hedefinde- dir. Tüm parçalar, boya öncesi koroz- yonu önlemek ve görüntüyü daha iyi kılabilmek için kumlama operasyonun- dan geçirilmektedir. Müşteri hizmetlerini anında karşılaya- bilmek açısından, tüm ürünlerimizden istatistiksel bilgiler doğrultusunda, dö- nemsel stoklar yapılmaktadır. Ayrıca sattığımız ürünler, kullanım kılavuzu ve 2 yıl garanti belgesi ile birlikte tes- lim edilmektedir. Türkiye’nin tüm böl- gelerinde bayilerimiz olup, nihai kulla- nıcılarımızın problemleri anında karşı- lanmakta ve gezici servisimiz 7 / 24 hizmet vermektedir. Yıllık toplam üre- timimizin yüzde 35’lik oranı, Bulgaris- tan, Yunanistan, Romanya, Slovenya, İran, Irak, Suriye, Özbekistan, Sudan, Cezayir, K.K.T.C. ve Fransa gibi ülkele- re ihraç edilmektedir.”

“ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ KULLANIYORUZ”
Tarım aletleri üzerine çalışmalar yürü- ten Ünlü Ziraat Aletleri A.Ş. Genel Müdürü Halit Ünlü, eksantrik pulluk, profil pulluk, döner kulaklı pulluk, kül- tivatör, çizel, çekili profil ve çekili dö- ner kulaklı pulluklar ürettiklerini söylü- yor. Ünlü, ürünlerinde sundukları tek- nolojik yenilikleri ise şöyle anlatıyor: “Üretmiş olduğumuz ürünlerimizde gelişmiş teknoloji kullanarak ürünü- müzün tüm parçalarını ısıl işlem tekno- lojisine tabi tutup kırılganlığını önleyip dayanıklılığını arttırarak ürünümüzün uzun yıllar kullanılmasını amaçlamak- tayız.” Firmanın Genel Müdürü Ünlü, son dönemde piyasa sürdükleri ürün- leri hakkında ise şöyle konuşuyor: “En son yapmış olduğumuz ürün 350 hp traktörler için üretilmiş olan 13’lü hid- rolik ayarlı çekili tam otomatik pulluk ve 8’li hidrolik ayarlı tam otomatik pulluk olmuştur.” Ar-Ge çalışmalarından söz eden Ün- lü, o yıl içinde üretilecek olan yeni ürünün akibetine göre yeteri kadar kaynak ayırmaya çalıştıklarını söylü- yor.  Firma ihracatını ağırlıklı olarak Bulgaristan, Yunanistan, İran, Irak, Romanya, Sudan, Özbekistan, Kaza- kistan ve Rusya gibi ülkelere yapıyor. Kullandıkları teknolojinin dış pazar- larda rekabet edebilecek güçte oldu- ğuna da vurgu yapan Ünlü, ürünleri- ni daha çok distribütörler aracılığıyla sattıklarını aktarıyor. Yurt dışındaki bütün distribütörlerinin ve ürün kul- lanıcılarının ürünlerinden memnun olduklarını da belirten Ünlü, “Son kullanıcılardan her zaman olumlu sözler duyuyoruz. Bu sayede her yıl ihracatımızı artırmaktayız” diye konu- şuyor. Üretmiş oldukları ürünlerde kanunlara, yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak üretim yaptıklarını da sözlerine ekleyen Ünlü, çevre duyarlı- lığını ön planda tuttuklarını ekliyor. Türkiye’deki kaliteli makine üretimi yapan firmaların ihracatlarının her zaman iyi olduğunu belirten Ünlü, “Bunun gelişmesi için daha birçok firmanın kalitesini arttırması gerek- mektedir” diyor.

“ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLMELİ”
Türkiye tarım makineleri sektörünün yaşadığı sıkıntılara da değinen Ünlü, şöyle konuşuyor: “Çiftçiye devlet des- teğinin arttırılması gerekmektedir. Ürün ayrımı yapılmadan her ürüne devlet teşviği çıkarılmalıdır.” Bir en- düstri gelişemiyorsa ve değerini artı- ramıyorsa modern dünyada elverişsiz olarak görüneceğini söyleyen Ünlü, “Üretimin tüm gelişme tarihi genel olarak yeni ürün ve yeni teknoloji ile meydana gelmesine bağlıdır. Ünlü firması pulluk üretiminde yerel pazar alanında lider firmalardan biri- dir; 37 yıldan fazla zaman diliminde ol- duğu gibi. Bu zaman diliminde firma- mız Ünlü, teknik alanda mükemmel ve anlamlı başarılar elde etmiştir.  

FOTO ALTI:
Halit Ünlü           
Ünlü Ziraat Aletleri A.Ş. Genel Müdürü Çiftçiye devlet desteğinin arttırılması gerekmektedir.