Avrupa Birliği’nin resmi istatistikkurumu olan Eurostat,hem AB üyesi ülkelerleolduğu gibi üyeliğe adayveya potansiyel aday ülkelerle de işbirliğiyapıyor. TUİK’in (Türkiye İstatistikKurumu) Avrupa Birliği’ndeki muadiliolan Eurostat’ın (Statistical Officeof the European Commission) misyonuAB’ye yüksek kalitede istatistikibilgiler sunmak. Eurostat, AvrupaBirliği’nin Lüksemburg’da bulunanistatistik birimidir. Birimin görevi, ülkelerve bölgeler arasındaki değerlendirmeleryaparak AB standardındakiistatistikleri sağlamaktır. Bu birimintemel görevidir. Demokratik toplumlarsağlam bir zeminde güvenilirve objektif istatistik olmadan çalışamazlar.Bir yandan, AB üyesi ülkelerdekiyerel yönetimlerin ve iş kuruluşlarınınAB düzeyindeki karar vericileribu istatistikler olmadan karar veremezler.Diğer taraftan, kamu ve medya,çağdaş toplumun doğru bir resminivermek ve gerek siyasilerin gereksede başkalarının performansınıdeğerlendirmek için istatistiğe ihtiyaçduyar. Tabii ki, Üye Devletler içindeulusal istatistik hala önemlidir ancaktemel kararlar ve değerlendirmeiçin AB düzeyinde istatistik önemlidir.İstatistik pek çok soruya cevap verebilir.Toplum, politikacıların vaat ettiğişekilde mi ilerliyor? İşsizlik artıyormu, düşüyor mu? 10 yıl öncesine kıyaslakarbondioksit salınımında artmaoldu mu? İş gücünde kaç kadınçalışıyor? Diğer AB üyesi ülkelerle kıyaslandığındaülkenizin ekonomi durumunasıl? Uluslararası istatistik ÜyeÜlkeler’deki komşularınızı ve AB dışındakiülkeleri daha iyi tanımanın biryoludur. Bu istatistikler nasıl yaşadığımızıgerçeğe en yakın şekilde ifadeeden objektif ve önemli kaynaklardır.

EUROSTAT’IN ROLÜNÜN DEĞİŞİMİ
Eurostat 1953 yılında Kömür ve ÇelikTopluluğu’nun (Coal and Steel Community)gereksinimlerini karşılamaküzere kurulmuştur. Yıllar boyunca görevigenişletildi ve 1958 yılında AvrupaTopluluğu kurulduğunda AvrupaKomisyonu’nda Genel Müdürlük(Directorate-General-DG) statüsünekavuştu. Eurostat aynı zamanda ABiçindeki diğer kurumlara istatistiki bilgilersağlayan anahtar bir kurumdur.Sonuç olarak Eurostat, hükümetlere,iş sahiplerine, eğitim sektörüne, gazetecilereve kamuya pek çok alandaönemli ve ilginç veriler sağlar.AB politikalarının gelişimi ileEurostat’ın rolü de değişti. Bugün,EMU (Economic and Monetary Unionof the European Union) için veri toplamakve AB üyeliğine aday ülkelerinistatistiksel sistemlerini geliştirmek,10 yıl öncesine göre çok dahaönemlidir.Eurostat, istatistikle ilgili konulardatüm aday ülkelerle yakın temas halindeçalışıyor. İşbirliği, ortak projeler,AB mevzuatına uygunluk değerlendirmelerive veri değişimini içerir. AvrupaBirliği’nin istatistik ofisi olan Eurostat,aday ve potansiyel aday ülkelerinistatistik alanında AB müktesebatının(AB hukukunun temeli) ilerlemeleriniizler, ayrıca bu ülkelerdengelen verileri toplar. Aday ve potansiyeladay ülkelerin istatistik kurumlarınateknik yardım ve destek de sunanEurostat, böylece bu ülkelerinAvrupa ve uluslararası istatistik standartlarınauyumlu ve kaliteli veri sağlamasınıamaçlar. Aday ve potansiyeladay ülkelerin istatistik müktesebatıile uyumu için temel amaçları ise“2010 -2013 Aday ve Potansiyel AdayÜlkelerle İstatistik İşbirliği Stratejisi”(Strategy for Statistical Cooperationwith candidate and potential candidatecountries 2010 -2013) olarak sunulmuştur.Avrupa Birliği’nin istatistikkurumu Eurostat, Türkiye’deki muadiliTÜİK ile de işbirliği yapıyor. Her yılpek çok TÜİK çalışanı Eurostat’ta stajyapma imkânı buluyor.