Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşuolan KOSGEB; 1990 yılındaküçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonuekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kuruldu. 2009 yılı Mayıs ayına kadarsadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmetveren kurum, bu tarihte hizmet alanının genişlemesi ile birlikte ülkedeki tüm KOBİ’lerden sorumlu bir kuruluşa dönüştü.KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan KOSGEB’i kuruluşu ve vizyonu hakkında bilgi verdi. Kaplan: “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olan KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde  gerçekleştirmek amacıyla 3624 sayılı yasayla 20 Nisan 1990’da kuruldu. Vizyon olarak KOSGEB, küçük ve orta ölçekli  işletmelerimizin  küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olmayı hedefliyor.
Bu amaç ve vizyon doğrultusunda yurt sathına yaygın hizmet merkezlerimizle KOBİ’lerimize 20 yıldır  KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında çeşitli destek ve hizmetler sunuyoruz.”

HİZMET ALANLARI GENİŞLETİLDİ
KOSGEB’in hizmet verdiği alanın genişletilmesinin çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, bunun ekonomi ve istihdama da avantaj getireceğini söyledi. Kaplan: “Kurumumuz, 2009 yılı Mayıs ayına kadar sadece
imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermekte idi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 3624 sayılı yasada değişiklik  yapılarak hizmet ve ticaret sektörleri de hedef kitlemize dahil edildi. Bu KOSGEB’in kuruluşu kadar önemli bir gelişmedir. Böylece ekonomimiz içerisindeki yerleri ve istihdamdaki payları giderek artan hizmet ve ticaret sektörlerinin de KOSGEB tarafından desteklendiği yeni bir dönemin ilk adımı atılmış oldu. Ayrıca bu sayede KOBİ destek sisteminin ulusal çapta eşgüdümü sağlanmış oldu ve KOSGEB ülkemizin tüm KOBİ’lerinden sorumlu ulusal kuruluşu niteliğine kavuştu. Başkan Kaplan, proje  sahibi meslek kuruluşlarına sundukları desteklere de değindi. Kaplan: “Yasal düzenlemenin ardından  uygulayacağımız proje esaslı yeni destek sistematiğini de oluşturduk.  Yeni destek programlarımızla katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik veriyor, nitelikli KOBİ’lerin nitelikli şekilde desteklenmesini sağlıyoruz. Bu çerçevede  işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli  ve geri ödemesiz olmak üzere;Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güç birliği Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı ile Genel Destek Programı başlıkları altında destekler veriyoruz.”

PARA DAĞITAN DEĞİL, REHBERLİK EDEN KURUM
Mustafa Kaplan, KOSGEB’in para dağıtan kurum algısından kurtulup, KOBİ ve girişimcilere yol gösteren, rehberlik eden değişim  ve dönüşüme katkıda bulunan bir misyon kazanmasını istediklerini söylüyor. Kaplan: “Biz KOSGEB olarak girişimciliğin geliştirilmesi, kurumsallaşma, kalite, verimlilik ve Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, teknolojik gelişmelere uyum, çevre ve insan  ağlığına duyarlı üretim, bilgiye erişim, nitelikli istihdam, yurtdışı pazarlara açılma, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi  gibi alanlarda rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’leri proje esaslı destek sistemiyle destekliyoruz.  Ayrıca KOBİ’lerin krediye erişim ve yeni finansman kaynaklarına ulaşmada yaşadıkları sıkıntıların aşılması  konusunda da çalışmalar yürütüyoruz.”
Başkan Kaplan; KOBİ’lerin krediye ve finansman kaynaklarına erişimi konusunda  yaşadıkları sıkıntıların aşılması için izlenmesi gereken yolları anlattı. Kaplan: “KOBİ’lerin yaşadığı sorunların çözümünde kullanılabilecek yollardan  biri KOBİ’lerin sermaye piyasalarına açılmasıdır. Ancak borsanın ana  piyasasına kote olmanın oldukça ağır koşulları var. Bu da küçük ve orta ölçekli işletmelerin halka arzını imkansız hale getiriyor. Bunu aşmanın yolu da KOBİ Borsası oluşturabilmektir. Bu nedenle büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan KOBİ’lerin sermaye piyasalarından  daha kolay ve daha düşük maliyetler ile finansman kaynağı sağlayabilmelerine imkan sağlamak üzere 2008 yılında İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kuruldu. KOSGEB kanununda geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikle de KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanma imkanlarının artırılması  başkanlığımızın  görev ve yetki alanına dahil edildi. Şimdi KOSGEB olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma ile KOBİ’lerimiz halka arz edilebilecek.  Halka arz maliyetleri de diğer şirketlerin onda biri kadar olacak. Ayrıca ciddi oranda düşen bu maliyetlere KOSGEB olarak biz de destek vereceğiz. KOBİ Borsası sayesinde finansman kaynakları sadece öz sermayeleri ve banka kredilerinden oluşan  küçük ve orta ölçekli işletmelerimize  yeni bir finansman alanı açılmış olacak. Böylece birçok küçük şirket yeni yatırımlar için kaynak temin etme imkanına kavuşacak.”

“KOLAY ERİŞİME ÖNEM VERİYORUZ”
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan KOSGEB’e herkesin kolaylıkla ulaşabilmesine büyük önem verdiklerini söylüyor. Kaplan: “Herkesin çağın gerektirdiği şekilde, kolaylıkla KOSGEB’e ulaşabilmesine de büyük önem veriyoruz.” Kaplan, kolay erişim doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlattı: “Bu doğrultuda işletme sahiplerinin ve girişimcilerin elektronik ortamda, oturdukları
yerden işlemlerini gerçekleştirebileceği, KOSGEB desteklerinden yararlanabileceği bir yapı kuruyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamdaki ilk adım olan Çağrı Merkezimiz geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz 444 1 567 numaralı telefondan 7 gün 24 saat KOSGEB Destek Programları, KOSGEB Kredi Faiz Destekleri ve Laboratuar hizmetleriyle ilgili bilgilere, KOSGEB desteklerinden kimlerin faydalanabileceği, desteklenen sektör başlıkları ve KOSGEB Veri Tabanına kayıt aşamaları hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra vergi numarası veya T.C kimlik numarasını tuşlamak suretiyle KOSGEB Veri Tabanı Kayıt Durumu, Aktiflik/Pasiflik Durumu, Bağlı Bulunulan Hizmet Merkezi ve Uzman Bilgisi, KOBİ Beyanname Durumu ve Kredi Durumu bilgilerini kontrol etmek mümkün.”


İŞ BİRLİĞİ-GÜÇ BİRLİĞİ

Mustafa Kaplan, KOBİ’lere yönelik yürüttükleri proje destek programı ve KOSGEB tarafından yürütülen diğer programlar hakkında bilgi verdi. Başkan Kaplan:“KOBİ Proje Destek Programını; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak tasarladık. Bu program ile işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeleri destekliyoruz.
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, yenilik, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerine destek sağlıyoruz.”
KOSGEB Başkanı Kaplan yürüttükleri proje destek programlarını hakkında bilgi vermeyi sürdürdü. Kaplan: “Çağrı Esaslı Tematik Destek Programı ile Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere iki alt programdan oluşan Tematik Proje Destek  Programını; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesine yönelik olarak tasarladık. İş birliği-Güç birliği Destek Programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin  işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım,  ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat  kullanımı ve benzeri konularda hazırlayacakları projeleri destekliyoruz. Girişimcilik Destek Programı ile; ekonomik  kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını  amaçlıyoruz. Bu destek programı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme  Merkezi (İŞGEM) Desteği olmak üzere  üç alt programdan oluşuyor.”


MAKİNE SANAYİSİNDE KOBİ’LER ÇOĞUNLUKTA

Mustafa Kaplan, makine sanayinin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli göstergelerden olduğunu söyledi. Kaplan:  “Makine ya da makine imalat sanayi, bütün dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri olduğundan son derece özel bir öneme sahiptir.”  Başkan Kaplan; makine sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin çoğunu büyük ve orta ölçekli KOBİ’lerin oluşturduğunun altını çizdi. Kaplan: Ayrıca makine sanayisinde faaliyette bulunan çoğu şirketin küçük ve  orta ölçekli işletmelerden, KOBİ’lerden  oluşması sektörü bizim için daha da özel hale getiriyor. Bu işletmelerimiz pek çok makine
ve aksamını yüksek kalitede ve makul fiyatlarda üretiyor. Ayrıca teknolojik  gelişmelere hızlı cevap verebilen gelişmiş mühendislik becerileriyle de uluslararası pazarlardaki rekabet  gücümüzü artırıyor. Biz de böyle sine önemli bir sektörde faaliyet gösteren  KOBİ’lerimizin destek ve hizmetlerimizden yararlanmasını sağlamak için azami gayret ve hassasiyeti gösteriyoruz.”

“KOBİ’LER ULUSLARARASI HALE GELMELİ”
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan; KOSGEB’in iştirak ettiği ortak projeler ve temasta olduğu kurumlar hakkında bilgi verdi. Kaplan, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarla çeşitli işbirlikleri yürüttüklerini söyledi. Kaplan: “Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla KOBİ’lere yönelik çeşitli işbirliği yapılıyor, organizasyonlar, toplantılar ve ortak faaliyetler yürütülüyor. Bu bağlamda işbirliği içinde bulunduğumuz belli başlı uluslararası kuruluşlar; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler, Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), İslam Konferansı Örgütü’dür (İKÖ). Bu kapsamda kuruluşların KOBİ’lere yönelik çalışmalarına katılım sağlanarak edinilen bilgiler KOBİ’lerimizin yararına kullanılıyor ve yeni destek ve işbirliği modelleri geliştiriliyor. Uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu vb ulusal kuruluşla KOBİ’lerimizin uluslar arası hale getirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“BİRÇOK BAKANLIKLA ORTAK ÇALIŞIYORUZ.”
Başkan Kaplan, KOBİ’lerde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Kaplan: “ “KOBİ’lerde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılıyor.
Bu çerçevede, UNDP Küresel Çevre Fonu’ndan desteklenmek üzere diğer paydaşların da (EİE, TTGV ve TSE) katılımı ile sanayide enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik ‘Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi’ ve Fransız Hükümeti Küresel Çevre Fonu’ndan desteklenmek üzere Fransız Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi’ yürütülecek.”
KOSGEB Başkanı Kaplan; ulusal koordinatörlüğünü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü uluslar arası bir geliştirme programından da bahsetti. Kaplan: “Avrupa Birliği’nin, işletmelerin, KOBİ’lerin ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla uyguladığı ‘Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program-CIP’ kapsamında yer alan Girişimcilik ve Yenilik Özel Programının (EIP) ulusal koordinatörlüğünü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütüyor. EIP kapsamında başta AB ve üye devletlerde olmak üzere kurulmuş olan 100 adet Avrupa İşletmeler Ağından (EEN) 7’si ülkemizde yer alıyor. EEN’lerin 5’inde KOSGEB koordinatör rolü üstlenmiş olup, 6 farklı konsorsiyumda bulunuyor.
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, “Seçili Yörelerde Üç Yeni İş İnkübatörü Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi”, “Güneydoğu Anadolu KOBİ Risk Sermayesi Fonu Projesi” ve “Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETAM) Projesini” KOSGEB tarafından yürütülüyor. Ayrıca, AB KOBİ Haftası ve Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act-SBA) kapsamında çalışmalar KOSGEB tarafından yürütülerek koordinasyon sağlanıyor.”
Mustafa Kaplan, sürdürdükleri çalışmalara verdiği örneklerde son olarak KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Kaplan: “KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi kapsamında; TOBB, MPM, TESK. DTM (İGEME, TİM), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, TÜBİTAK, TÜRKAK ve TSE ile işbirliği içerisinde: KOBİ’lerin, yönetim, kurumsallaşma, standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, çevre konularında bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi başta geliyor.”