CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği  “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamında hazırlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamına  giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirmelerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. Uygunluk  değerlendirme prosedürlerinin belirlendiği Yeni Yaklaşım Direktifleri, bu prosedürlerin aynı şekilde belirlenip belgelendirilmesi ilkesini  de getirmiştir. Bu çerçevede standartlara
uyumun belli bazı ürünlerde belgelenmesini teminen “CE” işaretlemesi sistemi uygulanmaya  başlamıştır. CE işaretleme sistemi AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine  AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti  kullanılması anlamına gelmektedir. Üzerinde CE işareti taşıyan bir ürün AB içerisinde  serbestçe, hiçbir engelle karşılaşmadan
dolaşabilmektedir. Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu şeklinde  nitelendirilen CE işareti bir kalite belgesi değildir. CE işareti, ürünlerin amacına uygun  kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir  ürün olduğunu gösteren, ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların  serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir. “CE” uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan “CE” baş harflerinden oluşur: Eğer “CE” uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık  kalınmalıdır. “CE” uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; “CE 1783” şeklindedir.

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?
CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan, - Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş  tüm yeni ürünlerin,
- Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,  - Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,  CE işareti taşıması gerekmektedir Şu ana kadar yayınlanan 21 ayrı AB direktifi kapsamına giren ürünler için AB’ye ihracatta  CE işareti zorunludur. Bu ürün grupları sırasıyla; Alçak Gerilim Cihazları, Basit Basınçlı Kaplar, Gaz Yakan Aletler, Sıcak Su Kazanları, Elektromanyetik  Uyumluluk, Makineler, Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar,  Asansörler, Basınçlı Kaplar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Tıbbi Cihazlar, In Vitro  Tıbbi Tanı Cihazları, Oyuncaklar, Gezi Amaçlı Tekneler, İnşaat Malzemeleri, Kişisel Korunma Donanımları, Radyo ve Telekomünikasyon Terminal  Cihazları, Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo  Üzerinde Hareket Eden Araçlar ve Ölçü Aletleridir.  Bunlar dışında Yeni Yaklaşım veya Küresel Yaklaşım prensipleri kapsamında geliştirilmiş ancak CE İşaretinin kullanılmadığı Direktifler: Ambalaj  ve Ambalaj Atıkları, Trans - Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi, Trans - Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi, Denizcilik Ekipmanları Yönetmelikleri,  Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar, Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili  Yönetmelik ve Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik’tir. Yukarıda sayılan 21 Yeni Yaklaşım Direktifinden  biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün  CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Bu açıdan CE işareti, ürünün  AB içinde serbest dolaşımı için kullanılan  “pasaportu” niteliğindedir. Zaten AB’nin CE uygulamasının  bir amacı da üye ülkelerde ortak ve etkin  piyasa gözetimi ve denetimi sayesinde bu pasaportu taşıyan ürünlerin her ülkede farklı  olabilecek standart uygulamalarına takılmadan ve gümrüklerde beklemeden serbest dolaşıma sokulması, bu yolla üye ülkeler arasında tarife  dışı teknik engellerin büyük ölçüde kaldırılmasıdır. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu  kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize  standardlara uygun üretim  apmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara  uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin  standartlara uymasını teşvik etmektedir. Bu direktiflere uyum amacıyla 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması  ve Uygulanmasına Dair Kanun”a dayanarak çeşitli Yönetmelikler yayınlanmış, her bir direktif için bir kurum uyumdan sorumlu tutulmuştur.  Bu direktiflere uyumdan sorumlu tüm kurumlar Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunun  üyeleri olup, uyum çalışmalarını yönlendirmektedir. Bu Kurulun üyeleri arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık  ve İskân Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Telekomünikasyon Kurumu yer almaktadır.  İlgili ürün için uyulması gereken standart ve koşullar bir modüller sisteminde gösterilmiştir. Ürünün hangi modül ya da modüller içinde  değerlendirileceği ve hangi direktif veya direktifler kapsamında olacağının belirlenmesi önemlidir. Bu direktiflerde ve onlara dayanarak  Türkiye’de çıkarılan  Yönetmeliklerde ürünün risk durumu ve uygunluk değerlendirmesinde hangi  modüllerin kullanılacağı belirtilmektedir. Her direktif kendi kapsamına giren ürünleri tanımlar. Aşağıdaki açıklamalar söz konusu direktiflerin  kapsamına giren ürünlerin ayrıntılı bir listesi değildir ve bazı direktiflerin belli bazı ürünleri, bu ürünler direktifteki ürün tanımı ile  uyumlu olduğu halde, kapsam dışında  bıraktığı dikkate alınmamıştır.

ALÇAK GERİLİM EKİPMANI
Alternatif akım için 50-1000 volt arasında, doğru akım için 75-1500 volt arasında değişen gerilimlerde  kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizat.

BASİT BASINÇLI KAPLAR
Yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan, içine hava veya azot  gazı konulmak üzere seri olarak üretilen kaynaklı kaplar.

GAZ YAKAN CİHAZLAR
Cihazlar olarak anılan: Yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya  yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi geçmeyen su elde  etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakarak çalışan cihazlar veya cebri üflemeli brülörler ve bu brülörlerle teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,  Donanımlar olarak anılan: Cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi  başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde  böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatı ve  unların kısmi montajlarını tanımlar.

SICAK SU KAZANLARI
Nominal çıkış gücü 4 KW - 400 KW arasında olan, sıvı veya gaz yakıtla çalışan ve yanma sonucunda oluşan ısıyı suya iletmek için tasarlanmış brülöre bileşik ünite.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK
Elektromanyetik uyumsuzluk meydana getirebilecek veya performansı bu tür bir uyumsuzluktan etkilenebilecek elektrik ve/veya elektronik bileşenler içeren teçhizatlar veya tesisatlar ile birlikte kullanılan bütün elektrik veya elektronik cihazlar.

MAKİNELER
Makineler olarak adlandırılan: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, bir malzemeyi işlemeye, taşımaya  veya ambalajlamaya yarayan gereçler; tek başına kullanıldığında  laşılan amacı sağlamak için, tek bir bütün olarak çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler montajı, yedek parça veya gereç olmamak kaydıyla, bir makineye veya muhtelif makineler grubuna veya bir traktöre kullanıcı tarafından monte edilen ve bir makinenin işlevini değiştiren değiştirilebilir teçhizat. Emniyet Aksamları olarak adlandırılan: Değiştirilebilir teçhizat olamamak kaydıyla, bir güvenlik işlevini gerçekleştirmek üzere makineden  ayrı olarak piyasaya arz edilen ve arızalanması veya hatalı çalışması durumunda, maruz kalan kişilerin sağlık ve emniyetinin tehlike altına girdiği parçalar.

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICILAR
Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyelerinde patlayıcı nitelikte  görülen ve söz konusu tavsiyelerin 1 no.lu sınıfına giren materyaller ve maddeler. 

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ
Bir cismin o cisme etkiyen yerçekimi kuvvetinden faydalanarak kütlesinin veya öteki kütle ile  ilgili büyüklüklerin, miktarların, parametrelerin veya karakteristiklerin tespitine yarayan ve tartım  işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan ölçüm aletleri.

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR
Ekipmanlar: Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış makineler, cihazlar,  sabit veya taşınabilir aletler, kontrol bileşenleri (kendi (ayrı) işlevi bulunmayan ekipmanın ve  koruyucu sistemin emniyetli çalışması için gerekli olan araçlar) ve muhtemel patlayıcı ortamlarda (lokal veya fonksiyonel koşullardan dolayı meydana gelebilecek patlayıcı ortam) ve ayrı veya bileşik olarak, hammadde işlemesinde kullanılan ve kendi tutuşma potansiyeli ile patlamaya yol açabilecek olan enerjinin üretimi, taşınması, depolanması, ölçümü, kontrolü ve dönüşümü için tasarımlanan teşhis ve korunma sistemleri. Koruyucu sistemler: Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere oluşturulan; yeni başlayan patlamaları derhal durdurmaya ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basıncının etkisini sınırlandırmaya yarayan ve bağımsız sistemler olarak kendi başlarına piyasaya arz edilen tasarım birimleri. Muhtemel patlayıcı ortamlar dışında kullanılmak üzere tasarımlanan fakat patlama riski ile ilgili olarak ekipmanın veya koruyucu sistemin güvenliği için gerekli olan veya bu güvenliğe katkıda bulunan Emniyet Araçları, Kontrol Cihazları  ve Düzenleyici Cihazlar (Regülatörler).

ASANSÖRLER
Asansör: Apartmanlarda ve inşaatlarda belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzleme 15º den fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip  olan ve kişilerin, kişilerin ve malların veya bir kişinin zorlanmadan  irebileceği bir kabine ve kolayca ulaşabileceği bir kumandaya sahip olması halinde sadece malların taşınmasının  amaçlandığı tertibat. Direktifin IV no.lu ekinde anılan ve asansörde kullanılan Emniyet Aksamları.

BASINÇLI KAPLAR
Kaplar* olarak anılan: Diğer ekipmanla bağlantı noktasına kadar doğrudan ekler dahil basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneler Boru Donanımı* olarak anılan: Bir basınç sistemi içerisinde bütünleşme için birbirine  bağlandığı  zaman akışkanların taşınması için tasarlanmış  olan boru Emniyet aksesuarları* olarak adlandırılan: Basınçlı ekipmanları izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarlanmış cihazlar Basınçlı aksesuarlar* olarak adlandırılan: İşlevsel fonksiyona sahip olan ve basınç taşıyan hazneleri bulunan cihazlar Montajlar(donanımlar)* olarak adlandırılan:  Üretici tarafından, entegre ve fonksiyonel bir bütün oluşturması için montajı yapılmış olan basınçlı ekipmanın çeşitli parçaları (*)Azami izin verilebilir PS basıncı 0,5 bar’dan büyük olmak şartıyla

VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR
İnsanlar bakımından belirli bazı amaçlar (bir hastalığın teşhisi, kontrol altında tutulması, izlenmesi, tedavisi gibi) için kullanılmak üzere tasarımlanan, tek başına veya başka cihazlarla ve sistemlerle (amaçlanan işlevin yerine getirilebilmesi için gerekli  ksesuarlar veya bilgisayar  yazılımı da dahil) birlikte kullanılabilen, dışsal bir enerji kaynağı ile çalışabilen, tamamı veya bir kısmı  tıbbi veya cerrahi bir müdahale  ile insan vücuduna, doğal bir vücut girişine  veya boşluğuna yerleştirilen ve yerleştirildiği  yerde kalması gereken araç, alet, cihaz, materyal veya öteki başka maddeler.

TIBBİ CİHAZLAR
Cihaz olarak anılan: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, immünolojik  veya metabolik etkilerle sağlamayan, insan üzerinde bir hastalığın, teşhisi, kontrol altında tutulması izlenmesi ve tedavisi gibi belli amaçlar için üretilen her türlü araç, alet, cihaz, materyal veya öteki başka maddeler. Aksesuar olarak adlandırılan: Kendi başına tıbbi cihaz sayılmayan fakat cihazla  birlikte ve  uyum içinde kullanılmak amacıyla üretilen parça veya parçalar.

IN VİTRO TIBBİ TANI CİHAZLARI
İnsanlar bakımından belirli bazı amaçlar (bir hastalığın teşhisi, kontrol altında tutulması, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi gibi)  için kullanılmak üzere tasarımlanan, tek başına veya başka cihazlarla ve sistemlerle (amaçlanan işlevin yerine getirilebilmesi için gerekli aksesuarlar veya bilgisayar yazılımı da dahil) birlikte kullanılabilen, insanda kullanıldıklarında asli işlevini farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerle sağlamayan, tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, in vitro tıbbî tanı işlemleri için insan vücudundan alınan örneklerin incelenmesi amacıyla tasarlanan, ayıraç (reaktif), ayıraç ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, donanım veya sistem. Özellikle in vitro tanı işlemlerinde yukarıdakilerle birlikte kullanılmak üzere tasarımlanan Aksesuarlar.

OYUNCAKLAR
14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak üzere tasarımlanan ürünler veya materyaller.

GEZİ AMAÇLI TEKNELER
Tam boyu 2,5m ile 24m arasında olan; bu boyu uygun uyumlaştırılmış standarda göre ölçülmüş olan ve spor ve gezi amaçlı olarak tasarımlanmış olan Tekneler. Gövde ve bir veya daha fazla bileşenden oluşan Kısmen Tamamlanmış Tekneler, ayrı veya
tekneye monte edilmiş olan Bileşenler

İNŞAAT MALZEMELERİ
Yapı ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm işlerde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilen malzemeler.

KİŞİSEL KORUNMA DONANIMLARI
Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış alet veya araçlar, kişiyi aynı anda bir veya daha fazla tehlikeye karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş bir çok alet veya araçtan oluşan bütün, belirli bir faaliyetin yapılması için koruma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu alet veya araçlar, Kişisel Koruyucu Donanımın işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla birlikte kullanılabilen değiştirilebilir parçalar.

RADYO VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL CİHAZLARI
Sadece alma veya hem alma hem gönderme ya da sadece gönderme özelliğine sahip olan, verileri göndermek, işlemek veya almak için ulusal telekomünikasyon şebekesine bağlanmak üzere tasarımlanan Ekipmanlar.

YOLCU TAŞIMA AMAÇLI KABLO  ZERİNDE HAREKET EDEN ARAÇLAR
Vagonları kabloyla çekilen, demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar, kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; gondollar ve telesiyejler, uygun gereçlere sahip kullanıcıların kablo vasıtası ile çekildikleri
tele-skiler.

ÖLÇÜ ALETLERİ
Su sayaçları, gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları, aktif elektrik enerji sayaçları, ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri, otomatik tartı aletleri, taksimetreler, malzeme ölçerler, boyutsal ölçüm cihazları ve egzoz gazı  analiz cihazları gibi ölçüm fonksiyonu olan cihazlar  ve sistemler.

YENİ YAKLAŞIM NE DEMEKTİR?
“Klasik Yaklaşım” direktiflerinin çok detaylı ve karışık olmasının üreticileri zorlaması nedeniyle AB, teknik mevzuat sistematiğinde, bazı ürün grupları itibariyle kapsamlı bir değişikliğe gitmiştir. “Yeni Yaklaşım”da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte,  retilen malların, mal gruplarına göre uyması gereken genel kuralları belirlemektedir. Ayrıca sağlık, insan emniyeti, tüketici ve çevrenin korunması alanlarında ulusal yasal düzenlemelerdeki farklılıklar ticarete engel teşkil ettiği için, “Temel Gerekler”e uygun malların serbest dolaşım içinde olması sağlanmaktadır. Yeni Yaklaşım’ın tamamlayıcısı olarak, kontroller ve belgelendirmeyle ilgili “Global Yaklaşım” anlayışı geliştirilmiştir. Global Yaklaşım’a göre, belli ürünlerin testlerini yapmak ve bu testler sonucunda gerekli belgeleri vermek için her ülkede bazı kurumlar belirlenmekte ve bu kurumların dışında gerçekleştirilen test ve belgelendirme kabul edilmemektedir. Yeni Yaklaşım’ın diğer özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1-Yeni Yaklaşım’da direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören ürünler gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için “asgari güvenlik” koşulları sağlanmıştır.

2-Standartlar konusunda üreticinin beyanı esastır.

3-Standartlara uymak zorunlu olmamakla  birlikte, standartlara uygun üretim  yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir. Yeni yaklaşımın temel ilkesi, mevzuat uyumlaştırma işlemini, kamu yararına olduğu belirlenmiş genel gereklere uyumla sınırlandırmaktır. Direktiflerdeki temel gerekler ürünlerin uyması gereken nihai teknik özellikleri belirlemekte ve bu özelliklere ulaşılma yönteminin seçim ve uygulamasını üreticilere bırakmaktadır. Genel gerekler yüksek seviyeli bir koruma sağlamak için hazırlanmıştır. Bunlar, ya ürünle bağlantılı çeşitli tehlikelerin varlığından (ör: fiziksel ve mekanik rezistans, yanıcılık, kimyasal ve biyolojik özellikler, hijyen, radyoaktivite vb.) kaynaklanmakta veya ürüne ya da performansına göre (oluştuğu materyaller,  tasarım, inşa veya imalat süreci, imalatçı tarafından belirlenen talimatlar) hazırlanmakta ya da korunmaya yönelik temel amacı açıklamaktadırlar.

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNDE UYGULANAN “MODÜLER SİSTEM” NEDİR?
1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde “modüler” bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak belirlemektir. Direktiflerde yer alan teknik gereklere uyum prosedürü, bu modüller çerçevesinde hazırlanmaktadır. Ürün ve ürün grubuna göre değişiklik gösteren uygunluk değerlendirme yöntemi sekiz modülden bir veya birden fazlasını içerebilir. Modül A: Üretimin İç Kontrolü (Internal Control of Production) Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları  hazırlar. Onaylanmış kurumun müdahalesi gerekmemektedir. Modül B: AB Tip İncelemesi (EU Type Examination) Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün  örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.  Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı (Conformity to the Type) Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AB Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder.  Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur. Modül D: Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance) Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir. İzlediği süreç ISO 9000’in üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi  kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. Modül E: Ürün Kalite Güvencesi (Product Quality Assurance) Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000’in son kontrol  ve testler alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine yönelik bir  kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.  Modül F: Ürün Doğrulaması (Product Verification) Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır.  Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı  uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.  Modül G: Birim Doğrulaması (Unit Verification)  Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti  taşıması  gerekir.
Modül H: Tam Kalite Güvencesi (Full Quality Assurance) Hem tasarım hem üretim safhalarıyla  ilgili olan bu modülün  uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite güvence sisteminin  [ISO 9000’in tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (eski ISO 9001)] gözetildiği denetlenir. Bu modülde üretici AB gözetimine tabidir ve ürünün  üzerine CE işareti iliştirilmesi gerekir. Kısaca: Modül A, G ve H hem tasarım hem üretim aşamalarını; Modül B sadece tasarım  aşamasını; Modül C, D, E ve F ise sadece üretim  aşamasını kapsar.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği söz konusu olduğunda, ürünün Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin  Temel Gereklerini yerine getirmesi, ürünün kapsamında  bulunduğu Uyumlaştırılmış Standardın Ek ZA kısmında yer alan şartların yerine getirilmesi  ile sağlanır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde,  Modüler Yaklaşımın yerine, Uygunluk Teyit Sistemleri olarak isimlendirilen bir yaklaşım  söz konusudur. (Gelecek sayıda devam edecek)

KAYNAKLAR :
http://www.tse.org.tr/Turkish/urunbelgelendirme/ ceisaretinedir.pdf
http://www.tse.org.tr/Turkish/urunbelgelendirme/ sorular.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/ nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
http://ticaretokulu.blogspot.com/2007/10/cebelgesi- veren-trkiyedeki-onaylanm.html