MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI 84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI TOPLAMINDAN OLUŞAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMININ İHRACATI 2010 YILININ OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 15,2 ORANINDA ARTARAK 6 MİLYAR 459 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.

Orta Anadolu Makine ve Aksamlarıİhracatçıları Birliğiiştigal alanına girenGTİP’ler kapsamında belirlenenTürkiye geneli ihracat kayıtlarınagöre; 2009 yılı Ocak-Ağustos dönemiihracat kayıt rakamı 3 milyar627 milyon 102 bin dolar iken, bu rakam2010 yılının eş zaman dilimindeyüzde 12 oranında artarak 4 milyar63 milyon 971 bin dolar olarak gerçekleşti.Makine sektörü toplamı, 84.faslın tamamı ve 84. fasıl dışı OrtaAnadolu Makine ve Aksamları İhracatçılarıBirliği iştigal alanı itibariyle2010 yılının ilk 8 ayında önceki yılınaynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artarak6 milyar 459 milyon 122 bin dolarolarak kaydedildi.Mal grupları bazında incelendiğindeise; 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde,ihracatında en yüksek artış gerçekleşenkalemler ise yüzde 89,8 ilediğer Endüstriyel Yıkama ve KurutmaMakineleri, yüzde 67,8 ile Motorlar,Aksam ve Parçaları, yüzde 58,7 ileDeri İşleme ve İmalat Makineleri, yüzde54,4 ile Ambalaj Makineleri Aksamve Parçaları ve yüzde 37,3 ile rulmanlarolarak sıralanıyor.OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle,mal gruplarının sektör ihracatındanaldıkları paylar incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde;yüzde 14,4 pay ile Endüstriyel Klimalarve Soğutma Makineleri birinci,yüzde 11,9 pay ile İnşaat ve MadencilikteKullanılan Makineler ikinci, yüzde9,2 pay ile Pompa ve Kompresörlerüçüncü sırada yer almaktadır.

ALMANYA YİNE İLK SIRADA
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamlarıincelendiğinde; 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracatyapılan ilk üç ülke Almanya, İranve ABD olarak sıralanıyor. Söz konusudönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 36,8 ileİran’a yönelik olduğu görülüyor. Anılanülkeye ihracatımız 257 milyon dolarolarak gerçekleşmiş. Ülkeler bazındamakine ihracatımızda ise (ilk10 ülke sıralamasına göre) yükselişlervar.Örneğin Almanya’ya yönelik olan makineihracatımız geçtiğimiz yılın ilksekiz aylık döneminde 302 milyon 376bin dolar iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde yüzde 12,5 artışgöstererek 340 milyon 163 bin dolarolmuş.Makine ihracatımızın artış gösterdiğibir diğer ülke ise Iran olmuş. Söz konusuülke yüzde 36,8 değer artışıylaen fazla ihracat artışı yaşadığımızülke. 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde187 milyon 746 bin dolarlıkmakine ihracatı gerçekleştiren firmalarımız2010 yılının Ocak-Ağustos aylarındaise bu değeri 256 milyon 749bin dolar seviyesine çıkarmışlar.Azerbaycan pazarı da makine ihracatımızınyükseldiği ülkelerden biri olmuş.Azerbaycan’a yönelik makine ihracatımız2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde88 milyon 747 bin dolar iken2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise yüzde 33,4 artışla 118 milyon371 bin dolar olmuş.

Türkiye endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 26,4 oranında değer kazanmış durumda. 2009 yılının ilk 8 ayında 471 milyon 321 bin dolar olan endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatımız 2010 yılının ilk 8 ayında ise 587 milyon 102 bin dolar olmuş.Endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İngiltere’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor.Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 70 milyon 956 bin dolarlık endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatı yapılmış. İngiltere’nin ardından en fazla endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatımız olan ikinci ülke ise Irak.Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde 43 milyon 268 bin dolarlık endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 4,4 oranında değer artışı yakalanarak 45 milyon 178 bin dolarlık ihracat yapılmış. Fransa ise endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda.Fransa’ya geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 36 milyon 787 bin dolarlık endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 8,2 oranında değer artışı ile 39 milyon 797 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.Endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatında en önemli değer artışı ise yüzde 141,5 ile Cezayir ile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 7 milyon 370 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 17 milyar 796 milyon dolara çıkmıştır.Endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatında diğer önemli değer artışı ise yüzde 95,3 ile İran’a yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 16 milyon 449 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 32 milyon 126 bin dolara çıkmıştır.


Ülkemiz gıda makineleri ihracatı geçtiğimizyılın Ocak-Ağustos döneminegöre 2010 yılının aynı zaman dilimi ilekıyaslandığında yüzde 2 oranında değerkaybetmiş durumda. 2009 yılınınilk 8 ayında 241 milyon 498 bin dolarolan gıda makineleri ihracatımız 2010yılının aynı döneminde ise 236 milyon701 bin dolar olmuş. Gıda makineleriihracatımız ülkeler bazında incelendiğindeise Almanya’nın en fazla ihracatgerçekleştirdiğimiz ülke olduğugörülüyor.Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 22 milyon 106bin dolarlık gıda makineleri ihracatıyapılmış. Almanya’nın ardından enfazla gıda makineleri ihracatımız olanikinci ülke ise İran. Bu ülkeye geçtiğimizyılın ilk sekiz aylık döneminde 11milyon 900 bin dolarlık gıda makineleriihracatı söz konusu iken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde yüzde60 oranında değer artışı yakalanarak 19 milyon 34 bin dolarlık ihracatyapılmış.Azerbaycan ise gıda makineleri ihracatımızınen fazla olduğu üçüncüpazar konumunda. Azerbaycan’ageçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde7 milyon 779 bin dolarlık gıdamakineleri ihracatı gerçekleştirilmişken2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise yüzde 138,4 gibiönemli bir oranda artarak 18 milyon546 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.Gıda makineleri ihracatında diğerönemli değer artışı ise yüzde 108,1ile Libya’yla yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ağustos döneminde 5 milyon266 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken,2010 yılının aynı dönemindebu rakam 10 milyar 957 milyon dolaraçıkmıştır.Suriye ise gıda makineleri ihracatımızdadüşüşün yaşandığı ülkeler arasındayer alıyor. Suriye’ye geçtiğimiz yılınilk 8 aylık döneminde 19 milyon760 bin dolarlık gıda makineleri ihracatıgerçekleştirilmişken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde ise yüzde40,1 gibi bir gerileme yaşanarak 11milyon 846 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.Gıda makineleri ihracatında diğerdeğer düşüşü ise yüzde 20,4 ileCezayir’le yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde7 milyon 894 bin dolarlık ihracatgerçekleştirilirken, 2010 yılınınaynı döneminde bu rakam 6 milyon284 bin dolara gerilemiştir.
Türkiye kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 8,5 oranında değer kazanmış durumda. 2009 yılının ilk 8 ayında 42 milyon 650 bin dolar olan kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri ihracatımız 2010 yılının ilk 8 ayında ise 46 milyon 285 bin dolar olmuş. Kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Rusya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 2 milyon 786 bin dolarlık kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatı yapılmış. Rusya’nın ardından en fazla kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatımız olan ikinci ülke ise İran. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde 3 milyon 98 bin dolarlık kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 78,5 oranında değer artışı yakalanarak 5 milyon 530 bin dolarlık ihracat yapılmış. Bulgaristan ise kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Bulgaristan’a geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 2 milyon 236 bin dolarlık kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 6,3 oranında değer kaybederek 2 milyon 94 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatında en önemli değer artışı ise yüzde 131,3 ile Mısır’la yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 700 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyar 616 milyon dolara çıkmıştır. Irak ise kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu pazarlardan bir diğeri konumunda. Irak’a geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 1 milyon 106 bin dolarlık kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 56,8 oranında değer kaybederek 1 milyon 734 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Kauçuk, plastik ve lastik makineleri ihracatında diğer önemli değer artışı ise yüzde 34,9 ile Özbekistan’la yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 377 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyon 857 bin dolara çıkmıştır.
Ülkemiz reaktör ve kazan ihracatıgeçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos döneminegöre 2010 yılının aynı zaman dilimiile kıyaslandığında yüzde 5,5 oranındadeğer kazanmış durumda. 2009yılının ilk 8 ayında 160 milyon 294 bindolar olan reaktör ve kazan ihracatımız2010 yılının ilk 8 ayında ise 169milyon 184 bin dolar olmuş. Reaktörve kazan ihracatımız ülkeler bazındaincelendiğinde ise İstanbul Deri SerbestBölgesi’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimizbölge olduğu görülüyor.İstanbul Deri Serbest Bölgesi’ne2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında50 milyon 136 bin dolarlık reaktörve kazan ihracatı yapılmış. İstanbulDeri Serbest Bölgesi’nin ardındanen fazla reaktör ve kazan ihracatımızolan ikinci ülke ise İngiltere. Bu ülkeyegeçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde23 milyon 285 bin dolarlıkreaktör ve kazan ihracatı söz konusuiken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 3,8 oranında değer artışıyakalanarak 24 milyon 162 bin dolarlıkihracat yapılmış. İspanya ise reaktörve kazan ihracatımızın en fazlaolduğu üçüncü pazar konumunda.İspanya’ya geçtiğimiz yılın ilk 8 aylıkdöneminde 10 milyon 717 bin dolarlıkreaktör ve kazan ihracatı gerçekleştirilmişken2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise yüzde 12,7 oranındadeğer artışı ile 12 milyon 82 bindolarlık ihracat kaydedilmiş. Reaktörve kazan ihracatında en önemli değerartışı ise yüzde 165,9 ile Çin’le yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ağustos döneminde 2 milyon453 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken,2010 yılının aynı dönemindebu rakam 6 milyar 524 milyon dolaraçıkmıştır. Irak ise reaktör ve kazanihracatımızın en fazla artış yaşandığıpazarlardan biri konumunda.Irak’a geçtiğimiz yılın ilk 8 aylıkdöneminde 1 milyon 824 bin dolarlıkreaktör ve kazan ihracatı gerçekleştirilmişken2010 yılının aynıdönemine gelindiğinde ise yüzde129,6 oranında değer artışı ile 4milyon 189 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.Reaktör ve kazan ihracatındadiğer önemli değer artışı iseyüzde 39,4 ile İtalya’yla yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ağustos döneminde 2 milyon420 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken,2010 yılının aynı dönemindebu rakam 3 milyon 374 bin dolaraçıkmıştır.

Makine ihracatının en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgahları ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 10,8 oranında değer kazanmış durumda. 2009 yılının ilk 8 ayında 296 milyon 28 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız 2010 yılının ilk 8 ayında ise 328 milyon 123 bin dolar olmuş. Takım tezgahları ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 27 milyon 179 bin dolarlık takım tezgahı ihracatı yapılmış. İran’ın ardından en fazla takım tezgahı ihracatımız olan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde 23 milyon 72 bin dolarlık takım tezgahı ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 2,2 oranında değer artışı yakalanarak 23 milyon 579 bin dolarlık ihracat yapılmış. Rusya ise takım tezgahları ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Rusya’ya geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 10 milyon 166 bin dolarlık takım tezgahı ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 84,2 oranında değer artışı ile 18 milyon 728 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Takım tezgahı ihracatında en önemli değer artışı ise yüzde 163,4 ile Brezilya’yla yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 4 milyon 816 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 12 milyar 685 milyon dolara çıkmıştır. Polonya ise takım tezgahları ihracatımızın en fazla artış yaşadığı pazarlardan biri konumunda. Polonya’ya geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 5 milyon 773 bin dolarlık takım tezgahı ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 67,1 oranında değer artışı ile 9 milyon 645 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Takım tezgahı ihracatında en önemli değer artışı ise yüzde 32,1 ile Azerbaycan’la yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 10 milyon 544 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 13 milyon 933 bin dolara çıkmıştır.

Türkiye tarım ve ormancılık makineleriihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos dönemine göre 2010 yılınınaynı zaman dilimi ile kıyaslandığındayüzde 28,9 oranında değer kazanmışdurumda. 2009 yılının ilk 8 ayında 196milyon 191 bin dolar olan tarım ve ormancılıkmakineleri ihracatımız 2010yılının ilk 8 ayında ise 252 milyon 827bin dolar olmuş. Tarım ve ormancılıkmakineleri ihracatımız ülkeler bazındaincelendiğinde ise ABD’nin en fazlaihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğugörülüyor. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında60 milyon 910 bin dolarlık tarımve ormancılık makineleri ihracatı yapılmış.ABD’nin ardından en fazla tarımve ormancılık makineleri ihracatımızolan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeyegeçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde12 milyon 379 bin dolarlık tarımve ormancılık makineleri ihracatısöz konusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde yüzde 84,7 oranındadeğer artışı yakalanarak 22 milyon 860 bin dolarlık ihracat yapılmış.Fas ise endüstriyel tarım ve ormancılıkihracatımızın en fazla olduğu üçüncüpazar konumunda. Fas’a geçtiğimizyılın ilk 8 aylık döneminde 22 milyon926 bin dolarlık tarım ve ormancılıkmakineleri ihracatı gerçekleştirilmişken2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise yüzde 6,3 oranında değerkaybederek 21 milyon 493 bin dolarlıkihracat kaydedilmiş. Tarım ve ormancılıkmakineleri ihracatında en önemlideğer artışı ise yüzde 214,7 ile KKTCile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde1 milyon 796 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken,2010 yılının aynı dönemindebu rakam 5 milyar 653 milyondolara çıkmıştır.Polonya ise tarım ve ormancılık ihracatımızınen fazla değer artışı yaşandığıbir diğer pazar konumunda.Polonya’ya geçtiğimiz yılın ilk 8 aylıkdöneminde 2 milyon 38 bin dolarlıktarım ve ormancılık makineleri ihracatıgerçekleştirilmişken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde ise yüzde139,3 oranında değer kazanarak 4milyon 876 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.Tarım ve ormancılık makineleriihracatında bir diğer önemli değerartışı ise yüzde 81,8 ile İran ile yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ağustos döneminde 5 milyon548 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken,2010 yılının aynı dönemindebu rakam 10 milyar 84 milyon dolaraçıkmıştır.

Türkiye vana ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 22,5 oranında değer kazanmış durumda. 2009 yılının ilk 8 ayında 163 milyon 347 bin dolar olan vana ihracatımız 2010 yılının ilk 8 ayında ise 200 milyon 109 bin dolar olmuş. Vana ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 22 milyon 532 bin dolarlık vana ihracatı yapılmış. Almanya’nın ardından en fazla vana ihracatımız olan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk sekiz aylık döneminde 10 milyon 386 bin dolarlık vana ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 34,2 oranında değer artışı yakalanarak 13 milyon 942 bin dolarlık ihracat yapılmış. İran ise vana ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. İran’a geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 8 milyon 263 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 55,6 oranında değer artışı ile 12 milyon 855 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Vana ihracatında en önemli değer artışı ise yüzde 84 ile Fransa’yla yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 3 milyon 670 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 6 milyar 754 milyon dolara çıkmıştır.Azerbaycan ise vana ihracatımızın en fazla olduğu pazarlardan biri konumunda.İran’a geçtiğimiz yılın ilk 8 aylık döneminde 4 milyon 967 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 42 oranında değer artışı ile 7 milyon 54 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Vana ihracatında bir diğer önemli değer artışı ise yüzde 31,5 ile İtalya’yla yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 5 milyon 973 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 7 milyon 856 bin dolara çıkmıştır.