MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI 84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI TOPLAMINDAN OLUŞAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMININ İHRACATI 2010 YILININ OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 13,9 ORANINDA ARTARAK 8 MİLYAR 192 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.

 

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre;2009 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatkayıt rakamı 4 milyar 587 milyon 842bin dolar iken, bu rakam 2010 yılının eşzaman diliminde yüzde 12,7 oranındaartarak 5 milyar 168 milyon 292 bindolar olarak gerçekleşti.Makine sektörü toplamı, 84. faslıntamamı ve 84. fasıl dışı Orta AnadoluMakine ve Aksamları İhracatçılarıBirliği iştigal alanı itibariyle 2010yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynıdönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak8 milyar 192 milyon 977 bin dolarolarak kaydedildi.Mal grupları bazında incelendiğindeise; 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde,ihracatında en yüksek artış gerçekleşenkalemler ise yüzde 88,2 ilediğer Endüstriyel Yıkama ve KurutmaMakineleri, yüzde 65,1 ile AmbalajMakineleri Aksam ve Parçaları,yüzde 47,3 ile Deri İşleme ve İmalatMakineleri, yüzde 39,1 ile kağıt vematbaacılık makineleri ve yüzde 34,1ile rulmanlar olarak sıralanıyor.OAİB iştigal alanına giren ürünleritibariyle, mal gruplarının sektörihracatından aldıkları paylar incelendiğindeise; 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde;yüzde 14,4 pay ile EndüstriyelKlimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11,9 pay ile İnşaat veMadencilikte Kullanılan Makinelerikinci, yüzde 9,3 pay ile Pompa veKompresörler üçüncü sırada yeralmaktadır.
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamlarıincelendiğinde; 2010 yılı Ocak-Ekimdöneminde en fazla ihracat yapılan ilküç ülke Almanya, İran ve ABD olaraksıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk onülke arasında en büyük ihracat artışınınyüzde 40,5 ile İran’a yönelik olduğugörülüyor. Anılan ülkeye ihracatımız 320 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.Ülkeler bazında makine ihracatımızdaise (ilk 10 ülke sıralamasına göre)yükselişler var.2010 yılı Ocak-Ekim döneminde malgrupları bazında en fazla ihracatyapılan ülkeler ise, EndüstriyelKlimalar ve Soğutucularda; İngiltere,Irak, Fransa; İnşaat ve MadencilikMakinelerinde; Almanya, Libya,İran; Takım Tezgâhlarında; İran, Irak,Rusya; Pompa ve Kompresörlerde;Almanya, A .B.D., Rusya; Gıda İşlemeMakinelerinde; Almanya, İran, Azerbaycan;Savunma Sanayi İçin Silahve Mühimmatta; Malezya, B.A.E., S.Arabistan; Hadde ve Döküm Makinelerinde;İran, Rusya, İtalya; Tarımve Ormancılık M akinelerinde; A .B.D.,Irak, Fas; Vanalarda; Almanya, Irak,İran; Reaktör ve Kazanlarda; İst. DeriSer. Böl., İngiltere, İspanya; Tekstilve Konfeksiyon Makinelerinde;İran, Hindistan, Özbekistan; Türbin,Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde;A.B.D., Japonya, İran; EndüstriyelIsıtıcı ve Fırınlarda; K .K.T.C., Almanya,Fransa; Yük Kaldırma, Taşımave İstif. Makinelerinde; Irak, İran,Azerbaycan; Ambalaj Makinelerinde;İtalya, Irak, Mısır; Kauçuk, Plastik,Lastik İşleme M akinelerinde; Rusya,İran, Almanya; Rulmanlarda; Almanya,Fransa, İtalya; Kağıt ve MatbaacılıkMakinelerinde; İran, Almanya,Bulgaristan.


Makine ve aksamları ihracatımızınen önemli kalemlerinden biri olanambalaj makineleri ihracatımız 2010yılının Ocak-Ekim döneminde yükselişkaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekimdönemi ile karşılaştırıldığında değerbazında yüzde 65,1 oranında yükselenambalaj makineleri ihracatımız, miktarbazında ise yüzde 26,9 oranındaartış gösterdi. Değer olarak ise 2009yılının Ocak- Ekim döneminde 53milyon 446 bin dolar olan ambalajmakineleri ihracatımız 2010 yılınınOcak- Ekim döneminde ise yüzde 65,1oranında artarak 88 milyon 256 bindolar oldu.Ambalaj makineleri ihracatımızın enfazla olduğu ülke ise İtalya. Söz konusuülkeye 2010 yılının Ocak- Ekimdöneminde 18 milyon 558 bin dolarlıkambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirildi.Bu mal grubu içerisindeki enbüyük ikinci ihracat pazarımızın iseIrak olduğu görülüyor. Irak’a 2009 yılınınOcak- Ekim döneminde 5 milyon482 bin dolarlık ambalaj makineleriihracatımız söz konusu iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğinde isebu değer yüzde 147,9 oranında artışkaydederek 13 milyon 592 bin dolarihracat düzeyi yakalandı. Ambalajmakineleri ihracatımızın üçüncü enbüyük ihracat pazarı ise Mısır oldu.Mısır’a 2009 yılının Ocak- Ekimdöneminde 1 milyon 911 bin dolarlıkambalaj makineleri ihracatı yapılırken,2010 yılının Ocak-Ekim dönemindeise ihracatımız 9 milyon 92 bin dolarayükseldi.Ambalaj makineleri ihracatımızın 2010yılı Ocak-Ekim döneminde en fazlaartış gösterdiği ülkelerden bir diğerininise İran olduğu görülüyor. Sözkonusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 1 milyon 828 bin dolarlıkambalaj makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde162,7 oranında artış kaydederek 4milyon 802 bin dolar ihracat düzeyiyakalandı.Ambalaj makineleri ihracatımızdabir diğer önemli yükseliş ise yüzde130,4 değer artışı ile Özbekistan ileyaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 726 bindolarlık ambalaj makineleri ihracatıgerçekleştirilirken, bu rakam 2010yılının aynı döneminde 1 milyon 674bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyükihracat artışının yaşandığı ülkenin iseRusya olduğu görülüyor. Rusya’ya2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 1milyon 430 bin dolarlık ambalaj makineleriihracatımız söz konusu iken2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise bu değer yüzde 205,2 oranındaartış kaydederek 4 milyon 365bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.Ambalaj makineleri ihracatımızdaartış yaşanan ülkelerden bir diğeri iseNijerya oldu. Nijerya’ya 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 307 bin dolarlıkambalaj makineleri ihracatı yapılırken,2010 yılının aynı döneminde burakam artış kaydederek 1 milyon 928bin dolar seviyesine yükseldi.


Ülkemiz endüstriyel klima ve soğutmamakineleri ihracatı 2010 yılının Ocak-Ekim döneminde yükseliş kaydetti.Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim dönemi ilekarşılaştırıldığında değer bazında yüzde26,8 oranında yükselen endüstriyel klimave soğutma makineleri ihracatımız,miktar bazında ise yüzde 27,1 oranındaartış gösterdi. Değer olarak ise 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 587 milyon795 bin dolar olan endüstriyel klima vesoğutma makineleri ihracatımız 2010yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde26,8 oranında artarak 745 milyon 512bin dolar oldu.Endüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatımızın en fazla olduğuülke ise İngiltere. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Ekim döneminde95 milyon 121 bin dolarlık endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatıgerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindekien büyük ikinci ihracat pazarımızınise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 48 milyon362 bin dolarlık endüstriyel klima vesoğutma makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde 13 oranındaartış kaydederek 54 milyon 634bin dolar ihracat düzeyini yakalandı. Endüstriyelklima ve soğutma makineleriihracatımızın üçüncü en büyük ihracatpazarı ise Fransa oldu. Fransa’ya 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 46 milyon178 bin dolarlık endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatı yapılırken,yüzde 4,5 gibi bir artışla, ihracatımız 48milyon 257 bin dolara yükseldi.Endüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatımızın 2010 yılı Ocak-Ekimdöneminde en fazla artış gösterdiğiülkenin ise Cezayir olduğu görülüyor.Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 7 milyon 748 bindolarlık endüstriyel klima ve soğutmamakineleri ihracatımız söz konusu iken2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise bu değer yüzde 182,2 oranında artışkaydederek 21 milyon 864 bin dolarihracat düzeyini yakaladı.Endüstriyel klima ve soğutma makineleriihracatımızda bir diğer önemliyükseliş ise yüzde 95 değer artışı ileİran ile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Ekim döneminde18 milyon 962 bin dolarlık endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatıgerçekleştirilirken, bu rakam 2010 yılınınaynı döneminde 36 milyon 967 bindolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyükihracat artışının yaşandığı ülkenin iseRusya olduğu görülüyor. Rusya’ya2009 yılının Ocak-Ekim döneminde14 milyon 902 bin dolarlık endüstriyelklima ve soğutma makineleri ihracatımızsöz konusu iken 2010 yılının aynıdönemine gelindiğinde ise bu değeryüzde 51,4 oranında artış kaydederek22 milyon 556 bin dolar ihracatdüzeyini yakaladı. Endüstriyel klimave soğutma makineleri ihracatımızdaartış yaşanan ülkelerden bir diğeriise İtalya oldu. İtalya’ya 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 13 milyon353 bin dolarlık endüstriyel klima vesoğutma makineleri ihracatı yapılırken,2010 yılının aynı döneminde burakam yüzde 53,1 artış kaydederek20 milyon 449 bin dolar seviyesineyükseldi.
Gıda sanayii makineleri ihracatımızda2010 yılının Ocak-Ekim dönemindedüşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim dönemi ile karşılaştırıldığındadeğer bazında yüzde 0,5 oranındadüşen gıda sanayii makineleri ihracatımız,miktar bazında ise yüzde 0,3oranında artış gösterdi. Değer olarakise 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde313 milyon 349 bin dolar olangıda sanayii makineleri ihracatımız2010 yılının Ocak-Ekim döneminde iseyüzde 0,5 oranında gerileyerek 304milyon 73 bin dolar oldu.Gıda sanayii makineleri ihracatımızınen fazla olduğu ülke ise Almanya.Söz konusu ülkeye 2010 yılınınOcak-Ekim döneminde 29 milyon 844bin dolarlık gıda sanayii makineleriihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubuiçerisindeki en büyük ikinci ihracatpazarımızın ise İran olduğu görülüyor.İran’a 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde15 milyon 117 bin dolarlık gıdasanayii makineleri ihracatımızsöz konusu iken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğindeise bu değer yüzde 46 oranında artışkaydederek 22 milyon 74 bin dolarihracat düzeyi yakalandı. Gıda sanayiimakineleri ihracatımızın üçüncü enbüyük ihracat pazarıise Azerbaycan oldu.GIDA SANAYİİ MAKİNELERİAzerbaycan’a 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 13 milyon 649 bin dolarlıkgıda sanayii makineleri ihracatıyapılırken, yüzde 61,5 gibi önemli birartışla, ihracatımız 22 milyon 39 bindolara yükseldi.Gıda sanayii makineleri ihracatımızın2010 yılı Ocak-Ekim döneminde enfazla artış gösterdiği ülkelerden birdiğerinin ise Libya olduğu görülüyor.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 6 milyon 189bin dolarlık gıda sanayii makineleriihracatımız söz konusu iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğinde isebu değer yüzde 103,9 oranında artışkaydederek 12 milyon 619 bin dolarihracat düzeyi yakalandı.Gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimizilk 10 ülke arasındaki Irak’aihracatımızda düşüş yaşandı. Irak’a2009 yılının Ocak-Ekim döneminde17 milyon 805 bin dolarlık gıda sanayiimakineleri ihracatı gerçekleştirilirken, burakam 2010 yılının aynı döneminde 16milyon 927 bin dolar oldu.Bu mal grubu içerisinde ihracat gerçekleştirdiğimizbir diğer ülke olanRusya’ya ise 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 9 milyon 403 bin dolarlıkgıda sanayii makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde0,3 oranında artarak 9 milyon 431 bindolar ihracat düzeyine yükseldi. Gıdasanayii makineleri ihracatımızda düşüşyaşanan bir diğer ülke ise Kazakistanoldu. Kazakistan’a 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 23 milyon 435 bindolarlık gıda sanayii makineleri ihracatıyapılırken, 2010 yılının aynı dönemindebu rakam yüzde 13 düşerek20 milyon 396 bin dolar seviyesinegeriledi.


İMakine ve aksamları ihracatımızın enönemli kalemlerinden biri olan inşaatve madencilik makineleri ihracatımız2010 yılının Ocak-Ekim dönemindeyükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılınOcak-Ekim dönemi ile karşılaştırıldığındadeğer bazında yüzde 23,9oranında yükselen inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız, miktarbazında ise yüzde 30,8 oranında artışgösterdi. Değer olarak ise 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 497 milyon578 bin dolar olan inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız 2010 yılınınOcak-Ekim döneminde ise yüzde 23,9oranında artarak 616 milyon 305 bindolar oldu.İnşaat ve madencilik makineleriihracatımızın en fazla olduğu ülke iseAlmanya. Söz konusu ülkeye 2010yılının Ocak-Ekim döneminde 68 milyon899 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bumal grubu içerisindeki en büyük ikinciihracat pazarımızın ise Libya olduğu görülüyor.Libya’ya 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 38 milyon 22 bin dolarlıkinşaat ve madencilik makineleri ihracatımızsöz konusu iken 2010 yılının aynıdönemine gelindiğinde ise bu değeryüzde 14,9 oranında artış kaydederek43 milyon 679 bin dolar ihracat düzeyiyakalandı. İnşaat ve madencilik makineleriihracatımızın üçüncü en büyükihracat pazarı ise İran oldu. İran’a 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 22 milyon710 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatı yapılırken, yüzde85,1 gibi önemli bir artışla, ihracatımız42 milyon 32 bin dolara yükseldi.İnşaat ve madencilik makineleriihracatımızın 2010 yılı Ocak-Ekimdöneminde en fazla artış gösterdiğiülkelerden bir diğerinin ise İngiltereolduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Ekim döneminde15 milyon 677 bin dolarlık inşaat vemadencilik makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde88,5 oranında artış kaydederek 29milyon 546 bin dolar ihracat düzeyiniyakaladı.İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızdabir diğer önemli yükseliş iseyüzde 23,3 değer artışı ile Azerbaycanile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 16 milyon445 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatı gerçekleştirilirken, burakam 2010 yılının aynı döneminde 20milyon 274 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyükihracat artışının yaşandığı ülkenin iseIrak olduğu görülüyor. Irak’a 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 19 milyon181 bin dolarlık inşaat ve madencilikmakineleri ihracatımız söz konusu iken2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise yüzde 27,9 oranında değer artışıkaydederek 24 milyon 530 bin dolarihracat düzeyini yakalandı. İnşaat vemadencilik makineleri ihracatımızdaartış yaşanan ülkelerden bir diğeriise İtalya oldu. İtalya’ya 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 19 milyon 272bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleriihracatı yapılırken, 2010 yılınınaynı döneminde bu rakam yüzde 10artış kaydederek 21 milyon 198 bindolar seviyesine yükseldi.Türkiye pompa ve kompresör ihracatımız2010 yılının Ocak-Ekim dönemindeyükseliş kaydetti. Geçtiğimizyılın Ocak-Ekim dönemi ile karşılaştırıldığındadeğer bazında yüzde 27,1oranında yükselen pompa ve kompresörihracatımız, miktar bazında iseyüzde 27 oranında artış gösterdi. Değerolarak ise 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 378 milyon 92 bin dolarolan pompa ve kompresör ihracatımız2010 yılının Ocak-Ekim dönemindeise yüzde 27,1 oranında artarak 422milyon 217 bin dolar oldu.Pompa ve kompresör ihracatımızınen fazla olduğu ülke ise Almanya. Sözkonusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Ekimdöneminde 105 milyon 542 bin dolarlıkpompa ve kompresör ihracatı gerçekleştirildi.Bu mal grubu içerisindeki enbüyük ikinci ihracat pazarımızın iseABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 20 milyon818 bin dolarlık pompa ve kompresörihracatımız söz konusu iken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde ise budeğer yüzde 28,9 oranında artış kaydederek26 milyon 825 bin dolar ihracatdüzeyi yakalandı. Pompa ve kompresörihracatımızın üçüncü en büyük ihracatpazarı ise Rusya oldu. Rusya’ya 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 11 milyon 276 bin dolarlık pompa ve kompresörihracatı yapılırken, yüzde 123 gibi birartışla, ihracatımız 25 milyon 121 bindolara yükseldi.Pompa ve kompresör ihracatımızın2010 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatartışı yaşanan ülkelerden bir diğerininise Irak olduğu görülüyor. Sözkonusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 15 milyon 633 bin dolarlıkpompa ve kompresör ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde50,7 oranında artış kaydederek 23milyon 532 bin dolar ihracat düzeyiyakalandı.Pompa ve kompresör ihracatımızdabir diğer önemli yükseliş ise yüzde68,1 değer artışı ile İngiltere ile yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 12 milyon961 bin dolarlık pompa ve kompresörihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam2010 yılının aynı döneminde 21 milyon790 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyükihracat artışının yaşandığı ülkenin iseİran olduğu görülüyor. İran’a 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 9 milyon887 bin dolarlık pompa ve kompresörihracatımız söz konusu iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğinde isebu değer yüzde 38,7 oranında artışkaydederek 13 milyon 717 bin dolarihracat düzeyini yakalandı. Pompa vekompresör ihracatımızda artış yaşananülkelerden bir diğeri ise Türkmenistanoldu. Türkmenistan’a 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 10 milyon551 bin dolarlık pompa ve kompresörihracatı yapılırken, 2010 yılının aynıdöneminde bu rakam yüzde 25,1 oranındaartış kaydederek 13 milyon 204bin dolar seviyesine yükseldi.

Makine ve aksamları ihracatımızın enönemli kalemlerinden biri olan tekstilve konfeksiyon makineleri ihracatımız2010 yılının Ocak-Ekim dönemindeyükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılınOcak-Ekim dönemi ile karşılaştırıldığındadeğer bazında yüzde 3 oranındayükselen tekstil ve konfeksiyon makineleriihracatımız, miktar bazında iseyüzde 9,7 oranında artış gösterdi. Değerolarak ise 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 208 milyon 936 bin dolarolan tekstil ve konfeksiyon makineleriihracatımız 2010 yılının Ocak-Ekim dönemindeise yüzde 3 oranında artarak215 milyon 114 bin dolar oldu.Tekstil ve konfeksiyon makineleriihracatımızın en fazla olduğu ülke iseİran. Söz konusu ülkeye 2010 yılınınOcak-Ekim döneminde 24 milyon 731bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bumal grubu içerisindeki en büyük ikinciihracat pazarımızın ise Hindistan olduğugörülüyor. Hindistan’a 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 15 milyon 593bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatımız söz konusuiken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde 33,7oranında artış kaydederek 20 milyon846 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın bir diğer önemli ihracatpazarı ise İngiltere oldu. İngiltere’ye2009 yılının Ocak-Ekim döneminde10 milyon 278 bin dolarlık tekstilve konfeksiyon makineleri ihracatıyapılırken, yüzde 16,2 gibi bir artışla,ihracatımız 11 milyon 941 bin dolarayükseldi. Tekstil ve konfeksiyon makineleriihracatımızın bir diğer önemliihracat pazarı ise Almanya oldu.Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 7 milyon 528 bin dolarlıktekstil ve konfeksiyon makineleriihracatı yapılırken, yüzde 27,4 gibi birartışla, ihracatımız 9 milyon 587 bindolara yükseldi.Tekstil ve konfeksiyon makineleriihracatımızın 2010 yılı Ocak-Ekim dönemindegenel olarak artış göstermişolsa da ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk10 ülke arasında düşüşler de yaşandı.Suriye’ye ise 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 8 milyon 310 bin dolarlıktekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızsöz konusu iken 2010 yılınınaynı dönemine gelindiğinde ise budeğer yüzde 10,7 oranında düşerek 7milyon 424 bin dolar ihracat düzeyinegeriledi.Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızdabir diğer düşüş ise yüzde36,1 değer düşüşü ile Sudan ile y aşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 14 milyon 204bin dolarlık tekstil ve konfeksiyonmakineleri ihracatı gerçekleştirilirken,bu rakam 2010 yılının aynı döneminde9 milyon 74 bin dolara ulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer ihracatdüşüşü yaşadığımız ülke ise Bangladeşolduğu görülüyor. Bangladeş’e2009 yılının Ocak-Ekim döneminde13 milyon 688 bin dolarlık tekstil vekonfeksiyon makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değer yüzde31,4 oranında düşerek 9 milyon 393bin dolar ihracat düzeyini yakalandı.


Yük kaldırma, taşıma ve istiflememakineleri ihracatımızda 2010 yılınınOcak-Ekim döneminde düşüş yaşandı.Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim dönemi ilekarşılaştırıldığında değer bazında yüzde5,8 oranında düşen yük kaldırma, taşımave istifleme makineleri ihracatımız,miktar bazında ise yüzde 7,9 oranındaartış gösterdi. Değer olarak ise 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 136 milyon850 bin dolar olan yük kaldırma, taşımave istifleme makineleri ihracatımız 2010yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde5,8 oranında düşerek 128 milyon 919bin dolar oldu.Yük kaldırma, taşıma ve istiflememakineleri ihracatımızın en fazla olduğuülke ise İran. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Ekim döneminde 10milyon 428 bin dolarlık yük kaldırma,taşıma ve istifleme makineleriihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubuiçerisindeki en büyük ikinci ihracatpazarımızın ise Irak olduğu görülüyor.Irak’a 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde5 milyon 641 bin dolarlık yükkaldırma, taşıma ve istifleme makineleriihracatımız söz konusu iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğinde isebu değer yüzde 60,9 oranında artışkaydederek 9 milyon 76 bin dolar ihracatdüzeyi yakalandı. Yük kaldırma,taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızınüçüncü en büyük ihracat pazarıise Azerbaycan oldu. Azerbaycan’a2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 6 milyon 121 bin dolarlık yük kaldırma,taşıma ve istifleme makineleriihracatı yapılırken, yüzde 35,6 gibibir artışla, ihracatımız 8 milyon 303bin dolara yükseldi.Yük kaldırma, taşıma ve istiflememakineleri ihracatımızın 2010 yılıOcak-Ekim döneminde en fazlaartış gösterdiği ülkelerden birdiğerinin ise BAE olduğu görülüyor.Söz konusu ülkeye 2009 yılınınOcak-Ekim döneminde 2 milyon 451bin dolarlık yük kaldırma, taşıma veistifleme makineleri ihracatımız sözkonusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde ise bu değeryüzde 215,4 oranında artış kaydederek7 milyon 731 bin dolar ihracatdüzeyi yakalandı.Yük kaldırma, taşıma ve istiflememakineleri ihracatımızda bir diğerönemli yükseliş ise yüzde 72 değerartışı ile ABD ile yaşanmıştır. Sözkonusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 109bin dolarlık yük kaldırma, taşıma veistifleme makineleri ihracatı gerçekleştirilirken,bu rakam 2010 yılının aynıdöneminde 7 milyon 70 bin dolaraulaştı.Bu mal grubu içerisindeki diğer büyükihracat artışının yaşandığı ülkenin iseLibya olduğu görülüyor. Libya’ya 2009yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon234 bin dolarlık yük kaldırma, taşımave istifleme makineleri ihracatımızsöz konusu iken 2010 yılının aynıdönemine gelindiğinde ise bu değeryüzde 37 oranında artış kaydederek 5milyon 802 bin dolar ihracat düzeyiniyakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istiflememakineleri ihracatımızda artışyaşanan ülkelerden bir diğeri ise Mısıroldu. Mısır’a 2009 yılının Ocak-Ekimdöneminde 3 milyon 54 bin dolarlıkyük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleriihracatı yapılırken, 2010 yılınınaynı döneminde bu rakam yüzde 47,6artış kaydederek 4 milyon 507 bindolar seviyesine yükseldi.