Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için oluşturulan 2011-2014 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen toplantıyla açıklandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan belge hakkında konuşma yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, makroekonomik alanda sağladıkları güven ve istikrarın üzerinde mikro alanda ihtiyaç duyulan reformları kararlı bir şekilde hayata geçirmenin zamanının geldiğini belirterek; “Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, mikro alanlardaki reformları gerçekleştirmemizi sağlayacak bir enstrüman olduğu için son derece önemli ve kıymetlidir” dedi.
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na göre; özel sektör ve kamu sektörü tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması desteklenecek. Strateji belgesi ve eylem planının ‘Yatay sanayi politikası’ alanları kapsamında, KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda, KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacak, kredi garanti ve girişim sermaye sistemleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Firmaların teknolojik gelişimi alanında özel sektör ve kamu sektörü tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması desteklenecek. Bilgi yoğun sanayilerin geliştirilmesi amacıyla, özel sektör ve kamu tarafından yürütülen özellikle ileri teknoloji gerektiren nanoteknoloji, biyoteknoloji vb alanlarında kapasite oluşturma çalışmalarına ağırlık verilecek.
KOBİ’ler Ar-Ge, yenilikçilik ve kalite geliştirme konusunda desteklenecek, KOBİ’lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Teknolojinin oynayacağı rolün ortaya konması ve öngörülen vizyonun gerçekleşmesi amacıyla teknoloji öngörü kültürünü yaygınlaştırma çalışmaları desteklenecek. Sınai mülkiyet hakları konusunda, bilinçlendirme, teşvik sistemi ve yeni ürünlerin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.
Yöresel özellikleriyle öne çıkan ürünlerin korunması amacıyla Türkiye’de coğrafi işaret korumasına konu olabilecek ürünlerin tespiti yapılacak ve tescille korunmasına ilişkin faaliyetler yürütülecek. Hezarfen Projesi’nin yaygınlaştırılması sağlanacak. Verimlilikle ilgili göstergelerin oluşturulması, hesaplanması ve yayımlanması gerçekleştirilecek. Ar-Ge Kanunu kapsamında, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri’nin desteklenmesi, Ar-Ge merkezlerinin kurulması, izlenmesi ve desteklenmesi ile teknogirişim sermayesi desteğinin verilmesi sağlanacak.
Sektörel rekabet gücü analizleri neticesinde makine, otomotiv, beyaz eşya, elektrik ve elektronik, tekstil, gıda ve demir çelik sanayisinin gelişmesi için Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından projenin Değerlendirme Kurulunca inceleneceğine dikkat çeken Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün süreci şu şekilde özetledi: “Projeler Değerlendirme Kurulu’nda incelendikten sonra yatırım ve iş ortamı, uluslararası ticaret ve yatırımlar, beceriler ve insan kaynağı, KOBİ’lerin finansman erişimi, firmaların teknolojik gelişimi, alt yapı sektörleri, çevre ve bölgesel kalkınma koordinasyonu sağlanacak.”

ERGÜN; SANAYİ STRATEJİSİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen 35 müzakere faslından biri ‘İşletmeler ve Sanayi Politikası’dır. 2003 yılında yayınlanan ‘Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliği’ne Doğru)’ başlıklı sanayi stratejisi belgesinin revize edilmesi, bu faslın kapanış kriterleri arasında yer almaktadır. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliği’ne Doğru) hazırlık çalışmaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel tüm paydaşlarının katkıları ile yürütüldü. Sanayi Stratejisi’nin ana amacını açıklayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün; Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin hazırlanırken başta Dokuzuncu Kalkınma Planı olmak üzere yapılan çok sayıda çalışmadan faydalanıldığına dikkat çekti. Ergün konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’nin yeni sanayi stratejisi dünyadaki, AB’deki ve Türkiye’deki gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir yaklaşımla tasarlandı. Türkiye’nin sanayi vizyonunu belirlemek amacıyla tüm paydaşların katılımıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde bir arama konferansı gerçekleştirildi. Bu arama konferansı neticesinde, Türkiye için uygulanacak stratejinin uzun dönemli vizyonu ‘Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde, Avrasya’nın üretim üssü olmak’ olarak belirlendi. Sanayi Stratejisi, belirlenmiş uzun vadeli vizyon, genel amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda sanayinin ve sektörlerin rekabet gücünü arttırmak üzere; yapısal dönüşümü yönlendirmeye ve desteklemeye katkı verecek, AB’deki sanayi politikası yaklaşımlarıyla uyumlu, Türk sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler sonucu oluşturulan bir politika çerçevesini içeriyor. Bu politika çerçevesi yatay ve sektörel politikalar olmak üzere iki temel üzerine oturtuldu. Stratejinin ilgili kurumların uyumlu çalışmasıyla hayata geçirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede strateji belgesinin bir diyolog ve iletişim belgesi olmasına önem verilecek, ilgili kurumlarda ve taraflarda sanayi stratejisiyle ilgili farkındalık ve politika sahipliği sağlanacak, ayrıca eylem planındaki tedbirlere dair gelişmeler sürekli olarak izlenecek.”

KOBİ’LER BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİYLE DESTEKLENECEK
Sanayi politikası ve bölgesel kalkınma alanında, IPA’nın Bölgesel Kalkınma ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri altındaki operasyonel programlar 2012–2013 dönemi için revize edilecek.
Bölgesel yenilik sistemleri konusunda açıklama yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün; “KOBİ’lere yönelik olarak bölgesel kalkınma odaklı projeler desteklenecek. Bölgesel yenilik sistemleri tanımlanacak ve desteklenecek” dedi. Ergün konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini çizecek bir yönetişim modeli oluşturulacak. Cazibe Merkezleri’ni Destekleme Programı yaygınlaştırılacak. Eylem planının sektörel sanayi politikası alanları başlıklı bölümüne göre, sanayide sektörlerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla sektörel stratejilerin hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. Uygulama, izleme ve koordinasyon başlığı altında ise girişimci Bilgi Sistemi geliştirilecek. Sanayi stratejisinin uygulanması ve izlenmesi konularında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesi arttırılacak.”
Yatay sanayi politikası alanlarında eylemlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını teminen girişimler oluşturulacak. Bu eylem planı Yatırım Ortamı’nı İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ve diğer strateji belgeleri ile eşgüdüm içerisinde uygulanacak.
Yatay sanayi politikası alanları konusunda uluslararası ticaret ve yatırımlar için strateji belgesinde ise şunlar yer alıyor: “İhracatta sektör ve ülke çeşitlendirme stratejisi oluşturulacak. KOBİ’lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik destekler verilecek ve etkinlikler sürdürülecek. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla; yenilikçi fikirler ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değerli yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek. Başta AB olmak üzere bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında pazara giriş imkânlarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacak. DTM internet sitesinin geliştirilmesi, erişiminin özendirilmesi ve sitenin dış ticaret portalına dönüştürülmesi sağlanacak. Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması süresinin kısaltılması ve önlemin etkinleştirilmesi sağlanacak. Bu bağlamda haksız rekabet hallerinden damping ve sübvansiyona konu ithalatın sebep olduğu zarara karşı ülkelerin üretim dallarının etkin korunmasına devam edilecek.”

TEKNOLOJİK TRANSFER OFİSLERİ YAYGINLAŞACAK
Sanayi Tezleri Programı kapsamında, yenilik ve Ar-Ge projeleri desteklenecek. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) güçlendirilecek, sayıları arttırılacak ve alt yapıları tamamlanacak. Teknolojik Ar-Ge Patent Destek, Teknolojik Ar-Ge Yatırım Destek, Teknolojik Ar-Ge Tanıtım ve Pazarlama Destek Programları açıklanacak ve uygulanacak. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı, Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Strateji Belgesi hazırlanacak. Verimlilik Politika ve Stratejisi oluşturulacak. Ulusal eko-verimlilik programları uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak.
Teknolojik transfer ofisleri yaygınlaştırılacak. Patent ve faydalı model entegre devre topografyaları ile coğrafi işaretler mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler yapılacak. Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi uygulamaları etkinleştirilecek. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma programları öncelikli olarak desteklenecek ve etkinleştirilecek.

ENERJİ VERİMLİ KULLANILACAK
Türkiye’nin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının çevre etkileri de dikkate alınarak değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyelleri belirlenecek ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemleri ortaya konacak.
Alternatif enerji kaynaklarına dayalı ürünlerin sanayide kullanımı ve teknik alt yapısının geliştirilmesi ile ticari ürünlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Enerji verimliliğine ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak enerji verimliliğini ve tasarrufunu arttırmaya yönelik etkili mekanizmalar oluşturulacak. Çevre etkilerini de dikkate alarak, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına yönelik yöntem ve araçlar geliştirilecek, bunların uygulanması sağlanacak ve toplumsal bilinç oluşturulacak.
Organize Sanayi Bölgeleri alt yapı-arıtma ve Küçük Sanayi Siteleri üst yapı–alt yapı inşaatlarının tamamlanması sağlanacak. Dış ticareti kolaylaştırıcı politikalar oluşturmak amacı kapsamında; lojistik yapıların kurulmasını ve mevcutların iyileştirilmesini sağlayacak politikalar oluşturulacak.

SANAYİ KAYNAKLI SERA GAZI EMİSYONLARININ KONTROLÜ SAĞLANACAK
Çevre alanında, sanayicilerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesi yönünde yoğun bilgilendirme çalışmaları yürütülecek ve kılavuz, kitap/rehber yayımlanacak. Yılda 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) üzerinde enerji tüketen tüm sanayi kuruluşlarında enerji yöneticisi atanması ile ilgili süreçler tamamlanarak bu sistemin etkin çalışması sağlanacak. Alıcı ortamların (hava, su, toprak) kalitesi korunacak ve iyileştirilecek. İklim değişikliğine neden olan sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının kontrolü sağlanacak, izlenecek ve raporlanacak.

KIYI YAPILARI MASTER PLANI HAZIRLANACAK
Alt yapı sektörleri alanında ise bilgi iletişim teknolojisi kullanımı yaygınlaştırılacak. Organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör katkısı ile demir yolu bağlantı hatları yapılacak. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) demiryolu bağlantı hattı inşaatı ve Tekirdağ-Muratlı demir yolu yapım projesi, Ankara-İzmir hızlı demir yolu, İstanbul-Halkalı-Edirne-Kapıkule, Ankara-İstanbul sürat demir yolu, Sivas-Kars, Bandırma-İzmir, Kayseri-Şefaatli, Eskişehir-Antalya, Konya-Mersin, Bakü-Tiflis-Kars, Samsun-İskenderun demir yolu inşaatları; Tokat, Şanlıurfa, Kırşehir illerine demir yolu bağlantısı yapılacak ve projelerin etüt-proje, ÇED, fizibilite vb giderleri ile eksik kalan işleri tamamlanacak.
Limanların geri sahasında demir yolu aktarım terminalleri veya karada konteyner terminalleri kurularak, demir yolu taşımacılık anlayışından lojistik taşımacılık anlayışına geçilecek. Kocaeli-Köseköy ve Hasanbey lojistik merkezleri tamamlanacak; Palandöken, Uşak, Boğazköprü, Yenice ve Gökköy lojistik merkezlerinin yapımına başlanacak; Adapazarı-Karasu, Karadeniz Ereğli, Kilyos, Güllük, Bartın, Çandırlı ve Ambarlı limanlarına demir yolu bağlantısı yapılacak.
Kıyı Yapıları Mastır Planı hazırlanacak. Artan ticaretin kesintisiz ve etkin bir şekilde akışını sağlayacak ve Türkiye’nin transit ülke konumuna gelmesini kolaylaştıracak olan büyük ölçekli ana limanlar oluşturulabilmesi amacıyla, uygun liman sahalarını belirleyecek ve girişimcilerin bu sahalara yönlendirilmesini sağlayacak Kıyı Yapıları Mastır Planı çalışması tamamlanacak; Filyos, Çandarlı-Hubport, Mersin-Konteynır-Hubport, Derince-Konteynır Limanları; Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi, Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanları; ulaştırma kıyı yapıları ve turizm kıyı yapıları mastır planı çalışmaları gerçekleştirilecek.