Ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya ile ilgili ve bu eşyanın yurt dışında satılması durumunda yapılacak işlemler
Resmi Gazete’de yayımlanan 12/07/2008 tarihli ve 26934 sayılı İhracat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in üçüncü maddesi ile İhracat Yönetmeliği’nin on üçüncü maddesinde değişiklik yapılmış ve söz konusu maddenin ikinci fıkrasına “Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir” hükmü eklenmiştir.
Bu itibarla ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşyaya 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliği’nin ‘Geri Gelen Eşya’ya ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılması esas olmakla birlikte, gümrük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmektedir:
(1)Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi; kiraya verilen eşyanın motorlu kara nakil vasıtası olması durumunda ise ayrıca bahse konu aracın motorlu araç tescil belgesinin bir örneği ile birlikte, çıkış işlemlerinin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü’ne yapılır. Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir.
(2) Ticari kiralama konusu eşyanın mülkiyetinin kiraya verene ait olmaması durumunda, eşyanın mülkiyetinin başkasına ait olduğuna ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.
(3) Ticari kiralama konusu eşyanın, finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda, söz konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla elde edildiğine ilişkin kiralayan ile kiraya veren arasında yapılan sözleşme ve kiralayan kişi tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.
(4) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesinde belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir.
Ticari kiralama yoluyla geçici çıkışı yapılacak eşyaya Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesi kapsamında muafiyet uygulanabilmesi için, Gümrük Kanunu’nun 169’uncu maddesi uyarınca, eşyanın yeniden ithalinde, ihracı sırasındaki ayniyetinin değişmemiş olması gerekir.
Ticari kiralamada kira faturası ve mal bedel faturası ayrı veya birlikte tek fatura şeklinde düzenlenebilir. Ticari kiralama işlemlerine KDV istisnası uygulanır. Beyanname değeri olarak kiralanan eşya değeri girilmelidir.

Ticari kiralamada süre uzatımı
(1) Bu tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesinde belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurt dışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.
(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

Taahhütname
Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında, (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT, SERİ NO:1)) Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (ek-1) üç nüsha olarak alınır.

Ticari kiralamaya konu eşyanın yurtdışında satılması
Ticari kiralamaya konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Kiralanmak amacıyla çıkışta İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Ticari kiralanmak amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları, ticari kiralama sözleşmesi vd.) ve beyanname onayı istenir.

Finansal kiralama (Leasing) nedir? Konuyla ilgili gümrük işlemleri
Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.
Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir. Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracı bitiya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.

Kimler leasing yapabilir?
Leasing’de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

Leasing Avantajları
Yüzde 100 finansman olanağı: Leasing ile yatırım bedelinizi ayrıca, masraflarınızı da dahil ederek yatırımın tamamını, öz kaynaklarınızı kullanmadan finanse edebilirsiniz.
Esnek ödeme planı: Kira ödemelerinizi nakit akışınıza göre, yatırımın verimliliğine ve ekonomik ömrüne uygun olarak planlayabilirsiniz.
Orta vadeli finansman: Leasing ile orta ve uzun vadeli finansman sağlayabilirsiniz.
Operasyonel kolaylık: Tüm yerli ve ithal satın alımlarınızda, leasing firması, alımları sizin adınıza gerçekleştirir.
Vergi, resim ve harç muafiyeti: Leasing sözleşmeleriniz ve buna bağlı olarak vereceğiniz teminatlar tüm vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Yatırımlarınız ile kiralarınızı karşılarsınız:Kiralarınızı yatırımlarınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz.
Teşviklerinizi değerlendirebilirsiniz: Teşviğinizi leasing firmasına devrederek, yatırımlarınızda teşvik kullanabilirsiniz.
İstikrarlı bir finansman yöntemi: Kira ödemeleriniz, sözleşme boyunca değişmeden aynı kalır, ödemeleriniz ekonomik dalgalanmalardan etkilenmez.
Sembolik bedelle mülkiyet devri: Kira süresi sonunda kiraladığınız malı sembolik bir tutar ile satın alırsınız.
Amortisman olanağı: Leasing ile yaptığınız tüm sabit kıymetler için amortisman sizin tarafınızdan ayrılır ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.

Leasinge Konu Mallar
Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır.
İş makineleri, binek otomobiller, tıbbi cihazlar, tarım makineleri, matbaa makineleri, tekstil makineleri, ticari araçlar, gayrimenkul, büro ve ofis ekipmanları, üretim makineleri, teknolojik ekipmanlar. Finansal kiralama şirketi ile sözleşme yapılır ve mufavakatname alınır. KDV oranı leasinge konu malın alış-satış oranıdır. Finansal kiralama şirketine ödenen KDV ihracat sonrası vergi dairesinden iade edilir.

Finansal kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ
İHRACAT, SERİ NO:1))
(1) Finansal kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi ile birlikte çıkış işlemlerinin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü’ne yapılır. Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir.
(2) Finansal kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesinde belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nce finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılır.

Finansal kiralamada süre uzatımı
(1) Söz konusu tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesinde belirtilen üç yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili Gümrük Müdürlüğü’nce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurt dışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.
(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

Taahhütname
Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında, (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1)) Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (ek-1) üç nüsha olarak alınır.

Finansal kiralamaya konu eşyanın yurt dışında satılması
Finansal kiralamaya konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Kiralanmak amacıyla çıkışta İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Finansal kiralama amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları, ticari kiralama sözleşmesi vd.) ve beyanname onayı istenir.
Ticari kiralama ve finansal kiralama ile ilgili ayrıntılı bilgi için; Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Hariçte İşleme Şubesi, (0312) 306 89 79 numaralı telefonu arayabilirsiniz