1- Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas
Fuarlarının Desteklenmesi
(95/7 sayılı Tebliğ) Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
Desteğin Kapsamı:

•Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
•Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
•Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.
• Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
• Yararlananlar: Yerli Fuar Organizatörleri
• Destek Oranı: % 50

2- Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(97/5 sayılı Tebliğ) Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün artırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
Desteğin Kapsamı:
• ISO 9000 Serisi
• ISO 14000
• CE İşareti
• Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
• Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır. Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.
• Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
• Yararlananlar: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• Destek Oranı: % 50

3) Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ
(98/10 sayılı Tebliğ) Mezkur Tebliğ kapsamında Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projeleri ile “Stratejik Odak Konuları Projeleri”ne, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten kurum veya kuruluşu teşvik eder nitelikte destek sağlanır.
• Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı
• Başvuru Mercii: TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
• Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/ kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

4) İST İHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ)
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.
Desteğin Kapsamı
İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/ eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.
• Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları,
• Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.
• Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
• Yararlananlar: SDŞ
• Destek Oranı: % 75
• Desteklenecek Eleman Sayıs: 1 Yönetici & 2 Eleman
•Destek Süresi: 1 yıl (azami)

5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
(2009/5 sayılı Tebliğ)
• Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Destek Amacı
Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.
Başvuru Şekli Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek ihracatçı biyotekbirlikleri genel sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, ihracatçı birliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.
Ürün Teşhir Şartı Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.
Stand Alanı
Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri desteklenmektedir. Bazı sektörler sınırlamadan muaftır.
Sağlanan Destek
Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara milli katılım, yabancı firma katılımlı sektörel fuar veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin % 75’i desteklenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75’i, her fuar için azami 36 m2’lik alan esas alınmak suretiyle desteklenir. Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilmektedir. Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75’i, Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75’i,

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
DTM tarafından görevlendirilen orkapganizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar % 75 oranında destekten yararlandırılır. Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara milli katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bireysel Katılımların Desteklenmesi DTM tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamaları ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere % 75’i, Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere % 75’i desteklenir.

Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. Bu devlet yardımı kapsamında yer alan %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz.Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedelinin, Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.Bu destek kapsamındaki katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlamasından muaftır.
Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

7) Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®’Nin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (2006/4 sayılı Tebliğ) Destek Amacı Sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye de ticari ve/ veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY ® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği harcamaların desteklenmesidir.
Destek Kapsamı Firmalar, markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı na müracaat edeceklerdir. Turquality ibaresinin kullandırılmasında ise Müsteşarlık denetim/ danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.
Destek Süresi Dört yıl (Marka Destek Programı kapMüstesamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar)
Kimler Yararlanabilir İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/ Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, zincir restoranlar Destek Oranı Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80)
Destek Süresi
Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar (süre bitiminde istenirse başvuru yapılıp Turquality kapsamına alınırsa 5 yıl uzatılabilir.)) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar).Performans değerlendirmesi neticesince süre 5 yıl uzatılabilir. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek

Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve benzeri giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
• Markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
• Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;
• Açılacak yurtdışı birime ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet ve benzeri %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
• Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve benzeri giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,
• Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya benzeri yerdeki harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
• Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve benzeri harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
• Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;
• Dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,
• Kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 ABD Doları,
• Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması ve benzeri harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
• Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/ endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
• Şirketlerin açtıkları birimlerinin kirasının ciroya bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası limitler dâhilinde desteklenir.

B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/ endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri %50 oranında desteklenir.
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;
• Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
• Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/ harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri ve benzeri harcamaları %50 oranında desteklenir.
• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri %50 oranında desteklenir.
• Şirketlerin açtıkları birimlerin kirasının ciroya bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası %50 oranında desteklenir.
• Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması ve benzeri harcamaları, %50 oranında desteklenir. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşeliği Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)