Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Müsteşarlığımızca AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan devlet yardımları enstrümanlarının geçen sayımızda açıklamaya başladığımız ‘İhracata Yönelik Devlet Yardımları-1’in devamı olan yazımıza kaldığımız yerden deavm ediyoruz.

6) Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2010/6 Sayılı Tebliği) Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/ veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile iş birliği kuruluşları
Destek Süresi ve Sayısı:
4 yıl ve 15 (on beş) yurt dışı birim
Başvuru Süresi: 6 ay (Fatura tarihinden itibaren yurt dışı onay yerine (müşavirlik/ ateşelik) en geç 6 ay içerisinde başvurulmalıdır.), 18 ay (Marka tescili için; marka tescil harcama belge tarihinden itibaren, firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne en geç 18 ay içerinde başvurmak gerekir. )
Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İş birliği kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.
I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD dolarına kadar; açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD dolarına kadar,
II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD dolarına kadar; açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD dolarına kadar.
Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması; şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması; şirketin, en az yüzde 51’ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması; şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin yüzde 51’ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları’nca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; yüzde 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD dolarına kadar desteklenir.
Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir. Söz konusu tebliğ kapsamındaki destek unsurlarıyla ilgili harcamalar, sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda, destek oranı 10 (on) baz puan arttırılır. Müsteşarlıkça belirlenen bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İş Birliği Kuruluşları’nın; söz konusu tebliğ kapsamındaki destek unsurlarıyla ilgili yapmış olduğu harcamalarda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.
Yetkili Kuruluş
DTM
Yurtdışında Onay Yeri
Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• Uygulama Usul ve Esasları Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler
8) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Desteği (2011/1 Nolu Tebliğ) o Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği o Pazara Giriş Desteği 1. Rapor Desteği 2. Danışmanlık Desteği 3. Yurt Dışı Tanıtım Desteği o e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
• Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.
Desteğin amacı; şirketlerin ürünleri ve/ veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin belli giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır. Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler bundan yararlanabilir.
Sağlanan Destekler
1. Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 doları gezi başına 500 doları aşmayan araba kiralama ücreti. 2. Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 300 dolar (oda + kahvaltı). Destek Tutarı Gezi başına en çok 7 bin 500 dolar (Harcamaların yüzde 70’i ödenir. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.)
Ülke Sayısı ve Süresi Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla üç ülkede yapılabilir. Söz konusu pazar araştırması gezisi en az iki, yol hariç en fazla on gün olabilir.
Başvuru Süresi
Desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri (Bakınız Ek A) ile İGEME’ye başvurulması gerekmektedir. Araştırmacı sayısı en fazla iki kişidir. Yetkili Kuruluş DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı iken uygulamacı kuruluş İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’dir.
• Rapor Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esasları’nı özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır. Desteğin amacı; yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır. Şirketler ve İş Birliği Kuruluşları bundan yararlanabilir.
Sağlanan Destekler
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler.
Destek Tutarı Rapor ve danışmanlık için şirketler yüzde 60, İş Birliği Kuruluşları yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: Rapor desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BR-1, İş Birliği Kuruluşları’nın ise EK BR-2 ve rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla birlikte İGEME’ye müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu hazırlayan uluslararası kuruluş için İGEME’nin ön onayını almaları gerekmektedir. Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı ‘Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51’inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1’inci ve 2’nci grup danışmanlık firmaları listesine Turquality web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ön Onay Sonrası Başvuru: Rapor desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İş Birliği Kuruluşları’nın İGEME’nin ön onayını müteakip EK BR’de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz etmeleri gerekmektedir. Yetkili kuruluş DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı iken uygulamacı kuruluş İGEME’dir.
• Danışmanlık Desteği Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esasları’nı özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır. Desteğin amacı; yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır. Şirketler ve İş Birliği Kuruluşları bundan yararlanabilir.
Sağlanan Destekler
Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler.
Destek Tutarı Rapor ve danışmanlık için şirketler yüzde 60, İş Birliği Kuruluşları yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BD-1, İş Birliği Kuruluşları’nın ise EK BD-2 ile İGEME’ye müracaat etmeleri ve İGEME’nin ön onayını almaları gerekmektedir. Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı ‘Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51’inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1’inci ve 2’nci grup danışmanlık firmaları listesine Turquality web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ön Onay Sonrası Başvuru: Danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İş Birliği Kuruluşları’nın İGEME’nin ön onayını müteakip EK BD’de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz etmeleri gerekmektedir. Yetkili kuruluş DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı iken uygulamacı kuruluş İGEME’dir.
• Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esasları’nı özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır. Desteğin amacı; Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve film yapımcılarının yurt dışında tanıtımına ilişkin giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasıdır. Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar bundan yararlanabilir.
Sağlanan Destekler
Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının uluslararası ve şehirler arası ulaşımında kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde kuruluşların çalışanları ve/ veya ortaklarının gidilen ülkede kuruluş başına günlük 300 ABD dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir kuruluş günlük 200 dolar otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 dolar tutarında destek alır, 800 dolar otel harcaması yapıyorsa 300 dolar destek alır.)
Tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
5. Fuar ve sergi katılımı giderleri
6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri
Destek Tutarı
Yurt dışı tanıtım desteği için kuruluşlar yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD dolarına kadar desteklenir. Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: Yurt dışı tanıtım desteğinden yararlanmak isteyen kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin destek kapsamına alınabilmesi için ilgili kuruluşlar tarafından program tarihinden en az 3 (üç) ay önce tanıtım faaliyeti programı ve tahmini bütçesini gösteren EK BT-1 ile İGEME’ye ön başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ön Onay Sonrası Başvuru: Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında ön başvuruları uygun görülen kuruluşların, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip EK BT’de belirtilen faaliyet sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yetkili kuruluş DTM
Dış Ticaret Müsteşarlığı iken uygulamacı kuruluş İGEME’dir.
• E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esasları’nı özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır. Desteğin amacı; ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasıdır. Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler bundan yararlanabilir.
Destek Tutarı Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD dolarına kadar desteklenir.Firmalar en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.
Yetkili kuruluş DTM
- Dış Ticaret Müsteşarlığı iken uygulamacı kuruluş İGEME’dir. (Ön onay alınması gerekmektedir.)
9) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ) Bu tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/ veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılamaktır.
• Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı
• Başvuru Mercii: İGEME
• Yararlananlar: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
-İş Birliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)
A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim
Programları Desteğin amacı; Türkiye’de sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir. Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler bundan yararlanabilir. Sağlanan Destek
Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin yüzde 70’i desteklenir.
Eğitim Konuları

- Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
- Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
- Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
- Dış Ticarette Fiyatlandırma,
- Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
- Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
- Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
- Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
- Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
- Yenilikçilik ve Kümelenme,
- Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular
B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık,
Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi Desteğin amacı; İş Birliği Kuruluşları’nın Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir. Üyeleri için iş birliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler bundan yararlanabilir.
Sağlanan Destek
Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programlar İş Birliği Kuruluşları’nın,
a. Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
b. İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
c. İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
d. Süreç iyileştirme ve yönetimi,
e. Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
f. Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,Konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla yüzde 75’i proje bazında 400.000 ABD dolarına kadar karşılanır.
İstihdam Desteği İş Birliği Kuruluşu’nca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla yüzde 75’i desteklenir. Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları İş Birliği Kuruluşu’nca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla yüzde 75’i karşılanır.
a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,
c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
- Tercümanlık gideri,
- Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
- Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
- Halkla ilişkiler hizmeti gideri.
Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 70 oranında karşılanır. Yetkili kuruluş DTM iken uygulamacı kuruluş İGEME’dir. 10) TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ) Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleribirliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.
• Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı
• Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
• Yararlanan Firmalar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
• Destek Süresi: En fazla 4 yıl
• Destek Oranı: Yüzde 50
Desteğin Kapsamı I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD doları
• Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
• Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları,
• Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD doları,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD doları,
• İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD doları,
• Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık,eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD doları desteklenmektedir.
II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama gibi faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD doları,
• Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
• Demirbaş, dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD doları,
• Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD doları,
• İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD doları,
• Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları desteklenmektedir.
III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD doları tutarında desteklenir.
11) TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/10 sayılı Tebliğ) (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2010/10 Sayılı Tebliği)
* Destek Amacı; ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıdır.
* Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları
* Sağlanan Destek İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.
* Desteklenen Tarım Ürünleri (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.)
Sıra No Madde Adı

1 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar
2 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)
3 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde)
4 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)
5 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri
6 Bal
7 Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları
8 Meyve suları, meyve nektarları
9 Zeytinyağı
10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar
1 Kümes hayvanları etleri
12 Yumurta
13 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler
14 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları
15 Bisküviler, gofretler, kekler
16 Makarnalar
* Yetkili Kuruluş DTM
* Uygulamacı Kuruluş İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
12) Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
• Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
• Uygulama Usul Esasları
13) Avukatlık Danışmanlık Hizmeti Desteği
Yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmaları ve ülkemiz ihraç ürünlerinin yararlandığı genelleştirilmiş tercihler sistemi uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalarca satın alınan avukatlık/danışmanlık hizmetleri için İhracatçı Birlikleri bütçesinden destek ödemeleri yapılmakta ve bu destek ödemeleri bir yönerge ile düzenlenmektedir. Başvuru mercii İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’dir. Kapsam, başvuru şekli ve destek miktarı gibi konuları da düzenleyen yönergeye erişim için; http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ IHR/PazaraGirisDb/ad_YONERGE.pdf İhracata yönelik devlet yardımları mevzuatı için aşağıdaki linklere tıklayınız. http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index. cfm?action=detay&yayinID=76&icerikID =58&dil=TR
İhracatta Devlet Yardımları
• Devlet Yardımları Hakkında Özet Not
• 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Ekler
• Turqualıty® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
• 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ
Teknik mali Analiz

• 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• 2000/1 sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• 2004/5 Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
• Lüzumlu Adres ve Telefon Numaraları http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index. cfm?action=detay&yayinID=816&icerikI D=920&dil=TR Fuar Mevzuatı
• Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010/5)
• Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları
• Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009/5)
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları
• Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2007/1)
• Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (95/7) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin 95/7 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları