Global düzeyde gerçekleşen enerji fiyatları artışı ihracatçıla-

rımızın üretim maliyetleri yanında ulaştırma maliyetlerini de

etkilemeye başlamıştır. Bu etki sektör olarak ürettiğimiz ma-

kinelerin hacimli ve ağır olması nedeniyle makine ve ak-

samları ihracatçılarını daha fazla etkilemeye başlamıştır.  Bu

durumda pazara yakınlık önemli bir faktör olarak ortaya çık-

maktadır. Yakın pazarlara ihracat yapmak belli ölçülerde

düşünülebilecek bir şeydir. Diğer yandan ise bütün sanayi-

leşmiş ülkelerin ihracatlarının ortalama yarısının yakın kom-

şularıyla yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yakın pazarlara

olan ihracatlarımızı artırmak sektörümüz için önemlidir.

Ancak bu makine ve aksamlarını dünyanın bütün ülkelerine

satmayacağımız anlamına gelmemektedir. Bunun tersine

ulaştırma maliyetlerinin etkileyemeyeceği fiyat düzeyindeki

ileri teknoloji ürünü makinelerimizi dünyanın en uzak nok-

talarına satıyoruz. Bugün bazı makine ürünlerinde fiyatı ki-

logramı 32 YTL’ye ulaşmaktadır. Metal fiyatının 32 katı olan

aradaki fark teknoloji ve bilginin eseridir. Bazı alt gruplarda

bunu yaparken bütün sektöre bunu yaygınlaştırabilmek için

uygun bir sanayi politikasına ihtiyacımız vardır.  Sanayimi-

zin küresel entegrasyon süreci sanayi politikamızla birlikte

iyi yönetilebilmelidir. İyi yönetemediğimiz bir küresel en-

tegrasyon süreci, rekabet gücümüzü bizim istediğimiz şekil-

de değil başkalarının istediği şekilde oluşturacaktır. Bu ne-

denle Türkiye'nin önümüzdeki dönemi dikkate alarak küre-

sel entegrasyon sürecini yönetmesi gerekmektedir.

Türkiye'nin bugün dünden daha fazla sanayi politikasına ih-

tiyacı vardır. İleri teknoloji gerektiren alanlarda sürmekte

olan yarış, asıl rekabet gücü artışının belirleyicisidir. Bu ne-

denle makine ve aksamları sektörünün merkezde bulunaca-

ğı yeni bir sanayi politikası ihtiyacı bugün her şeyden daha

fazladır.