Makine sanayi sektörün- de iştigal eden firmala- rın, üretimlerinde müş- terilerinin imalat mali- yetlerini düşürecek, kullanım kolaylığı yaratacak teknolojik yatırımlara ve tasarıma önem vermesi gerekliliği genel olarak kabul gören bir gerçek. Makine sektörü özel olarak incelendiğinde, Türkiye’nin özellikle Uzakdoğu ülkelerinin ucuz üretimi ile batının kurumsallaşmış ve teknolojik açıdan ileri üretimi arasında sıkıştığını görüyoruz. Her ne kadar mevcut ko- şullar bizdeki makine sektörünün ba- tıdaki teknoloji ile mücadele için çok uygun olmasa da bu alanda ısrarcı ve yaratıcı firmaların Avrupa’da pazar paylarını artırdığını görüyoruz. Anka- ra Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 yıldan bu yana makine sektöründe iştigal eden CEMATEK böyle firma- lardan biri. Mühendislik birikimini, ürünlerine yansıtmaya büyük önem veren, bu anlamda gelişmiş ülkelerde- ki rakiplerine oranla kısıtlı olanakları- na rağmen ürünlerinde müşterilerine pek çok kolaylaştırıcı ve maliyetleri düşürebilecek yenilikler sunan CE- MATEK’in başardıkları, sektörün izle- mesi gereken yol haritası için önemli ipuçları sunuyor. Firmayı daha yakın- dan tanımak, ürünlerini ve sunduğu yenilikleri öğrenebilmek ve sektörün bütünüyle paylaşmak için CEMATEK Genel Müdürü Yusuf Tekin ile firma- nın faaliyetleri ve hedefleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

METAL İŞLEMEDE ÇOK GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ CEMATEK
Mühendislik Makina, An- kara’da Ostim Organize Sanayi Bölge- si’nde 10 yıldan bu yana mühendislik, makine tasarım ve imalat konusunda faaliyet gösteriyor. Firma, metal işle- me makineleri imalatını çok geniş bir yelpazede hayata geçiriyor. Üretim programında hidrolik abkant presler, hidrolik presler, perfore metal delikli asma tavan üretim hattı maki- neleri, sıva köşe profili üretim hattı makineleri, roll form üretim makinele- ri ve özel amaçlı makine üretimleri yer alıyor. CEMATEK’in ürettiği makine- lerin tamamı CE belgesine sahip.    

MÜŞTERİLERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRAN MAKİNELER
Firmanın ürettiği 30 ton bükme kapasi- teli, 1260 milimetre bükme uzunluğuna sahip, arka dayama hareketi NC kon- trollü hidrolik abkant presler pek çok alanda kullanılıyor. Bu konuda, CEMA- TEK Mühendislik Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdürü Yusuf Tekin “Hidrolik abkant preslerimiz yurtiçi ve yurtdışındaki elektrik pano, yangın sön- dürme, endüstriyel mutfak, endüstriyel soğutma ve beyaz eşya metal parça imalatçıları tarafından kullanılıyor” di- yor. Ayrıca, firmanın üretmiş olduğu hidrolik presler, derin çekme presleri, form verme presleri, montaj presleri ve alçıpan delme presleri uygulamalarına sahip olup, 30 ton ile 8 yüz ton kapasite aralığında üretiliyor. Üretilen presler gövde konstrüksiyonuna göre kızaklı H Tipi, dört kolonlu ve C tipi olarak yapılı- yor. Hidrolik presler beyaz eşya, otomo- tive, savunma sanayi ve inşaat sektö- ründe iştigal eden imalatçılar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. CEMATEK’in inşaat-yapı sektöründe kaba sıva yapı- lan yüzeylerin birleşiminde düzgün ve keskin köşe elde etmek için kullanılan sıva köşe profilleri için anahtar teslimi ürettiği makineler ise yurtiçi ve yurtdışı müşterileri tarafından tercih ediliyor. Düşük makine bedeli ve sürekli hizmet ile müşterilerinin rekabet gücünü artır- dıklarını ifade eden Yusuf Tekin, “İmala- tını yaptığımız üretim hattındaki bant açma, servo besleme, pnömatik kavra- malı, bilyeli kızaklı genişletilmiş metal presi, roll form makinesi, boy kesme makası senkronize çalışarak saatte bin 200 metre sıva köşe profili ve 2 bin 100 metre alçı profili üretebiliyor. Ürettiği- miz sıva köşe profili üretim hatları yurti- çi müşterilerin yanı sıra yurtdışında Hırvatistan ve Arnavutluk?ta da kullanı- lıyor” diyor.

TASARIM VE İMALAT TÜMÜYLE CEMATEK’TEN
Perfore delikli metal asma tavan üretim hattı makinelerinin tasarımı, imalatı ve işletmeye alınması tamamıyla uzman CEMATEK kadrosu tarafından gerçek- leştiriliyor. Firma, bu makinelerin yapı- mı konusunda uzmanlaşmış durumda ve tasarımdan başlayarak, mühendislik ve imalat konusunda güncel teknolojiyi takip ediyor. Üretim hattında bant aç- ma, hava kavramalı, sekiz yüzeyden kı- zaklı 100 ton kapasiteli ve dakikada 350 vuruş yapan eksantrik pres, boy kesme ünitesi, servo besleme ve Avrupa stan- dartlarında ürün elde etmek için doğ- rultma-kalibre istasyonu yer alıyor. Doğrultma–kalibre istasyonundan çıkan ürünün kenar bükümleri de CEMA- TEK’in ürettiği 100 ton kapasiteli kolon- lu hidrolik preslerde yapılıyor.

“İYİ MAKİNENİN ALTIN ANAHTARI İYİ TASARIMDIR”
Yusuf Tekin, sahip oldukları tasarım, mühendislik ve makine imalat deneyimi ile birlikte güncel teknolojik gelişmeleri ürettikleri makinelere yansıttıklarını dile getiriyor. İyi bir makinenin altın anahta- rının iyi bir tasarım olduğunu söyleyen Tekin, tasarım aşamasında makinede kullanılacak malzeme, teknik malzeme, üretim yöntemi, hidrolik sistem, pnö- matik sistem, elektrik ve otomasyon sis- temleri konusunda güncel gelişmeleri takip edip uyguladıklarını ifade ediyor. Bu gelişmeleri uzun makine ömrü, hızlı üretim, pratik üretim, asgari makine ha- zırlık süresi, asgari enerji tüketimi, as- gari bakım ihtiyacı gibi hedeflere ulaşa- cak şekilde kullandıklarını ifade eden Yusuf Tekin, “Tüm bu çalışmaları ürete- ceğiniz makineye yansıtmak için bilgi, deneyim, istek, çalışma ve sabırdan başka bir şey daha gerekiyor, o da ma- kine sevgisi. Kendi faaliyet alanımızı ya- ni makine üretimini ayrıcalıklı bir alan olarak görmekteyiz” diyor.MÜŞTERİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ÜRETİM
CEMATEK’in en son üretmiş olduğu ürünler arasında, Polonya için müşteri isteklerine göre 100 ton kapasiteli kızaklı H tipi çift etkili hidrolik pres yer alıyor ve teflon ile teneke kek kabı üretiminde kullanılıyor. Pres, 0.08 milimetre/1000 milimetre diklik ve paralellik hassasiye- tine sahip. Firmanın, Hırvatistan’da fa- aliyet gösteren müşterisi için yaptığı sı- va köşe profili üretim hattı ise 5 değişik profili üretebilme özelliğine sahip olup, profil boy hassasiyetinin Avrupa stan- dartlarında olduğu görülüyor. Bu üre- tim hattı üzerindeki kalıpların tasarımı ve imalatı da tamamen CEMATEK bün- yesinde yapılıyor. Mühendislik birikimleri ve yaptıkları araştırma sonucunda, profil kalıplarında yağlama ve soğutma gerektirmeyen ka- lıp çeliği kullanarak müşterilerine reka- bet gücü kazandırdıklarına inandığını belirten Yusuf Tekin, “Abu Dabi’de fa- aliyet gösteren bir firmaya yaptığımız roll form üretim hattında tüm makine imalat birikimimizi kullandığımızı düşü- nüyoruz” diyor.

KATMA DEĞERİ ARTIRACAK AR-GE ÇALIŞMALARI
Ar-Ge çalışmaları kapsamında, TÜBİ- TAK destekli gerek iç Pazar, gerekse dış pazarda ülkemize katma değer yarata- cağına inanılan bir üretim hattı proje- sinde tasarım ve imalat yeteneklerimizi sergilemeyi hedefleyen CEMATEK’in belirli profillerin üretimini gerçekleşti- recek proje çalışmaları halen devam ediyor. Firma, ürettiği makineleri ve komple üretim hatlarını Birleşik Arap Emirlikle- ri, Suriye, Bulgaristan, Arnavutluk, Hır- vatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Uk- rayna ve Polonya’ya ihraç  ediyor. CEMATEK’in makine üretimindeki tek- nolojik yatırımlarının şu anda dış pazar- da faaliyet yürüten büyük firmalarla re- kabet edecek düzeyde olmadığını belir- ten Yusuf Tekin, teknolojik yatırımlarını istenen düzeye getirmek için öncelikle satışlarının artırılması ve üretim kapasi- telerinin artırılması gerektiğini söylü- yor. Firmanın üretmiş olduğu makine ve anahtar teslimi üretim hatlarını, yurt- dışında ağırlıklı olarak KOBİ ölçeğinde- ki firmalar kullanıyorlar ve şu anda bu firmalar satın aldıkları ürünlerden memnun kalarak ve yeni siparişler için teklif istiyorlar.

EKOSİSTEME DUYARLI ÜRETİM
Firma, üretmiş olduğu makinelerin ve üretim hatlarının çevre ve insan sağlığı- na uygun özellikler taşımasına büyük önem veriyor ve ürünlerin ekosistemle uyumlu olması için tasarım aşamasında- ki yaptığı çalışmalara ağırlık veriyor. Ürünlerin teknik özelliklerinde, kulla- nım kolaylığı, insan emniyetini ön plan- da tutacak güvenlik ve donanımlara sa- hip olması, düşük enerji tüketimi, az ısı yayması, düşük gürültü seviyesi, az ba- kım gerektirmesi, hidrolik tesisatların özenle tasarlanıp kullanılması gibi ay- rıntılar CEMATEK tarafından her za- man için mutlaka göz önünde bulundu- ruluyor.

“MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜ AYRICALIKLI SEKTÖR İLAN EDİLMELİ”
Makine sektöründe 2007 yılında 8,9 mil- yar dolar düzeyinde ihracat gerçekleşti- rildiğini ve bunun olumlu bir gelişme olmasına rağmen Türk Makine Sanayi Sektörü’nün uluslararası pazardan bin- de 4 gibi çok küçük bir pay almakta ol- duğunu belirten Tekin, bu tutarın yeter- li olmadığını düşündüğünü söylüyor. Yusuf Tekin, bilgi birikimi ve tecrübenin en fazla kullanıldığı ve katma değerin en fazla elde edileceği sektör olarak ma- kine imalat sektörünü gördüğünü, bu sektörde ihracat tutarının artırılması ve Türkiye’nin uluslararası pazarda daha fazla paya sahip olması için hem yetkili- lerin hem de girişimcilerin ev ödevlerini iyi çalışmaları gerektiğine inandığını söylüyor. Tekin, “Bu hedef için öncelikle makine imalat sektörü ayrıcalıklı sektör ilan edilmeli. İlave KDV teşviki, örneğin makine ihracı yapıyorsanız artı 2 puan gibi bir uygulama olabilir. Yurtdışı fuar katılımlarında katılan personelin yol ulaşım ve konaklama giderleri de belirli bir format çerçevesinde yurtdışı fuar teşvik kapsamına ilave edilebilir” diyor.

“FAİZSİZ İHRACAT KREDİSİ MİKTARI ARTIRILMALI”
İhracat yapan firmaların en büyük sı- kıntısının işletme sermayesi ve finans- man sıkıntısı olduğu görülüyor. Bu kap- samda finansman sıkıntısının hafifletil- mesi için adım atılması gerektiğinden bahseden Yusuf Tekin “İhracat tutarları- na göre KOSGEB kanalıyla sağlanan 6 ay sonunda ödemek koşuluyla 100 bin dolar faizsiz ihracat kredisi uygulaması süresi uzatılmalı. Miktarı yükseltip, KOSGEB de aradan çıkarılıp doğrudan kamu ve özel bankalar kanalıyla sürdü- rülebilir” diyor. Diğer yandan Tekin, ih- racat KDV’lerinin vergi dairesinden ia- de sürelerinin kısaltılıp doğrudan öde- me yöntemleri üzerinde çalışılmasının yaralı olacağını, ayrıca yurtdışı fuar teş- viklerinin firmalara ödenmesinde izle- nen sürecin çok uzun olduğunu, bu sü- recin kısaltılması için ihracatçı birlikleri- nin ciddi olarak ev ödevlerini yapmaları gerektiğini belirtiyor.

CEMATEK İHRACATTA YÜZDE 50 ARTIŞ HEDEFLİYOR
Son olarak CEMATEK’in 2008 yılı he- deflerini değerlendiren Tekin, 2008 yı- lında, ihracatlarının 2007 yılına göre yüzde 50 artacağını düşündüklerini ve mevcut gerçekleşme rakamlarının bu artışı teyit eder nitelikte göründüğünü belirtiyor. Ayrıca firmanın 2008 yılı çalışmaları kapsamında ISO 9000 belgesinin alın- ması da yer alıyor. Bunun dışında CE- MATEK bu yılın ikinci yarısında sırasıy- la, Eylül’de Plovdiv/Bulgaristan, Ekim’de Bükreş/Romanya, Kasım ayın- da Cezayir ve Kiev/Ukrayna’da düzenle- necek uluslararası metal işleme teknolo- jileri ve makineleri fuarlarına katılmayı ve bu sayede de ihracatını daha da ar- tırmayı planlıyor.    

Yusuf Tekin CEMATEK Genel Müdürü İyi bir makinenin altın anahtarı iyi bir tasarımdan geçer.     SPOT: “ Ürünlerin teknik özelliklerinde, kullanım kolaylığı, insan emniyetini ön planda tutacak güvenlik ve donanımlara sahip olması, düşük enerji tüketimi, az ısı yayması, düşük gürültü seviyesi, az bakım gerektirmesi, hidrolik tesisatların özenle tasarlanıp kullanılması gibi ayrıntılar CEMATEK tarafından her zaman için mutlaka göz önünde bulunduruluyor.”