Bünyesinde 550 firmanın faaliyette olduğu Türkiye’nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), 30 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 1990 yılında kurulan bölge, İzmir’in kuzeybatısında, İzmir Limanı’na 20 km, havalimanına 40 km, TIR gümrüğüne 8 km. uzaklıkta yer alıyor. İAOSB, çevre yolu ile havalimanı, otogar, liman ve şehir merkezi ile bağlantılara sahip. İAOSB’de büyüklükleri 1000 metrekare ile 90 bin metrekare arasında değişen 600 sanayi parseli bulunuyor. Bölgede tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv yan sanayi, metal, plastik, kimya, gıda, elektrik ve elektronik sektörlerinde yoğunlaşma olduğu görülüyor. Yıllık cirosu 4.5 milyar olan İAOSB’nin ihracatı 2.5 milyar ve ithalatı 1 milyar dolar civarında gerçekleşiyor.

BÖLGEDE MAKİNE SEKTÖRÜ AĞIRLIKTA
İAOSB’de yer alan makine sektörü - nün, aynı değer zincirinde yer alan metal ve döküm sektörleri ile birlikte değerlendirildiğinde, bölgede en yüksek işletme sayısını oluşturduğuna değinen İzmir Atatürk Organize Sa - nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Makine imalat sanayi ; teknoloji üreten, katma değeri yüksek, tüm sanayilere ana yatırım malı, tezgâh sağlayan, ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden birisi olan sektördür. Diğer sektörleri destekler ve geliştirir” dedi. İAOSB’de makine sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 150 fir - manın olduğunu vurgulayan Hilmi Uğurtaş, bu sektörlerin gıdadan teks - tile otomotivden havacılığa sağladığı proses çözümleri ve teknoloji ile re - kabet gücü kazandırdığının altını çizdi . Makine sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha yüksek teknolojili ürünlere geçiş yapabilmesi için Ar-Ge ve yenilikçiliği destekleyici stratejilere ihtiyacı olduğunu belirten Uğurtaş, bölge yönetiminin de firmaları bu konuda desteklemek için çalışmalar yaptığını ifade etti.

İAOSB’DEN MAKİNE METAL DÖKÜM KÜMELENMESİ PROJESİ
Bölge firmalarının sektörel bazda ortak sorunlarının çözümlenmesine, üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmak, firmaların rekabet gücünü artırmak ve ortak hareket etme kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, İAOSB’de 2009 yılında Makine, Metal ve Döküm Kümelen - me Projesi başladı. Projenin, 2009 yılı Temmuz ayında İzmir Kalkınma Ajansı Projesi olarak başlatıldığına değinen Uğurtaş, “Çalışma, masabaşı araştırmalar, paydaşlar ve küme üyesi firmalar ile görüşmeler ve çalıştaylar gibi araştırma faaliyetleri ile devam etti ve küme analizi gerçekleşti” dedi . Proje kapsamında, makine, metal ve döküm sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 firma ile birebir görüş - meler yapılarak; girdi koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektör - ler, şirket stratejileri ve iş ortamı, ilgili kamu kurumları ve işbirliği yapılan diğer kurumları dikkate alarak toplam rekabet gücü irdelendi. Uğurtaş, “Bu toplantıda kümelenme yol haritasının ana unsurları olan ortak vizyon, küme stratejisi, sorunların çözümüne yönelik faaliyet planları, performans göstergeleri ve yönetişim yapısı, proje kapsamında çalışan uzmanların desteği ile çalışma grubu üyeleri tarafından geliştirildi”. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bulgular, firma temsilcilerinin, fikir liderlerinin, üniversite temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen bir çalışma grubu toplan - tısında değerlendirildiğini vurgulayan Uğurtaş, “Yürütülen proje kapsamında; bölgemizde ortak mal ve hizmet satın alma sistemi kuruldu, 12 dalda eğitim programı düzenlendi. Bir Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programı olan SME-Trainet Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası KOBİ Konferansı’nda, İAOSB Makine Metal ve Döküm Kümemiz, Türkiye’deki en iyi küme örneği olarak gösterildi .”

İAOSB’NDE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI DA VERİLİYOR
İlköğretim mezunu çocukların meslek sahibi olup iş bulabilmeleri; ayrıca İAOSB’de bulunan firma çalışanlarının mesleki bilgilerle donatılarak daha verimli hale getirilmeleri amacıyla kurulan İAOSB Mesleki Eğitim Merke - zi, verilen eğitimin kalitesini artırmak ve merkezde verilen eğitimden daha fazla öğrencinin yararlanabilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Uğurtaş: “Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi adı ile İzmir metropolünün ikinci bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi haline dönüştürdüğümüz okulumuz ile çalışanların bilgi ve becerileri geliştirmeyi, yetişmiş insan gücüne katkı sağlamayı hedefliyor. Merkezimizde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin eğitiminden diğer Geliştirme ve Uyum Kursları’na kadar çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor” dedi.

SANAYİCİ DESTEK OFİSİ HİZMETTE
İAOSB’ sinin yeni dönemdeki projeleri arasında bölge firmalarının KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, DTM, AB, Eureka, Eu - rostar gibi kuruluşların desteklerinden daha etkin bir şekilde yararlanması için 2003 yılından bu yana KOBİM (Kobi Bilgi Hizmet Merkezi) hizmet biriminin kapsamını genişleterek, “Sanayici Destek Ofisi” şeklinde yapı - landırdı. Sanayici Destek Ofisi, bölge firmalarının rekabet gücünü artırarak yurt dışına açılmaların sağlayacak pro - jelerin yürütülmesi için farkındalık ve kapasitelerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütüyor.

HAFTADA BİR GÜN “PROJE MASASI”
Bölge firmalarının proje geliştirme konusundaki yetkinliklerinin ve olanaklarının artırılması için bu konuda sürekli bilgilendirme hizmeti almalarının büyük önem taşıdığı vurgulayan Uğurtaş, “Haftada bir gün Bölge Müdürlüğü’nde Proje Masası kuruluyor” dedi. Proje Masası’nda, doğrudan sanayicilerle birlikte çalışma ortamı yaratılarak KOSGEB, TÜBİTAK, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İzmir Kal - kınma Ajansı gibi kurumlara yönelik proje hazırlama konusunda katılımcılara rehberlik hizmetleri sunulduğunu ifade eden Uğurtaş, “Proje Masası kapsamında bölge müdürlüğümüzde her hafta çarşamba günleri bir uzman, firma temsilcileri ile birebir çalışarak proje geliştirme konusunda aşamalarının tamamlanması için destek sağlanıyor.” Bu destek projesinde, proje fikrinin, faaliyetlerinin ve ma - liyetlerinin çeşitli kurumların destek programlarına uygunluğunun araştırıldığını ifade eden Uğurtaş, “Başvuru yöntemi ve yapılacak işlemler, baş - vuru formlarının gözden geçirilmesi ve hazırlanması konusunda rehberlik çalışmaları da yapılıyor” dedi. Tüm bunların yanında bölge firmalarının işlerini geliştirmelerine yönelik çeşitli eğitim, toplantı ve organizasyon çalış - maları yürütülüyor.

İAOSB İÇİN GELİŞİM ÖNEMLİ
Sanayicilerin program ve projelerine yönelik seminerlerin de düzenlendiği İAOSB’nde, seminerleri KOSGEB, TÜBİTAK, DTM, İŞKUR, SGK, İZKA gibi kurumların temsilcileri gerçekleştiriyor. Ayrıca belirli konularda uzmanlık sahibi, fikir lideri olmuş ve vizyonu ile sanayicilere katkı sağlayabilecek konukların konuşmalar yaptığı toplantılar da organize ediliyor. Akademisyenlerle sanayicilerin tanışma ve işbirliği geliştirmelerine olanak sağlayacak faaliyetlerin düzenlendiğinin altını çizen Uğurtaş, birebir görüşme ve ziyaretlerin yanı sıra İzmir’deki tüm üniversitelerden akademisyenler ile sanayi temsilcilerinin bir araya geti - rildiği eşleştirme günlerinin organize edildiğini söyledi. Genel Ekonomi, bölge katılımcılarının alanına giren sektörler, pazarlar gibi konularla ilgili İGEME, Rekabet Forumu, TEPAV, Kalkınma Ajansları, sektörel dernekler gibi kurumlar tarafından üretilen araştırmaların izlendiğini ifade eden Uğurtaş, “Gerekli durumlarda bölgemiz sanayicilerinin görüş ve önerileri de alınarak yeni araştırmalar gerçek - leşiyor” dedi. İAOSB, katılımcıların ve üretilen ürünlerin tek bir merkezden tanıtılmasını sağlamak, böylelikle bölgenin ticaret hacmini ve ihracatını artırmak amacıyla 800 metrekarelik bir sergi alanına sahip . Uğurtaş, “Sürekli sergi alanımızda, kurulduğu günden bu yana 2 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlandı; böylelikle firmalarımıza, bölgemize gelen tüm ticari heyetler ve işadamları ile iş birliği içinde bulunmalarına olanak sağlandı” dedi.

İAOSB ÇEVRE POLİTİKALARINA ÇOK DUYARLI
İAOSB kalite ve çevre politikası hakkında bilgi veren Uğurtaş, “Veri - len hizmetlerin kapsam ve kalitesiyle katılımcılarımıza İAOSB’de bulunmanın ayrıcalığını yaşatmak en önemli politikamız. Bunun yanı sıra, yasal düzenlemelere bağlı kalarak ulusal ve bölge yararlarını ön planda tutmak bizim için çok önemli” dedi . Diğer organize sanayi bölgelerine örnek olacak düzeye ulaşmanın İAOSB için çok önemli olduğunu söyleyen Uğurtaş, kendine özgü kurum kültürü ve hoşgörülü hizmet anlayışıyla katı - lımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmanın ve hizmet taleplerini hızlı, eksiksiz ve zamanında karşılamanın İAOSB’nin prensipleri arasında yer aldığını vurguladı. Altyapı hizmetlerinin ileri teknolojik sistemlerle sunul - ması gerektiğine değinen Uğurtaş, “Verilen hizmeti çevre ve kalite sorumluluğu açısından sürekli geliştirmek bizim politikalarımız arasında yer alıyor. Katılımcılarımızın kalite ve çevre bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Doğal kaynakları ve enerjiyi en verimli şekilde kullanmak ; çevre kirliliğini en alt düzeye çekme - nin çok önemli olduğunu bilincinde - yiz. En az atıklı ürün ve teknolojileri tercih ediyoruz ve katılımcılarımızı buna özendiriyoruz. Güvenli iş ortamı İAOSB’nin olmazsa olmazları arasında yer alıyor” dedi.