Türkiye makine sektörü,100. yılda 100 milyar dolar makine ihracat hedefine doğru ilerlerken,sektörün en etkin temsilcilerine hedefe 12yıl kala 12’den vuracak mıyız diye sorduk.İşte cevapları…

2023 yılında 100 milyar dolar makine ihracatı hedefine 12 yıl kala Türk makine sektörü, amacını gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerliyor. Geriye kalan 12 yılda 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için planlanan stratejiler uygulamaya kondu bile.

Makine Sanayi Strateji Belgesive Eylem Planı’nda belirtilen uygulamalar hayata geçirildiği takdirde makine sektörünün bu hedefi yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

2023 hedefleri için Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın en önemli maddelerinden biri, teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek makineler üretmek. Bunun sağlanabilmesi için Ar-Ge yatırımlarının ve inovasyon çalışmalarının devlet tarafından desteklenmesine yönelik eylem planlarının uygulanması gerekiyor.

Sektörün her kademesindeki temsilciler; var olan teknolojinin yatırımlarla iyileştirilmesiyle 100 milyar dolar makine ihracat hedefinin yakalanabileceği konusunda hem fikir.

Strateji Belgesi’nde, “Makine Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olarak belirlenmiş olan genel amaca ulaşabilmek için beş ana hedef oluşturulmuş durumda. Bu hedefler: “Katma Değeri” ve “Marka Değeri”

yüksek makine sanayiine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek.

Yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak. Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip,teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak.

Türk makine sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurtiçinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı artırmak. Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için Ar-Ge ve inovasyon yapmak.

Eyleme geçildi

Buradan hareketle, stratejinin uygulanmasını temin edecek 39 eylemden oluşan tedbirler setini içeren “Eylem Planı”oluşturuldu. Eylem Planı, belirlenen tedbirlere uygun olarak hangi eylemin, hangi zaman dilimi içerisinde, hangi enstrüman ile uygulanacağıyla tanımlandı.

Strateji Belgesi’nin izlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik olarak,geçtiğimiz Ağustos ayında ilk yönlendirme kurulu toplantısı, belge içerisindeki eylemlerden sorumlu ve ilgili pek çok kuruluşun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Belge içerisindeki eylemlerin etkin bir biçimde takibine imkân sağlanması amacıyla, Hedef Çalışma Grupları’nın oluşturulmasına ve eylemlerin bu toplantılarda ilgili ve sorumlu kuruluşların da katılımıyla ele alınmasına karar verildi.

Sonuç olarak, makine sektörünün 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli stratejik planlamalar yapıldı. Bu planlamalar belirlenen takvime uygun olarak uygulamaya başlandı.

Eylem Planı’nın uygulanması ile makine sektörünün 100 milyar doları yakalayacağına dair sektörde güçlü bir inanç bulunuyor.

Moment Expo ekibi olarak bu inancı paylaşan ve 100 milyar dolar hedefine kilitlenen her kademeden makine sektörü temsilcileri ile görüştük.

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ’nın 

                        2011-2014 Hedefleri 

1- Katma Değeri ve Marka Değeriyüksek makine sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek:

Üreticilere sağlanan KDV iadesi uygulaması hızlandırılacak.

Finansal kiralama işlemlerinin KDV karşısındaki durumu değerlendirilecek ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

İş makineleri, makine ve teçhizatlar ruhsatlandırılarak (tescil düzenlemesi)makine envanteri çıkarılacak.

Yerli üretimi bulunan makinelerin 2.el ithalat sınırlandırma uygulaması AB Tam Üyeliğine kadar devam ettirilecek.Patent ve faydalı model mevzuatı uygulaması, üreticinin rekabet gücünü arttıracak şekilde yeniden düzenlenecek.

Kamu alımlarında yerli makinelerin tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılacak ve takip edilecek.

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin,ithalat kontrolleri dahil olmak üzere, etkinleştirilmesi ile belgeli üretim yapan firmalar korunacak.

Makina ana sanayi – yan sanayi işbirlikleri geliştirilecek.

Kırsal kalkınma destekleri uygulamaları devam edecek.

Tarımsal mekanizasyon yatırımlarında kullanılan zirai krediler konusunda bir çalışma yapılacak ve 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılması için Hurda Bedeli ödenmesi konusunda mekanizma oluşturulacak.

Yatırım maliyetlerinin azaltılması ve altyapının geliştirilmesi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla makina ihtisas OSB kurulacak, OSB’lerde tahsislerin uygun şartlarda olması hususu değerlendirilecek; makina sektöründe alt mal grupları özelinde kümelenme projeleri hazırlanacak ve desteklenecek.

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacak.

2- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak:

Eximbank tarafından yurtdışındaki müşterilere orta ve uzun vadeli ülke kredisi verilecek.

Eximbank’ın orta vadeli ihracat sigortaları yaygınlaştırılacak.

Gelişen işletmeler piyasasının işlerliği sağlanacak, başvurular yaygınlaştırılacak,halka açılmanın faydaları anlatılacak.

İşletmelerde kullanılan makine ve teçhizat kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilecek.

Satıp–geri kiralamanın, operasyonel kiralamanın mütemmim cüz niteliğinde kimalların finansal kiralamaya konu edilebilmesine ilişkin 3226 sayılı Mevcut Finansal Kiralama Kanununda değişiklik yapılacaktır, satıp – geri kiralamanın vergi kanunları karşısındaki durumu ayrıca değerlendirilecek.

3- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış,yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak:

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını özendirici tanıtım faaliyetleri stratejik plan süresince gerçekleştirilecek ve Teknik eğitim okul ve kurumları oluşturulacak.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına güncel teknolojik donanım kazandırılacak.

TOBB bünyesindeki sanayi odalarının mevcut örnekleri ışığında, MEB ile protokol hazırlayarak bölgesel ihtiyaçlara öncelik tanıyan, sektörel dernekler ve meslek örgütlerinin de desteğini alan yaygın eğitim ve ara yönetici yetiştirme programları oluşturulacak ve yönetilecek,öğrencilerin işletmelerde staj imkanları geliştirilecek, öğretmenlerinde birkaç hafta boyunca eğitim alması sağlanacak.

Makine sektörüne yönelik olarakmeslek standartları hazırlanarak belgelendirme faaliyetlerine başlanılacak.

Eğiticilerin ulusal veya uluslararası sanayi projelerinde görev almaları veproje bazlı öğrenme sürecine girmeleri sağlanacak.

Teknoloji eğitimlerine destek olan sanayiciler ilgili mevzuat çerçevesinde teşvik edilecek.

MEB, sektörde gelişmiş ülkelerin EğitimBakanlıkları ile işbirliği protokolleriyaparak değişim programları gerçekleştirilecek.Uygulamalı eğitim ve staj kapsamında üniversite

eğitimi makro planı oluşturulacak

Teknik eleman dışındaki beşeri bilimler eğitimi almış olan kişilerin formasyonun asanayinin ihtiyaçları yansıtılacak ve bu alanda uygulama yapma fırsatı tanınacak.

STK, üniversiteler ve sanayi işbirliği ile makine teknoloji enstitüsü kurulacak. Makine ve otomasyon sektörüne yönelik komple bir eğitim programı tasarlanacak.

4- Türk Makine Sektörünün kalite,güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı artırmak: Başta en çok makine ithalatı yapan ülkelerde olmak üzere, gelişen pazarlarda tanıtım yapmak, lobi ve finansal destek faaliyetleri sağlamak amacıyla ofisler açılacak.

Türk Makine Sektörü ile ilgili olarak firma bazında veri tabanı oluşturulacak ve kullanıma açılacak.

İhracat ve pazarlamaya yönelik devlet desteklerinin yeterli düzeyde bilinmemesinden hareketle bilgilendirme toplantıları yaygınlaştırılacak.

TURQUM ve TSE Kalite Belgesi alan firmaların sayısı arttırılacak, belgelerin tanıtımı yapılacak ve belge sahibi firmalara ilave destekler sağlanacak.

Dünyada marka olmuş makine ihtisas fuarlarına katılım teşvik edilecek ve bu fuarlarda Türk Makine Sanayi ile ilgili konferanslar düzenlenecek.

Yeni Pazar olanakları araştırılacak ve geliştirilecek.

5- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak:AR-GE destekleri tanıtılacak ve kolaylaştırılacak; KOBİ’ler için yeni ARGE ve inovasyon destek mekanizmaları geliştirilecek.

Ortak AR-GE merkezleri ile AR-GE veinovasyon teknoloji transfer merkezleri kurulacak.

Kamu koordinasyonunda ‘’Ulusal Odak Projeleri’’ oluşturulacak ve desteklenecek. AR-GE ve inovasyonda geliştirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konularında destek olunacak.

AR-GE ve inovasyon sonucu ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi konusunda destek sistemi oluşturulacak.