TÜBİTAK tarafından enerji, gıda, otomotiv, makine imalat teknolojilerigibi öncelikli alanlarda yer alan projelerin daha avantajlı desteklenmesini sağlamak için 1 Nisan 2012 tarihinde başlatılan “Çağrılı Projeler”e katılımlar gün geçtikçe artıyor. Bugüne kadar öncelikli alanlarda 22 çağrının yapıldığı destek programıyla ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirmeve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” ile enerji, gıda,otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanlarında projelere destek sağlıyor. Özel sektöre yönelik 1511 kodlu programla hedef veya ihtiyaçlar doğrultusunda çağrı duyuruları yapılıyor.

Her sektör için ayrı ayrı yapılan çağrıların sonunda TÜBİ-TAK Ar-Ge projelerini destekliyor. Sözkonusu program kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yapılacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.Böylelikle teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedefleniyor.

DESTEK NASIL İŞLİYOR?

Öncelikli sektör olarak belirlenenenerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanlarında çağrıya ilişkin bilgilerinduyuruları yapılıyor. TÜBİTAK 1511 kodlu yeni destek programında yapılan proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde iki aşamada alınıyor. Kabul edilen bütçenin yüzde 10’u kadar tutar genel giderödemesi olarak destek kapsamına ilave ediliyor.

Böylelikle başvurusu kabul edilene daha yüksek maaş limitleriuygulanıyor. 1511 kodlu çağrılı projelerde destek oranı ise her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlarda yüzde 60, KOBİ’lerde yüzde 75 olarak uygulanıyor. Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan özel testler, hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla yüzde 20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecek.Bunun yanı sıra birden fazla transferödemesi de (ön ödeme) verilebiliyor.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) çerçevesinde kamu,özel sektör ve üniversitelerde görevliçalışanlardan oluşan Danışma Kurulları tarafından belirlenen alanlarda TÜ-BİTAK çağrı duyurularına çıkıyor. Hangi sektörde, ne zaman çağrıya çıkılacağınıise söz konusu kurul belirliyor. Şu ansavunma sanayi ve su alanlarında çağrıçalışmaları devam ediyor.

Çağrılı Projeler kapsamında bugünekadar 22 çağrının yapıldığı TÜBİTAK’ta Ar-Ge ve yenilikkapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca enerji,gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojilerive makine imalat teknolojilerinin altalanlarında yeni çağrı alanları çalışmalarıtüm hızıyla sürüyor. TÜBİTAK’ın aktif yaptığı çağrılarda enerji sektöründegüneş enerjisi, enerji depolamasıve kömür teknolojilerinin alt alanlarında çağrılar yapıldı. Gıda sektöründe tohum ve hayvan ıslahı ile gıda hijyeni,sanitasyonuna dair duyurular var.Otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli araç teknolojileri ile yenilikçi araç,ürün tasarımları ve tasarım doğrulama konularında projeler kabul ediliyor.Bilgi iletişim teknolojilerinde gömülü sistemler, entegre devreler söz konusuyken makine imalatında mekatronik ve takım tezgahları imalatına yönelik projeler üzerinde duruluyor.

Çağrılı projeler kapsamında duyurusuyapılan sektörlerde başvuru sayısındaherhangi bir sınırlama yok. Projeler çağrı duyurusuna uygunluğuna ve Ar-Ge içeriğine göre değerlendiriliyor.Ön başvurular ve proje önerileri ise PRODİS üzerinden elektronik ortamdagerçekleşiyor. Ön başvurusu yapılmışprojeler öncelikle panel değerlendirmesine katılıyor ve panel puanı alaraksıralanıyor. Bu projelerden proje öneri başvurusu yapanlarda İlgili Yürütme Komiteleri tarafından değerlendirilip puanlanıyor ve sıralanıyor. Çağrısı yapılan sektörler için yapılan başvurularda1501 kodlu destek baz alınarak ortaklı başvurularda tek bir yürütücü kuruluş muhatap alınıyor.

TÜBİTAK ayrıca proje başvurularına da kolaylık sağlıyor.Firmalara projelerinin başarı şansını artıracak önerilerin de sunulduğu panelde ön başvuru reddedilmesine karar verilirse dahi proje öneri başvurusu yapılabiliyor. Proje desteklenmiş ise üretimde kullanılabilecek makine ve donanımlar oransal olarak destek kapsamında sayılıyor.

PROJELER İVME KAZANDIRMALI

1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren program ile belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi,mevcut bir ürünün geliştirilmesi,iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeniüretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yapılacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

1511 ile sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında,mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici biretken olması hedefleniyor.

Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacak program kapsamında, ilk çağrı enerji alanında yayınlandı.

Enerji öncelikli alanında belirlenen konu başlıkları ise güneşenerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri idi.

ÖNCELİKLİ AR-GE ALANLARININ SEÇİMİ

Kurullar konu başlıklarını Ar-Geyetkinliğimiz, ülke ihtiyacı, stratejik yönelim ve cari açığa etkileri doğrultusunda değerlendirerek önceliklendiriyor.Enerji, gıda ve otomotiv alanlarında önceliklendirme çalışmaları tamamlanırken,bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanlarındaki çalışmalar devam ediyor.

TÜBİTAKTeknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen1511 destek programı kapsamında yayınlanan çağrı duyurusu; konu başlıkları,proje süresi ve bütçesi için üstsınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgileri içeriyor. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacak program kapsamında, ilk çağrının enerji alanında yayınlandı. Enerji öncelikli alanında belirlenen konu başlıklarınıise güneş enerjisi, enerji depolanması,konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri oluşturuyordu.

“AR-GE’YE DAHA CAZİP DESTEKLER SUNACAĞIZ”

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Başkanı Fatih Yülek, destek programıyla büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 sabit destek oranı uygulanacağını ve her iki ölçekteki firmalar için ayrıca yüzde 10 genel giderler desteği sağlanacağını belirterek; “Yeni destekle Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje üretilmesini hedefliyoruz” dedi.Belirlenen öncelikli alanları enerji,gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri,makine imalat teknolojileri olarak sıralayan Yülek; bu kapsamda Türk şirketlerinden, enerji sektörüneöncelik vermelerini isteyeceklerini söyledi.

TÜBİTAK’ın daha öncedestek verdiği sanayi şirketlerininyurt dışı danışmanlık alımına kısıtlıizin verildiğini hatırlatan Yülek; “Yurtdışı danışmanlık alımı için yüzde 20üst limitimiz devam edecek. TÜBİTAK TEYDEB, geçen yıl Türk şirketlerine 278 milyon liralık destek verdi. Bu miktarın 162 milyon lirası KOBİ’lere,115 milyon lirası büyük ölçekli firmalara aktarıldı. TÜBİTAK, bu yıl destek miktarını daha da artırmayı hedefliyor”diye konuştu.

YENİ ÇAĞRILAR VAR

Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22. toplantısında enerji, gıda, otomotiv, bilgi ve iletişimteknolojileri, makine imalat teknolojileri,su, savunma ve uzay olarak belirlendi.Bu alanlarda belirlenen hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerini desteklemekiçin TÜBİTAK “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”nı başlattı.

Program kapsamında enerji,gıda, otomotiv, makine imalat teknolojileri ile bilgi ve iletişim teknolojileri öncelikli alanlarında toplam 17 yeniçağrı yayımlandı. Daha önce enerji öncelikli alanında yapılan 5 çağrı ile birlikte aktif çağrı sayısı tüm öncelikli alanlarda 22’ye çıktı.

Destek çağrısı yapılan sektörler
Makine İmalat Teknolojileri

• Mekatronik (2 çağrı)

• Takım Tezgahları ve Aksamları İmalatı (2 çağrı)Enerji

• Kömür ve Kömür Teknolojileri (3 çağrı)Gıda

• Tohum ve Hayvan Islahı (2 çağrı)

• Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu (2 çağrı)Otomotiv

• Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri (2 çağrı)

• Yenilikçi Araç/Ürün Tasarımları ve Tasarım Doğrulama (2 çağrı) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Gömülü Sistemler ve Entegre Devreler (2 çağrı) Daha önce enerji öncelikli alanında yapılan 5 çağrı ile birlikte aktif çağrı sayısı tüm öncelikli alanlarda 22’ye çıktı.