Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde ekonomik krizin ayak sesleri duyulurken Türk makine sektörü söz konusu bölgeye ihracatını artırmaya devam ediyor.“AB’ye üye Akdeniz ülkelerinin son dönemde yaşadığı daralmaya karşın, AB’nin finansörü Almanya kıtadaki krize daha ne kadar dayanabilecek”sorusu analistleri düşündürürken söz konusu ülkelerin ithalat listesinde“Makine ve Aksamları” kalemi ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye’nin en fazlaihracat yaptığı AB ülkeleri sıralamasında ilk üçte sırasıyla Almanya, İngiltereve Fransa var. Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat yüzde 53,1 artışgösterirken AB’ye yönelik toplam makine ihracatımız 6 milyar doları aştı.

Avrupa Birliği ya da kısaca AB,yirmi yedi üye ülkeden oluşanve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir.Birlik, 1992 yılında Avrupa BirliğiAntlaşması olarak da bilinen MaastrichtAntlaşması’nın yürürlüğe girmesisonucu, var olan Avrupa EkonomikTopluluğu’na yeni görev ve sorumlulukalanları yüklenmesiyle kuruldu.

Yaklaşık500 milyonluk nüfusuyla AvrupaBirliği, dünya ülkelerinin GSYİH’ya(nominal) göre sıralanışında nominalgayri safi yurt içi hasılasının yüzde30’luk bölümünü oluşturuyor (16,8trilyon dolar).Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında,altı ülkenin katılımıyla oluşturulanAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na ve 1957 Roma Antlaşması’na dayanır. Odönemden bu yana, birlik yeni üyelerinkatılımlarıyla boyut olarak büyüdü; var olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek de gücünüartırdı. Üye devletler Aralık 2007’de,birliğin bugüne dek yaptığı antlaşmalarile yasal yapısını güncellemek veiyileştirmek amacıyla Lizbon Antlaşması imzalandı.

Lizbon Antlaşması’nınonaylanma ve işleme girme sürecinin 2008 yılı içinde olması öngörülmüşsede İrlanda’da, antlaşmanın onaylanmasıiçin yapılan halk oylamasının ilk etapta olumsuz sonuçlanması kabul sürecini geciktirdi.Tüm üye ülkeleri bağlayan standartyasalar aracılığıyla Avrupa Birliği insan,eşya, hizmet ve sermaye dolaşımıözgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar(tek pazar) geliştirir. Birlik içinde tarım,balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir.

Birliğe üye ülkelerin17’si, ortak para birimi olan euro kullanır.Avrupa Birliği, üye ülkelerini DünyaTicaret Örgütü’nde, G8 Zirveleri’nde ve Birleşmiş Milletler’de temsil ederekdış politikalarında da rol oynar. Birliğin 27 üyesinden 21’i NATO’nun da üyesidir.Schengen Antlaşması uyarıncabirlik üyesi ülkeler arasında pasaport kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adli konuve iç işleri düzenlemelerinde Avrupa Birliği’nin payı bulunur.Birlik, devletlerarası ve çok uluslu bir oluşumdur. Birlik içinde kimi konularda devletlerarası anlaşma ve fikir birliği gerekir.

Ancak belirli durumlardauluslar üstü yönetim organları,üyelerin anlaşması olmaksızın da karara varabilir. Avrupa Birliği’nin bu tip haklara sahip önemli yönetim birimleri Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu,Avrupa Birliği Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Merkez Bankası’dır. Parlamentoyu,Avrupa Birliği vatandaşları beş yılda biroylama yöntemiyle seçerler.

Birliğe üye olan Akdeniz ülkeleri sondönemde ekonomik daralma yaşıyor.AB’nin finansörü olarak bilinen Almanya’nın kıtadaki krizi daha nekadar sırtlayabileceği konusu ise ekonomistler arasında tartışmalara yol açıyor.

KİMLER ÜYE?

KİMLER ÜYE?Avrupa Birliği 27 bağımsız devlettenoluşur. Bunlar üye devletler olarakbilinen Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık (İngiltere), Belçika, Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Hollanda,İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,Litvanya, Lüksemburg, Macaristan,Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır.
Birliğe katılmayı bekleyen beş adayülke ise Hırvatistan, İzlanda, MakedonyaCumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye’dir.Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk,Bosna-Hersek ve Sırbistan olası resmiadaylar olarak tanımlanıyor. Son dönemdeKosova’ya da benzer bir statüverildi.Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen birülke, 1993 yılında Kopenhag LiderlerZirvesi’nde tanımlanan KopenhagKriterleri’ni tümüyle sağlamak durumundadır.Bu ölçütler, hukukunüstünlüğüne ve insan haklarına saygı gösteren istikrarlı bir demokrasi, birliküyeleri ile rekabet edebilecek düzeyde sağlam temelli bir ekonomi ve Avrupa Birliği yasalarını da içeren üyelik koşullarının kabul edilmesini gerektirir.
Bir aday ülkenin bu ölçütlere uyup uymadığının değerlendirilmesinin yapılması konseyin görev alanıdır.Birliğin günümüzde var olan yönergeleri;1985 yılında Grönland’ın birliktençekilmesiyle örneği yaşanmasınakarşın, üye bir ülkenin birlikten nasılayrılabileceği açıkça belirtilmemiştir.
Ancak bu konuya, onaylanmayı bekleyenLizbon Antlaşması’nda değinildi vebu tasarı bir ülkenin birlikten çıkmakistemesi durumunda izlenecek işlemleriiçeriyor.Birliğe katılmamayı yeğleyen dörtAvrupa ülkesi İsviçre, İzlanda, Lihtenştaynve Norveç’ten Avrupa Birliği ile ilgili pek çok ekonomik ve yasal düzenlemeyeise kısmen de olsa katılım gösterdi.Bu ülkelerden İzlanda, Lihtenştaynve Norveç; Avrupa Ekonomik Alanı  aracılığıyla ortak pazar düzenlemelerine katıldı.
İsviçre de benzer iki taraflıantlaşmalar aracılığıyla Avrupa Birliğiile ilişkiler kurdu. Avrupa’nın siyasalolarak tanınmış beş küçük devleti olanAndorra, Lihtenştayn, Monako, SanMarino ve Vatikan ile yürütülen ilişkilerde euroyu ortak para birimi olarak kullanmaktan ve bazı diğer ekonomikiş birliği çalışmaları yapmaktan oluşur.
AB’NİN 2007-2013 BÜTÇESİ 864,3MİLYAR EURO
Avrupa Birliği ekonomisi satın almagücü paritesi bazında 15.821 trilyon dolar seviyesinde gayri safi yurt içi hasıla meydana getiriyor. Avrupa Birliğiekonomisi ortak pazara sahip ve DünyaTicaret Örgütü tarafından bir bütünolarak değerlendirmeye alınıyor. AvrupaBirliği’nin resmi para birimi eurodur.
Tüm belge ve politikalarda bu parabirimi kullanılır. Avrupa Birliği üyesi 17ülkenin tek ve ortak para birimi olarakbenimsediği euro, aynı zamanda birlikiçinde en çok kullanılan para birimidir.Euro’yu kullanan ülkelerin oluşturduğutopluluk ‘Euro Alanı’ adıyla anılır.Kararlara katılmama haklarını kullanan Danimarka ve İngiltere dışındatüm birlik üyesi ülkeler gerekli ölçütleri yerini getirdiklerinde mevcutpara birimlerini kullanmayı bırakarak euro’yu benimseyeceklerini bildirdiler.Artık ortak para birimi olarak euro’yubenimsemek Avrupa Birliği’nin koyduğubir üyelik koşuludur.
Avrupa Birliği’nin 2007-2013 arasısüreç için toplamda 864,3 milyar euroayrılan bütçesi Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinintoplam gayri safi milli hasılasınınyüzde 1,1’i ile yüzde 1,05’ine eşittir.AB EKONOMİSİ DARALIYORBeklendiği gibi Akdeniz ülkeleribirliğin en kötü performans gösteren ekonomileri oldu. 2012 yılının ikinci çeyrek büyüme rakamları AB’nin içine düştüğü finansal krizin aynası oldu. AB ekonomisi 2012 yılının ikinci çeyreğindegeçen senenin aynı dönemine göreyüzde 0,2 daraldı.
Eurostat’ın verilerinegöre; 17 ülkeli Euro Bölgesi’nde yıllıkdaralma yüzde 0,4 oldu. 2012’nin ikinciçeyreğine göre ise hem Euro Bölgesi,hem de AB geneli yüzde 0,2 küçüldü.Şu ana kadar açıklanmış verilere göre;bir önceki yıla göre en fazla büyüyenAvrupa ülkeleri sırasıyla Letonya,Slovakya ve Litvanya oldu. En fazlaküçülme ise beklendiği gibi Akdeniz ülkeleriYunanistan, Portekiz ve İtalya’da yaşandı.

AB ülkelerinin genel ithalat listesinde ikinci sırada bulunan “Makineve Aksamları” ürün grubunda yüzde 13,9 oranında yükseliş yaşandı. AB ülkeleri 2011 yılında 678,6milyar dolar seviyesinde makine ve aksamları ithal etti.

ALMANYA NE KADAR DAYANACAK?AB genelinin yanında Almanya veFransa’nın da büyüme rakamları resmiolarak geçtiğimiz günlerde açıklandı.Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisive finansörü Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2012’nin ikinci çeyreğindebir önceki çeyreğe göre yüzde0,3 büyüdü ve piyasa beklentilerini aştı.

Geçen senenin aynı dönemine görebu oran yüzde 1 oldu. Almanya resmiistatistik kurumu Dstatis’ten yapılanaçıklamaya göre; iç talepteki artışınbüyümeye olumlu etkisi oldu. Şuanda AB’yi bir arada tutan güç olanAlmanya’nın bu büyümeye rağmen kıtadakikrize daha ne kadar dayanacağısorusu analistleri düşündürüyor.

FRANSA BEKLENTİLERİ AŞTI

Özellikle Euro Bölgesi’ndeki sıkıntı yüzündenülkenin ihracatı Haziran ayındayüzde 1,5 düştü. İthalattaki yüzde2,9’luk düşüş ise büyümeyi destekleyeniç talebin giderek azaldığını gösteriyor.Bunun yanında Fransız ekonomisi birönceki çeyreğe göre yerinde sayarkengeçen yılın aynı dönemine göreyüzde 0,3 büyüdü.

Piyasaların daralmabeklediği için olumlu karşıladığı buveri ile ilgili Fransa Ulusal İstatistikEnstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamada;“İthalat yüzde 1,8; ihracat ise yüzde0,2 arttı. Dış ticarette oluşan bu açığın büyümeye negatif etkisi oldu” denildi.

TÜRKİYE-AB ÜLKELERİ MAKİNE SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

Ülkemiz ile AB ülkeleri arasındaki 2011 yılı dış ticaret açığı 2010 yılına göreyüzde 35,6 artış gösterdi. 2011 yılındaiki ülke arasındaki dış ticaret hacmi birönceki yıla göre yüzde 32 artarak 22,4 milyar dolar kaydedildi

AB’NİN MAKİNE İTHALATI 678,6MİLYAR DOLAR

AB ülkelerinin en fazla ithalat gerçekleştirdiğiilk üç ürün grubu sırasıyla27. fasıldaki “Mineral Yakıtlar, MineralYağlar, Petrol”, 84. fasıldaki “Makine veAksamları” ve 85. fasıldaki “ElektrikliMakine ve Cihazlar” oldu. 2011 yılınagöre en fazla ithalat artışı yüzde 34,7ile “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar veMüstahsalları, Mumlar” ürün grubunda gerçekleşti.

Böylelikle söz konusu ürüngrubunda 2010 yılında 740,8 milyardolar olan ithalat 2011 yılında 997,7milyar dolar değerine yükseldi. İkincisırada bulunan “Makine ve Aksamları”ürün grubunda ise yüzde 13,9 oranında yükseliş yaşandı. AB ülkelerinin fasıllarbazında “Makine ve Aksamları” ithalatında2009 yılında 545,2 milyar dolardeğerine ulaşıldı. Bu rakam 2010 yılında595,9 milyar dolara yükseldi. 2011yılında ise 678,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

“Elektrikli Makine ve CihazlarAksam ve Parçaları” ürün grubununi thalatı ise 2010 yılında 569,4 milyar dolarken 2011 yılında 603,8 milyar dolardeğerinde kaydedildi. AB ülkelerinin fasıllar bazında gerçekleşen toplamithalat değeri ise 2010 yılında 5,2 trilyon dolarken 2011 yılında yüzde 16,6 artışgöstererek 6,1 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

MAKİNE İHRACATIMIZ 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye’nin 2011 yılında 84. fasıldaAB’de en fazla ihracat yaptığı ilk üçülke sırası ile Almanya (1,9 milyardolar), İngiltere (869 milyon dolar)ve Fransa (620 milyon dolar) oldu.Almanya’ya yönelik gerçekleşen ihracatımız2010 yılında 1,2 milyar dolarkenyüzde 53,1 artış gösterdi. Türkiye’nin2011 yılında makine ihracatında enfazla artış gerçekleştirdiği ülke Malta oldu.

Malta’ya yönelik ihracatımız 2010yılına göre yüzde 441 artarak 21,3milyon dolar değerine ulaştı. Ülkemizin84. fasıl bazında AB ülkelerine gerçekleştirdiğitoplam ihracat ise 2010yılında 4,6 milyar dolar oldu. Yüzde28,9 artışın yaşandığı ihracatımız 2011yılında 6 milyar doları aştı.AB ülkelerine 2011 yılında makine veaksamları ihracatımızda ilk sırada“Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular,Isı Pompaları” kalemi 1,1 milyardolar seviyesine ulaşarak yer aldı.

Böylelikle söz konusu kalemde yüzde18,2 artış yaşandı. İkinci sırada ise“İçten Yanmalı Pistonlu Motorların Aksamve Parçaları” ürün grubu yer aldı.Söz konusu kalemde 2010 yılına göreyüzde 35,2 oranında artış yaşanarak2011 yılında 1,1 milyon dolar değerindeürün ihraç edildi. Üçüncü sırada ise“Çamaşır Yıkama Makineleri” yer aldı.

“Çamaşır Yıkama Makineleri” kaleminde2010 yılına göre yüzde 5,6 artışyaşandı ve ihracat 533 milyon dolarseviyesine yükseldi. 2011’de en fazla ihraç ettiğimiz ilk 10 ürün arasında,2010 yılına göre en fazla ihracat artışıyüzde 170 ile “Buhar Kazanları DışındaKalan Merkezi Isıtma Kazanları” ürüngrubunda gerçekleşti. İhracatta aynı dönemde azalış yüzde 15,9 ile “Dizel, Yarı Dizel Motorlar” ürün grubunda yaşandı.AB ülkeleri içerisinde en fazla ihracat yaptığımız pazarları ise sırasıyla Almanya(yüzde 33 pay), İngiltere (yüzde15 pay), Fransa (yüzde 10 pay), Romanyave İtalya (yüzde 8 pay) oluşturuyor.

 AB, MAKİNE İHRACATINI ARTIRDI

AB ülkelerinin makine ihracatı 2011 yılında yüzde 16,9 artarak 859,5 milyardolar olarak gerçekleşti. AB ülkeleri arasında makine ve aksamları sektöründegerçekleştirilen ihracatta ilk beşsırayı Almanya (yüzde 31 pay), İtalya(yüzde 12 pay), Hollanda (yüzde 11 pay)ile sırasıyla İngiltere ve Fransa (yüzde 8pay) aldı. 2011 yılında, 2010 yılına göreyüzde 67 ile en fazla ihracat artışı kaydedenülke Estonya oldu. Söz konusu ülke 2011 yılında 1,3 milyar dolar makineihracatı gerçekleştirmekle beraber AB ülkeleri arasında 2011 yılı makine ihracatında 23. sırada yer aldı.AB ülkelerinin makine ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Almanya99,3 milyar dolar ile birinci sırada yeraldı.

AB ülkelerinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Almanya’da 2011 yılındayüzde 19,2 artış yaşandı. Almanya’yıyüzde 24,6 artışla ABD izledi. ABD’yeyönelik ihracat 2010 yılında 51,9 milyardolarken 2011 yılında 64,7 milyar dolarseviyesine yükseldi. Üçüncülük koltuğundaoturan Fransa ise yüzde 15,9artışla 2011 yılında 63,4 milyar dolarseviyesinde. AB ülkelerinin 2011 yılındamakine ihracatını en fazla artırdığı ülkeyüzde 37,7 Rusya oldu. Söz konusuülkeye gerçekleşen ihracat 33,3 milyardolara ulaştı. Türkiye ise AB ülkelerininmakine ihracatı gerçekleştirdiğiülkeleri arasında 2011 yılı makine ihracatında 23. sırada yer aldı.

AB ülkelerinin makine ihracatı gerçekleştirdiğiülkeler arasında Almanya99,3 milyar dolar ile birinci sırada yeraldı. AB ülkelerinin en fazla ihracatgerçekleştirdiği Almanya’da 2011 yılındayüzde 19,2 artış yaşandı. Almanya’yıyüzde 24,6 artışla ABD izledi. ABD’yeyönelik ihracat 2010 yılında 51,9 milyar dolarken 2011 yılında 64,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Üçüncülük koltuğunda oturan Fransa ise yüzde 15,9artışla 2011 yılında 63,4 milyar dolar seviyesinde. AB ülkelerinin 2011 yılındamakine ihracatını en fazla artırdığı ülkeyüzde 37,7 Rusya oldu. Söz konusuülkeye gerçekleşen ihracat 33,3 milyardolara ulaştı. Türkiye ise AB ülkelerinin makine ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında 18,5 milyar dolar ile14. sırada yer aldı.AB ülkelerinin en fazla ihracat gerçekleştirdiğiilk üç ürün grubu sırasıyla“Otomatik Bilgi İşlem Makineleri”,“Turbojetler, Turbo-Propeller, DiğerGaz Türbinleri” ve “Matbaacılığa MahsusBaskı Makineleri” oldu.

2011 yılına göre en fazla ihracat artışı, yüzde 25,5ile “Dizel, Yarı Dizel Motorlar” ürüngrubunda gerçekleşti ve ihracat 34,5milyar dolara ulaştı.AB ülkelerinin 2011 yılında fasıllar bazındaen fazla ihracat gerçekleştirdiğiilk üç ürün grubu sırasıyla 84. fasıldaki“Makine ve Aksamları”, 87. fasıldaki“Motorlu Kara Taşıtları, Traktör, Bisiklet,Motosiklet ve Diğer Ürünler” ve 85.fasıldaki ”Elektrikli Makine ve Cihazlar”oldu. 2011 yılında “Makine ve Aksamları”ürün grubu ihracatı 859 milyardolar olarak gerçekleşti. AB ülkelerinintoplam ihracatının yüzde 14,3’ünü oluşturdu.

MAKİNELERİ İTHAL EDİYOR

AB ülkelerinin makine ithalatı 2011yılında yüzde 13,9 artarak 678,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB ülkeleriarasında makine ve aksamları sektöründegerçekleştirilen ithalatta ilkbeş sırada Almanya (yüzde 22 pay),Hollanda (yüzde 12 pay), Fransa (yüzde11 pay), İngiltere (yüzde 11 pay) veİtalya (yüzde 7 pay) bulunuyor. 84. fasılbazında AB ülkelerinin makine sektörüithalatında Almanya 2011 yılında 153,1milyar dolar seviyesine ulaştı.

Hollanda sıralamada 79 milyar dolar seviyesindeyken üçüncü sırada bulunan Fransaise 77,4 milyar dolara yükseldi. 2011yılında, 2010 yılına göre yüzde 70 ileen fazla ithalat artışı kaydedilen ülkeEstonya oldu. Söz konusu ülke 2011yılında 1,7 milyar dolar makine ihracatıgerçekleştirmekle beraber AB ülkeleriarasında 2011 yılı makine ihracatında23. sırada yer aldı.

AB ülkelerinin makine ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Almanya116,6 milyar dolar ile birinci sıradabulunuyor. Söz konusu ülke 2010 yılınagöre 15,9 artış kaydetti. Almanya’yı 88,2milyar dolar ile Çin’e yapılan ithalat;48,8 milyar dolar ile ABD’ye gerçekleştirilenmakine ithalatı takip etti. ABülkelerinin 2011 yılında makine ithalatınıen fazla arttırdığı ülke yüzde 24,4ile Çek Cumhuriyeti oldu. Söz konusuülkeye gerçekleşen ihracat 24,4 milyardolara ulaştı. Türkiye ise AB ülkelerimakine ithalatında 6,9 milyar dolar ile35. sırada yer aldı.

AB ülkelerinin en fazla ithalat gerçekleştirdiğiilk üç ürün grubu sırasıyla“Otomatik Bilgi İşlem Üniteleri”, “MatbaacılığaMahsus Baskı Makineleri,Yardımcı Makineler” ve “Turbojetler,Turbo-Propeller, Diğer Gaz Türbinleri”oldu. Birinci sırada bulunan ürüngrubunda 2010 yılında 107 milyar dolardeğerinde ithalat gerçekleşirken burakam 2011 yılında 110,2 milyar dolarayükseldi. “Matbaacılığa Mahsus BaskıMakineleri, Yardımcı Makineler” kalemiise 2011 yılında 45 milyar dolar seviyesinde kaldı.

 “Turbo jetler, Turbo-Propeller,Diğer Gaz Türbinleri” ise 2011yılında yüzde 11,6 artış yaşadı ve 37milyar dolar seviyesine yükseldi. 2011yılına göre en fazla ithalat artışı yüzde28,5 ile “Ağır İş Makine ve CihazlarınınAksam ve Parçaları” ürün grubunda gerçekleşti ve ithalat 21 milyar dolara ulaştı.

AB’DEN DİZEL VE YARI DİZEL MOTOR İTHAL EDİYORUZ

Türkiye’nin 2011 yılında AB’den 84.fasılda en fazla ithalat yaptığı ilk üçülke sırası ile Almanya (5 milyar dolar),İtalya (3,6 milyar dolar), İngiltere(1,4 milyar dolar) oldu. Genel toplamithalata bakıldığında ise ülkemiz AB ülkelerinden 2010 yılında 12,3 milyardolar değerinde ithalat gerçekleştirirken2011 yılında bu rakam yüzde 33,1artarak 16,4 milyar dolara yükseldi.

AB ülkelerinden makine ve aksamlarıithalatımızda ilk sırayı “Dizel, yarı dizelmotorlar” aldı. 2011 yılında ilk 10 ürünarasında en fazla ithalat artışı yüzde60,5 ile “Kauçuk, Plastik Eşya İmalİşleme Makine ve Cihazları” grubunda gerçekleşti. İthalat değeri 435 milyon dolardır.