Otomotivden gıda sanayiye; ilaçsanayiden tekstil, matbaa,metal sanayiye kadar çeşitlisektörlerde kullanılan elevatör ve konveyörlerin lojistik ve kargo dahilçok çeşitli alanda imalatı gerçekleşiyor.‘Nakil elemanları’ olarak da bilinen bu sistemler farklı cins, miktar ve kullanımdaki yükleri, gereçleri düşey ya da çok dik eğimlerde taşımada kullanılıyor.

Bu sayımızda ‘Kapak’ konusuolarak incelediğimiz elevatörler vekonveyörler sektörünü beş kalemde araştırdık. Pnömatik elevatörler vekonveyörler, yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar,kovalı olan elevatör ve konveyörler,bantlı olan elevatör ve konveyörler ile diğerleri şeklindeki GTİP’leri ele aldık.

ELEVATÖR NERDE KULLANILIR?

Gıda, inşaat, kimya, madencilik gibi sektörlerde yaygın olarak düşey ve düşeye yakın eğimlerde dökme veya parça malların iletiminde daha çokelevatörler kullanılır. Ambalajsızy üklerin bir düzeyden başka bir düzeyetaşınmasında, bu maddelerin olabildiğincedar bir alandan en kısa zamanda kaldırılması gerekir.

Bu tür taşıma,elevatörlerle sağlanır.Fonksiyonlarına bağlı olacak şekildeiki temel tipe ayrılan bu sistemlerin ilki gel-git çalışan kesintili elevatörlerdir.Taşıyıcı ünite yükünü bir noktadan diğerine taşıdıktan sonra yeni yük almakiçin bu türde geri geliş söz konusudur.Diğeri ise sürekli yükleme yapan elevatörlerdir. Bu sistem malzemeleri kesintisiz olarak iletilir.

KONVEYÖR KARMAŞIK PROSESLERE HİTAP EDİYOR

Konveyörler günümüzdeki tüm karmaşıküretim prosesleri ile etkileşimli 43 çalışan sistemlerdir. Temel olarak iki amaçla kullanılır.

Malzemelerin yüksek güvenlikle iletimi ve malzeme iletimi esnasında konveyör üzerinde çeşitli imalat proseslerinin gerçekleştirilmesini kapsar.İşletmelerde malzeme hareketleri,ürün maliyetlerinin oluşmasında önemli bir yer tutar.

Genelde bir işletmedeüretimle ilgili faaliyetlerin yüzde 80’i taşımaya yönelik, yüzde 20’si de imalata yöneliktir. Buna göre malzemeiletiminde en uygun konveyör tipinin seçimi ve optimal kombinasyonların kullanılması sağlanmalıdır. Bu amaçla simülasyon teknikleri kullanılması uygundur.Konveyörlerden beklenen temel özellikler ekonomiklik, güvenlik, çevreye uyum, yüksek verimlilik ve esnekliktir.Yapılan araştırmalara göre; işletmelerdetüm kazaların yüzde 22’si iletimleilgilidir. Bu nedenle konveyörlerin emniyetle ilgili tasarımları CE standartlarına uygun olarak yapılacak analizlerle belirlenmelidir.

Çevreye uyum beklentisi konveyörlerdedüşük enerji tüketimi, düşük gürültüdüzeyi, kaçak malzeme kontrolü,iletilen malzeme ve üretim prosesi ileilgili diğer fiziksel ve kimyasal etkileşimleri içerir. Doğru yapılmış, yapısal ve mekatronik tasarımlar sayesindeoluşturulan esnek konveyör sistemleri işletmelerde değişken malzemetürlerinin iletimine, değişken mekanlarave sürekli teknolojik gelişmelerden kaynaklanan beklentilere cevap verir.

DIN 15201’e göre konveyörler mekanikve akışkan olmak üzere iki ana gruptatoplanır. Tasarım şekline göre mekanikkonveyörler çekme elemanlı ve çekmeelemansız olarak ikiye ayrılır. Çekmeelemanlı olanlar, bantlı konveyörler,zincirli konveyörler, elevatörlerdir.Çekme elemansızlar ise rulolu, vidalıve titreşimli konveyörlerdir.

BANTLILAR DA MİNİMUM FİRE

Bantlı konveyörler endüstride, gıda,ilaç, madencilik, inşaat gibi sektörlerde 450’ye kadar eğimlerde dökme veya parça malların iletiminde kullanılır. Ayrıcabu konveyörlerde iletim esnasında malzemelerin ısıtılması, soğutulmasıgibi bazı prosesler de kolayca gerçekleştirilir.Son yıllarda geliştirilen, iletim esnasında banda kıvırarak boru formuverilen konveyörler, çay üretim fabrikaları gibi uçucu toz malzemeleri ileten tesislerde minimum fire ile çalışmaya uygundurlar.

Dünyanın en yüksek iletim kapasitesinesahip konveyörü bantlı tip olup, 40.000t/h kömür iletir. Dünyadaki en uzun tekparça bantlı konveyör ise Bengaldeş’te1000 t/h kapasite ile kireç taşı iletiminde kullanılmakta olup boyu 17 km’dir.Bu ileticinin toplam gücü 1,8MW’dir.Günümüzde bantlı konveyörlerin hızları15 m/s’ye ulaşır.

RULOLULARDA AMBALAJLI ÜRÜNLER TAŞINIYOR

Çok çeşitli yüklerin taşınmasında,makine ve montaj hatlarında malzemeleriniletilmesi ve birbirine aktarılmasındaise rulolu konveyörler kullanılır.Parça mallar, köşeli veya silindirikmallar, kutulu, ambalajlı ürünler yatay veya eğimli olarak taşınabilir. Ürünler,konveyör şasisi üzerine düzgün aralıklarla yerleştirilmiş rulolar üzerinde iletilirler.

Çalışma biçimine göre tahrikli veserbest rulolu konveyörler olarak ikiyeayrılırlar. Helezon konveyörlerin ilktasarımı Arşimed tarafından günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce su iletimi amacıyla gerçekleştirilen helezon konveyörler; özellikle inşaat, gıda, tarım,kimya, madencilik gibi sektörlerdeher eğimde toz veya granül halindeki malzemelerin 2400 t/h’e ulaşan kapasitelerde iletiminde kullanılır.

Bu tip konveyörlerde her türden malzemegüvenli bir atmosfer oluşturularak iletilebildiğigibi iletim esnasında karıştırma,kırma, ısıtma, soğutma gibi bir çokişlem yapmak mümkündür. Titreşimlikonveyörler iletici ve besleyici olarakkullanılır. Genelde iki temel tipteüretilir. Sarsaklar, malzemelerin büyük genlikle ivmelendirilmesi prensibine göre çalışır. Sarsakların tahrikindekrank biyel mekanizması kullanılır. Titreşimlitekneler ise sarsaklara nazarandaha yaygın kullanılır. İletim yollarıboru, tekne veya titreşimli helezontekne şeklinde olur. Titreşimli teknelerin faydaları, düşük aşınma ve güçihtiyacıdır. Titreşimli teknelerde küçük genlikli harmonik titreşimlerle mikro atış hareketleri oluşturulur. Böylece malzemelerin iletimi gerçekleşir.

2010 yılında ihracatta yaşanan düşüşteki yaralarını 2011’de saran elevatör ve konveyör ihracatımız yüzde 124 artarak 56milyon dolara yükseldi.


TOZ MADDELER İÇİN PNÖMATİKTERCİH EDİLİYOR

Pnömatik konveyörler, toz ve granül formundaki malzemelerin hava ortamında iletiminde kullanılır. Bu tesisler genelde gıda, ilaç ve kimya sektörlerinde yaygındır. Pnömatik konveyörler iletilen malzemenin boru içindekiyoğunluğuna bağlı olarak iki temel tipte görülür. Bunlar; düşük yoğunluklu(Dilute-phase) iletim, yüksek havahızlarında ve düşük basınçta iletimdir.İletim borusu içindeki malzeme yoğunluğunun az olması birim hacimdeki iletim miktarını düşürür; ancak tesisatta tıkanma riski azdır. Yoğun malzeme (Dense-phase) iletimi, düşük hızda ve yüksek hava basınçlarında yapılan bu iletimde hat tıkanmalarına karşı tasarımlar geliştirilir. Bu tarz iletim genelde daha ekonomiktir.

İşletmelerde tavana yakın raylar üzerinde hareket eden bu konveyörler,otomobil, beyaz eşya gibi bir çok sektörde kullanılır. Bu tip konveyörlergenel olarak üç ana başlıkta incelenebilir.Power&Free tip askılı konveyörsistemleri, bağımsız taşıyıcılardan oluşur.Otomotiv, tekstil, metal eşya, beyazeşya üretim sektörlerinde kullanımalanı bulur. Genel özellikleri, işletmedeher istasyonda dur-kalk çalışmaya uygunluklarıdır.

Elektro monoray sistemleri,bağımsız taşıyıcılardan oluşurve çok fazla ara durak olmayan yüksekhızlardaki iletimler için uygundur.Tek zincirli askılı konveyör sistemleri,sürücü sistemleri açısından daha basit yapılıdırlar.

İHRACATIMIZ YÜZDE 124 ARTTI

Türkiye’nin elevatör ve konveyör ihracatı 2011 yılında rekor düzeyde artış gösterdi. 2009 yılında 35 milyon dolar olan söz konusu sektör ihracatı 2010yılında 25 milyon dolara geriledi. Ancak2011 yılında 2010 yılına göre yüzde124 artış yaşayan elevatör ve konveyörihracatımız 56 milyon dolar seviyesineyükseldi. Türkiye’nin GTİP bazında gerçekleştirdiği liste baz alındığında ise2011 yılında 23 milyon dolar seviyesiyle“Sürekli Hareketli Bantlı Tip Elevatörve Konveyörler” kaleminin en fazla ihraç edildiği görülüyor.

2009 yılında 11milyon dolar seviyesinde olan mal grubu,2010 yılında azalış gösterdi. Ancak2011 yılında yüzde 188 oranında artışyaşadı. Listenin ikinci sırasında iseönemli bir yükseliş gösteren “SürekliHareketli Diğer Elevatör ve Konveyörler”mal grubu var. Söz konusu mal grubundan 2009 yılında 13 milyon dolarseviyesinde ihracat gerçekleşti. 2010 yılında 12 milyon dolara düşen ihracatımız2011 yılında yüzde 67 artış göstererek20 milyon dolara çıktı.

“PnömatikElevatörler ve Konveyörler” mal grubu listenin üçüncü sırasında yer aldı. 2009yılında 6 milyon dolardan, 2010 yılında2 milyon dolara düşen söz konusukalemin ihracatı da 2011 yılında artışageçti. Önemli bir yükselişle yüzde 400artışın yaşandığı “Pnömatik Elevatörlerve Konveyörler” mal grubunun2011 yılı ihracat değeri 10 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin dördüncüsırasında “Sürekli Hareketli Kovalı Tip Elevatörler ve Konveyörler” mal grubu yer aldı.

2009 yılında 3 milyon dolardeğerinde ihraç edilen mal grubununrakamı 2010 yılında 1 milyon dolara kadar geriledi. Ancak 2011 yılında geçenyıla göre yüzde 100 ile ihracat seviyesini2 milyon dolara yükseltti. Sıralamada beşinci kalem olarak “Yer AltındaKullanılan Sürekli Hareketli Elevatörler ve Konveyörler” kaleminin yer aldığı görülüyor. “Yer Altında Kullanılan SürekliHareketli Elevatörler ve Konveyörler”kaleminin 2011 yılı ihracatı 0,06milyon dolar olarak kaydedildi.

Elevatör ve konveyör sektöründeTürkiye’nin ülkelere göre ihracatı incelendiğindeilk sırada en fazla Rusya’yaürün gönderdiğimiz görülüyor. İlk 10ülke listesinde en fazla elevatör vekonveyör gönderdiğimiz Rusya’ya 2009yılında yalnızca 5 milyon dolar değerindemakine gönderildi. 2010 yılındaihracatımız azalarak 2 milyon dolar seviyesine indi.

2011 yılında ise ihracatımızdayüzde 471 artış yaşadığımızRusya’ya toplam 13 milyon değerindeelevatör ve konveyör gönderildi.Listenin ikinci sırasında ise Cezayiryer alıyor. 2009 ve 2010 yıllarında 2milyon dolar değerinde gerçekleşenihracatımız 2011 yılında yüzde 144 artışgösterdi. Elevatör konveyör sektöründeCezayir’e yapılan ihracat değeri 6 milyon dolar oldu. Romanya ise listede üçüncü sırada bulunuyor. İhracat artışı2010 yılına göre yükselen Romanya’ya 2009 yılında 3 milyon dolar değerindeürün ihraç edilirken bu rakam 2010 yılında 1 milyon dolara geriledi.

2011yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 442artışın yaşandığı söz konusu ülkeyeyönelik 4 milyon dolar değerinde ihracatgerçekleşti. Listenin dördüncü vebeşinci sırasında sırayla İran ve MersinSerbest Bölgesi bulunuyor. İran’a yönelik gerçekleşen ihracatımız 2010yılına göre yüzde 120 arttı. 2010 yılında1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşensektör ihracatımız 2011 yılında 3milyon dolara yükseldi. Mersin Serbest Bölgesi’ne yönelik elevatör ve konveyörihracatımızda rekor bir ivme yakalandı.

DÜNYA ELEVATÖR VE KONVEYÖRE İHTİYAÇ DUYUYOR

GTIP bazında dünya elevatör ve konveyör sektörü ithalatı 2010 yılına göre yüzde 26 arttı. 2009 yılında 6,7 milyardolar seviyesinde ithalatın yapıldığı elevatör ve konveyör sektöründe, 2010yılında 6,8 milyar dolar değerinde ürün alımı gerçekleşti. Söz konusu rakam 2011 yılında ise 8,6 milyar dolar seviyesinde seyretti.

GTİP bazındadünya değerlendirmesi yapıldığındaülkelerin en fazla “Sürekli HareketliDiğer Elevatörler, Konveyörler” kalemikonusunda ithalat gerçekleştirdiği görülüyor. Yıllara göre bakıldığında yükselişinin hep devam ettiği görülen“Sürekli Hareketli Diğer Elevatörler,Konveyörler” mal grubunda 2009 ve2010’lu yıllarda ithalat 3,2 ve 3,4 milyardolar düzeyinde seyrederken 2011yılında yüzde 30 artış kaydedildi.

Sözkonusu mal grubunun ithalat değeri böylelikle 3,4 milyar dolar seviyesinden4,5 milyar doları aşarak listenin başınageçmesine neden oldu.

Listenin ikinci sırasında ise “Sürekli Hareketli BantlıTip Elevatörler, Konveyörler” bulunuyor.Söz konusu mal grubu ise 2009 ve 2010’lu yıllarda 1,8 ve 2 milyar dolar düzeylerinde seyreden bir ithalat kapasitesine sahipken 2011 yılında dünya ithalatında yüzde 22 artış yaşandı ve2,5 milyar dolar değerinde ithal edildi.“Pnömatik Elevatörler ve Konveyörler”yüzde 13 artışla üçüncülük koltuğunaoturdu. 2009 yılında 994 milyon dolardan,2010 yılında 852 milyon dolaradüşen “Pnömatik Elevatörler ve Konveyörler”2011 yılında 966 milyon dolardeğerinde ithalat hacmini yakaladı.Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla “Sürekli Hareketli KovalıTip Elevatör ve Konveyörler” ve “YerAltında Kullanılan Sürekli Hareketli Elevatörler ve Konveyörler” yer aldı.“Sürekli Hareketli Kovalı Tip Elevatör ve Konveyörler” 2011 yılında her ne kadar yüzde 53 artış gösterdiyse de 380 milyon dolar seviyesinde kaldı.

“Yer Altında KullanılanSürekli Hareketli Elevatörler veKonveyörler” ise yüzde 20 artış gösterdi.Söz konusu mal grubundan 2011 yılında247 milyon dolar değerinde ürünün ithal edildiği görülüyor.Elevatör ve konveyör sektöründe en fazla Çin ithal mal kullanıyor. 2009 yılında 664 milyon dolar değerinde elevatör ve konveyörün ithalatı gerçekleştiren Çin; 2010 yılında 1 milyar dolardeğerinde söz konusu mal grubundan ithal ederken bu rakam 2011 yılındayüzde 28 artışla 1,3 milyar dolar seviyesini aştı.

ABD ise ikinci sırada yeralıyor. 2009 yılında 645 milyon dolar,2010 yılında 643 milyon dolar değerindeithalat yapan ülke, 2011 yılında yüzde31 artışla 842 milyon dolar seviyesindeithalat yaptığı kaydedildi. Elevatörve konveyör ithalatı listesinde üçüncü sırada yer alan ülke Rusya oldu.

Rusya’da da yüzde 34 artış yaşandığı görülüyor. 2010 yılında 317 milyondolar değerinde ithalat mal kullanan Rusya, 2011 yılında 426 milyon dolar değerinde ürün alımı gerçekleştirdi.İthalatta ilk 10 ülke sıralamasında enfazla artışın Hindistan’da yaşandığı dikkat çekiyor.

Listede aynı zamanda dördüncüsırada yer alan Hindistan 2010yılında 142 milyon dolar seviyesindeelevatör ve konveyör ithalatı yaptı. 2011yılında yüzde 153 artış yaşandığı ve bu rakamın 361 milyon dolara yükseldiğigörülüyor. Almanya ise beşinci sıradayer alıyor. Genel itibariyle son üç yıldaithalat seviyesini koruyan Almanya2011 yılında 326 milyon dolar değerinde elevatör ve konveyör ithal etti. Böylelikle Almanya’nın ithalatı yüzde 13 arttı.Ülkemizin ithalatının ise dünya listesinde14’üncü sırada olduğu görülüyor.2010 yılında 93 milyon dolar seviyesindeithalatın yaşandığı Türkiye’de 2011yılında yüzde 56 artış yaşandı ve 145milyon dolar seviyesinde elevatör ve konveyör ithal edildi.

Sektör ihracatının dünya genelinde 9,6 milyar dolardan fazla olduğu görülüyor. Almanya ise ihracatta açık ara farkla birinciliğini koruyor.

ALMANYA İHRACATTA AÇIK ARA LİDER

GTİP bazında dünya elevatör ve konveyör ihracatına bakıldığında 2011 yılında yüzde 27 oranında önemli bir artışın yaşandığı dikkat çekiyor. 2009 yılında 7,2milyar dolar; 2010 yılında 7,5 milyar dolardeğerinde ihracatın yapıldığı elevatörve konveyör sektöründe 2011 yılında9,6 milyar dolar ihracatın gerçekleştiği görülüyor. Söz konusu ihracatta ise en fazla payı “Sürekli Hareketli DiğerElevatörler, Konveyörler” mal grubu aldı.

2009 ve 2010’lu yıllarda 3,3 ve 3,5milyar dolar seviyelerinde ihracatınyaşandığı kalemde 2011 yılında yüzde30 artışla 4,6 milyar dolar seviyelerineyükseldiği görülüyor. İhracatı en fazla yapılan ikinci mal grubunun ise “Sürekli Hareketli Bantlı Tip Elevatörler,Konveyörler” olduğu kaydedildi. Sözkonusu mal grubunda 2009 yılında 2,3milyar dolar; 2010 yılında da 2,5 milyar dolar ihracat gerçekleşti. 2011 yılında yüzde 26 artışın yaşandığı “Sürekli Hareketli Bantlı Tip Elevatörler, Konveyörler”kalemi ihracatı 3,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Birleşmiş Milletler(BM) İstatistik Bölümü verilerine göre listenin üçüncü sırasında “Pnömatik Elevatörler-Konveyörler” bulunuyor.2009 yılında 983 milyon dolar ve 2010yılında 884 milyar dolar seviyelerinde ihracatı gerçekleşen mal grubunda2011 yılında yüzde 23 artış yaşandı.

“Pnömatik Elevatörler-Konveyörler”ihracatı 2011 yılında 1 milyar dolarseviyesine yükseldi. Listenin dördüncüve beşinci sırasında sırayla “Yer Altında Kullanılan Sürekli Hareketli Elevatörler ve Konveyörler” ile “Sürekli HareketliKovalı Tip Elevatörler-Konveyörler”mal grupları yer aldı. “Yer AltındaKullanılan Sürekli Hareketli Elevatörlerve Konveyörler” kaleminde 2009 yılında 274 milyon dolar değerinde olan ihracat2010 yılına gelindiğinde yükselmeyaşadı. 327 milyon dolar seviyesinde bulunan söz konusu kalemin ihracatı 2011 yılında yüzde 11 artarak 362 milyondolar seviyesine yükseldi.

“Sürekli Hareketli Kovalı Tip Elevatörler-Konveyörler”mal grubu ise emin adımlarla yükselişini sürdürdü. Bahsi geçen mal grubu ihracatı 2009 yılında 290 milyon dolar, 2010 yılında 237 milyon dolar seviyesindeyken2011 yılında yüzde 43 artışla 338 milyon dolar seviyesine çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre dünya elevatör ve konveyör ihracatının birincisi Almanya oldu. İhracat rekoru kıran Almanya’nın 2011 yılı 2,2 milyar doları aştı. 2010 yılında 1,7 milyar dolar seviyesinde ihracat yapan Almanya bu sene yüzde30 artış yaşadı. Listenin ikinci sırasındayer alan Çin ise yüzde 34 artış yaşamasına rağmen Almanya’ya yaklaşamıyor.2010 yılında 844 milyon dolar olan Çin’in ihracatı 2011 yılında 1,1 milyardolar değerinde kaldı. ABD ise listeninüçüncü sırasında yer alıyor. 2010 yılında2009 yılındaki ihracat rakamlarına göre artış yaşayan ABD 2011 yılında dayükselişine devam etti. 2009 yılında 492milyon dolar ihracat hacmini yakalayansöz konusu ülke 2010 yılında 617milyon dolar seviyesine çıktı.

ABD 2011yılında da ihracatını yüzde 10 artırarak681 milyon dolar seviyesine yükseldi.İtalya ise ihracatını artırmaya devamediyor. 2009 yılında 431 milyon dolardeğerinde ihracat gerçekleştiren İtalya;2010 yılında 481 milyon dolar, 2011yılında ise yüzde 29 artışla 620 milyondolar elevatör ve konveyör sektöründe ihracat yaptı.

Güney Kore ihracatlistesinde beşinci sırada bulunuyor.Güney Kore’nin ihracatı ise 2010 yılınagöre yüzde 43 arttı. 2010 yılında 328milyon dolar ihracat gerçekleştirebilensöz konusu ülke 2011 yılında bu rakamı 470 milyon dolara yükseltti. Türkiye ise dünya elevatör ve konveyör ihracatı sıralamasında 24’üncü oldu. 2010 yılına göre yüzde 124 ihracatını artıran ülkemiz 2011 yılında 56 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Dünyada en fazla“Sürekli Hareketli Diğer Elevatörler,Konveyörler” mal grubunun ihracatı yapılırken ülkemizden ise bantlı tiplerin ihracatı yapılıyor.

TÜRKİYE EN ÇOK İTALYA’DAN İTHAL EDİYOR

Ülkemizin GTİP bazında elevatör ve konveyör ithalatı incelendiğinde enfazla “Sürekli Hareketli Bantlı Tip Elevatör,Konveyörler” mal grubunu ithal ettiği görülüyor. 2010 yılında 32 milyondolar değerinde ithalatın gerçekleştiği kalemde 2011 yılında yüzde 81 artışyaşandı ve 58 milyon dolar değerindeithal edildi. Listenin ikinci sırasında ise“Sürekli Hareketli Diğer Elevatörler,Konveyörler” kalemi bulunuyor.

2010yılında 46 milyon dolar seviyesinde ithaledilen söz konusu mal grubundan 2011yılında yüzde 7 artışla 49 milyon dolardüzeyinde ürün ithal edildi. “PnömatikElevatörler, Konveyörler” mal grubuüçüncü sırada yer aldı. İthalat artışınınyüzde 100 yaşandığı kalemden 2011yılında 18 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleşti. “Yer Altında Kullanılan Sürekli Hareketli Elevatörler ve Konveyörler”kalemi ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Söz konusu malgrubunda yüzde 700 artışın yaşandığıithalatımızda 2011 yılında 16 milyondolar seviyesine ulaşıldı. 2010 yılınagöre hiç artışın yaşanmadığı mal grubuolan “Sürekli Hareketli Kovalı Tip Elevatörve Konveyörler” listenin beşinci sırasında yer aldı.

2011 yılında 4 milyondolar değerinde ürün alımı yapıldı.Türkiye’nin elevatör-konveyör ithalatı geçtiğimiz seneye göre yüzde 57artarak 93 milyon dolardan 145 milyondolara yükseldi. Türkiye’nin ülkelerbazında elevatör ve konveyör ithalatınabakıldığında en fazla İtalya’dan ithalat gerçekleştirdiği dikkat çekiyor.2010 yılına göre ithalatında yüzde 101 artışın yaşandığı İtalya’dan ülkemiz2011 yılında 54 milyon dolar değerinde elevatör ve konveyör aldı. Almanya iseTürkiye’nin ikinci tedarikçisi konumundabulunuyor. 2010 yılında 20 milyondolar değerinde elevatör ve konveyör ithal eden ülkemiz 2011 yılında yüzde 58 artışla 32 milyon dolar ürün ithaletti. Listenin üçüncü sırasında ise ÇekCumhuriyeti var.

Çek Cumhuriyeti’ndenyaptığımız ithalat 2011 yılında 8 milyondolar olan ülkemizin söz konusu ülkeye yönelik gerçekleştirdiği artış yüzde386 oldu. Listenin dördüncü ve beşincisırasında sırayla Hollanda ve ABD var.Hollanda’dan yapılan ithalatımız 2011yılında yüzde 81 artış gösterdi. 2010 yılında4 milyon dolar değerinde ithalatın yapıldığı Hollanda’dan 2011 yılında 7milyon dolar değerinde ithal mal alındı.ABD’den ülkemizin yaptığı ithalat yüzde115 artarken 2011 yılı ithalat değeri 7milyon dolar oldu.

Türkiye 2011 yılındaen fazla ithalat artışını İsveç’te yaşadı.2010 yılına göre yüzde 397 artışınyaşandığı söz konusu ülkeden 2011yılında 4 milyon dolar değerinde elevatörve konveyör ithal etti. Ülkemizin ithalatında ise en fazla azalma Çin’de yaşandı. Türkiye Çin’den elevatör ve konveyör ithalatında 2010 yılına göreyüzde 46 azalma yaşadı.