ihracatçılar için maliyet açısından uygun kaynakların artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren exımbank, sağladığı krediler ile ihracatçıların “sevk öncesi” ve “sevk sonrası” finansman ihtiyaçlarını karşılıyor.

Piyasaya göre uygun faiz yapısı ve kolay erişilebilirlik niteliği taşıyan Reeskont Kredisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eximbank’a tanıdığı 5,5 milyar dolarlık limit çerçevesinde ihracatçılara sunuluyor. Kredi, imalatçı ve ihracatçı firmaların sevk öncesi finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, vadesine en fazla 120/180 gün kalmış ticari bankaların avalini taşıyan bonoların TCMB reeskontuna sunulması suretiyle yürütülüyor. Program kapsamında firma limiti ise 90 milyon dolar olarak belirlendi. Tüm ihracatçılara açık olan Reeskont Kredisi’nden yararlanmak isteyen firmaların teminat olarak kendisinin borçlu, Eximbank’ın alacaklı olarak yer aldığı ve ticari bir bankanın avalini taşıyan bono düzenlemeleri gerekiyor. Türk Eximbank kredi programları içinde sadece bu program ilave bir teminat maliyeti ortaya
çıkmıyor. Program 
kapsamında ihracatçıların, 120 güne kadar vadeli mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili ve akreditifli 180 güne kadar vadeli ihracat alacakları LIBOR/EURIBOR+0,75’ten başlayan oranlar ile iskonto edilebiliyor. İskonto oranı hesaplamasında dikkate alınacak olan LIBOR ve EURIBOR oranlarının son dönemlerde sırasıyla yüzde 0,33 ve yüzde 0,24 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, ihracat alacaklarının yıllık bazda yüzde 1 gibi cazip bir oranla veya işlem bazında yüzde 0,4’den daha az bir maliyetle kredilendirilebiliyor. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’ndan faydalanmak koşuluyla, herhangi bir banka teminatı-garantisi veya tahvil, hazine bonosu gibi teminatlara gerek duymadan iskonto edilmek suretiyle krediyi kullanabiliyor.İhracatlarını bakaya sigortalatan firmalar hem alıcı riskinden korunmuş oluyor hem de banka tarafından düzenlenmiş olan sigorta poliçesini kredisinin teminatı olarak gösterebiliyor.Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası’na ihtiyaç duyulmaksızın,yurt içi banka teyitli vadeli akreditifler veya yurt içi banka avalli kabul kredili ihracat alacakları iskonto edilmek suretiyle kredilendiriliyor.

İhracata hazırlık kredileri
Program kapsamında, banka teminatmektubu, Kredi Garanti Fonu (KGF)kefaleti, Devlet İç ve Dış BorçlanmaSenetleri asli teminat olarak alınıyor.Krediye müracaat doğrudan bankaya yapılıyor.

KOBİ Kredileri
Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, ihracata hazırlık aşamasında,finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihracat taahhüdü karşılığında, TL veya döviz cinsinden doğrudan kullandırılan kredilerdir.Firma limiti, TL ve döviz kredilerinin toplamı azami 1 milyon dolardır.Program kapsamında, banka teminat mektubu, KGF kefaleti, Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri asli teminat alınıyor. 

Yurt dışı fuar katılım kredisi 
Yurt dışı Fuar Katılım Kredisi; yurt dışı fuar organizasyon ve katılım harcamalarının finansmanına yönelik olarak sağlanıyor. Sadece TL olarak kullandırılan kredi programında vade azami 540 gündür. Firma limiti ise; A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1 milyon TL, B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 750 bin TL, C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 500 bin TL, milli katılımcı ve bireysel katılımcı firmalar için 100 bin TL olarak belirleniyor. Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının yüzde 100’ü oranında, banka teminat mektubu, KGF kefaleti, Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya DFİF alacaklarının temliki (yüzde 60 oranında) asli teminat alınıyor.İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi

Krediyle, Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanıyor. Kredi, harcama belgeleri karşılığında işletmenin ekonomik amacına ulaşması için temel nitelikteki harcamalar, kalıcılığı veyauzun süreli kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli finansman gerektiren yurt içinden tedarik edilen makine-teçhizat alımı, hammadde,ara malı alımı ve bir aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı için kullandırılıyor. Krediye konu harcamaların hammadde, ara malı, makine, teçhizat ve aksam için olması, tedarik edilen malların Türk menşeli ve Türkiye’de üretilmiş olmasıgerekiyor. Krediye, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 180 gün içerisinde yapılmış harcamalar kabul ediliyor. Firmaların grup firmalarından yaptıkları harcamaları ile arsa,bina ve kullanılmış mal alımları bu kredi kapsamında finanse edilmiyor.

 

 

İhracata yönelik yatırım kredisi
Kredi programında, Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçı ve ihracatçıların, makineteçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanıyor. Program kapsamında uygun bulunan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse ediliyor. Kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük azami 180 gün içerisinde yapılmış harcamalar da işleme alınıyor. Harcama Belgeleri Listesi’nin ise YMM/SMM onaylı olması gerekiyor. Arsa, bina ve kullanılmış mal alımlarıysa bu kredi kapsamında finanse edilmiyor. Firma limiti 10 milyon euro veya muadili dolar ve Türk Lirası olan kredinin vadesi iki yılı geri ödemesiz azami yedi yıldır. Beş (2+3) yıl vadeli kredi için; faiz oranı Euribor+4,00, Libor+4,50 ve yüzde 8,75 (TL için); Yedi (2+5) yıl vadeli kredi için; Euribor+4,25, Libor+4,75 ve yüzde 8,75 (TL için)’dir. 

   


İhracat kredi sigortası 
programları
İhracat kredi sigortası, yarattığı teminat mekanizması ile firmalara riskten arınmış ortamda faaliyet gösterme olanağı sunuyor. Firmalar sağlanan sigorta güvencesiyle yeni, tanımadıkları pazarlara güvenle açılıyor ve alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet güçlerini artırıyor. 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli  oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanıyor. Türk Eximbank bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan sigorta programları; Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları adıyla iki grupta toplanıyor. 

Kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı 
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın amacı; bir taraftan ihracatçıların kısa vadeli satışlarına ilişkin ihracat bedellerini ticari ve politik ere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmek, diğer taraftan da poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan ihracat kredisi teminini kolaylaştırmaktır. Program kapsamında, 238 ülkeye yapılacak  sevkiyatlar önceden belirlenen ve sigortalılara bildirilen şartlar dahilinde sigorta teminatı altına alınıyor. Bu çerçevede kapsama alınan ülkelerden sadece 44 tanesi için gayrikabilirücu akreditif ya da banka garantisi tahtında ödeme şartı aranıyor. Diğer 150 ülkeye gerçekleştirilen sevkiyatlar özel bir ödeme koşulu aranmaksızın kapsama alınabiliyor. İhracatçının biryıl içinde, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına yaptığı 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatları sigortalanıyor. Dolayısıyla ihracatçı ile her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi yapılmasına gerek duyulmuyor ve yapılan tek bir sigorta sözleşmesi ile Türk Eximbank tarafından kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar sigorta kapsamına dahil ediliyor. İhracatçının hem yüksek riskli hem de düşük riskliihracatı bir arada sigorta kapsamına dahil edilerek riskin dağıtılması ve buna bağlı olarak nihai riskin asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor. Kısa Vadeli İhracat Sigortası Programı faaliyetleri kapsamında Türk Eximbank’ın sigorta arşivinde kredi değerliliği saptanmış olan alıcı sayısı günümüz itibariyle 190 binin üzerindedir. İhracat piyasalarında yeterince deneyim sahibi olmayan ancak yüksek ihracat potansiyelini haiz firmalar için sigorta hizmetinin yalnızca enformasyon temini boyutu dahi büyük önem taşıyor. Diğer yandan ihracat kredi sigortası hizmeti, mali piyasaların yeterince gelişmediği, borçlanma maliyetinin yüksek olduğu ve ekonomik seyirin dalgalanmalar gösterdiği ülkemizde, ihracatçıların düzenli ve öngörülebilir nakit akışı sağlayabilmeleri bakımından son derece önemli bir araçtır.

Orta ve uzun vadeli kredi sigortası programları
Program ile ihracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak ve azami vadesi OECD ve Berne Union düzenlemelerine paralel olarak değerlendirilecek Türk menşeli mal ve hizmetlerin ihracatından doğacak alacakları sigorta teminatı altına alınıyor. Teminat
altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman sağlanması olanaklı hale getiriliyor. Programla; Türk ihracatçılarına rekabet üstünlüğü sağlanması, gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış imkanlarının artırılması ve poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan finansman sağlamalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Orta ve Uzun Vadeli
İhracat Kredi Sigorta Programları kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az yüzde15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekiyor. Türk Eximbank sigorta poliçesi teminat gösterilmek suretiyle, teminat altına alınan ihracat bedeli vadeli alacakların, ticari bankalar tarafından iskonto işlemiyle finanse edilmesi de mümkündür.