Kamu İhale Kurumu, iki ihaleyi, Başbakanlığın 2011/13 sayılı Genelgesi doğrultusunda yerli ürün lehine avantaj sağlayacak düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde, “Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir” hükmü yer alıyor.

“Öncelikli olarak yerli ürünler tercih edimeli”
2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde “Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda: Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması; kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması; ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması; ithal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal
teslim edebilmelerine imkan 
tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması, ithal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması, hususlarının
dikkate alınarak, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim” açıklaması yer alıyor.


İptal edilen ihaleler
“Yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması” ilkesine uygun şartlar içermediği gerekçesiyle iptal edilen ihalelerden ilki; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 24.05.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2013/45971 İhale Kayıt Numaralı “İndikatörlü Sıvı Besiyeri (Mikobakteri Kültürü) Testi” İhalesi oldu. Kamu İhale Kurumunun aynı gerekçeyle reddettiği ikinci ihalenin ise, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 28.05.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2013/47477 İhale Kayıt Numaralı “Otomatik Üreme Kontrolü Tüberküloz Basılı İzolasyon, İdentifikasyon ve Antibiyogram Sistemi ve Lowenstein Besiyeri (1 ve 2’nci kalem)” İhalesi olduğu duyuruldu. Bu bilgiye https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararTutanakSorgu.aspx internet adresinden ulaşabilirsiniz.