Makine sektöründe güç birliğ ine gidilmesi, ortak akılla stratejik kararların alınması ve bu kararlar ışığında çalışmaların daha verimli yapılmasını sağlamak amacıyla sektörde faaliyet gösteren 27 Dernek, Birlik, Oda ve OSB’nin katılımı ile Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği öncülüğünde kurulan “Makine Sanayii Sektör Platformu”nun 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 28 Kasım 2008 Cuma günü saat 14.00’te İstanbul Hotel Ramada Plaza’da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Serhat Gök, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Şahin Yaman ve sektörde faaliyet gösteren Platform üyesi 23 Dernek, Birlik, Oda ve OSB’nin temsilcileri katıldı.

KRİZ TURKİYE’DE DE ETKİSİNİ GOSTERDİ
İcra Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İcra Kurulu’nun yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak Platform üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Karavelioğlu, tüm derneklerin aynı imkanlara sahip olmadığını, ancak, zaman içinde derneklerin güçleneceğ ini, bunu başarmak için de iletişimin güçlü tutulması ve yeni dönemde üyelerimizin tecrübe uzmanlıklarından yararlanmak gerektiğini belirtti. Ana gündem maddesi olarak sektöre yönelik mali destek programları, kriz ve uzun vadeli perspektişerin değerlendirildiğ i toplantıda, tüm dünyayı etkisi altına alan global finans krizinin Türkiye’de de etkisini gösterdiği ifade edildi. Tüketim malları için çok hızlı bir şekilde kredi veren bankaların konu makine sektörü ürünleri gibi yatırım malı olduğunda faizleri her hangi bir dayanak olmadan artı rmasının firmalarımız için krizi derinleştirdiğ ine değinildi. Bu dönemde, kamu bankalarına doğru bir yönelme olduğunun farkına varılması ve kamu bankalarının da reel sektöre ve bu kapsamda özellikle makine sektörüne ayıracağı kaynağın artırılması gerektiğine dikkat çekilerek, enerji maliyetleri ve işgücü üzerindeki yüklerin en azından bu dönem için azaltılmasının faydalı olacağı vurgulandı. Makine sektörünün öneminin tüm yetkili kurumlar tarafından takdir edilmesine rağmen yeterince destek göremediği ve yapısal durumu göz önüne alınarak farklı bir konumda değerlendirilmediği ifade edildi. Sektörün ürettiği ürünlerin diğer sektörlerden farklı olarak büyük yatırım yapan müşterilere gönderildiği belirtilerek, bu avantaj nedeniyle Eximbank tarafından sağlanan kredilerde sektöre özel bir sistem geliştirilmesinin doğru olacağı, ayrıca Eximbank’ın yurt dışı kredi temin ederek sektöre kullandı rması konusunda bir beklentinin oldu- ğu vurgulandı.

YERLİ MAKİNE KULLANIMI TEŞVİK EDİLMELİ
Diğer bir gündem maddesi olarak, yerli makine kullanımının teşvik edilmesi ve gayri safi milli hasılanın yarısına yakın kısmını kullanan kamunun alımlarında yerli ürünlere öncelik vermesi konusu görüşülerek, bazı durumlarda çok küçük fiyat farkları nedeniyle yurtdışı kaynaklı makinelerin tercih edilmesinin son derece yanlış olduğunun altı çizildi. Makine Sanayi-Savunma Sanayi işbirliği ve sektöre yönelik yeni bir tedarik yaklaşı mı geliştirilmesinin önemine değinilen toplantıda, yerli sanayinin korunması için diğer ülkeler tarafından etkin bir şekilde kullanılan koruma ve gözetim tedbirlerinin incelenmesi ve yetkililerin proaktif bir şekilde gerekli sınırlandırmaları uygulamaya koyması gerektiği belirtildi.

KDV İADELERİ İCİN SUREC KISALTILMALI
Kamunun yurt içi mal alımı nedeniyle ödemesi gereken bedellere bu dönemde öncelik vererek reel sektör yatırımcılarını rahatlatması ve yatırımlara ağırlık vermesinin güven tesis edeceğine dikkat çekilerek, KDV iadeleri için sürecin kısaltılması ve keyfi uygulamalara son verilmesi talep edildi. Diğer taraftan, makine üretiminin ciddi bir şekilde ele alınarak, kısıtlı tecrübeye sahip ve kaliteli ürün üretme kapasitesi olmayan işletmelerin sektöre zarar vermesinin önüne geçmek, bölünmeyi ve kopyalamayı engelleyerek güçlü kurumsal ve kalıcı firmaların öne çıkmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumları n bir araya gelerek makine üretecek firmalara eğitimli personel istihdamı şartı getirmesi gerektiği ifade edildi.

“KRİZDEN CIKMANIN FORMULU İHRACATTIR”
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk Makine sektörünün birlikte hareket etme istek ve kabiliyetinin bir örneği olarak hayata geçirilen, Ortak Satın Alma Projesinin girdi maliyetini düşürerek sektörün rekabet gücünü artırdığı, bununla birlikte çalışmaları devam eden Makine Ana ve Yan Sanayi İletişim Merkezi- MAYSİM projesinin ise kapasite kullanımını yükseltece- ğini belirtti. Dalgakıran, konuşmasında, krizden çıkış için ihracatın çok daha önemli hale geldiğ ini ifade ederek, yapısal yönden diğer sektörlerden farklı olan makine sektörü- yurt dışına açılımda büyük öneme sahip fuar giderlerinin azaltılması için fuar ve pazar araştırmasına yönelik olarak tahsis edilen teşvik oranlarının artı- rılmasını talep etti. Ayrıca, yüksek KDV oranının da etkisiyle kayıt dışı faaliyetlerin haksız rekabete neden olduğunu vurguladı.

KUTLU KARAVELİOĞLU’NUN BAŞKANLIĞINA DEVAM DENDİ
Toplantıda yapılan oylama sonucunda, İcra Kurulunun Kutlu Karavelioğlu başkanlığı nda 2 yıl süre ile görevine devam etmesi ve yine sekretarya hizmetlerinin gönüllülük esasına göre Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafı ndan gerçekleştirilmesine karar verildi. Makine Sanayii Sektör Platformu 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından ise kamuoyuna bir sonuç bildirisi yayınlandı.

SONUC BİLDİRİSİNDEN ONEMLİ NOTLAR
3. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından yayınlanan Sonuç Bildirisinde şu açıklamalara yer verildi: Dünyada oldu ğu gibi Türk Sanayisinin de çekirdeğini oluşturan Makine sektörünün önemi takdir edilerek kriz dönemi ile birlikte kriz sonrası dönem için de sektörün talepleri dikkate alınmalıdır. İhracat performansı açısından ilk sıralarda yer alan bazı sektörlerin ithal girdi oranının yüzde 70, makine sektörünün ise en gelişmiş ürünlerinde dahi en fazla yüzde 30 olduğu gözden kaçırılmamalı, ülkemize sağlanan net fayda esas alınarak makine sektörünün hakkı teslim edilmelidir. Global krizin etkilerinin azaltılması na yönelik olarak, Hükümet tarafın- dan açıklanması beklenen ekonomik tedbir paketinde; otomotiv, beyaz eşya ve konut alımlarında tüketicinin ödeyeceği kredi faizinin bir kısmının 2009 yılı için hazine tarafından karşılanmasına ilişkin çalışmalar olmasına karşın, başlıca ihracatçı sektörlerden biri olan makine sektörünün bu kapsamda çalışmaya dahil edilmemesi kaygı vericidir. Yatırımların durduğu, herkesin elindeki mevcudu korumanın telaşına kapıldığı kriz döneminde iç pazardaki daralma yüzde 35-40 seviyelerine ulaşmış, 20 bin civarındaki makine imalatçısı bu krizden ciddi şekilde olumsuz yönde etkilenmeye başlamıştır. 2009 yılında ülkemizde yatı- rımların büyük ölçüde azalacağı tahmin edilmekte olup, Almanya’da dahi yüzde 3 olan bütçe açığının Türkiye’de yüzde 1,5 düzeyinde olduğu göz önüne alınarak hükümetin çok hızlı bir şekilde yatırım planı açıklaması gerekmektedir. Sektörün pazarı %50 civarında küçülmüş olup, akreditif ile mal satmanın mümkün olmadığı Afrika pazarları ise son derece risklidir. Türk Eximbank’ın ise Türk ihracatçı sını sigortalamak gibi bir gayret içinde olmaması ve Eximbank’ın gelişmiş ülkelerdeki diğer Eximbanklar gibi çalışmaması büyük bir sorun olarak karşı mızda durmaktadır. Çok karmaşık girdi kullanılması nedeniyle KDV iadesini en geç makine sektöründe faaliyet gösteren firmaların aldığı bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda, 8 ayda alınan iadelerin 14-16 aya uzaması, sürecin bazı durumlarda keyfi uygulamalar ile tıkanması yatırımcı nın enerjisini azaltmaktadır. İhraç pazarlarımız içinde büyük paya sahip olan gelişmiş ülkelerin pazarlarının da büyük ölçüde daralacağı dikkate alı- narak, ihracatçıların kapalı pazarlara yönlendirilmesi ve bu alanlarda destek sağlaması gerekmektedir  


Kutlu Karavelioğlu Makine Sanayii Sektör Platformu İcra Kurulu Başkanı Tüm dernekler aynı imkanlara sahip değil ancak, zaman içinde derneklerin güçleneceğini, bunu başarmak için de iletişimin güçlü tutulması ve yeni dönemde üyelerimizin tecrübe uzmanlıklarından yararlanılması gerekiyor.  

Adnan Dalgakiran Orta Anadolu Makine ve Aksamaları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Makine Sanayii Sektör Platformu’nun 3. Başkanlar Kurulu Toplantısını yapıyoruz. Ancak bu toplantı en önemlisi. Çünkü Küresel Kriz dünyayı sarmış durumda. Bu kriz en fazla makine sektörünü etkileyecek. ABD, AB ve Japonya bu krizden en az hasarla çıkmak için üretim sektörlerini destekliyor. Bu ülkelerde yüzde 1 faizle krediler veriliyor ancak Türkiye’de faizler yüzde 20’lerde. Tüm dünyada kriz yaşandığından herkes çok agresif. Bu nedenle yeni pazarlara açılmak eskisinden daha zor. Bu nedenle makine sektörünün gelişmesi için yerli makine kullanımı teşvik edilmeli. Ayrıca Platform olarak 2009’da makine sektörünün sesini daha fazla duyurmak için büyük reklam kampanyaları yapacağız.  

Mahmut Akıllı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Yaşanan global krizin Türk makine sanayisi üzerindeki etkilerine karşı koymak için Makine Sanayii Sektör Platformu büyük önem taşıyor.  

M. Serol Acarkan Orta Anadolu Makine ve Aksamaları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Makine sektörünün güçlü lobi faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. Söz de herkes makine sektörünün öneminden bahsediyor. Ancak sektör adına olumlu şeyler yapılmıyor. Bu duruma karşı Platform olarak gerekli lobi çalışmalarını hayata geçirmeliyiz    

Merih Eskin TOBB Makine ve Teçhizatları Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı İhracata dayalı bir sanayi stratejisi geliştirmek zorundayız. Ar-Ge Merkezleri kurmalıyız. Bu tarz yöntemlerle makine sanayisinin gelişimi hızlanacaktır.    

Süheyl Erboz İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Küçük işletmeler KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların destekleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeli.    

Abdullah Çörtü OSTİM Projeler Koordinatörü Platform olarak destek kurumlarını ziyaret etmeliyiz. Örneğin, Eximbank makine sektörüne ayrıcalık tanımalı. Krizi karşı vergi indirimi yapılmalı.  

Yavuz Bayülken TMMOB Makine Mühendisleri Odası Üyesi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri makine sektörünün en önemli argümanlarıdır. Platform olarak bu faaliyetlere sektörün hız vermesini sağlamalıyız.    

Adil Nalbant Tekstil Makineleri ve Aksamları Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Bu krizi yaratıcı Türk ihracatçısı ve de devletle finans sektörü el ele verirse bir fırsata çevirebiliriz  

M. Akif Temelli Anadolu Asansörcüler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamu borçlarını süratle ödemeli. Böylece piyasada bir rahatlık sağlanabilir    

Cemal Ayla Ambalaj Makinecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Makine sektörünün önemi Platform tarafından her kademe de anlatılmalı. Makine sektörünün gelişmiş bir ülke seviyesine ulaşmak için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymalıyız.    

Duran Karaçay İş Makineleri Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yerli üretim özendirilmeli. Aynı kalitede bir ürün iç piyasada da varsa bunun kullanımı sağlanmalı.    

Ş. Ersan Bakanay İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Üniversite sanayi işbirliği çok önem verdiğimiz bir konu. Bu nedenle işleyişlerdeki yavaşlıklar mutlaka çözülmeli. .    

Haşim Acar Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dış pazarlardaki imaj sorunumuzu çözmeliyiz. Platform olarak bu yönde çalışmalar yapılmalı.    

Kazım Eryaşar Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi KDV oranları ve geri ödemelerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda Platform olarak girişimlerde bulunmalı yı  

Korhan Doğu Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği Dernek Müdürü Sağlık gereçleri konusunda ülkemizde çok az üretici var. Bu sektörün gelişimi için desteklenmesi şart.    

Mustafa Ayar Türk Tarım Alet ve Ekipmanları İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Platform olarak sesimizi biraz daha gür çıkarmamız gerekiyor.    

N. Mustafa Tecdelioğlu Bağlantı Elemanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yerli makine kullanımı kampanyası yapılmalı.    

Okçul Barlık Anadolu Un Sanayicileri Derneği Üyesi Biz anlatmadan Eximbank nereye ne kredi vereceği konusunda bilgi sahibi olamıyor. O nedenle kendimizi Eximbank’a iyi bir şekilde anlatmalıyız.