PAGDER, plastik makineleri sektörünün gelişmesi için her fırsatı değerlendiriyor. Dernek bu nedenle Makine Sanayii Sektör Platformu’nda da yer alıyor. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği öncülüğünde 2007 yılının Temmuz ayında kurulan bu platform, AB entegrasyon sürecindeki Türk makine imalat sektörünün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynayacak sektörel kuruluşları, geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplama amacını taşıyor. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Yelkenci, dernek olarak plastik makinecisi   üreticileri ile toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılar sırasında sektörün başlıca sorunlarını; yapısal sorunlar, altyapı sorunları, üretim aşamasındaki sorunlar, uygun finansal kaynak sorunları, teknoloji, Ar-Ge sorunları, ihracattaki sorunlar, ihracat sonrası sorunlar ve dış pazar bulmadaki sorunlar olarak belirlediklerini belirtiyor. Sektörün bu sorunlarını çözmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapacakları nın altını çizen Yelkenci, ayrıca İstanbul’da sıkışan firmaların alt yapısı hazır yeni OSB’lere taşıması için faaliyetler yürüttüklerini ve bu çalışmalar neticesinde plastik makine sektörünün gelişimine güç katacaklarını söylüyor.


Öncelikle PAGDER’in kuruluş hikâyesi ve derneğinizin gelişimi hakkı nda bilgi verebilir misiniz?
PAGDER, Türk plastik sanayiini bir bütün olarak geliştirmek ve ülkemizi dünya plastik pazarının önde gelen üretim merkezlerinden birisi yapmak için, ortamlar ve koşullar yaratma misyonuyla 1969 yılında kuruldu. Derneğimiz kurulduğ u günden bu yana; ambalaj, inşaat, tarım, beyaz eşya, otomotiv, elektrik / elektronik ve imalat sanayiinin diğer sektörleri için doğrudan ve dolaylı olarak; plastik hammadde ve yardımcı malzemesi, plastik yarı mamul ve bitmiş mamuller (eşya) ile plastik işleme makinelerini imal eden Türkiye’de yerleşik firmaların tümünü temsil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dernek olarak dünya plastik malzemeleri ve plastik makineleri pazarında Türkiye’nin payını maksimum düzeye çıkaracak etkinlikleri yapan ve destekleyen, ayrıca kamu otoritelerinin tam desteğini sağlamı ş bir sektörel dernek olmak için çalışmaları mıza devam edeceğiz. PAGDER, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla hem kendini geliştirirken hem de sektörümüzün gelişmesine aracılık etmektedir.

PAGDER’in Türk plastik sanayi ve özellikle plastik makineleri sanayi açısından önemi nedir?
PAGDER sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirerek, plastik sektörünün bir bütün olarak gelişmesini sağlayacak plan ve programların hazırlanması nda ve stratejilerin belirlenmesinde   belirlenmesinde öncü ve gündemi belirleyici rol üstleniyor. Plastik mamullerle ilgili dünya pazarında Türkiye’nin payını maksimum düzeye çıkaracak etkinlikler gerçekleştirmek ve bunları desteklemenin yanı sıra araştı rma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı, verimi, kaliteyi ve standardizasyonu artırıcı uygulama ve yöntemler ile patent, faydalı model, iş hukuku ve iş güvenliği konularında üyelerimize yardı mcı olmayı amaçlıyoruz. PAGDER, kurulduğu günden bu yana dünya ve AB plastik sektöründeki gelişmeleri takip ediyor, sektörün rekabetçi üretim olanaklarını artırıcı çalışmalara önderlik ediyor. Plastik sektörünün sorunları nı belirleyerek çözüm önerileri üretiyor, ilgili kamu kurum ve kuruluşları na gönderiyoruz. DPT tarafından organize edilen 9.uncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Plastik Özel İhtisas Komisyon Raporu da derneğimiz tarafından yazıldı. PAGDER, olarak plastik sektöründe tüm alt sektörleri şemsiyemiz altında barındırıyoruz. Plastik makine sanayi de derneğimiz için son derece önemli, bu alandaki gelişmeleri takip ediyor, bu alanda sürekli dönemsel raporlar yayı mlıyor ve uluslararası fuarlar hakkında da sektör temsilcilerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca Avrupa Plastik ve Kauçuk İşleme Makinecileri Üreticileri Birli- ği, EUROMAP’e olan üyeliğimiz sayesinde de dünya plastik makine üretim ve ticareti ile ilgili bilgilere ve hazırlanan raporlara kolayca ulaşabiliyor ve bu alandaki gelişmeleri sektör temsilcilerimizle paylaşıyoruz. Plastik sektörünün uluslararası alanda rekabetçi bir yapıya kavuşması ve sektörün büyüme trendini sürdürerek, çok daha güçlü biçimde ilerlemesi, dünya pazarlarındaki payını artırması için önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Derneğiniz sektörün ne kadarlık bir kısmını temsil etmektedir?
PAGDER ve kardeş kuruluşumuz PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ile birlikte toplam 500’ün üzerinde üyemiz bulunuyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye’de plastik üreticisi firmaların yüzde 10’u derneğimizin ve PAGEV’in üyesi… Ülke genelinde tüm plastik ve plastik işleme makine üreticilerini kucaklamak ve aynı şemsiye altına almak amacıyla derneğimizin Bursa’da da bir şubesini açtık. Plastik sektörümüzün yoğun olduğu di- ğer illerde de şubelerimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Derneğinizin amaçlarından ve günümüzdeki faaliyetlerinden söz edebilir misiniz?
PAGDER olarak plastik sektörünün makro ekonomi içindeki önemini ve etkinliğ ini ve üyelerimizin teknolojik, ticari ve ekonomik gereksinmelerini karşı- layacak çalışmalar yapmaya veya gerektiğ i durumlarda da yaptırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken plastik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları ile diğer sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon sağlayarak, sektördeki teknolojik ve ekonomik gelişmelerden tüm dernek üyelerini bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Derneğimiz, üniversite – sanayi işbirli- ğini sağlayarak, plastik sanayiini ülke ekonomisine ve istihdama kaynak yaratan lokomotif bir sektör haline getirme arzusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, plastik ürünlerinin ve plastik işleme makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara veya öngörülen spesifikasyonlara uygun nitelikte imal edilmesinde sektör temsilcilerimizi yönlendiri yoruz. Ayrıca sektörün sorunlarının çözümü için öneriler getiriyor ve bu sorunları n çözülmesi için öneri ve stratejiler belirliyoruz ve bu konuda ilgili kurumlara yönelik lobi çalışmalarında bulunuyoruz. Sektör temsilcilerimizi PAGDER’in faaliyetlerinden ve plastik sektöründe yaşanan gelişmelerden haberdar olabilmesi için mesleki yayınlar yapıyor, toplantı ve seminerler de düzenliyoruz. Ayrıca dernek olarak yurtiçi ve yurtdışı birçok fuara katılıyor ve dernek üyelerimizi de hem fuarlardan haberdar ediyor hem de onların katılımını sağlamak için teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda bu yıl ve gelecek yıl derneğimiz birçok fuara katı- lacak, bu fuarlar hakkında bilgi vermek gerekirse örneğin; 2008 yılı içerisinde bölge ülkelerinin katılacağı Ortado- ğu’nun en önemli plastik fuarlarından iki yılda bir düzenlenen İranPlast Fuarı’ na katılacağız. 11 - 14 Kasım 2008 tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenecek olan fuar Milli Katı lım Teşvik Programı altında da yer alı- yor. Yine yıl bitmeden derneğimiz, 27 - 30 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 18. Uluslararası PlastEurasia Fuarı’na katılacak. Plastikte global bir oyuncu olan ülkemizin ve Avrasya bölgesinin en önemli ve en kapsamlı etkinliği haline gelen fuar; plastik, kauçuk, plastik ambalaj ve plastik makine sanayine yönelik yenilikleri yakından takip etmeye olanak sağlayacak. Dernek olarak uluslararası fuarlara önümüzdeki yıl da katılmaya devam edece- ğiz. Bu doğrultuda katılacağımız bir di- ğer fuar, 27 - 30 Ocak 2009 tarihleri arası nda Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilecek Interplastica 2009 Fuarı’dır. Fuara, 29 ülkeden, plastik ve kauçuk endüstrisi makine ve ekipmanları, plastik proses ve geri dönüşüm makineleri, extruder ve extruzyon tezgahları, enjeksiyonlu kalıp/moulding makineleri, presler, sünger ve kauçuk üretim makineleri, kaynak makineleri başta olmak üzere çeşitli profillere sahip 600’ü aşkın firma katılacak. Katılacağı- mız bir diğer fuarda, üç yılda bir düzenlenen ve 2009’da 15’incisi organize edilecek olan Plast Milano Plastik ve Kauçuk Fuarı. İtalya’nın Milano kentinde, 24 - 28 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleşecek olan fuarda sergilenecek ürünler arasında; plastik ve kauçuk makine ve ekipmanları, plastik ön işleme, geri dönüşüm makine ve ekipmanları, dekorasyon, baskı ve markalama makineleri, extrüzyon makineleri, enjeksiyonlu kalıp makineleri, press ve kaynak makineleri, ölçme, kontrol ve test makineleri, plastik hammadde ve kauçuk ürünler ile takviye edici plastikler yer alıyor. Söz konusu fuarlara katılım, sektörümüze gerek teknolojik gerekse ticari boyutta yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz. PAGDER olarak önemsediğimiz ve çalı şmalar yaptığımız diğer bir konu da eğitim konusu… Sektörümüzün önemli sorunlarından biri mevcut eğitim kurumları nın kalifiye plastikçi ara elemanı yetiştirecek düzeyde olmaması. Dernek olarak sektöre eleman yetiştirmek için eğitim veren ve eğitime katkı sağlayan kurum veya kuruluşlara maddi yardımda bulunuyor, gerektiğinde de kendimiz kurumlar ve merkezler açıyoruz. Ayrıca plastikle ilgili dallarda eğitim gören yoksul ve başarılı öğrencilere burs veri yor, mesleki ve eğitimsel çalışma yapanlara da destek sağlıyoruz. Ayrıca PAGDER olarak “Turkish Plastics Industry Catalogue” adıyla yayımlanacak bir katalogun çalışmalarını yürütüyoruz. Bu katalogda, Türk plastik sanayi ile ilgili güncel raporlar ve veriler ile dünya pazarlarını hedefleyen firmaları mızın tanıtımlarına yer verilecek. Sektör bazında bir ilk olacak bu çalışma ile yurtdışı fuarlara çeşitli nedenlerle katı lma olanağı bulamayan firmalarımıza yeni pazarlar sağlamayı hedeşiyoruz.

Derneğinizin yabancı partnerleri var mı? Varsa bu yabancı kuruluşlarla yürüttüğünüz ortak çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
PAGDER, geçtiğimiz yıl Avrupa Plastik ve Kauçuk İşleme Makinecileri Üreticileri Birliği, EUROMAP’in (European Committe of Machinery Manufacturer For The Plastics and Rubber Industries) üyesi oldu. Bu üyelik hem derneğimiz hem de ülkemiz için son derece önemli. EUROMAP, Avrupa plastik ve kauçuk işleme makineleri, aksam ve parçaları üreticilerinin sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştiren, üyelerinin teknik, dış ticaret, fuarlar, pazarlama stratejileri ve çevre ile ilgili ortak faaliyetlerine yardımcı olacak çalışmalar yapan önemli bir sivil toplum örgütü. Türkiye’nin üyeliğe kabul edildiği örgütün diğer üyeleri arasında, Almanya, İtalya, İngiltere, Lüksemburg, İspanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya bulunuyor. PAGDER’in EUROMAP’e üyeliğinin yanı sıra derneğimiz Genel Sekreteri Barbaros Demirci tarafından yönetim kurulunda da temsil ediliyor. 2006 yılı verilerine göre dünya plastik işleme makineleri üretiminin ve ihracatı nın yüzde 50’si AB ülkeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yani EUROMAP üyesi ülkeler, toplam dünya üretim ve ihracatı nın yüzde 50’sini temsil ediyorlar. Türk plastik makine üreticileri de EUROMAP üyeliği sayesinde, Avrupa ülkelerinin eriştiği teknolojiler, geliştirdikleri standartlar ve uyguladıkları stratejilerle ilgili bilgilere ilk elden erişme fırsatı nı yakalıyor.

Plastik sanayisi çok geniş bir üretim yelpazesini ifade ediyor. Siz dernek olarak plastik makineleri sektörünün gelişimi için ne tarz faaliyetler düzenliyorsunuz? Plastik makineleri sanayisinin gelişimi için dernek olarak neler yapılması gerektiğ ini düşünüyorsunuz?
Plastik sektörü oyuncaktan, sağlığa, mutfak gereçlerinden otomotiv sektörüne kadar çok çeşitli sektörlere yönelik ürün üretiyor. Plastik makineleri de tüm üretimin olmazsa olmazı oldukları için son derece önemli. Plastik makine sektörü, 2007 yılında 73 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu yılın ilk yarı- sında da ihracatını 54 milyon dolara çı- kardı. Plastik üreticilerimiz geçtiğimiz yıl ihtiyaç duydukları makinelerin yüzde 90’ını ithalatla karşıladı. Bu nedenle bu alanda yapılacak yatırımlar son derece önemli çünkü eğer plastik sektörü, makine üretimine yoğunlaşırsa teknolojide dünyaya bağımlı olmayan global bir oyuncu olabilecek. PAGDER olarak bu sektörün gelişmesi için her fırsatı değerlendiriyoruz, bu doğrultuda Makine Sanayii Sektör Platformu’nda da yer alıyoruz. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği öncülüğünde 2007 yılının Temmuz ayında kurulan bu platform, AB entegrasyon sürecindeki Türk makine imalat sektörünün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynayacak sektörel kuruluşlarını, geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplama amacını taşıyor. Bugün 4,9 milyon ton proses kapasitesi ile AB ülkeleri içinde 5’nci sırada olan plastik sektörü, yılda yüzde 15 büyüme hızı ile 2014 yılında 10 milyon tonluk proses kapasitesine erişecek ve Almanya ile birlikte AB ülkeleri içinde birinci sıraya oturacak. Avrupa Birliği ülkelerinden bile hızlı bir büyüme gösteren plastik sanayimizin bugün için yılda 500 milyon dolar olan makine ve ekipman yatırımı, 2014 yılında yılda ortalama 1,5 milyar doları bulacak. PAGDER olarak amacımız, önümüzdeki yıllarda plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu makine ve ekipman yatırımında yerli katkı oranını artırmak. Bu platformda da plastik sektörünün sözcülüğünü yaparak makine sanayisinin gelişmesini sağlamaya çalı-   53 lu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği öncülüğünde 2007 yılının Temmuz ayında kurulan bu platform, AB entegrasyon sürecindeki Türk makine imalat sektörünün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynayacak sektörel kuruluşlarını, geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplama amacını taşıyor. Bugün 4,9 milyon ton proses kapasitesi ile AB ülkeleri içinde 5’nci sırada olan plastik sektörü, yılda yüzde 15 büyüme hızı ile 2014 yılında 10 milyon tonluk proses kapasitesine erişecek ve Almanya ile birlikte AB ülkeleri içinde birinci sıraya oturacak. Avrupa Birliği ülkelerinden bile hızlı bir büyüme gösteren plastik sanayimizin bugün için yılda 500 milyon dolar olan makine ve ekipman yatırımı, 2014 yılında yılda ortalama 1,5 milyar doları bulacak. PAGDER olarak amacımız, önümüzdeki yıllarda plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu makine ve ekipman yatırımında yerli katkı oranını artırmak. Bu platformda da plastik sektörünün sözcülüğünü yaparak makine sanayisinin gelişmesini sağlamaya çalı- şıyoruz. Ayrıca EUROMAP’ten ve yurt içi ve yurt dışı fuarlardan edindiğimiz bilgileri de sektörümüzle paylaşıyoruz. Derneğimizin plastik sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan plastik makine üreticisi firmalarla yaptığı ortak toplantılarda bulunuyor. Bu toplantılar sırasında sektörün başlıca sorunlarını; yapısal sorunlar, altyapı sorunları, üretim aşamasındaki sorunlar, uygun finansal kaynak sorunları, teknoloji, Ar- Ge sorunları, ihracattaki sorunlar, ihracat sonrası sorunlar ve dış pazar bulmadaki sorunlar olarak belirledik. Sektörün bu sorunlarını çözmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapacağı z. İstanbul’da faaliyet gösteren plastik ve plastik işleme makineleri sektörünün di- ğer önemli bir sorununu da İstanbul Yeni Metropol Projesi gereği İstanbul’da sıkışan firmaların alt yapısı hazır yeni OSB’lere taşınamaması oluşturuyor. Sektör için uygun üretim mekanları bulunması halinde bu OSB’lerde yaratı- lacak sinerji, sektörün kat kat büyümesine, teknolojik düzeyinin yükselerek katma değerin artmasına neden olacak ve her şeyden önemlisi yabancı sermaye için daha cazip yatırım iklimi yaratılacaktı r. Genel itibariyle sorunlarımızın çözümü için ise devletten yapıcı ve tutarlı bir yaklaşımla, Türk ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan plastik üreticilerini, koruyan politikalar oluşturması nı bekliyoruz. “ PAGDER olarak makine sektörünün gelişmesi için her fırsatı değerlendiriyoruz, bu doğrultuda Makine Sanayii Sektör Platformu’nda da yer alıyoruz. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği öncülüğünde 2007 yılının Temmuz ayında kurulan bu platform, AB entegrasyon sürecindeki Türk makine imalat sektörünün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynayacak sektörel kuruluşlarını, geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplama amacını taşıyor.”  

Hayrullah Yelkenci PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Dernek olarak makine sektörünün gelişimi için çalışmalarımıza hız veriyoruz.