Makine imalat sektörü, Makine Sanayi Sektör Platformu (MSSP) çatısı altındaki birlikteliğini federasyona dönüştürdü. Makinenin farklı alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, 22 Kasım’da attıkları imzalarla ve 28 Kasım’da yaptıkları başvuruyla MAKFED ’i kurdu. Böylece, tabandan başlayan örgütlenme hamlesi zirveye ulaştırılmış oldu.

MAKFED, 28 Kasım’da İl Dernekler Müdürlüğüne yapılan resmi başvuruyla tüzel kişiliğine kavuşarak resmen kuruldu. Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) destekleriyle, Ocak 2007’de kurulan MSSP, zaman içinde sayıları 31’e ulaşan dernek, birlik ve odadan müteşekkil üyesi ile düşünsel bir platformdan öte, bir federasyonun üstlenebileceği birçok görevi yürütmüş ve sektörün ortak bir dile ve kültüre kavuşmasına önemli katkı sağlamıştı. 7 yıllık geçmişinde, sektörü yurt içindeki birçok zeminde temsil etmiş bulunan MSSP, ortak sorunlar ve çözümleri üzerine yaptığı çalışmalarla kamu nezdinde önemli bir muhatap olmuş, sektörel stratejilerin hazırlanmasında üyeleri ile birlikte topyekün görevler üstlenmişti.

Öte yandan, MSSP, olgunlaşmasını tamamlamış makine segmentlerinde örgütlenmeye önderlik etmiş, mevcut derneklerin büyümesine, etkinliklerinin artmasına ve uluslararası temsilde güçlü hale gelmelerine destek sağlamıştı. Bu zaman zarfında, MAKFED kurucuları içinde de yer alan 11 derneğimiz, 15 AB federasyonunda ülkemizi ve sektörümüzü temsil eder, yönetimlerinde görev alır, hatta başkanlıklarını üstlenir hale gelmişlerdi. MAKFED’in kuruluş amacı, Türk makine imalatı sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, makine sanayisi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak:

• Üye dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,

• Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak,

• Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmak olarak belirlendi. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve bunların mensupları, sektörel görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt etti. MAKFED’in altı ay içinde yapacağı 1. Genel Kuruluna kadar, Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Başkan Yardımcılığına Hüseyin Semerci (PAGDER), Sayman Üyeliğine Şenol Önal (TARMAKBİR), Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sefa Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer Öztoygar (İMDER) seçildi. Federasyonun merkezinin ise Ankara olması kararlaştırıldı.

“Sektörümüz İçin Tarihi Bir Sayfa, Tarihi Bir Gün”

Aynı zamanda MAİB ve MTG Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmekte olan, MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, federasyonun kurulması ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Başarılı olması öngörülen, beklenilen tüm sektörlerin, elbette öncelikle bir ‘sektör’ olabilmenin gerektirdiği vasıflara, yani nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısına ve ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak kaydıyla, bütün paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir vizyona ve misyona, yani ortak bir geçmişe, dile ve kültüre sahip olması gerekir. Onu oluşturan unsurlar birbirlerini iyi tanımalı, anlamalı, müşterek menfaatlerini hassasça belirleyebilmeli ve bunların etrafında, sağlıklı ve haklı bir rekabetin sağlayacağı dürtü ve gücün ayırdına vararak, birleşebilmelidirler.

Nasıl ki ‘kültür’ü, insanın doğayla mücadelesindeki tavırlarının tümü yahut bir birikimi olarak tanımlıyor isek, bir ‘sektörün kültürü’nü de, onun, var olma, gelişme, başarılı olma mücadelesi boyunca tesis ettiği anlayışının, ilkelerinin, kurallarının ve dahi tarzının bir bütünü olarak görebiliriz. ‘Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden makine imalat sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmak’, ciddi bir iddiadır. ‘Ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için makine imalat sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak’, çok önemli bir misyondur.

Biz, bu vizyon ve misyon ile, toplumsal refahın önemli kaldıraçlarından biri olmak ideali etrafında büyük bir inanç ve arzuyla bir araya gelmiş 14 sektör derneği, bugün, 22 Kasım 2014 tarihinde attığımız imzalarla, 3 yıla yakın bir süredir altyapısını hazırladığımız Federasyonumuzu kurmuş olduk. Tabandan tavana büyük bir özenle inşa ettiğimiz, katılımcı ve demokratik bir örgütlenmenin, kurumsal ve işlevsel bütün gerekleri ile donattığımız MAKFED, makine imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk taşıyacak. MAKFED’in kuruluş öyküsünde, sektörleri oluşturan bütün segmentlerin örgütleri gibi, günü gelip de ihtiyaç ertelenemez olduğunda topyekün bir özveri ve dayanışma ile kurduğumuz İhracatçı Birliğimiz (MAİB, 2002), Sektör Platformumuz (MSSP, 2007) ve Tanıtım Grubumuzun (MTG, 2007) çok büyük rolü vardır. Esasen bütün bu örgütlerimiz, toplumsal refahtan, doğası itibariyle diğer bütün sektörlerden daha fazla sorumlu olan bir sektörün organlarıdırlar ve vücuda gelişlerinden itibaren, bütün paydaşlarını müşterek meseleler üzerinde hep birlikte çalışmaya teşvik etmiş, bizleri birbirimize bağlayan değerleri yüceltmeye çalışmış, o değerler çevresinde ve ışığında, görülebilen, gözlenebilen eksiklerimizi tamamlamaya uğraşmışlardır. 

MAKFED ile sektörümüz, bir başka büyük eksiğini tamamlamış, küresel rekabetçiliğinin ulaştığı seviyede uluslararası temsil erkine sahip bir sivil örgüte de kavuşmuştur. Sektörümüz için tarihi bir sayfa, tarihi bir gündür. Kurucularımız adına, MAKFED’in doğumuna emek vermiş, destek olmuş herkese şükranlarımızı sunuyorum.” Makinenin farklı alt sektörlerini temsil eden derneklerin yetkilileri MAKFED’in kuruluş imzası atıldıktan sonra düşüncelerini şu ifadelerle paylaştı:

“MAK FED Çatısı Altında Makine Sektörünün Uluslararası Piyasalardaki Rekabet Gücü Artacak”

Adnan Dalgakıran MAİB ve MTG Yönetim Kurulu Başkanı - İSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

“Ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Türk makine sektörünün en büyük eksiği olan sivil örgütünün kuruluşunu 28 Kasım’da gerçekleştirdik. Türk makine sektörünün çatı kuruluşu olma işlevinin bugüne kadar sürdüren Makine Sanayii Sektör Platformu, federasyona dönüştü. Temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmak olan federasyonun, tüm makine sektörüne faydalı olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma yolunda, MAKFED’in çok önemli bir misyonu bulunuyor. MAKFED çatısı altında makine sektörünün uluslararası piyasalardaki rekabet gücü artacaktır. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubunun (MTG) da Başkanı olarak, MAKFED’in kuruluşunun uzun soluklu bir çalışmanın neticesinde olduğunu belirtmek isterim. MAİB de MAKFED çatısı altında, kurumsal çalışmalarında üstüne düşen görevi yerine getirecek, yurt dışı platformlarda Türk makine sektörünün daha etkin tanıtılması için çalışmalarına devam edecektir. Daha güçlü bir makine sektörü yaratma yolunda emeği geçen bütün derneklere teşekkür ediyor, MAKFED’in ülkemiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

“MAKFED , Sektörümüzün En Önemli Sivil Toplum Yapılanmasıdır”

Süleyman Kara AKDER Yönetim Kurulu Üyesi

“Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının önemi çok arttı. Bir sektör veya kuruluş bu şekilde kendisini daha rahat ifade edebilme kabiliyetine sahip oluyor. Kişisel olarak konuşamayacağınız birçok konuyu, ait olduğunuz sivil toplum kuruluşları üzerinden rahatlıkla ifade edebilme ve yetkililere ulaştırabilme imkanına sahip oluyoruz. MAKFED de bu anlamda bizim en önemli sivil yapılanmamızdır. Türk makine sektörü 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedeflemişse, bu hedefe organizasyon olarak da hazır olmamız gerekiyor. MAKFED çatışı altında kurumsal olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek resmi kuruluşlarda gerekse yurt dışı pazarlarda sektörün temsili, daha berraklaşacak ve hızlanacaktır. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.”

“MAKFED ’in Öncülüğünde Çok Güçlü Bir Yapı Kuruldu”

Nayim Dereli ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı

“Makine sektörünün bir araya gelmesiyle oluşturulan federasyonumuzun öncülüğünde çok güçlü bir yapı kuruldu. Tabi ki buna paralel olarak bundan sonraki süreçte beklentilerimizi de yükseltmiş bulunuyoruz. MAKFED, makine sanayisinin gelişmesinde projeler geliştirmek, sektörel politikalar üretmek için çok önemli bir rol üstlenmiştir. Yan sanayi ve sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak kalitenin artmasına öncülük edecek ve küresel rekabette ülke sanayisinin daha çok pay alacağı ortamı sağlayacaktır. Bu birliktelik sektörün gücüne güç katmıştır. MAKFED sektörün kalite, teknoloji geliştirme ve uluslararası arenada kendisini rekabetçi yapısıyla gösteren ve bunu paylaşarak üyeleri ile ortak bir kültür oluşturacak bir üst yapı olacaktır. Temsil ettiğim ARÜSDER olarak beklentimiz; yerli imalat sanayinin daha çok güçlenmesi ve gelişmesi için sesimizin ve ürünlerimizin uluslararası arenada daha çok duyurulması ve yer alması için destek olmasıdır. Gelişen üstyapı ve iş makinesi yerli üretim sanayisinin daha iyi yerlerde olması için işbirliği ortamı oluşmasının sağlanmasıdır. MAKFED’in ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

 

“MAKFED , Birlikte Hareket Et me Olanağı Sunacak”

Sefa Targıt AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

“Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, adından da anlaşılacağı üzere, makine imalatıyla uğraşan kişilerin üye olduğu dernekleri bir araya getiren üst kuruluştur. MAKFED, farklı alanlarda makine imal eden derneklerden oluşan çok iyi bir kompozisyonla yaşamına başladı. Oluşturulması, 2004 tarihli Dernekler Kanunu ile mümkün hale gelen federasyonlar, sivil toplum çevrelerinde ‘iri dernek’ olarak algılanıyor. Bugüne kadar kurulan federasyonların çoğu, yasayla hedeflenen birleştiriciliğin aksine, dernek sayısının çoğalmasını teşvik ederek ayrışmaya neden oldu. Sektörel derneklere kişiler veya sınai kuruluşlar üye olurken, federasyonlara ise dernekler üye olabiliyor. Üye yapısı, uzmanlık alanı ve amaçları tamamen aynı olan dernekleri bir araya getiren federasyonların, işin ruhuna uygun olmağını, sadece ‘genişlemiş dernek’ olduğunu düşünüyorum. MAKFED, makine imalat sanayisinin farklı uğraş alanlarını temsil eden dernekler arasında bilgi ağı oluşturacak ve ortak kesitlerde birlikte hareket etme, çözümleri paylaşma olanağı sunacaktır. Bu açıdan, dernekler yasasının ruhuna uygun, doğru ve fayda üretecek bir yapıdır. Kuruluş sürecinin, olması gereken hızda ve çok kıymetli arkadaşlarımızın, her unsuru göz önüne alarak attıkları dikkatli adımlarla tamamlanmış olmasının olumlu sonuçlarını mutlaka göreceğiz. Sivil toplum tecrübelerim, MAKFED’in en başarılı federasyon örneklerden biri olacağını söylüyor. Bu umutla başladığımız çalışmalarımızın, sektörlerimize, ülkemize ve makine sektörüne hayırlı olmasını dilerim.”

 

“Üzerimize Düşen Görevi Yerine Getireceğiz”

Uğur Karaduman BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

“Federasyonun kuruluş aşamalarının tamamlanmış olmasından büyük mutluluk duyuyor ve öncelikle sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Federasyon kuruluş çalışmalarının başladığı günden bu yana BESİAD olarak inanarak her konuda destek verdik. Bundan sonraki tüm çalışmalarda da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. MAKFED’ in makine sektörünün ve ülkemizin gelişimine katkı vermesini dileyerek emeği geçen dernek ve temsilcilerine teşekkür ederim.”

“Sektörel Sinerji Oluşturmada Önemli Bir Adım”

Önder Bülbüloğlu TEVİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

“MAKFED, Türkiye’deki makine imalatçılarını bir araya getirerek, çeşitli sektörlerde yaşanan sorunları paylaşmak ve bu sorunlara ortak çözümler üreterek, tek çatı altında, bir sinerji oluşturmanın en önemli adımını atmıştır. Bu adımdan sonraki beklentimiz; Bu rekabetçi ortamda yüzlerce sorunla karşılaşan makine imalatçılarının problemlerini çözebilmek için, her platformda girişimlerde bulunmak, bulunan çözüm önerilerini tüm federasyon üyeleri ile paylaşarak, sektörde kaliteyi artırmak ve sektöre yeni giren firmaları ise belli standartlarda üretime zorlayarak, haksız rekabetin önüne geçmek olmalıdır. TEVİD olarak, bu girişimin başarılı olması adına elimizden gelen katkıyı sunarak, sektörde karşılaştığımız problem ve çözüm önerilerimizi de federasyonumuzla paylaşacağız.”

“MAKFED ’in Kuruluşunda Yer Almaktan Onur Duyuyoruz”

Naci Şahin İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı

“MAKFED’in kuruluş çalışmalarının tamamlanıp, tüzüğün imzalanma ve onay sürecine geçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Üreteni destekleyen bir dernek olarak, sesimizi daha etkin duyurabileceğimiz güçlü bir yapının içinde, kuruluş aşamasında yer almak ise derneğimizi ayrıca onurlandırıyor. Umuyoruz ki MAKFED’in çalışmaları ile üretici firmalarımız daha kurumsal bir hale gelecek, kalite standartları oluşturacak ve bu sayede yurt içi ve yurt dışında hak ettikleri saygın yeri bulacaktır. İSKİD olarak yıllardır olduğu gibi sektörümüzde ve Türk sanayisine katkılar sağlayacak olan MAKFED çalışmalarında, üzerimize düşen aktif görevleri yerine getirerek güçlü bir yapı kurulmasında gayretimizi ortaya koyacağız. MAKFED’in tüm makine imalat sanayisine hayırlı olmasını dilerim.”

“MAKFED, Güç Birliğinin Simgesi Olacak”

Ender Akbaytogan İSDER Yönetim Kurulu Başkanı

“MAKFED’in kuruluşu, yaklaşık yedi yıllık bir emeğin ve çabanın sonucu. MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, MSSP Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu başta olmak üzere MAİB Yönetim Kurulu Üyelerinin üstün gayret ve çabaları ile 14 dernek bir araya gelerek MAKFED’i kurduk. MAKFED, MAİB’in desteği, MSSP, MTG çalışmaları ile kuruluş sürecinde bile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı nezdinde yaptığı faaliyet ve farkındalık ile makine sektörünün Vizyon 2023’de en büyük ve en önemli sektör olarak belirlenmesini sağladı. İSDER olarak 2007’de kurulan MSSP içerisinde yedi yıldır etkin bir şekilde çalışmalarımızın meyvesini almanın gururunu yaşıyoruz. MAKFED ile sadece Türkiye’de değil, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada etkili lobi faaliyetleri yapmayı planlıyoruz. Uluslararası mübadilimiz olan federasyon ve yapılar ile etkileşim ve iş ortaklıkları kurarak, farklı ve sürekli gelişen bir dil ile çalışmalarımızı sürdürerek Türk makinelerini dünyaya tanıtacağız. Makine sektörünün en güçlü 14 derneği, ilgili bakanlıklarımızın himayesinde OAİB, MAİB ve MTG’nin desteğiyle en kısa sürede ses getiren faaliyetlerine başlayacaktır. MAKFED, önümüzdeki dönemde yeni üye dernekler ile daha da güçlenecek ve diğer sektörlerin örnek alacağı bir ‘Güç Birliği’ simgesi olacaktır.”

“MAKFED , Tüm Makinecilerin Sistematik Bir Dayanışma Altında Birleştirecek”

ALİ EREN KBSB Yönetim Kurulu Üyesi

“Makine imalatı başlı başına bir maceradır. Tekstilcilerin, plastikçilerin, metal işlemecilerin, kazancıların, tarımcıların, pompacıların, otomatizasyoncuların her birisi şartların dört dörtlük olduğu bir durumdan değil ihtiyaçtan, yetersizlikten çaresizlikten doğup; fedakarlık, girişimcilik, hırs ve mesleki tutkularla beslenerek olgunlaşmıştır. Bugün, bu maceralı süreçlerden geçerek ayakta kalmış ve rüştünü ispat etmiş grupların organize olma günüdür. MAKFED’in kurulması, düşe kalka ve gelişigüzel bir ilerlemenin, maceranın bitip; tüm makinecilerin sistematik bir dayanışma altında birleşerek, ülkenin gerçek kalkınmasının motorunu oluşturması demektir. Ülkeyi sürdürülebilir bir kalkınma modeline taşıyacak tek güç bu motorun unsurlarında saklıdır. Onun için ilk misyonumuz bu gerçeği herkesin anlamasını sağlamak olmalıdır.”

“Makine Sektörünün Temsil Gücü Artacak”

Hüseyin Semerci PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

MAKFED’in kuruluşunun sektörümüz adına hayırlı olmasını diliyoruz; sektörümüz için çok gerekli olan önemli bir adım atılmıştır. PAGDER olarak, PLASFED’in ardından MAKFED’in de kurucu dernekleri arasında yer almaktan; Kurucu Yönetim Kurulunda da görev ve sorumluluk üstlenmekten son derece mutluyuz. Türkiye makine imalat sektörü derneklerimizi bir federasyon çatısı altında toplama fikri, bir süredir önemli bir gündem maddemizdi. MAKFED’in Türkiye makine imalat sektörü için gerekli bir oluşum olduğu ve çatı örgütü olarak sektörümüze önemli katkılar sağlayacağı inancıyla kurucu dernek üyeleri arasında yer aldık. 22 Kasım 2014 tarihinde kuruluş imzalarını attığımız MAKFED, giderek büyüyen ve başarılı bir performans gösteren Türkiye makine imalat sanayisi derneklerinin temsil gücünü etkin bir şekilde artıracaktır. Sadece makine imalat sektörü değil, plastik sektörümüz için de güç birliği yapılarak, sektörümüzün yaşadığı yapısal ve ülke kaynaklı sorunları çözüme kavuşturmaya yönelik önemli adımları, girişimleri MAKFED çatısı altında da sürdüreceğiz. İlgili tüm derneklerimizi; sektörümüzün gelişimine, rekabet gücü ve verimliliğine katkı sağlayacak başarılı projeleri de ortaya koyacağına inandığımız MAKFED’in çatısı altına katılmaya davet ediyor; MAKFED’e başarılar diliyoruz.

“MAKFED’imiz Hayırlı Olsun”

Adil Nalbant TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

“Ülke ekonomisi ve üretimin kalbi sayılan makine sektörü, tüm sanayicilerin en önemli gereksinimidir. Makine ve teknolojisine sahip olmadığınız bir sanayi kolunda, fasonculuktan öteye gitmeniz mümkün değildir. Örneğin, ülkemizde her yıl tekstil sektöründe 2 milyar dolardan fazla para yurt dışına gidiyor ve alınan makineler 5 yılda teknolojik, 10 yılda ise ekonomik ömrünü tamamlıyor. Zaten 5-10 yıl vadeli alınan bu makineler, borcu bitince yenilenmek zorundadır. Bu kısır döngü, makineyi üretip satanların işine yararken sektörü de dışa bağımlı hale getiriyor. Makine sektörü, tüm dünyada devletler tarafından kurulmuş, teşvik edilmiş ve korunmuştur. Gelişmiş ekonomilerin ve güçlü ülkelerin en önemli kozlarından biri makine sektörüdür. Tekstil makineleri sektörü olarak dünyada üçüncü büyük makine ithalatçısı olmak, bizleri fazlasıyla kaygılandırıyor. Kendimize baktığımızda, enerjiden sonra ikinci ithalat kalemi olan makine sanayisinde bir şeyler yapmak ve bu işi mutlaka başarmak zorundayız. Bu bağlamda MAKFED’in kurulmasını önemli bir adım olarak görüyor ve hayırlı olmasını diliyorum.”

“Özlemini Duyduğumuz Yapılanmaya Kavuştuk”

Şenol Önal TARMAK BİR Yönetim Kurulu Başkanı

“Makine sektöründe ortak akılla stratejik kararlar alınması ve bu kararlar doğrultusunda çalışmaların daha verimli yapılmasını sağlamak üzere, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gerek birbiri ile gerekse kamuoyu ve bakanlılarla iletişimin güçlendirilmesi ve bu amaç doğrultusunda bir araya gelinmesi, çok önem verdiğimiz ve özlemini duyduğumuz bir konu olarak çok uzun bir süredir gündemimizdeydi. Bu gayeye ulaşmak amacıyla MAİB tarafından 2007 yılı başından itibaren çalışmalar başlatıldı ve bu çalışmaların sonucunda MSSP’e önemli bir proje olarak hayata geçirildi. TARMAKBİR olarak 30 Nisan 2007 tarihinde üyesi olduğumuz MSSP’nin, icra kurulunda da görev alarak çalışmalarına katkıda bulunmaya çalıştık. Platformun federasyona dönüşme sürecinde yapılan çalışmalara da desteğimiz devam etmiş olup, bugün gelinen noktada federasyonumuzun kurulmasından dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bu çalışmalarda başta MAİB Yönetim Kurulu olmak üzere, emeği geçen herkesi gönülden kutluyoruz. MAKFED’in Türk makine imalat sektöründe hayırlara vesile olmasını dileriz.”

“MAKFED , Sektörümüzün Gelişimine Katkıda Bulunacak”

Halil Tamer Öztoygar İMDER Yönetim Kurulu Başkanı

“Vizyon 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 100 milyar dolarlık bir ihracat payına ulaşması beklenen makine sektörü, ana oyuncularının sorumluluk ve yüklerini artırmaktadır. Bu bağlamda, 2023 makine ihracat hedefinin yüzde 10’luk payına sahip iş makineleri sektörünün temsilcisi olan ve iş makineleri sektörünün problemlerini çözerek, sektörün gelişmesinde büyük rol oynayan İMDER, makine sanayisi sektörünü geliştirmek adına sorumluluklarını gururla yerine getirecektir. OAİB, MAİB ve MTG desteği ile kurulan MSSP’nin icra kurulunda uzun süredir görevler üstlenen İMDER olarak, öncülük etmeye çalıştığımız, sektörün ortak dil ve ortak gereksinimlerinin belirleneceği böyle bir federasyona olan ihtiyacı her ortamda dile getirdik. Adnan Dalgakıran başkanlığında MAİB Yönetim Kurulunun üstün gayret ve çalışmaları ile ve 14 dernek ile kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz MAKFED, Türk makine imalat sektörünü bir araya getirmeyi ve rekabette güçlenmesini sağlamayı ana amaç olarak belirledi. Bünyesinde yer alan dernekleri güçlendirerek, ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleriyle çalışmalara paralel olarak örgütlenmesine olanak sağlamayı hedefleyen MAKFED, ayrıca makine sektörü için ortak politika ve uygulamalar ile de sektörün daha da gelişmesini sağlayacaktır. Ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelen tüm üye dernekler gibi İMDER’de Türk makine sektörünün rekabet gücünün artırılmasını, teknoloji, üretim ve uluslararası rekabet anlamında geliştirilmesini amaçlıyor MAKFED’in kuruluşunda emeği geçen tüm diğer derneklere teşekkür ediyor, kuruluşunun tüm makine sektörü için hayırlı olmasını diliyor, hedefler doğrultusunda tüm derneklerin temsil edileceği bu federasyon ile makine sektörünün daha da güçleneceğini temenni ediyoruz.”