Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 2006’da kurulan Türkiye Sektör Meclisleri, bugün 61’e ulaşan farklı sektörel meclisiyle çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 2006’da kurulan Türkiye Sektör Meclisleri, bugün 61’e ulaşan farklı sektörel meclisiyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Sektör Meclisleri’nin, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren iş insanlarının kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, “Bu yapı, sektörlerin gelecek stratejilerinin belirlendiği, düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dâhil olmak üzere AB ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek çalışmalar sürdürmek üzere tasarlanmıştır” diyor.

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nin kuruluş amacı nedir?

Tek cümle ile ifade etmek gerekirse sektör meclislerinin kuruluş amacı kamu ile özel sektörü bir araya getirmek, aynı dili konuşmalarını sağlamak; özel sektör olarak bizlerin, ekonominin geneli ile ilgili görüş ve taleplerini aktarmaktır. Her sektörün, mevzuattan veya iç-dış gelişmelerden kaynaklanan, spesifik ihtiyaçları ve talepleri oluyor. Bu konuların, o işin uzmanları tarafından konuşulması ve sorunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. İşte sektör meclisleri de burada çok önemli bir rol oynuyor. Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek ortak görüşlerin oluşturulmasına, özel sektörle kamu arasında işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlıyor. Her sektör meclisinde o sektörde faaliyet gösteren büyük şirketler, o sektörle ilgili önemli dernekler ve yine o sektörle ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey bürokratları yer alıyor. Yani, aynı çatı altında özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bir araya getiriyoruz.

Bu yapı içinde, sektörlerle ilgili mevcut talepler, problemler konuşuluyor; gelecekle ilgili yol haritaları çiziliyor. Yani, burası işin mutfağı, sektörle ilgili mutfak çalışması burada yapılıyor. Sektör meclisleri, bu çalışmalarına ek olarak kendi sektörleriyle ilgili mevcut durumu ve gelecek projeksiyonunu içeren kapsamlı sektörel raporlar da hazırlıyor. Kamu-özel sektör arasındaki bu kurumsal istişare mekanizması, şu anda bütün dünyaya örnek olması açısından da önemlidir. Sektör meclisleri, Türkiye ekonomisinin sektörel boyutlarıyla mercek altına alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dâhil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar olarak tasarlandılar. Elbette bu çalışmaların tamamı hem kurumsal hem de yasal bir altyapıya sahiptir. Sektör meclisleri, TOBB Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak hazırlanan bir yönetmeliğe göre çalışmalarını yürütür. Temmuz 2006’dan beri faaliyette bulunan ve çalışmalarına artan bir ivme ile devam eden sektör meclislerinin sayısı ise 2016 itibarıyla 61’e yükselmiştir, yani 61 ana sektörde meclislerimiz çalışmaya devam ediyor.

Sektör meclislerinin organizasyonel yapıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu yapıların oluşturulmasında TOBB’un görev ve sorumlulukları nelerdir?

Sektör meclisleri, sektörün duayenleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. Bu yapı, bütün çalışmalarını da TOBB çatısı altında yürütüyor. Sektörün bütün tarafları bu sektör meclisleri içerisinde olduğu için, toplantıların gündemi ve konular da üyeler tarafından belirleniyor. Yine, sektör meclisinin başkanı ve oluşturulacak alt komiteler, meclis üyeleri tarafından seçiliyor ve oluşturuluyor. Raporlar da bu çerçevede hazırlanıyor. Sektör meclislerinin başlıca görevlerini;

•Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek TOBB Yönetim Kurulu’na sunmak,

•Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak,

•Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,

•Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi altyapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,

•Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliğini artırmak için önerilerde bulunmak,

•Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak, gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak ve gerektiğinde hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak olarak tanımlayabiliriz.

Sektör meclislerinin yaptığı bütün bu çalışmaların sonuçları; gerek sorunların çözümü, gerekse diğer konular, aynı zamanda TOBB’un da gündemini oluşturuyor. Biz de sektörlerin önünü açmak için bu kapsamda yoğun çaba sarf ediyoruz.

61 sektör meclisinde oluşturulan politika hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda kamu ile işbirlikleri ne düzeydedir?

Kamu ile ilişkilerde önemli bir dayanak olan kanuni çerçevemiz içinde, çalışmalarımızı güçlendirerek gerçekleştiriyoruz. Örneğin her yıl düzenli olarak, cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve ekonomi ile ilgili bakanlarımızın katılımı ile Sektörel Ekonomi Şurası düzenliyoruz. Şuralar, yaklaşık yedi saat sürüyor ve her sektör meclisi kendi sektörü ile ilgili en önemli beş sorunu, çözüm önerisiyle birlikte sunuyor. Burada şunu da söylemeliyim; biz, TOBB olarak kamu ile ilişkilerimizde yeni bir yaklaşım da getirdik: Özel sektör tarafı olarak hiçbir zaman sorun üreten bir yapı olmadık, her konuda sorunu ifade ederken bu sorunun çözümüyle ilgili spesifik çözüm önerisini de mutlaka kamuya ilettik. Bu şuraların sonunda gündeme getirilen konuların çözümü noktasında ise sürekli temas ve takibi de gerçekleştiriyoruz. Yani özetle, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri, artık kamunun da yakından tanıdığı ve istişare ettiği yapılardır diyebilirim.

OBB Türkiye Sektör Meclisleri’ne kimler üye olabilir? Üyelik için neler yapılmalı? Sektör meclislerine üye olmanın avantajları nelerdir?

Türkiye Sektör Meclisi Üyeleri, sektörün önde gelen firmaları, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından oluşuyor. Ayrıca, firmalarda resmi yazı ile üyelik taleplerini TOBB’a iletebiliyor ve sektörel bazda belirlenen kriterlere göre, ki burada firmanın ciro büyüklüğü, istihdamı gibi pek çok faktör söz konusu oluyor ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinden sonra üyelik durumları belirleniyor. Sektör meclisleri, hem kamunun, hem özel sektörün hem de sektöründe öncü sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini demokratik bir ortamda dile getirebildikleri platformlardır. Bu anlamda, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’ne üye olmanın en büyük avantajı da meclislerde sektörel sorunların bütün taraflarca tartışılarak çözüm yollarının belirlenmesi, ilgili kurumlara aktarılabilmesi ve Kanun ile kurulmalarından dolayı kamunun alacağı kararlarda etkili rol oynamaları ve sektöre yön vermeleridir.

61 sektör meclisi içerisinde yer alan Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi ve çalışmaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Söz konusu meclis içerisinde, iş makineleri, takım tezgahları, tarım makineleri ve traktör, tekstil makineleri, asansör, pompa ve ambalaj makinesi üreticileri gibi makine sektörünün neredeyse tüm alanları yer alıyor. Ayrıca bu mecliste, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üye olarak çalışmalara destek veriyor.

Meclis, üç ayda bir düzenli olarak toplantılar düzenliyor ve sektördeki gelişmeleri takip ederek, sektörel konular hakkında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Meclis üyelerinin içerisinden oluşturulan Mevzuat Komitesi, makine sektörünü kapsayan tüm mevzuatları devamlı takip ediyor ve sorunlara çözüm amaçlı görüş metinleri hazırlayarak kamunun ilgili mercilerine iletiyor. Meclisin bugüne kadar gündeminde yer alan konulardan bazılarını paylaşırsak, meclisin sektörler için önemi daha iyi anlatılabilir:

•Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planları’nda Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin sorumlu olduğu maddelere ilişkin olarak üç aylık dönem faaliyetleri hakkında görüş hazırlandı.

•Yerli Malı Tebliği’nin oluşumu aşamasında toplantılara katılarak görüş oluşturuldu.

•Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin İthalat Tebliği hakkında, dönemsel olarak Ekonomi Bakanlığı ile çalışmalar yürütüldü.

•Kamu İhale Kanunu 63. Madde Değişikliği ve uygulamaları hakkında çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

•Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri konusunda ihtiyaçlar belirlendi ve çalışmalar başlatıldı.

•Kamu alımlarında yerli malı ürünlerin desteklenmesi için yürütülmekte olan düzenleme çalışmalarına katkı amaçlı Devlet Malzeme Ofisi’ne meclis görüşü hazırlandı.

•Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projelerinde yerli üreticinin desteklenmesi hususunda meclis görüşü hazırlandı.

•Ayrıca, meclisin destekleriyle, URGE projesi kapsamında yer alan, “Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” gerçekleştirilmeye devam ediliyor.