2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik...

2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratı lması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün Destekleme ve fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

DESTEĞİN GENEL KAPSAMI NEDİR?

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.

A- PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ:

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteğinden faydalanabilmek için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya İGEME’ye başvurmak gerekmektedir. Şirketler ile SDŞ’ler tarafından ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için yüzde 70, SDŞ’ler için yüzde 80 oranında ve proje başına en fazla 10 bin dolarına kadar desteklenir.

BİLGİ HATTI

Pazar araştırması projelerinin Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılmak suretiyle şirketler için yüzde 80, SDŞ’ler için yüzde 90 olarak uygulanır.

Uygulama Usul ve Esaslarının 4’üncü maddesinde yer alan limitler dâhilinde bir şirketin 1 takvim yılı içerisinde gerçekleştirdiği en fazla 5 adet, SDŞ’nin ise 1 takvim yılı içerisinde gerçekleştirdiği en fazla 10 adet pazar araştırması projesi desteklenebilir. Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde pazar araştırması projesi yürüten şirket veya SDŞ’nin en fazla iki çalışanının;  Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti ve gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri ile günlük 50 dolarını, proje başına da 500 dolarını aşmamak kaydı yla araç kiralama ücreti karşılanır. Ayrıca gidilen ülkede araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 200 doları geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri, günlük 75 doları proje başına da 750 doları aşmamak kaydıyla tercümanlık hizmeti gideri, proje başına 750 doları aşmamak kaydıyla araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alınacak basılı doküman ve yayın gideri ile şirketler tarafından pazar araştırması yapılan ülkelere yönelik numune gönderim giderleri (Pazar araştırması gidiş tarihinden en erken 1 ay önceki veya pazar araştırması gidiş tarihinden en geç 3 ay sonraki dönemdeki numune gönderimlerini kapsar.), destek kapsamındadır.

B- PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Bu destekten yararlanabilmek için başvuru mercii İGEME’dir. Şirketler ile SDŞ’lerin yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için yüzde 50, SDŞ’ler için yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 30 bin doları na kadar desteklenmektedir.

Uygulama Usul ve Esaslarının 8’inci maddesinde belirtilen destek unsurundan şirketler ve SDŞ’ler, en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. esas alınır.

Şirket ile SDŞ’lerin Uygulama Usul ve Esaslarının 8’inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için “Başvuru Formu”, imza sirküleri, rapor örneği ve/veya taslağıyla İGEME’ye müracaat edilmesi ve satın alınması planlanan rapor, doküman, istatistik ve benzeri belgeler ile üye olunmak istenen kurum ve/veya kuruluşlar için İGEME’nin ön onayının alınması gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan kurum/kuruluşlarca hazırlanmış, kamuya ilan edilmiş fiyat tarifesi olan raporlar hariç olmak üzere satın alınmak istenilen raporların aşağıda belirtilen Ön Onay Kriterlerini taşımaları gerekmektedir: Raporların sektör/ülke bazında pazara giriş ve ihracat imkânlarını ve pazar potansiyelini tespit etmeye yarayacak bilgiler içermesi, ham madde ithalatı veya üretim teknolojisini geliştirmek amaçlı değil, nihai mal ihracatını artıracak içerikte olması, rapor içeriğinin sadece yatırım, şirket kurma ve dış ticaret prosedürleri gibi genel mevzuat bilgilerine dayanmaması, (Pazara giriş bilgileri içeriğinde ilave olarak mevzuat bilgileri bulunabilir). Pazar araştırma raporlarının güncel (en fazla iki yıllık) olması gerekmektedir. (Müsteşarlıkça uygun görülmesi durumunda raporun içerik, kapsam, nitelik ve yayınlanma sıklığına göre bu süre uzatılabilir)

C- SEKTÖREL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ

Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarının desteklenmesi için sektörel ticaret heyeti organizatörü İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurmak gerekmektedir. Şirketler ile SDŞ’lerin Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programları na iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için yüzde 50, SDŞ’ler için yüzde 60 oranında ve program başına en fazla 10 bin dolarına kadar desteklenmektedir. Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarının Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılmak suretiyle şirketler için yüzde 60, SDŞ’ler için yüzde 70 olarak uygulanır.

Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 12’nci maddesinde yer alan limitler dâhilinde bir şirketin 1 takvim yılı içerisinde gerçekleştirdiği en fazla 5 adet, SDŞ’nin ise 1 takvim yılı içerisinde gerçekleştirdiği en fazla 10 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti programına katılımı desteklenebilir. Bu destek kapsamında şirket veya SDŞ’nin en fazla iki çalışanının organizatör İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafı ndan düzenlenmiş makbuzlarda yer alan harcama kalemlerinden; Türkiye’den sektörel ticaret heyeti kapsamında gidilecek ülkeye yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti ve gidilen ülkede şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren veya gemi bileti ücreti karşılanır. Ayrıca gidilen ülkede heyet süresi boyunca kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 200 doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri destek kapsamındadır. Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 12’inci maddesi kapsamında destek sağlanacak sektörel nitelikli ticaret heyeti programları Müsteşarlı k tarafından belirlenir ve anılan programları organize eden ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından söz konusu programlara ilişkin yapılacak duyuruda bu husus belirtilir.

D- ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Başvuru Mercii İGEME’dir. Şirketler ile SDŞ’lerin ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için yüzde 50, SDŞ’ler için yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 20 bin dolarına kadar desteklenmektedir.

Bu kapsamdaki destek unsurundan şirketler ve SDŞ’ler, en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. esas alınır.

Şirket ile SDŞ'lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17'inci maddesinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için; üye olmayı planladıkları e-ticaret siteleri için ön onay başvuru formuyla İGEME'ye müracaat etmeleri, İGEME'den ön onay alınmasını müteakip destek alınmasına yönelik “Başvuru Formu”yla yine İGEME'ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

İGEME tarafından daha önce ön onay verilmiş olan e-ticaret siteleri için ön onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. İGEME tarafından ön onay verilen e-ticaret siteleri Müsteşarlığın ve İGEME'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ön onay almak üzere İGEME’ye başvuru yapan e-ticaret sitelerinin ön onay sürecinde, İGEME tarafından başvuru sahibi e-ticaret sitelerinin değerlendirilmesine yönelik olarak “B2B E-Ticaret Siteleri Ön Onay Kriterleri Formu” verilir ve söz konusu sitelerin sunduğu hizmetler bakımından gerekli ve yeterli koşulları yerine getirip getirmedikleri tespit edilir. Ayrıntılı bilgi, destek kapsamında dikkat edilecek hususlar ve ilgili mevzuat için; http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/DevletYardimlariDb/ pazar.doc, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ IHR/DevletYardimlariDb/pazar_yardimi/2006_6_Pazar_UUE. doc kaynaklarından faydalanılabilir.