SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir. Sanayi Sicil Belgesi almak için, aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir. Sanayi Sicil Belgesi almak için, aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?

1- Sanayi Sicil Beyannamesi :Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden veya www.sanayi.gov.tr web sayfasından temin edilebilir).

2- Yıllık İşletme Cetveli :Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterildiği formdur. İlk müracaatta ve her yıl verilmesi zorunludur. (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden veya www.sanayi.gov.tr sayfasından temin edilebilir).

3- Kapasite Raporu: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) onaylı, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB veya düzenleyen oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca (TESK) onaylı işyeri durum belgesi (kapasite raporu) aslı ya da konfederasyon veya faaliyette bulunulan ilin Esnaf ve Sanatkârlar Derneklerince tasdikli örneği.

Onaylanmış kapasite raporu fotokopileri üzerindeki onay tarihi, altı aydan eski olmayacaktır. Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumları nca onaylı liste göndereceklerdir.

4- Ticaret Sicil Gazetesi

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ

İşletmenin kuruluşunu ve unvan değişikliği yapılmış ise değişikliği içinde bulunduran Ticaret Sicil Gazetesi (veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi) fotokopisi, Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesi şart değildir.

5-Kira Sözleşmesi:Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

1 - İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.

2 - Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.

3 - Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

4 - Dolaylı olarak iş imkânı sağlarlar.

5 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

1- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi uyarınca, ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Bakanlığa (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur. Bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
2- Kanunun 5. maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini, Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkı nda idari para cezası uygulanır.
3- Kanunun 11. maddesi gereği, sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Vize işlemleri iki yılda bir yapılır.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BELGE VE BİLGİLER NELERDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4.maddesinde, “ Sanayi siciline kaydedilen işletmeler verilen beyannamelerde yazılı malumatta bir değişiklik vukuunda bir ay içerisinde bakanlığımıza bildirmekle yükümlüdür” denilmektedir. Sanayi siciline kaydedilen işletmeler unvan, adres, ürün değişikliği veya ilavesi durumunda gerekli değişiklik müracaatını Sanayi Sicil Belgesi aslı, Sanayi Sicil beyannamesi, Yıllık İşletme cetveli, En son değişikliği içinde bulunduran Kapasite Raporu, Ticaret Sicil gazetesi (unvan değişikliği halinde istenir) ile birlikte yapılması gerekmektedir. Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin faaliyetlerine son vermeleri halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine) durumu bildirerek, iptal edilmek üzere Sanayi Sicil Belgesi aslını iade edecekler, kayıp edilmiş ise gazete zayi ilanını vereceklerdir.

 

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- Sanayi Siciline tescilde tereddüt hâsıl olabilecek faaliyetlerle ilgili hususlar: İşletmelerin Sanayi Siciline kaydı için

6948 Sayılı Sanayi Sicil kanunun 1. Maddesi uyarınca tanıma uygun bir sınaî faaliyette bulunmaları, bunun için de en az bir hammadde veya malzemenin vasıf, şekil, hassa ve terkibine değişiklikler yapmaları gerek mektedir. İlk madde üzerinde yapılacak değişiklikler; başka bir ifadeyle oluşturulacak katma değer makul bir düzeyde olmalı dır (En az %20)

Aşağıda 1. Maddede yer alan faaliyetler sanayi işi olarak kabul edilmez ve müracaatları kabul edilmez. 2. maddede yer alan faaliyetler ise sanayi işine kanaat getirilirse (uygun donanım ve makine kullanımında) sanayi siciline kayıt edilebilir.

A-Sanayi Siciline kaydı kabul edilmeyen faaliyetler:

- Yumurta, civciv üretimi

- Çamaşır, halı, kilim yıkama işleri

- Ses ve görüntü bantları doldurulması

- Bilgi-işlem, yazılım hizmetleri

- Soğuk depolama işler (şoklama ve dondurma hariç)

- Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması

- Bakliyat, hububat ve sebze meyve tasnif, muhafaza, ölçümleme işleri

- Paketleme ve ambalajlama işleri

B-Sanayi Siciline kayıtları uygun görülebilecek işler:

- Yün, kıl yıkama tarama vb.

- LPG dolum işleri

- Halı, kilim parlatma ve matlaştırma işleri

- Memba suları arıtma ve şişeleme işleri

- Madenlerin çıkarılması ve zenginleştirme, şekillendirme gibi kısmi işlerin yapılması

- Kuruyemiş hazırlaması

- Turşu, yaprak, kapari, zeytin vb. salamura işleri

- Hammadde ya da yarı mamul üzerinde hiçbir işlem yapmadan sadece basit montaj teknikleri ile yapılan üretim.

2-Aynı adreste birden fazla işletmenin faaliyeti Ne büyüklükte olursa olsun bir mahalde, bir adreste, bir arazi bütünlüğü içerisinde inşa ve teçhiz edilmiş; işlem, gaye, altyapı ve sahiplik açısından bir bütünlük oluşturan atölye ve atölyeler topluluğu bir işyeri sayılır. Böyle bir işyerinin birden fazla firmanın kullanımına verilmesive bunun sonucunda birden fazla firmanın sanayi siciline kayıt edilmesi aşağıdaki hallerde mümkündür.

a-)Bir başka firmanın kullanımına verilecek atölyenin (bölümün) Fiziki yönden ve ürün yönünden diğer bölümlerden ayrı olabileceğinin, diğer bölümlerdeki üretim faaliyetlerinin ikmali için bu bölüme ihtiyaç duyulmayacağının bakanlık heyetince tespit edilmesi.

b-)Bu bölümü kullanacak firma adına her türlü oda ve SSK kayıtlarının yapılması

c-)Bu bölümde çalışacak personelin kayıtlarının kullanacak firma adına yapılmış olduğunun tevsik edilmesi.

d-)Bu bölümün ve geri kalan bölümlerin ayrı ayrı yeni kapasite raporlarının çıkartılması

e-)Tevsik edilebilecek yeni bir yatırımın, yapılmışsa evvelki tek kapasite raporu ile ayrılmı ş şekildeki kapasite raporlarında belirtilen makine ve ekipmanlar ile ürün kapasitelerinin değişmemiş olması

f-) İşyerinin bütünlüğü halinde, yukarıda izah edilen esaslar kapsamında müstakil bir sanayi işletmesi sıfatına haiz olmayan işletmeler adına önceden Sanayi Sicil Belgesi tanzim edilmiş ise bu belgenin Bakanlığa iadesi gerekir (zayi halinde gazete zayi ilanı gönderilmelidir). Bu durum Bakanlıkça ilgili işletmenin vergi dairesine ve elektriği satın aldığı kuruluşa bildirilir.

Bütün bu hususların gerçekleşmesi ve bu durumun Bakanlıkça teşkil edilecek heyet tarafından raporlandırılması halinde bütünlük arz eden bir işyerinin başka bölümlerinin başka bir firmanın kullanımına verilmesi, dolayısıyla bu işletme için Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmesi mümkündür. C. Ön Kapasite Raporu ile Sanayi Siciline yapılan müracaatlar Sanayi tesislerinin işletmeye geçmeden önce, üretimleri için gerekli ham ve yardımcı madde stoklarını temin amacıyla firma talebi üzerine bir yıl süre ile geçerli Ön Kapasite Raporu tanzim edilmektedir.

Ön Kapasite Raporu ile yapılan müracaatlarda, iş yerinin Bakanlık uzmanlarınca yerinde incelenerek; yatırımın büyük ölçüde tamamlanmış olması, işyerinin kiralanmış veya mülkiyetinin firmaya ait olması, makine tesisatı n büyük bölümünün (yerli makine tesisatı n monte edilmiş, ithal makinelerin geri dönülmez şekilde akreditiflerinin açılmış olduğunun belgelendirilmesi) monte edilmiş veya satın alınmış (veya kiralanmış) olması, yeterli sayıda personel çalıştırması halinde, bu tür işyerlerinin sanayi siciline kayıtlarının uygun görülmesi yönünde verecekleri rapora istinaden bir yıl süreli Sanayi Sicil Belgesi tanzim edilir. D. Personel istihdamı ile ilgili hususlar 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu doğrultusunda 30.06.1983 tarih ve 18093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’ne göre, Sanayi Siciline kaydolacak işletmelerden muharrik kuvvet kullanan işletmelerde asgari BEŞ kişilik, muharrik kuvvet kullanmayan işletmelerde en az ON kişilik istihdam şartı aranmaktadır.

Değişen ve gelişen teknolojik şartlar doğrultusunda sanayi işletmelerinde sermaye, makine ve ileri teknoloji yoğunluğunun giderek daha fazla ağırlık kazandığı gözlenmektedir. Teknoloji ve makine yoğunluğu artarken, işgücü ihtiyacı da buna paralel olarak azalmaktadır.

Bu gelişmeler doğrultusunda; ürünün niteliği ve/veya üretimde kullanılan teknoloji açısından 5 kişi veya daha fazla personel istihdamı gerektirmeyebilecek sanayi işletmelerinden, Bakanlıkça yapılan incelemede, sanayi işletmesi niteliğinde olan ve Sanayi Sicil Belgesi ile değerlendirilmesine kanaat getirilenlerin sanayi siciline tescilleri yapılmaktadır. E. Sanayi Sicil Belgesi tarihi ile ilgili hususlar Bir firmanın hukuken mevcut olup olmadığı nı tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi’nin ve bir sanayi tesisine sahip olduğunu gösteren Kapasite Raporunun bulunduğu dosyanın (beyanname ve işletme cetvelindeki noksanlıkların tamamlandığı tarihe bakılmaksızın) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gönderiliş tarihi (İl Müdürlüğüne teslim tarihinin belirtilmesi halinde bu tarih) veya Bakanlık Merkez teşkilatına yapılan müracaatlarda Genel Evrak’a teslim tarihi, Belge Tarihi (belge geçerliliğinin başlangıç tarihi) olarak kabul edilmektedir. Unvan değişikliği, ürün ilavesi ve üretim değişikliklerinde ise Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi aslı (kayıp edilmişse gazete zayi ilanı) ile yapılan müracaat tarihi belge tarihi olarak kabul edilmektedir. Sadece adres değişikliği müracaatlarında ise eski Sanayi Sicil Belgesi tarihi sabit kalmaktadır.