Makine sektörü toplamı 84. Faslın tamamı ve 84. Fasıl dışı orta anadolu makine ve aksamları ihracatçıları birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2009 yılı ocak-nisan...

MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI 84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI TOPLAMINDAN OLUŞAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMININ İHRACATI 2009 YILI OCAK-NİSAN DONEMİNDE 2 MİLYAR 633 MİLYON DOLAR İKEN, BU RAKAM 2010 YILI AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 18,8 ORANINDA ARTARAK 3MİLYAR 127 MİLYON DOLARA YUKSELDİ.    

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2009 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracat kayıt rakamı 1 milyar 760 milyon dolar iken, bu rakam 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 10,9 oranında artarak 1 milyar 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğ i iştigal alanı itibariyle 2010 yılının ilk 4 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 oranında yükselerek 3 milyar 127 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 269,2 ile motorlar, aksam ve parçaları, yüzde 55,8 ile rulmanlar, yüzde 50,1 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri, yüzde 48,1 ile pompalar ve kompresörler, yüzde 37,9 ile deri işleme ve imalat makineleri olmuş. 2010 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen mal grupları ise; yüzde 30,9 ile savunma sanayi için silah ve mühimmat, yüzde 22,3 ile hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları, yüzde 17,4 ile yük kaldırma, taşı ma ve istifleme makineleri, yüzde 8,7 ile endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar, yüzde 6,8 ile gıda sanayii makineleri, aksam ve parçaları olarak kaydedilmiş. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar ise; 2010 yılı Ocak   Nisan döneminde; yüzde 14 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11,5 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve 9,7 pay ile Pompa ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.


EN FAZLA MAKİNE İHRACATI YAPTIĞIMIZ ULKELER
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 46,3 ile İran’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye ihracatımız 119,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. İran’a yönelik makine ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk 4 aylık döneminde 81 milyon 703 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 46,3 artış göstererek 119 milyon 554 bin dolar olmuş. Makine ih- racatı mızın artış gösterdiği bir diğer ülke ise Libya olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 42 milyon 699 bin dolarlı k makine ihracatı gerçekleştiren Firmaları mız 2010 yılının Ocak-Nisan aylarında ise bu değeri yüzde 34,5 oranında yük- selterek 57 milyon 430 bin dolar seviyesine çıkarmışlar. İngiltere pazarı da makine ihracatımızın yükseldiği ülkelerden biri olmuş. İngiltere’ye yönelik makine ihracatımız 2009 yı- lının Ocak-Nisan döneminde 66 milyon 15 bin dolar iken 2010 yılının aynı döne mine gelindiğinde ise yüzde 32,7 artı şla 87 milyon 607 bin dolar olmuş. Irak’a ise 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 88 milyon 715 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2010 yılı- nın aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 32 oranında yükselerek 117 milyon 121 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın yükseliş gösterdiği bir diğer ülke ise Azerbaycan. Bu ülkeye 2009 yılının ilk 4 ayında 44 milyon 532 bin dolar makine ihracatımız varken 2010 yılının Ocak-Nisan dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21,4 oranında artış ile ihracat rakamı 54 milyon 50 bin dolara olmuş. Fransa’da Avrupa pazarında ihracatımızın yükseldiği ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya yönelik makine ihracatımız 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 56 milyon 905 bin dolar iken 2010 yılı- na gelindiğinde yüzde 16,7 değer artı- şı yaşanarak ihracatımız 66 milyon 386 bin dolara yükselmiş.

MAL GRUPLARINA GÖRE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2009 yılı Ocak-Mart döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapı- lan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Libya ve Ege Serbest Bölgesi; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Irak, İran ve Azerbaycan, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, ABD ve İtalya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Almanya, Irak ve İran, Vanalarda; Almanya, Irak ve İran, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; İran, Hindistan ve Mısır, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, İtalya ve Rusya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Japonya ve Belçika, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Azerbaycan, Irak ve ABD, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya, İran ve Özbekistan, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Mısır ve Irak olmuş  

GIDA MAKİNE SANAYİLERİ  
Ülkemiz gıda sanayii makineleri ihracatı 2009 yılı Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 6,8 oranında gerileme göstererek 116 milyon 16 bin dolardan 108 milyon 170 bin dolara inmiştir. Gıda sanayii makineleri ihracatı mız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 6 milyon 922 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 56,9 oranında ihracat artış oranı ile 10 milyon 859 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış durumda. Almanya’nı n ardından gıda sanayii makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise Irak olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan ayları arasında 8 milyon 27 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmı şken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 14,7 oranında artışla 9 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 5 milyon 639 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı varken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 60,8 oranında değer artışı yakalanmış ve ihracat rakamı 9 milyon 70 bin dolar olmuş. Gıda sanayii makineleri ihracatı mızın artış hızı oranları ülkeler bazında incelendiğinde ise Uk- rayna’nın yüzde 386,1 oranında ihracat artışı ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 635 bin dolarlık gı- da sanayii makineleri ihracatı- mız varken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde 3 milyon 175 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş.  


HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ  
Ülkemiz hadde ve döküm makineleri ihracatı 2009 yılı- nın Ocak-Nisan döneminde 92 milyon 958 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 22,3 oranında değer düşüşü ile 72 milyon 182 bin dolar oldu. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın en fazla ihracat yaptığımız ülke olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 15 milyon 398 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Nisan ayları arasında yüzde 8 azalış ile 14 milyon 171 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. İran’ın ardında en fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirdiğ imiz ikinci ülke ise İtalya olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 9 milyon 741 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapan Firmalarımız 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 23,6 değer düşüşü ile 7 milyon milyon 444 bin dolarlık ihracat yapmışlar. En fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 6 milyon 943 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yap lmışken 2009 yılının Ocak- Nisan dönemine gelindiğinde ise yüzde 2,8 değer artışı ile 7 milyon 140 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı ülkenin ise Arnavutluk olduğu görülüyor. Arnavutluk’a 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 468 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yı- lının aynı zaman dilimine gelindiğ inde yüzde 364,6 değer artışı ile 2 milyon 179 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. 


POMPA VE KOMPRESÖR  
Ülkemiz pompa ve kompresörler ihracatı 2009 yılının Ocak-Nisan ayları arasında 128 milyon 427 bin dolar iken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu de- ğer yüzde 48,1 oranında yükselerek 190 milyon 179 bin dolar seviyesine ulaşmış. Pompa ve kompresörler ihracatı mız 2009 yılının Ocak- Nisan ayları arasında ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak- Nisan döneminde 24 milyon 980 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmı şken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 80 oranında yükselerek 44 milyon 951 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmiş. Almanya’nı n ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise ABD olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak- Nisan döneminde 6 milyon 500 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapıl- mışken 2010 yılının Ocak- Nisan döneminde ise yüzde 85,2 oranında değer yükselişi ile 12 milyon 36 bin dolarlı k ihracat rakamına ulaşılmı ş. Aynı zaman diliminde pompa ve kompresörler ihracatı mızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise İtalya olmuş İtalya’ya 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 8 milyon 626 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmı şken 2010 yılının ilk 4 aylı k döneminde ise yüzde 8,3 artış kaydedilerek 9 milyon 346 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmiş. İtalya’nın ardı ndan en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğ imiz ülke Romanya olmuş. Romanya’ya 2009 yılının ilk 4 aylık ihracat döneminde 8 milyon 533 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2010 yılının eş zaman diliminde bu değer yüzde 9,2 oranında yükselerek 9 milyon 322 bin dolar olmuş. Romanya’nın ardından ise en fazla pompa ve kompresörler ihracatı yaptığımız beşinci ülke Irak olmuş. Irak’a 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 5 milyon 945 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 36,5 oranında artış ile 8 milyon 117 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Pompa ve kompresör ihracatı mızın artış hızı oranları ülkeler bazında incelendi- ğinde ise Cezayir’in yüzde 337,6 oranında ihracat artışı ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 1 milyon 330 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatımız varken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde 5 milyon 822 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş.

RULMANLAR
Türkiye’nin rulmanlar ihracatı 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 17 milyon 335 bin dolar iken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 55,8 oranında yükselerek 27 milyon dolar oldu. Rulmanlar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 3 milyon 410 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 82,2 değer artışı ile 6 milyon 236 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapı lmış. Almanya’nın ardından en fazla Rulmanlar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Fransa olmuş. Fransa’ya 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 2 milyon 64 bin dolarlı k rulmanlar ihracatı kaydedilmişken 2010 yılının eş zaman dilime gelindiğinde yüzde 126,8 oranında değer yükselişi ile 4 milyon 681 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. İtalya ise rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar olmuş. İtalya’ya 2010 yılının Ocak-Nisan döneminde 3 milyon 101 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapılmış. 2010 yılının ilk 4 aylı k döneminde İngiltere’ye 2 milyon 629 bin dolar, Avusturya’ya ise 1 milyon 961 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmiş. Rulmanlar ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre incelendiğinde ise Ocak-Nisan 2010 döne- minde Avusturya’nın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılı- nın ilk 4 aylık döneminde 859 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapılmışken bu değer yüzde 128,3 oranında artışla 2010 yı- lının aynı döneminde 1 milyon 961 bin dolar olmuş.  


TAKIM TEZGAHLARI  
Türkiye’nin takım tezgâhları ihracatı 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 156 milyon 665 bin dolar olarak iken 2010 yılının ilk 4 aylık dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 2,9 oranında yükselerek 161 milyon 177 bin dolar seviyesine ulaştı. Takım tezgâhları ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Irak’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Nisan ayları arasında 16 milyon 238 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğ inde yüzde 1,9 oranında gerileme görülerek 15 milyon 925 bin dolarlık ihracat yapılmı ş. Aynı dönem içerisinde Irak’ın ardından en fazla takım tezgâhları ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise İran olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 8 milyon 319 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının ilk 4 aylık döneminde ise yüzde 34,9 oranında değer artışı ile 11 milyon 222 bin dolar ihracat rakamına ulaşı lmış. İran’ın ardından takım tezgâhları ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı Azerbaycan olmuş. Azerbaycan’a 2009 yılı- nın Ocak-Nisan ayları arasında 4 milyon 296 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Nisan aylarında ise yüzde 134,3 yükseliş ile 10 milyon 68 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmış. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla oldu- ğu dördüncü ülke olan Almanya’ya ise 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 14 milyon 796 bin dolarlık takım tezgahları ihracatımız varken 2010 yılının ilk 4 ayına gelindiğinde ise yüzde 36,8 oranında değer düşüşü ile 9 milyon 350 bin dolarlık ihracat yapılmı ş. Takım tezgâhları ihracatı mızın en fazla olduğu beşinci ülke Rusya’ya ise 2009 yılı- nın Ocak-Nisan ayları içerisinde 4 milyon 418 bin dolarlı k takım tezgâhları ihracat gerçekleştirilmişken 2010 yılının eş zaman dilime gelindiğinde yüzde 58,9 artış ile 7 milyon 20 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı kaydedilmiş. 2010 yılının ilk 4 aylık döneminde sırasıyla Suudi Arabistan’a 5 milyon 27 bin dolar, Libya’ya 4 milyon 889 bin dolar, Brezilya’ya 4 milyon 286 bin dolar, Polonya’ya 3 milyon 859 bin dolar ve İtalya’ya 3 milyon 723 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmış. Takım Tezgâhları ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre incelendiğ inde ise Ocak-Nisan 2010 döneminde yüzde 134,3 artış ile Azerbaycan’ın birinci sırada yer aldığı; bu ülkenin ardından ise yüzde 75,3 artış ile Brezilya’nın geldiği görülüyor  

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ  
Türkiye tarım ve ormancılık makineleri ihracatı 2010 yılının Ocak-Nisan ayları arasında 133 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşti. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2010 yılının ilk 4 aylık döneminde 34 milyon 432 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmış durumda. ABD’nin ardından en fazla tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yaptığımız ülke ise Fas olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak- Nisan ayları arasında 11 milyon 196 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılırken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 55 artış ile 17 milyon 355 bin dolarlık tarı m ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. 2009 Ocak-Nisan dönemi içersinde en fazla tarım ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirdiğ imiz üçüncü ülke ise Irak olmuş. Irak’a 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 6 milyon 379 bin dolarlık tarım ve ormancı- lık makineleri ihracatımız var ken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 78,3 oranında değer artışı ile 11 milyon 372 bin dolar seviyesi yakalanmış. Irak’ın ardından tarım ve ormancılık makinelerinde en fazla ihracat yaptığı mız dördüncü pazar İtalya olmuş. İtalya’ya 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 2 milyon 654 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Nisan dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 177,1 değer artışı ile 7 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapılmış. Tarı m ve ormancılık makineleri ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülkenin ise İran olduğ u görülüyor. İran’a 2010 yılının ilk 4 aylık döneminde 5 milyon 963 bin dolarlık tarı m ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmış  


VANALAR  
Ülkemiz vanalar ihracatı 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 76 milyon 746 bin dolar iken 2010 yılının eş zaman dilime gelindiğinde bu değer yüzde 28 oranında yükselerek 98 milyon 213 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. Vanalar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 9 milyon 806 bin dolarlık vanalar ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 25 oranında değer artı şı ile 12 milyon 260 bin dolarlı k vanalar ihracatı gerçekleştirilmiş. Almanya’nın ardından en fazla vanalar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Irak olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde 4 milyon 539 bin dolarlık vanalar ihracatı yapan Firmalarımız 2010 yılı- nın eş zaman dilimine gelindiğ inde bu değeri yüzde 42,1 oranında yükselterek 6 milyon 451 bin dolar seviyesine yükselttiler. İran ise en fazla vanalar ihracatı yaptığımız üçüncü ülke oldu. İran’a 2009 yılının ilk 4 aylık döneminde 3 milyon 496 bin dolarlık vanalar ihracatı yapan Firmalarımız 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değeri yüzde 71,5 oranında yükselerek 5 milyon 995 bin dolarlık vanalar ihracatı gerçekleştirdiler. 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde vanalar ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü ülkenin ise Libya olduğu görülüyor. Bu ülkeye 2009 yılının ilk 4 aylı k döneminde 3 milyon 719 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2010 yılının ilk 4 aylık dönemine gelindiğinde yüzde 55,3 oranında değer artı şı ile 5 milyon 776 bin dolarlı k vanalar ihracatı yapılmış. Diğer ülkelere gerçekleştirdi- ğimiz vana ihracatı incelendi- ğinde ise 2010 yılının ilk 4 aylı k döneminde Rusya Federasyonu’na 4 milyon 468 bin dolar, Mısır’a 4 milyon 383 bin dolar, İtalya’ya 3 milyon 886 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş. Vanalar ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı ülkenin ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2009 yılının Ocak- Nisan döneminde 1 milyon 771 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde yüzde 97,1 değer artışı ile 3 milyon 490 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş    


FOTO ALTI:  

Necmettin Doğan MNS Makine Şirket Ortağı     Türk malı değil, Çin malı tercih ediliyor Nisan ayı ihracatımız çok kötü geçti. 2010 yılı ve 2009 da aynı şekilde geçmişti. Krizle birlikte tüm dünyada yatırımlarda bir düşüş yaşandı. Biz de yatırım ürünü sattığı mız için tüm bunlardan etkileniyoruz. Özellikle Türkiye’de demir-çelik sektörü herhangi bir yatırım yapacaksa ürünleri Çin’den almayı tercih ediyor. İhracatın düşük olması sadece Firma olarak bizi değil aslı nda aynı zamanda bizim birlikte çalıştığımız diğer sektörleri ya da atölyeleri de etkiliyor. Atölyeler de sinek avlıyor. Ben buradan Hindistan’a ürün satmaya çalışıyorum ancak bizimkiler dışarıdan almaya çalışıyor. Genel olarak sektöre baktığımızda ise Ocak-Nisan döneminde 72 milyon 182 dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılında aynı döneminde 92 milyon 958 bin dolar civarındaydı. Bu da sektörde yüzde 22.3’lük bir düşüş olduğu anlamına geliyor.    

Süleyman İbalı   Hacıbalı Rulman Yatakları Satış Pazarlama Müdürü   “En büyük sorun: Hammadde fiyatlarındaki artış” Nisan ayı ihracat rakamımız oldukça iyiydi. İtalya, Almanya Fransa, Yunanistan gibi AB üyesi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Satışlarımız iyi olmasına rağmen özellikle Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizden etkilendiğimizi belirtmeliyim. Türkiye’de sektör olarak yaşadığı- mız sorunların başında hammadde fiyatlarında yaşanan artışlarını sayabilirim. Bir diğer problem ise Çin malı ürünlerin ülkeye çok rahat giriş yapabilmesi ve haksız rekabete sebep olması. Kurların dengesiz oluşu da yatı- rımları etkileyen bir diğer önemli faktör. Genel rakamlara bakıldı- ğında ise bu sene sektörün Nisan ayı ihracatı 27 milyon dolar civarı ndaydı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 17 milyon 335 bin dolardı. Sektör yüzde 55,8’lik bir yükseliş yaşadı. Rakamlar hala 2008 yılı seviyesine gelemese de 2009’dan daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim.      

Halit Ünlü Ünlü Ziraat Satış Müdürü   “Yurt içi satışlarında patlama var” Nisan ayı ihracatımızın çok da iyi olduğunu söyleyemem. Nisan ayında Pazar payımızın yüzde 5’lik bir kısmı sadece ihracata yönelik. Bu da 82 bin Euro’luk aslında bizce komik bir rakama tekabül ediyor. İhracatımız bu seviyelerdeyken yurt içi satışları- mızda mükemmel bir iş potansiyeli olduğunu eklemeliyim. Yurt dışı satışları çok yavaşlarken ve belli bir durgunluğa girmişken, yurt içi satışlarımızda önceki senelerden yaşananın durgunluğun ardından, son 3,5-4 senedir satışlar çok düşütü, artık bu durgunluğun patlaması diyebileceğim bir iş potansiyeli yaşıyoruz. Son dönemde ihtiyaçlarını erteleyen insanlar artık ihtiyaçlarını erteleyemez duruma geldiler ve satışları arttı rdılar. Genel olarak sektör ihracatı nı incelediğimizde ise sektörün Nisan ayı toplam ihracatı nın 133 milyon 485 bin dolar civarında olduğu görülebilir. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise sektör ihracatı 116 milyon 341 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Bu da yüzde 14,7’lik bir yükselme anlamına geliyor.