Oaib iştigal alanı itibariyle 2007 yılında türkiye’nin ingiltere’ye ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 383 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. 2008 yılı ocak-temmuz döneminde ise 209 milyon dolar ile türkiye’nin sektör...Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret rakamları incelendiğin- de, 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar olan toplam dış ticaret hacminin yüzde 158 oranında artış kaydederek 2007 yılında 14,1 milyar dolara ulaştığı görülüyor. 2007 yılında 8,6 milyar dolar ihracatımı- za karşılık, söz konusu ülkeden 5,5 mil- yar dolar ithalatımız bulunuyor. İngilte- re ile dış ticaretimiz genel olarak ülke- miz lehine dış ticaret fazlası verirken, diğer taraftan, 2007 yılında İngiltere’ye olan ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 27 artarken, İngiltere’den ithalatı- mız yüzde 7 gibi daha düşük oranlı bir artış sergilemiş. İki ülke arasında dış ti- caretin daha yakından incelenmesi amacıyla mal grupları bazında verilere bakıldığında ise; 2007 yılında Türki- ye’nin İngiltere’ye yaptığı toplam ihra- cat içinde en büyük paya sahip olan ürünün 1,4 milyar dolarla “motorlu kara taşıtları” olduğu görülüyor. Bu mal gru- bunu ise “örme giyim eşyaları” takip ediyor. 84. fasılda yer alan “makine ve aksamları” ise 5. sırada yer alıyor. 2007 yılında Türkiye’nin İngiltere’den it- halatında ise birinci sırayı 1,5 milyar do- larlık değeriyle 84. fasıl itibariyle “maki- ne ve aksamları” oluşturuyor. Onu sıra- sıyla “demir çelik”, “motorlu kara taşıt- ları” ile “elektrikli makine ve cihazları” izliyor.

İNGİLTERE’NİN MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ
1996–2007 yılları arasında İngiltere’nin makine ve aksamları dış ticaret verileri analiz edildiğinde dış ticaret açığının genel olarak artış eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. 2005 yılında bu açığın 5 milyar doları aştığı, 2006 yılında ise bir miktar gerileyerek 1,1 milyar dolara dü- zeyinde gerçekleştiği görülüyor. 2001 yılı dışında ithalatın her yıl bir önceki yıla göre arttığı gözlenirken, ithalatta en büyük artış oranı 2004 yılında, ihracatta en büyük artış oranı ise 1997 yılında kaydedilmiş durumda. 2007 yılında ma- kine ve aksamları sektörü ihracatı yüzde 1,8 azalarak 70,4 milyar dolar olan İngil- tere’nin sektör ithalatı ise yüzde 14,3 ar- tarak 83,2 milyar dolar olmuş. Dörtlü GTİP bazında sıralandığında 2007 yılında İngiltere’nin başlıca makine ithal kalemleri arasında 16,6 milyar do- lar ile G.T.İ.P: 8471’de yer alan “Otoma- tik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimler, manyetik veya optik okuyucu- lar vb.” ilk sırada yer alıyor. 84. fasıl mal gruplarına göre sınıflandırıldığında ise; 8469-8473 arası G.T.İ.P.’i içeren “Büro makineleri” ilk sırada yer alırken, “Tür- bin, Turbojet ve Aksamları” ve “Motor ve Aksamları” da bu mal grubunu izle- yen kalemler olarak dikkat çekiyor. Bu üç mal grubu ülkenin makine ithalatının yarısını oluşturuyor. İngiltere’nin en fazla makine ithal ettiği ilk beş ülke olan Almanya, ABD, Hol- landa, Çin ve İtalya ülkenin makine it- halatının yüzde 53’ünü teşkil ediyor. Türkiye ise ülkenin makine ithalatında 19. sırada yer alıyor. Dörtlü GTİP bazında sıralandığında 2007 yılında İngiltere’nin başlıca makine ihraç kalemleri arasında 14,8 milyar do- lar ile G.T.İ.P. 8411’de yer alan “Turbo jetler, Turbo-propeller, Diğer Gaz Tür- binleri ” ilk sırada yer alıyor. İngiltere’nin en fazla makine ihraç ettiği ilk beş ülke olan ABD, Almanya, Fransa, İrlanda ve Hollanda ülkenin makine ihracatının yüzde 45’ini oluş- turuyor. Türkiye ise ülkenin makine ihracatında 21. sırada yer alıyor.

İNGİLİZLER MAKİNEYE YATIRIM YAPIYOR
Son yıllarda makine sektöründe iyi bir seyir izleyen İngiltere’nin yüzde 18 brüt kar ve yüzde 7 net karı bulun- makla birlikte sektöre yatırım gün geçtikçe artıyor. 2006 yılında ithalatta ciddi manada artış sağlanmış olup, bu artış İngilte- re’nin ne denli büyük bir pazar oldu- ğunu gösteriyor. Örneğin 2007 yılın- da Gardner Publication verilerine gö- re takım tezgâhları üretiminde 340 milyon sterlin ile 13.sırada yer alıyor. İngiltere takım tezgâhları
sektöründe 470 milyon sterlin ile 9. büyük ihra- catçı; 570 milyon sterlin ile 16. büyük ithalatçı olup büyük bir pazar konu- munda olduğunu kanıtlıyor. MTA’ya göre de; Avrupa’dan gelen direk veya dolaylı talepler doğrultusun- da 2008 yılında mühendislik sektöründe İngiltere için olumlu bir dönem yaşanıyor. Takım tezgâhları, kesim makineleri, kal- dırma ekipmanları olmak üzere 3 kısım- da MTA tarafından yapılan incelemeler neticesinde takım tezgâhlarının 2007 yı- lında ihracatı 470 milyon sterlin olur- ken, ithalatı 570 milyon sterlin düzeyin- de. CNC makinelerinin takım tezgâhla- rındaki payı yüzde 63 olurken, ithalatta- ki payı yüzde 67 seviyesinde. 2007 yılın- da CNC taşlama tezgâhlarında 21,7 mil- yon sterlinlik artış meydana gelmişken, CNC preslerde 93,7 milyon sterlin, CNC sıkma makinelerinde ise 21,7 mil- yon sterlinlik açık meydana gelmiş du- rumda. Metal kesme makinelerinde ise 28,4 mil- yon sterlinlik, metal şekillendirme maki- nelerinde ise 78,5 milyon sterlinlik açı- ğın oluştuğu kaydedilmiş. Bu ürün gru- bunda 2007 yılı ihracatı bir önceki yıla nazaran yüzde 1,7 düşüşle 198 milyon sterlin olurken, ithalat ise yüzde 1,7 aza- lışla 214,1 milyon sterlin olarak gerçek- leşmiş. Açık ise 16,1 milyon sterlin ol- muş. Kesim makinelerinde İngiltere için Avrupa ülkeleri asıl ticaretin yapıldığı ülkeler olup, Amerika hem ihracatta hem de ithalatta ilk 5 içinde yer alırken, Çin ise ithalata 4. sırada yer aldığı görü- lüyor. İngiltere’nin kaldırma ekipmanları ihra- catı ise 2006 yıla nazaran azalış göstere- rek 75,4 milyon sterline düşmüş. Düşü- şün sebebi ise 2006 yılında Hindistan’a yönelik bir sefere mahsus olarak yapı- lan yüklü ihracat olarak gösteriliyor. İn- giltere’nin kaldırma ekipmanları 2007 ihracatı ise; 2000 yılından beri MTA is- tatistiklerine göre en düşük rakamlarda gerçekleşmiş durumda. İthalat ise 2006 yılına göre azalış göstererek 65,3 milyon sterlin olmuş. MTA İstatistikçilerinden Geoff Noon, 2007 yılının üretim teknolojileri için kar- maşık bir yıl olduğunu, bu karmaşıklığa büyük miktarlarda tek seferliğe mahsus olarak yapılan ticaretin ve üretim tekno- lojilerinin temelindeki bazı değişiklikle- rin neden olduğunu belirtmiş. Özellikle 2006 takım tezgahları ihracatı ve kaldır- ma ekipmanları ithalatının yüklü mik- tarlarda olduğunu ve bunların 2007 yılı dış ticaretini karmaşıklaştırdığını kay- detmiş. Söz konusu sektöre ait veriler analiz edildiğinde Avrupa’daki özel- likle Almanya’da mühendislik sektö- rünün gelişiminin direkt veya dolaylı talepler oluşturarak İngiltere’nin ih- racatını artıracağı, bu artışın İngilte- re’yi 2008 yılında pozitif yönde etkile- yeceği ortaya çıkıyor.


MAKİNE İHRACATIMIZIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ PAZARI OAİB İştigal Alanı İtibariyle 2007 yılınd Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatı bir ön- ceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 383 milyon dolar olarak gerçekleşmiş du- rumda. 2008 yılı Ocak-Temmuz döne- minde ise 209 milyon dolar ile Türki- ye’nin sektör ihracatından yüzde 5 civa- rında pay alan İngiltere, sektörün en önemli dördüncü pazarı konumunda. Türkiye’nin İngiltere arasındaki 84. fasıl ticaret rakamlarına göre, 2007 yılı top- lam dış ticaret hacmi, 2001 yılı dış tica- ret hacmine nazaran yüzde 393 ora- nında artış kaydederek 441 milyon do- lar seviyelerinden 2 milyar doları aşan düzeylere ulaşmış durumda. 2007 yılında 660 milyon dolara yakın 84. fasıl ihracatımıza karşılık, söz ko- nusu ülkeden 1,5 milyar dolar ithalatı- mız bulunuyor. İngiltere ile makine ve aksamları sektörü dış ticaretimiz genel olarak son yıllarda ülkemiz aleyhine açık veriyor. 2007 yılında İngiltere’ye olan sektör ihracatımız yüzde 33,3 ar- tarken, İngiltere’den ithalatımızda da- ha düşük oranlı yüzde16,8’lik artış meydana gelmiş. Ancak 84. fasıl itiba- riyle Ocak-Mayıs 2008 döneminde bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla ihra- cat yaklaşık aynı seviyede kalırken it- halat yüzde 17 artış göstermiş. Türkiye’nin İngiltere’den genel ithalatı içerisinde makine sektörünün payı son yıllarda artarken, sektör ihracatı- nın payı da yıllar itibariyle artış gös- termiş. TÜİK verilerine göre İngiltere’ye yö- nelik olarak OAİB iştigal alanı makine sektörü ihracatı, 2007 yılında bir önce- ki yıla göre yaklaşık yüzde 39 artarak 383 milyon dolara ulaşmış. 2007 yılın- da İngiltere’ye yönelik OAİB iştigal alanı makine sektörü ihracatında, 141 milyon dolarlık ihracatı ile “klimalar ve soğutma makineleri” mal grubu- nun ilk sırada yer aldığı görülüyor. 2007 yılında ihracatında en fazla ihra- cat artış gerçekleşen mal grubu ise “büro makineleri” olmuş durumda. 84. fasıl bazında Türkiye’nin 2007 yı- lında İngiltere’ye yönelik başlıca ihraç kalemleri ise; 228 milyon dolar ile “buzdolapları, dondurucular, soğutu- cular, ısı pompaları” olurken; bu mal grubunu 84,9 milyon dolar ile “içten yanmalı, pistonlu motorların aksam- parçaları”, 68,8 milyon dolar ile “ça- maşır yıkama makineleri” takip etmiş. Sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler arasında; en yüksek ihracat artışı “yazı, hesap, muhasebe, bilgi iş- lem, büro için diğer makine ve cihaz- ların aksamı” kaleminde kaydedilmiş olup, bu kalemin ihracat değeri yakla- şık 13,8 bin dolardan 4,03 milyon dola- ra ulaşmış. İkinci büyük artış ise 3,9 milyon dolarlık ihracatı ile “otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri” nde yaşanmış. OAİB iştigal alanı itibariyle 2007 yılında İngiltere’den makine ithalatımızda, 177 milyon dolar ile “inşaat ve madencilikte kullanılan makine aksam ve parçaları” mal grubunun ilk sırada yer aldığı görülüyor. 2007 yılında Türkiye’nin 84. fasıl itiba- riyle İngiltere’den ithalatı, 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. 2007 yılında Türkiye’nin İngiltere’den 84. fasıl itibariyle en fazla ithal ettiği mal grubu, 826 milyon dolar ile “dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşle- nen, pistonlu)” olurken, onu 157,7 mil- yon dolar ile “dozerler, greyder, skrey- per, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.”, 69 milyon dolar ile “alternatif-rotatif kı- vılcım ateşlemeli, içten yanmalı motor- lar ” takip etmiş.   SPOT: “ 84. fasıl bazında Türkiye’nin 2007 yılında İngiltere’ye yönelik başlıca ihraç kalemleri; 228 milyon dolar ile “buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları” olurken; bu mal grubunu 84,9 milyon dolar ile “içten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları”, 68,8 milyon dolar ile “çamaşır yıkama makineleri” takip etmiş.”  


TÜRKİYE İLE İNGİLTERE’NİN MAKİNE TİCARETİ
>> TÜİK verilerine göre İngiltere’ye yönelik olarak OAİB iştigal alanı makine sektörü ihracatı, 2007 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 39 artarak 383 milyon dolara ulaşmış.
>> 2007 yılında İngiltere’ye yönelik OAİB iştigal alanı makine sektörü ihracatında, 141 milyon dolarlık ihracatı ile “klimalar ve soğutma makineleri” mal grubunun ilk sırada yer aldığı görülüyor.
>> Sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler arasında; en yüksek ihracat artışı “yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı” kaleminde kaydedilmiş olup, bu kalemin ihracat değeri yaklaşık 13,8 bin dolardan 4,03 milyon dolara ulaşmış.
>> 2007 yılında İngiltere’ye olan makine ve aksamları sektör ihracatımız yüzde 33,3 artarken, İngiltere’den ithalatımızda daha düşük oranlı yüzde16,8’lik artış meydana gelmiş. Ancak 84. fasıl itibariyle Ocak- Mayıs 2008 döneminde bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla ihracat yaklaşık aynı seviyede kalırken ithalat yüzde 17 artış göstermiş.
>> Türkiye’nin İngiltere’den genel ithalatı içerisinde makine sektörünün payı son yıllarda artarken, sektör ihracatının payı da yıllar itibariyle artış göstermiş.    

 İNGİLTERE MAKİNE PAZARI
>> 1996–2007 yılları arasında İngiltere’nin makine ve aksamları dış ticaret verileri analiz edildiğinde dış ticaret açığının genel olarak artış eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. 2005 yılında bu açığın 5 milyar doları aştığı, 2006 yılında ise bir miktar gerileyerek 1,1 mil- yar dolara düzeyinde gerçekleştiği görülüyor.
>> 2007 yılında makine ve aksamları sektörü ihracatı yüzde 1,8 azalarak 70,4 milyar dolar olan İngiltere’nin sektör ithalatı ise yüzde 14,3 artarak 83,2 milyar dolar olmuş.
>> Dörtlü GTİP bazında sıralandığında 2007 yılında İngiltere’nin başlıca makine ithal kalemleri arasında 16,6 milyar dolar ile G.T.İ.P: 8471’de yer alan “Otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birim- ler, manyetik veya optik okuyucular vb.” ilk sırada yer alıyor.
>> İngiltere’nin en fazla makine ithal ettiği ilk beş ülke olan Almanya, ABD, Hollanda, Çin ve İtalya ülkenin makine ithalatının yüzde 53’ünü teşkil ediyor. Türkiye ise ülkenin makine ithalatında 19. sırada yer alıyor.
>> Son yıllarda makine sektöründe iyi bir seyir izleyen İngiltere’nin yüzde 18 brüt kar ve yüzde 7 net karı bulunmakla birlikte sektöre yatırım gün geçtikçe artıyor.
>> 2006 yılında ithalatta ciddi manada artış sağlanmış olup, bu artış İngiltere’nin ne denli büyük bir pazar olduğunu gösteriyor. Örneğin 2007 yılı Gardner Publication verilerine göre İngiltere’nin takım tezgâh- ları ithalatı 570 milyon sterlin.