Turkiye pompa ve vana sanayiisinin catı derneği olan pomsad, uyelerine sunduğu hizmetler ve duzenlediği sergiler, kongrelerle ve yayınladığı kitap ve rehberlerle sektörün ticari ve entellektuel gelişiminde onemli bir noktada duruyor. derneğin onceki başkanı kutlu karavelioğlu ile pomsad’ın gecmiş donem calışmalarını, gunumuzdeki durumunu ve gelecek hedeşerini konuştuk.Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD), kuruluşundan bu yana sektörün gelişimi adına önemli kilometre taşları dizmiş bir dernek. Türkiye Pompa ve Vana Sanayiinde faaliyet gösteren neredeyse tüm firmalar ve kurumlarla işbirliği içinde olan, yurtdışındaki üst derneklerde yönetim görevleri sürdüren, sergiler ve konferanslar düzenleyerek üyelerini ve kamuoyunu bilgilendiren POMSAD ayrıca kitap ve rehberler yayınlayan az sayıdaki dernekten biri. Bu yıl 16-17-18 Ekim’de Ankara’da altıncısını düzenleyeceği Pompa ve Vana Kongresi ile de sektördeki etkiliği sürdürmeye devam eden Derneğin Önceki Başkanı Kutlu Karavelioğ lu ile POMSAD’ın gelişimini, günümüzdeki faaliyetlerini ve gelecek projeksiyonunu konuştuk.

Öncelikle POMSAD’ın kuruluş hikâyesi
ve Derneğin gelişimini hakkı nda bilgi verir misiniz?
Pompa sanayicilerinin, sektörel problemlerin çözümünde güç birliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirişleri ve bunu sergilerde, konferanslarda birlikte ortaya koyuşları ilk defa 1970’li yıllarda oldu. Bir örgütlenmenin kaçınılmaz hale geldiği, ihracatın, dışa açılmanın öneminin çok daha iyi kavrandığı, dışarıya odaklı üretim faaliyetlerinin öne çıktığı ve sektörün de olgunlaşmasını büyük ölçüde tamamladığı 1990’lı yıllarda iyice anlaşılmıştı. Nihayet, bu doğrultudaki çabalarımız, 1996 baharında, İstanbul’da yapılan “2. Pompa Kongresinde” bir neticeye yaklaştı; bir araya gelen çeşitli kuruluşların ortak iradeleri ile bir dernek çatısı altında güç birliği yapılması için somut adımlar atıldı. Kuruluş kararının alındığı bu Kongrede, ana hedefler, Türkiye’de Pompa Sanayiini temsil kabiliyetine sahip bir yapı- lanma altında sektöre emek verenleri bir araya getirmek, bilgi ve fikir alışverişi yapacakları ortamlar hazırlamak, eğitim ve kaliteyi artırıcı faaliyetler yürütmek, müşterek projeler için imkân yaratmak, ortak problemleri çeşitli platformlarda dile getirmek ve çözüm için çaba sarf etmek, sektörün tanıtılması, rekabet kabiliyetinin artırılması ve uluslararası organizasyonlarda söz sahibi olunması için gerekli girişimlerde bulunmak olarak belirlendi. Yurtiçinde ve dışında tüzüklerini etüd ettiğimiz başarı lı hemen bütün sektörel derneklerin amaçlarındandı bunlar; lobi gücüne ihtiyacı mız vardı. Bunu izleyen günlerde, sektörü temsilen 12 Kurucu Üye kısa adı “POMSAD” olarak belirlenen “Türk Pompa Sanayicileri Derneği”ni hayata geçirmek üzere Tüzük hazırlıklarını tamamladık ve Eylül 1996’da başvurularımızı yapıp, Derneğe resmiyet kazandırdık. Önemli bir başka tarih, bir büyük açılım gerçekleştirdiğimiz, 20 Temmuz 2005 tarihidir; Genel Kurulumuz Derneği Vana imalatçılarına açmıştır. POMSAD’ın hızlıca aldığı mesafedeki kilometre taşları şöyle sıralanabilir: 6 Mart 1997 mülki makamların “Pompa Sanayicileri Derneği”nin faaliyetlerini başlatma izni, 11 Mayıs 2000 komponent imalatçılarının üye kaydı için tüzük değişikliği, 8 Haziran 2001 Avrupa Pompa İmalatçıları Derneğine Europump’a tam üyelik ve İcra Konseyi üyeliği, 7 Şubat 2003 adında “Türk” ibaresini kulanma hakkı, Bakanlar Kurulu kararı ile “Türk Pompa Sanayicileri Derneğ i”ne dönüşüm, 16 Haziran 2003 Avrupa Vana Sanayicileri Derneği CEIR’e tam üyelik, 24 Mayıs 2005 CEIR Yönetim Kurulu Üyeliği, 20 Temmuz 2005 dernek adının “Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği”ne dönüştürülmesi kararı, 1 Eylül 2005 Derneğin yeni adı ve statüsünün mülki makamlarca onaylanması, 21 Mayıs 2007 CEIR 2. Başkan Yardımcılığı, 20 Nisan 2007 Dernek Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması. Genç ve etkin Derneğimiz, son dönüşümünden sonra, santrifüj ve deplasmanlı pompa ve komponentleri imalatçıları ile birlikte evsel ve endüstriyel vana ve komponentleri imalatçılarını da temsil eder hale geldi. Tüzük ve yönetim yapı- lanmasında gerekli değişiklikleri Europump ve CEIR’e üye birçok ulusal dernekten önce gerçekleştirerek çok daha güçlü kuruluş oldu. Günümüzde, makine imalat sektörü ile ilgili hemen bütün örgütlenmelerde, birlik, dernek, komite, meclis gibi sektöre yön veren, onu düzenleyen hemen tüm platformlarda temsilcileri bulunan POMSAD’ın 12 yıllı k dönem içinde, mutad birçok faaliyeti yanında önemli organizasyonları da oldu. Bunları sıralamak gerekirse, üçüncü, dördüncü ve beşinci Pompa Kongre ve Sergisinin düzenlenmesi ile bu sene 16-18 Ekim tarihlerinde Ankara DSİ Kongre Merkezinde yapılacak olan 6. Pompa Vana Kongresi, 2003’de Europump Genel Kurulu ve Senelik Toplantı larının İstanbul’da düzenlenmesi ve 2006’da CEIR-Europump Ortak Senelik Toplantılarına Antalya’da ev sahipliği yapılması.

POMSAD’ın Türk pompa ve vana sanayisi açısından önemi nedir? Derneğinizin amaçlarından bahsedebilir misiniz?
POMSAD, Türk Pompa ve Vana Sanayiine hizmet eden, pompa ve vana konstrüksiyonu veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş adamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak ve bu yolda dayanışmayı sağlamak amacı yla kuruldu. Türk Pompa ve Vana Sanayiinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunan POMSAD, sektörde çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi akımını artırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk Pompa ve Vana Sanayiinin kalkınması na hizmet etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Türk Pompa ve Vana Sanayiini temsil etmek, ulusal ve uluslararası merciler önünde imkânlarını ve sorunları nı dile getirmek, amaçlarına paralel aktivitelere yönelik üst organizasyonlarda yer almak, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanı şma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmakta POMSAD’ı n öncelikleri arasında. Bu yönde de zaten birçok faaliyet yürütüyoruz.

Derneğinizin geçmiş dönemde ve günümüzdeki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Derneğimiz, yalnızca üyelerinin değil, sektörün tamamını teşkil eden üretici, satıcı, aracı, seçici, alıcı, kullanıcı, montajcı, bakım-onarım ve servis sağlayıcı Şrma, kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanları nezdinde, bilimsel, teknik toplantı, konferans, seminer, panel ve benzerlerini düzenler, sektörün sorunları nın tespit edileceği ve bu sorunların giderilmesi için çözümlerin tartışılacağı zeminler oluşturur. Aynı zamanda resmi kuruluşlar ile temasa geçerek sektörü ilgilendiren konularda çıkacak yasa, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirir ve bu hususta görüşlerini savunarak katkıda bulunur ve yürürlükteki mevzuat hükümlerinde mevcut uyumsuzlukların düzeltilmesi için çaba gösterir. Derneğimiz tüm bu faaliyetlerinin yanı nda Türkiye’de Pompa ve Vana İmalat Sanayiinin durumunu, faaliyetlerini, kapasiteyi, elde edilen aşamaları izler ve istatistiksel çalışmalar yapar. Bunların sonuçlarını yayın, sirküler ve benzeri yollardan üyelerine duyurur. Pompa ve vana konstrüksiyon ve imalatı nda, pompa sistemlerinin işletilmesinde ortaya çıkan bilimsel ve teknik, genel ve özel problemlerin çözülmesi, yüksek verimli ve kaliteli pompa ve vana imalatı na yönelik araştırma ve geliştirme çalı şmaları yapılması için üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile işbirliği yapmak ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermekte POMSAD’ın üzerinde dikkatle durduğu konular arasındadır. Derneğimiz ayrıca üyelerini haksız rekabetten korumak için çaba sarf eder. Kalite bilincinin yükseltilmesine çalışır ve Dernek üyelerinden, Destekleyici Kuruluş çalışanlarından veya bunların dışındaki uzmanlardan faydalanarak, Türk Standardlarının, sektörün ve ülkenin yararına oluşması için çaba gösterir ve girişimlerde bulunur. Dernek olarak önem verdiğimiz diğer konular ise şöyle özetlenebilir: Üyeler arasında gerekli iletişimi kurabilmek için çaba sarf etmek, genişletilmiş toplantılarla, sosyal aktivitelerle onları bir araya getirmek, duyurular ve bültenlerle bilgilendirmek, yayınları yoluyla bilimsel açıdan desteklemek, mevzuat değişikliklerinden haberdar etmek. Aynı zamanda üyelerinin ve üye kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunmak ve eğitim programları düzenleyerek yetişmiş eleman ihtiyacını gidermeye yönelik faaliyetler yürütmekte Derneğimizin çalışmaları arasındadır. POMSAD açısından diğer kurumlarla yardımlaşmakta çok önemlidir. Bu nedenle Derneğimiz, amaçları doğrultusundaki çalı şmalarında fayda göreceğ i makam, kuruluş ve derneklerle yardımlaşır, işbirliğinde bulunur, yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek, bilgi ve teknikleri üyelerine aktarmak ve Türk Pompa ve Vana Sanayiini tanıtmak için ilgili yabancı kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlara temsilci gönderir. Son olarak ise, yurt içinden veya dışından gelen, üreticilere ulaşma veya satı- nalma taleplerini üyelerine aktarmak ile uluslararası fuar ve sergi organizasyonları nda üyelerini tanıtıcı faaliyetler yürütmek ve elektronik veya basılı dokümanlarla, ilan, beyanat ve reklamlarla üyelerinin imalat kabiliyetlerini, ürün gamlarını tanıtmakta Derneğimizin faaliyetleri arasındadır.

POMSAD’ı diğer derneklerden ayı- ran en önemli özelliklerinden biri yayın hizmeti vermek. Bizlere POMSAD tarafından yayınlanan kitaplar hakkında bilgi verir misiniz?
POMSAD’ın 15. yayını olan, “Sistem Verimi, Enerji Verimliliği Yüksek Pompa Tesisler İçin Rehber”in, sektörde yeni bir referans noktası yaratacağını düşünüyorum. Kitap, pompaj sisteminin tanı mı, kavramlar, temel istasyon parametreleri, boru çapları ve akış hızlarının optimizasyonu, sistem karakteristiğine uygun pompa seçimi, kontrol, bakım, ömür boyu maliyet yaklaşımı, tasarım örnekleri gibi çok farklı perspektiflerden konuya yaklaşarak, sistem tasarımcı sı ve kullanıcısının enerji tasarrufuna katkılarını artırabilmeyi amaçlıyor. Kitapla birlikte verilecek CD’nin içerdiği yazılım, alternatifler halinde kurgulanan pompaj sistemlerindeki enerji kayıpları- nı hesaplayıp, mukayese ederek tasarı mcının en verimli sisteme ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu önemli eserin yanı sıra “Pompalarda Ömür Boyu Maliyet, Değişken Hızlı Pompalama ve Pompa Performans Kriterleri Üzerine Üçleme” isimli eserlerimiz, tarafımızdan çevirileri yapılarak sektörlerimizin hizmetlerine sunuldu. Ayrıca pompa ve vana dış ticaret verilerini tetkiki ve mukayesesi kolay formatlarla düzenleyerek 6’şar aylık peryotlarla üyelerinin hizmetine sunan POMSAD, çalışmalarını sektörle de paylaşı- yor. 112 sayfalık 2007 yılı Pompa Vana Dış Ticaret Envanteri, 2001 yılından 2007 yılına kadar ithalat ve ihracat rakamları nı kullanarak, Pompa ve Vana 12’li Poz İhracat ve İthalat Tutarlarını, Pompa ve Vana 12’lİ Poz Dış Ticaret Verilerini, Belli Pozlar için Grafikleri, Eurpump ve CEIR ülkeleri ile yapılan ticaret verilerinden Güney Doğu Asya ülkeleri ile yapılan pompa ve vana ticaret verilerine kadar sektörü yakından ilgilendiren çok önemli istatistikler içeriyor.  

KUTU. 6. POMPA VE VANA KONGRESİ 6. Pompa-Vana Kongresi 16-17-18 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. POMSAD, İTÜ Makina Fakültesi, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü ve Teknik Yayıncılık tarafından düzenlenen 6.POMPA-VANA KONGRESİ 16-17- 18 EKİM 2008 tarihlerinde DSİ Kongre Salonu Ankara’da gerçekleştirilecek. Pompalar, vanalar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat ve işletme faaliyetlerinde bulunan kişileri ve ayrıca sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirip sektör faaliyet alanına giren konuların tartışılacağı bir ortam hazırlamak kongrenin amacını oluşturuyor.   SPOT. “ Pompa sanayicilerinin, sektörel problemlerin çözümünde güç birliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirişleri ve bunu sergilerde, konferanslarda birlikte ortaya koyuşları ilk defa 1970’li yıllarda oldu. Ancak sektörel bir örgütlenme için gereken olgunlaşma ve bu birlikteliğin kaçınılmaz hale gelmesi ihracatın, dışa açılmanın öneminin çok daha iyi kavrandığı, dışarıya odaklı üretim faaliyetlerinin öne çıktığı 1990’lı yılları buldu.”   SPOT. “POMSAD’ı diğer derneklerden ayıran en önemli özelliklerinden biri de kitaplar yayınlıyor olması. POMSAD'ın 15. yayını olan, "Sistem Verimi, Enerji Verimliliği Yüksek Santrifüj Pompa Sistemleri İçin Rehber"in, sektörde yeni bir referans noktası yaratacağını düşünülüyor. Ayrıca “Pompalarda Ömür Boyu Maliyet, Değişken Hızlı Pompalama ve Pompa Performans Kriterleri Üzerine Üçleme” isimli eserde sektöre sunulmuş çok önemli bir hizmet olarak değerlendiriliyor.”  

Kutlu Karavelioğlu Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkan Vekili
POMSAD Önceki Başkanı Türk Pompa ve Vana Sanayiinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunan POMSAD, sektörde çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi akımını artırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk Pompa ve Vana Sanayiinin kalkınmasına hizmet etmek için çalışmalarını sürdürüyor.