Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamı nda belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2008 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracat kayıt rakamı 4 milyar 883 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 25,8 oranında azalarak 3 milyar 621 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2009 yılının ilk 8 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,4 azalarak 5 milyar 604 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Ağustos döneminde, ihracatı nda en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 14,7 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat, yüzde 6,5 ile Hadde ve Döküm Makineleri olurken, yüzde 0,6 düşüş gözlenen Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makineleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değer bazı nda neredeyse aynı seviyede kaldı. 2009 yılı ilk sekiz aylık dönemde ihracatında en fazla gerileme görülen ilk beş mal grubu ise; yüzde 48,7 ile “Diğer Endüstriyel Yı- kama ve Kurutma Makineleri”, yüzde 46,6 ile “İnşaat ve Madencilik Makineleri”, yüzde 45,6 ile “Büro Makineleri”, yüzde 44,5 ile “Takım Tezgâhları” ve yüzde 43,8 ile de “Rulmanlar” olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde; yüzde 13 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 10,8 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve 8,1 pay ile Takım Tezgâhları üçüncü sırada yer alıyor.

İHRACAT ARTIŞINDA BİRİNCİ SIRA YİNE GURCİTAN’IN
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanı yor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 62 ile Gürcistan’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye makine ihracatımız 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2008 yı- lının Ocak-Ağustos döneminde Gürcistan’a yönelik makine ihracatımız 75 milyon 474 bin dolar iken 2009 yılının Ocak- Ağustos dönemine gelindiğinde ise bu değer 122 milyon 604 bin dolara ulaşılmı ş. Makine ihracatımızın yükseliş kaydettiğ i önemli pazarlardan bir diğeri olan Irak’a yönelik olarak 2008 yılının Ocak- Ağustos ayları arasında 113 milyon 698 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 49 oranında yükseliş kaydederek 169 milyon 417 bin dolar olmuş. Irak’ın ardından Suudi Arabistan’a yapı- lan makine ihracatımızın da yüzde 34 oranı nda yükseliş kaydetmiş durumda. Suudi Arabistan’a makine ihracatımız 2008 yılı- nın Ocak-Ağustos döneminde 80 milyon 525 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 34 artışla 107 milyon 740 bin dolarlık ihracat yapılmış. İran’da makine ihracatımızın yükseliş kaydettiğ i bir diğer ülke. İran’a 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 163 milyon 129 bin dolarlık ihracat yapan firmalarımız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde ihracat değerini yüzde 10 oranında arttı- rarak 179 milyon 579 bin dolara taşıdılar.

İLK 10 ULKE ARASINDA EN BUYUK GERİLEME RUSYA FEDERASYONU’NDA
Türkiye makine ihracatının gerileme kaydettiğ i önemli pazarların arasında ise Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konu su ülkeye 2008 yılının Ocak- Ağustos döneminde 318 milyon 489 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılı- nın aynı dönemine gelindiğinde bu de- ğer yüzde 60 oranında azalarak 127 milyon 582 bin dolar olmuş. Makine ihracatı mızın gerileme gösterdiği bir di- ğer ülke ise İngiltere. Bu ülkeye 2008 yılının ilk 8 ayında 238 milyon 295 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemiyle karşı- laştırıldığında yüzde 35 oranında gerileme ile ihracat rakamı 155 milyon 822 bin dolara düşmüş. İtalya da Avrupa pazarında ihracatımı- zın gerilediği ülkeler arasında yer alı- yor. İtalya’ya yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 212 milyon 387 bin dolar iken 2009 yılı- na gelindiğinde yüzde 40 değer düşüşü yaşanarak ihracatımız 126 milyon 592 bin dolara inmiş. Fransa da İtalya gibi değer düşüşü yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya 2008 yılının ilk 8 ayında 191 milyon 657 bin dolarlık makine ihracatı- mız söz konusu iken 2009 yılının ilk 8 ayına gelindiğinde ise yüzde 40 oranında gerileme ile 115 milyon 854 bin dolarlı k ihracat kaydedilmiş.

MAL GRUPLARINA GORE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ULKELER
2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Almanya, Irak ve İran, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, Romanya ve İtalya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Kazakistan ve Irak, Vanalarda; Almanya, Libya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Etiyopya, Mısır ve Hindistan, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, İtalya ve Almanya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Avusturya ve Fransa, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstişeme Makinelerinde; Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu ve Almanya, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; İran, Rusya Federasyonu ve Kazakistan, Rulmanlarda; Almanya, İtalya ve Fransa, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak ve Suriye olmuş.

AMBALAJ MAKİNELERİ
Türkiye ambalaj makineleri ihracatı Ocak-Ağustos 2009 döneminde azalış göstermiş. Geçtiğ imiz yılın ilk 8 aylık dönemine göre ambalaj makineleri ihracatı mız 2008 yılının aynı zaman dilimine göre yüzde 24,3 oranında gerileme kaydetmiş. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 57 milyon 720 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatı mız 2009 yılının Ocak- Ağustos dönemine gelindiğinde ise 43 milyon 706 bin dolar olmuş. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İtalya’nın bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirdi- ğimiz ülke olduğu görülüyor. İtalya’ya 2009 yılının Ocak- Ağustos döneminde 7 milyon 95 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. İtalya’nın ardındansa en fazla ambalaj makineleri ihracatı yaptığımız ülke ise Irak olmuş. Irak’a 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 955 bin dolarlı k ambalaj makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 370 artış ile 4 milyon 493 bin dolarlık ambalaj maki- neleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Ambalaj makineleri ihracatı mızın üçüncü en büyük pazarı ise Suriye olmuş. Suriye’ye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2 milyon 273 bin dolar ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılı- nın eş zaman dilimine gelindi- ğinde ise yüzde 1,9 oranında yükselişle 2 milyon 316 bin dolarlı k ihracat rakamına ulaşılmı ş. Ambalaj makineleri ihracatı mızın en hızlı arttığı pazarlar incelendiğinde ise Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ardından ise yüzde 370, ihracat artışı ile Irak geliyor. Almanya da yüzde 92 artış oranı ile ambalaj makineleri ihracatı açısın- dan önemli bir pazar olarak dikkat çekiyor. Fotoğraf altı: İbrahim Gursoy Tam-Taş Makine Dış Ticaret Müdürü “Karlılık düşüyor, rekabet artıyor” Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Sektörümüzün ekonomik anlamda analizini yapacak olursak, bundan 5 yıl önce üretilen bir makinenin satış bedeli ile bugünün şartlarında geliştirilmiş, üzerinde azami teknoloji kullanılmı ş makinelerin fiyatları da halen aynı fiyatta kalmıştır. Dolayısı ile karlılık düşmekte, rekabet artmaktadı r. Sektörde geçen yıllara kıyasla ciroda bir değişiklik olmaması yanı sıra karlılık hayli düşmüştür. Türkiye’de ve dünyada mevcut ve son yıllarda gelişme eğilimi gösteren sanayi dallarında üretilen çeşitli tarım ve gıda ürünleri ile di- ğer gıda dışı ürünlerin amaca yönelik pazarlanmasında, özellikle ihraç mallarında ambalaj giderek çok önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla da sektörün gerek nitelik gerekse nicelik olarak gelişmesi, ülkemizde bu ürünleri üreten üretim endüstrilerinin gelişmesine ve genişlemesine bağlıdır. Sektörümüzün gelişmesinde kamu sağlığı ve tüketicinin korunması na yönelik yasal düzenlemeler de önemli rol oynamaktadı r. Sektörümüzü globalleşen dünyada rekabet gücünü arttırmak için gerekli standartlara ulaştırma çalışmaları, ülkemizin kalkınmasında en önemli önceli- ğimiz olan ihracatın, özellikle katma değeri yüksek olan makine ihracatının arttırılması yönünde yeni projeler oluşturmak gerekmektedir. Türk Ambalaj Makineleri sektörünün uluslararası imajını yükseltmek, uluslararası şirketlerle işbirliği ile Türk Malı Ambalaj Makinesi kullanı- mının yaygınlaştırılması konusunda, sektörümüzde makinecilerimizin, yurt içinde ve yurt dı- şında ticari bilgi ve iş bağlantısı kurmalarına yönelik temasları gerçekleştirebilmeleri, sektörümüze yönelik yönetim ve üretim pozisyonları ndaki kişilere yönelik eğitim programları düzenleyerek, mevcut işgücü niteliğini geliştirici çalışmalar yapılmalıdır. Umut ediyoruz ki, 2010 yılı 2009’un aksine daha verimli, daha hızlı tempoda, özellikle ihracatımızın artacağı bir yıl olacaktır.

HADDE VE DOKUM MAKİNELERİ
Hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2009 yılının Ocak- Ağustos döneminde de yükselişine devam ediyor. 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 186 milyon 134 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 6,5 oranında artarak 198 milyon 300 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak- Ağustos döneminde 10 milyon 599 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 294 oranında artışla bu mal grubu için 41 milyon 761 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. İran’ın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiğ imiz ikinci ülkenin ise İtalya olduğu görülüyor. İtalya’ya 2008 yılının ilk 8 aylı k döneminde 20 milyon 719 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak- Ağustos dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 10 oranı nda artış göstererek 22 milyon 797 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu üçüncü pazar ise Almanya. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 15 milyon 302 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 26,1 oranında yükseliş kaydedilerek 19 milyon 294 bin dolar seviyesi kaydedilmiş. Ülkeler bazında hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke ise Slovenya olmuş. Slovenya’ya gerçekleştirilen hadde ve döküm makineleri ihracatı 2008 yılının ilk 8 aylık sürecinde sadece 7 bin dolar iken 2009 yı- lının eş zaman diliminde söz konusu ülkeye 6 milyon 142 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmış. Slovenya’nın ardından bu mal grubu için en hızlı ihracat artı şının yaşandığı ikinci ülkenin ise İran olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılı- nın Ocak-Ağustos dönemine göre 2009 yılının eş zaman diliminde yapılan hadde ve döküm makineleri ihracatımız yüzde 294 oranında artış göstermiş. Fotoğraf altı: Vildan Gokce Kararmaz Kalıp Sanayi İşletme Yöneticisi   “Krize rağmen iyi bir yıl geçirdik.” Üretim olarak Ağustos ayının pek iyi geçmediğini söyleyebilirim. Özellikle cam kalıpçılığı sektöründe hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir düşüş var. Genel olarak 2009 yılını değerlendirmem gerekirse, krize rağmen iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Cam kalıbı sektörü farklı bir sektör ve bu alanda çalışan çok az firma var, tekstil gibi değil. Yurt dışında kalıpçılık olayı da az, oradaki kalıpçılar kapandı. Zaten kalıpçılık konusunda en fazla sipariş Almanya’dan geliyor. Bunun en önemli sebebi de orada bu sektörde faaliyet gösteren firmaları n kapanmış olması. Ağustos ayı bizim için iyi geçmedi ancak Eylül ayı için siparişlerimiz var ve iyi gözüküyor. Cam kalı- bı üretim süresi azdır. 1,5-2 ay içinde teslim edilir. 6 ay gibi uzun dönemlik sipariş olması bizde mümkün değil. Sektör olarak yaşadığımız en büyük sorun kalıpçılığa devlet desteği olmaması. KOBİ’lere destek yok. Finansal sıkıntımız çok fazla. Bu kadar iş yapmamıza rağmen dönemiyoruz. Yaklaşık 50 yıldır aynı firma ile çalışmamı za rağmen, bankalar firmaları n çok fazla üzerine geliyor. Kriz geçti havasına girildi ancak sıkıntılar hala devam ediyor. rekabet ortamında çok kârsı z iş yapıyoruz. Örneğin ürünlerimizi 3 yıl önce sattığımızın yarı fiyatına satıyoruz bugün.  

İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER
Türkiye inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak- Ağustos dönemine göre 2009’un eş zaman diliminde yüzde 46,6 oranında geriledi. 2008 yılın Ocak-Ağustos döneminde bu mal grubu ihracatı 733 milyon 823 bin dolar iken 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise 392 milyon 150 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilikte kullanı lan makineler ihracatımız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise Almanya’nın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 87 milyon 125 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanı lan makineler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemi için bu değer yüzde 40,7 oranında gerileme kaydederek 51 milyon 706 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilikte kullanı lan makineler ihracatımı- zın en büyük ikinci pazarı ise Cezayir olmuş. Cezayir’e yönelik inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 17 milyon 443 bin dolarken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 101 yükseliş yakalanarak ihracatımız 35 milyon 61 bin dolar seviyesine yükselmiş. Cezayir’in ardından ise 30 milyon 199 bin dolar inşaat ve madencilik makineleri ile Libya geliyor. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde Libya’ya 29 milyon 710 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmı şken 2009 yılının Ocak- Ağustos dönemine gelindiğinde ise yüzde 1,6 oranında artış kaydedilerek 30 milyon 199 bin dolar seviyesi yakalanmış. İnşaat ve madencilikte kullanı- lan makineler ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke ise yüzde 101 oranında ihracat yükselişi ile Cezayir’e yönelik olmuş. Cezayir’in ardından inşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en hızlı arttığı ülke ise yüzde 31,6 yükselişle Irak olarak kaydedilmiş. Fotoğraf altı: Osman Fettaho.lu Elkon Beton Santralleri İhracat Sorumlusuı   “Pazarlamamızı Çeşitlendiriyoruz Ağustos ihracatı geçtiğimiz yıla göre daha kötü geçti. Eylül ayından itibaren ise işlerin açılacağı- nı düşünüyoruz. Yine de üretime devam ediyoruz ve yeni pazarlama stratejileri geliştirerek pazarlamamı zı çeşitlendiriyoruz. Elkon olarak 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kriz nedeniyle kredilerin durdurulması şu anda sektörün yaşadığı en önemli sorun. Büyük ülkelerde büyük yatı- rımcılar kredi alamadıkları için yatırımlarını durdurdu. Genel olarak sektöre bakıldığında ise inşaat ve madencilik makineleri sektöründe 2009 yılı Ocak-Ağustos ihracatı 392 milyon 150 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 733 milyon 823 bin dolar civarındaydı. Bu da sektörün geçtiğimiz yıla göre yüzde 46,6 gibi önemli bir düşüş yaşadığını gösteriyor.  

POMPA VE KOMPRESOR
Türkiye makine ve aksamları ihracat kayıt rakamları incelendiğ inde pompa ve kompresör ihracatımızın 2008 yılı- nın ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 30,4 oranı nda değer bazında geriledi- ği görülüyor. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 421 milyon 226 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatı mız 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise 293 milyon 42 bin dolar olmuş. Pompa ve kompresör ihracatı mızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 88 milyon 22 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemine gelindiğinde ise yüzde 41,6 oranında gerileyerek 51 milyon 433 bin dolarlı k değere düştü. Pompa ve kompresörler ihracatımızın en büyük ikinci pazarı ise Romanya oldu. Bu ülkeye 2008 yıllının ilk 8 aylık döneminde 25 milyon 328 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde yüzde 31,3 oranında düşüşle 17 milyon 396 bin dolar seviyesine geriledi. Pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar ise İtalya olmuş. Söz konusu ülke- ye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 26 milyon 113 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 34,1 oranında gerileme ile bu de- ğer 17 milyon 217 bin dolar seviyesine düşmüş. İtalya’nın ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğ imiz dördüncü ülke ise ABD olmuş ABD’ye 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 22 milyon 160 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 33,6 gerileme ile 14 milyon 703 bin dolarlı k ihracat yapmışlar. Irak ise pompa ve kompresör ihracatı mızın en büyük beşinci pazarı olmuş. Irak’a 2008 yılı- nın Ocak-Ağustos döneminde 11 milyon 991 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılırken 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemine gelindiğ inde ise bu değer yüzde 3,6 oranında yükselerek ihracatı mız 12 milyon 427 bin dolara ulaşmış. Pompa ve kompresörler ihracatı mızın en hızlı artış gösterdiğ i pazar ise Cezayir olmuş. Cezayir’e geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos döneminde 2 milyon 385 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 416,4 oranında artış gerçekleşerek bu mal grubu için ihracatımız 12 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşmiş.  

TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ
Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı 2009 yılının ilk 8 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında geriledi. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 187 milyon 110 bin dolar olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemine gelindiğinde ise 157 milyon 716 bin dolar oldu. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Etiyopya’nın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yı- lının ilk 8 aylık döneminde 16 milyon 256 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı döneminde ise yüzde 15,6 oranında değer artışı yakalanarak 18 milyon 797 bin dolar seviyesine ulaşıldı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın ikinci en büyük pazarı ise Mısır oldu. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 19 milyon 737 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yı- lının Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 33,8 oranında gerileme kaydedilerek 18 milyon 864 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş. Mısır’ın ardında ise üçüncü sırada Hindistan yer alıyor. Hindistan’a 2008 yılının ilk 8 aylı k döneminde 9 milyon 737 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise ihracat yüzde 21,1 oranında artarak 12 milyon 74 bin dolar seviyesine yükselmiş. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın en büyük dördüncü pazarının ise Sudan olduğu görülüyor. Sudan’a 2008 yılının Ocak- Ağustos döneminde 25 bin dolarlı k ihracat yapan firmaları- mız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu ihracat oranını 11 milyon 409 bin dolara ulaştırmışlar. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımı- zın en fazla olduğu beşinci ülke ise Sudan. Söz konusu ülkeye 2009 yılında 10 milyon 774 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği ülkeler incelendiğ inde ise birinci sırada Sudan’ın yer aldığı görülüyor. Sudan’ın ardından yüzde 21,1 ihracat artış oranı ile Hindistan ön plana çıkıyor. Hindistan’ın ardından ise yüzde 15,6 ihracat oranın artışı ile Etiyopya ihracatı mızın en hızlı şekilde yükseldiğ i üçüncü ülke konumunda. Özbekistan’ da 2008 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 9 milyon 465 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken bu değer yüzde 11,9 oranında artarak 2009 yılının eş zaman diliminde 10 milyon 592 bin dolara yükselmiş.  

TURBİN, TURBOJET, HİDROLİK SİLİNDİR
Ülkemiz türbinler ve turbojetler ihracatı 2009 yılının ilk 8 aylık sürecinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 6,6 oranında gerileme gösterdi. 2008 yılının Ocak- Ağustos döneminde 151 milyon 638 bin dolar olan türbinler ve turbojetler ihracatı 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde 141 milyon 607 bin dolara geriledi. Türbinler ve turbojetler ihracatı mız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise ABD’nin birinci sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 89 milyon 223 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise bu değer yüzde 2,7 oranında gerileme göstererek 86 milyon 775 bin dolar olmuş. ABD’nin ardından bu mal grubu içinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Avusturya olduğu görülüyor. Avusturya’ya 2008 yılının Ocak- Ağustos döneminde 9 milyon 189 bin dolar türbinler ve turbojetler ihracatı yapılırken 2009 Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 12,9 oranında gerileme yaşanarak 8 milyon 4 bin dolarlı k değer düşüşü yaşanmış. Türbinler ve turbojetler ihracatı mızın en büyük üçüncü pazarı ise Fransa olmuş. Fransa’ya 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 15 milyon 409 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemine gelindiğ inde ise yüzde 57,8 oranında düşüş kaydedilerek 6 milyon 504 bin dolar olmuş.   Fotoğraf altı: İsa Gocer Özceylanlar Hidrolik Makine İthalat/İhracat Departmanı Yöneticisi   Ağustos ayını ihracatımızın geçtiğimiz yılla aynı Ağustos ayını ihracatımızın geçti- ğimiz yılla aynı olduğunu söyleyebilirim. Belki çok hafif bir düşüş olduğunu eklemem gerekir. İstediğimiz performans bu değil aslında. Çözüm olarak rekabetçi fiyatlar var. Fiyatlar çok fazla düşürülüyor. Bu da direkt olarak kaliteyi düşürüyor. Biz firma olarak kaliteden taviz veremediğimiz için fiyatları mız da belli bir seviyede durmak zorunda. Özellikle Orta Doğu’da müşteriler kaliteye çok fazla önem vermiyorlar. Biz firma olarak Almanya ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Irak, İran, Suudi Arabistan, Libya gibi ülkelere de ihracat gerçekleştiriyoruz. Genel olarak sektörün 2009 yılı Ocak-Ağustos ihracatına baktığımızda ise 141 milyon 607 bin dolar olduğunu görüyoruz. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 151 milyon 638 bin dolar civarındaydı. Bu da yaklaşık yüzde 6,6’lık bir düşüş yaşandığını gösteriyor sektör genelinde. Ocak-Ağustos dönemine gelindiğ inde ise yüzde 57,8 oranında düşüş kaydedilerek 6 milyon 504 bin dolar olmuş. Ağustos ayını ihracatımızın geçtiğimiz yılla aynı Ağustos ayını ihracatımızın geçti- ğimiz yılla aynı olduğunu söyleyebilirim. Belki çok hafif bir düşüş olduğunu eklemem gerekir. İstediğimiz performans bu değil yaşanarak 8 milyon 4 bin dolarlı k değer düşüşü yaşanmış. Türbinler ve turbojetler ihracatı mızın en büyük üçüncü pazarı ise Fransa olmuş. Fransa’ya 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 15 milyon 409 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının İsa  

YUK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİŞEME MAKİNELERİ
Türkiye geneli makine ve aksamları ihracatı kayıt rakamları incelendiğinde yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 114 milyon 167 bin dolar iken 2009 yılının Ocak-Ağustos dönemine gelindiğ inde ise bu değer yüzde 0,6 oranında gerileme göstererek 113 milyon 476 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı- mız ülkeler bazında incelendiğ inde ise Suudi Arabistan’ı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 3 milyon 330 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 130,6 artı şla 7 milyon 679 bin dolar seviyesi yakalanmış. Suudi Arabistan’ın ardından, bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2008 yılının ilk 8 aylık döneminde 12 milyon 47 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde ise yüzde 43,3 gerileme ile 6 milyon 830 bin dolar ihracat yapılmış. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Almanya olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2 milyon 660 bin dolarlık yük kaldırma, taşı- ma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı döneminde gelindiğinde ise yüzde 154,1 değer artışıyla 6 milyon 520 bin dolar rakamı yakalanmış. Fotoğraf altı: Nafiz Oztekin Vinçsan Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş İdari ve Mali İşler Müdürü         “Daha çok iç pazara yöneldik” Toplamda 326 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Geçen sene ile kıyaslandığında Ağustos ayında ihracatımız olmadı. Bunun en önemli sebeplerinden biri dönemsel kriz ve yaz sezonu olması. Eylül ayı içerinde birkaç ürün satışımız var. Genel olarak ise durgun bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bizim sektörümüzde özellikle vinç alanında çalışan firmalar daha çok ihracata yönelmek istiyor. Bizim şu andaki en büyük sıkıntı- mız süre. Bu dönemde daha çok iç piyasaya yöneldiğimiz için dış piyasadan gelen talepleri istedikleri dönemde karşılayamayacağı mızdan kabul etmiyoruz. Aslında ihracatımızın olmaması nın nedenlerinden biri de bu, iç piyasaya yönelmemiz. İhracat yaptığımız ülkeler ise daha çok Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Cezayir gibi Orta Doğu ülkeleri. Genel olarak sektör ihracatımız ise 2009 yılı Ocak - Ağustos döneminde 113 milyon 476 bin dolar civarındaydı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 114 milyon 167 bin dolardı. Genel olarak sektörde yüzde 6,3’lük bir düşüş yaşandı.