Türk sanayinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet gücü kazanması misyonu ile yola çıkan İstanbul Sanayi Odası Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO-KATEK) 10 yılını geride bıraktı. KATEK, kurulduğu 1999 yılından bu yana sanayi, üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü katılımıyla oluşan Kolay Bilgi Seti, AB Çerçeve Programları' na yönelik faaliyetler, mevzuata yönelik çalışmalar, Yeni İş Geliştirme Modeli, KOBİ'ler için Endüstriyel Tasarım Projesi ve Öz Değerlendirme Modeli gibi çalışmaları hayata geçirdi. İstanbul Sanayi Odası'nın kalite ve teknoloji politikaları nın oluşturulması, İSO üyelerinin ve bunların İSO üyelerine kazandırılması yönündeki çalışmalarını, sürdürmeye devam ediyor.

İSO-KATEK Başkanı Uran Tiryakioğlu da 10 yıllık süreçte birçok çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Tiryakioğlu, seminerlerden, ödül programlarına kadar bugüne kadar yapı lamamış çalışmaları hayata geçirdiklerini ve yola devam edeceklerini vurguladı. Peki, KATEK nedir, neden kuruldu, ne yapıyor?

REKABET GUC KATAR İSO-KATEK’in misyonunun öncelikle firmaların dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmak olduğunu belirten Uran Tiryakioğlu, “KATEK’in misyonunu “Türk sanayinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet gücü kazanması” ve buna yönelik sistemler kurulması olarak belirlemiştir. Sanayi, üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü katılımıyla oluşan İSO-KATEK geçtiğimiz dönemde, Kolay Bilgi Seti, İSO Vizyon ve İSO Teknotrend toplantıları gibi faaliyetler ile İSO İnovasyon Ödülleri sistematiğinin oluşturulması çalışmalarına imza attı. Bunun yanı sıra, AB Çerçeve Programları’ na yönelik faaliyetler, mevzuata yönelik çalışmalar, KOBİ’ler için Endüstriyel Tasarım Projesi ve Özdeğerlendirme Modeli gibi uygulamalı çalışmaları da hayata geçirmiştir” dedi. Yapılan bazı çalışmalardan örnekler veren Tiryakioğ- lu internet ortamında oluşturdukları bir bilgi paylaşım sistemini anlattı. Tiryakioğ lu sistemle ilgili şunları aktardı: “Örneğ in KOBİ’lere yönelik kolay anlaşılır ve uygulanabilir bazı temel kavram ve teknikleri içeren rehber kitapçıklardan oluşan, www.iso.org.tr adresinden de elektronik ortamda erişilebilen ve şu an için 16 kitaptan oluşan “Kolay Bilgi Seti” oluşturduk. Karmaşanın ve bilgi eksikli- ğini giderilmesi için güncelliğini koruyan bu sete her yıl yeni kitaplar eklenmektedir.

” İNOVASYON: ONEMLİ BİR TİCARİ GETİRİ ARACI İSO
KATEK bünyesinde her yıl inovasyon ödülleri veriliyor. Türkiye’de başka bir örneği olmayan yarışma, inovasyona verilen önemi artırmak için gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmanın detaylarını paylaşan Tiryakioğlu özelikle inovasyonun firmalar için ticari getirisi olan bir araç haline getirmek olduğunu vurguladı. Tiryakioğlu, “Odamız üyelerinin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacak bir “İnovas yon Ödülü” verilmesine yönelik hazırlıklar, İstanbul Sanayi Odası Kalite Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO-KATEK) bünyesinde son derece titiz bir çalışma uzun bir süreç içinde tamamlanmıştır. “İSO İnovasyon Ödülleri” ile inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi, Türk sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması ve inovasyonun önemli bir ticari getiri aracı olarak öne çıkartılması amaçlanmaktadır” dedi. Bu nedenle Türkiye’de bir ilk olarak, kurgulanan ödül sistematiğinin sadece inovatif ürünleri değerlendiren sistemlerden daha kapsamlı bir nitelik taşıdığını anlatan Tiryakioğlu, “Ödül başvurusunda bulunan sanayi kuruluşları, başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, inovasyon yetkinlikleri ve geliştirmeye açık alanları konusunda bilgi edinme imkâ nına da sahip olacaklardır. İSO İnovasyon Ödülleri hakkındaki tüm bilgiler İstanbul Sanayi Odası internet sitesinde sunulmaktadır” şeklinde aktardı.

KRİZDEN KORUNMANIN YOLU İNOVASYON
Kriz döneminde ortaya çıkan inovasyon faaliyetleri bu süreçte firmaların önceden önlem alabilmesini sağlıyor. İstanbul Sanayi Odası’nın “İnovasyon Yönetimi Eğitimi”, firmaların inovasyonun önemi konusunda farkındalıklarının geliştirdiğ ini söyleyen Tiryakioğlu, gelişen inovatif firma özelliklerinin proje çerçevesinde daha fazla katma değer yaratması na destek olacak şekilde kurgulandığı nı anlattı. Söz konusu eğitimin yanı sıra Kolay Bilgi Seti kılavuz kitaplarına son olarak ilave edilen kitaplardan birisi de “İnovasyon Yönetimi” kılavuzu oldu- ğunu aktaran Tiryakioğlu, kitapta özetle, firmaların yenilikçi olabilmek için yapması gerekenler, hangi alanlarda inovasyon yapılabileceği, KOBİ’ler ve inovasyon konularının ele alındığını belirtti. Tiryakioğlu, Türkiye’de yerleşik tüm sanayi kuruluşlarının başvurabildiği “İSO İnovasyon Ödülleri” kapsamında, diğer ödüllerden farklı olarak, sadece yenilikçi ürün ve bu sayede elde edilen ticari başarı değil, sanayi firmaları bünyesinde oluşturulan inovasyon ortamı- nın da ödüllendirmede kıstas olarak aldı klarını dile getirdi. “Liderlik”, “Stratejik Planlama”, “Bilgi”, “İnsan Kaynağı”, “Süreçler” ve “İş Sonuçları” ana başlıklarında değerlendirecek ve ödüllendirecek olduğunu anlatan Tiryakioğlu, “Dünyada ve Türkiye’de genellikle ürün odaklı olarak düzenlenen inovasyon ödülleri ile İSO İnovasyon Ödülleri arasındaki temel fark, firmaların bünyelerinde yarattıkları inovasyon ortamının ve bu yolla elde edilen başarıların değerlendiriliyor olması” dedi. Öte yandan Tiryakioğlu, Türkiye’nin, “yetişen inovatörlerden” biri olduğunu belirtti. AB Lizbon Stratejisi altında, AB üye ülkelerinin inovasyon performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkânı sağlayan Avrupa İnovasyon Değerlemesi 2008 sonuçları- na göre (European Innovation Scoreboard) Türkiye, “yetişen inovatörlerden” biridir diyen Tiryakioğlu, “İnovasyon performansı, AB ortalamasından düşüktür, fakat performansının gelişme hızı AB ortalamasından yüksektir. Bu gelişmeye inovasyon ödülü gibi çalışmaların yarattığı farkındalık da önemli katkı sağ- layacaktır” şeklinde konuştu.

CALIŞMALARIMZDA OAİB’E KAPIMIZ ACIK İSO
İnovasyon Ödüllerinin firmaların içindeki inovasyon sistemini sorguladı- ğını aktaran Tiryakioğlu, tüm sektörel kurumlar ve temsilci örgütler ile işbirli- ğine açık olduklarının altını çizdi. Tiryakioğ lu, “İSO İnovasyon Ödülleri” firmaları n içindeki inovasyon sistemini sorguladığı ve değerlendirdiği için sektörel değerlendirmeden bağımsızdır. Zaten ödülün farkı ve üstünlüğünün de önemli bir faktörü de bu özelliktir. Bu nedenle, ödül ile firmaların inovasyon ortamları “Liderlik”, “Stratejik Planlama”, “Bilgi”, “İnsan Kaynağı”, “Süreçler” ve “İş Sonuçları” ana başlıklarında yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirecek ve ödüllendirecektir. Bu faktörler sektör bağımlı olmayacak şekilde belirlenmiştir” dedi. İnovasyon çalışmaları için her türlü sektörel kurum ile işbirliğ i yapabileceklerinin altını çizen Tiryakioğlu, OAİB’le de bir çalışmaya yapılabileceğini belirtti. Tiryakioğlu, “Türkiye’de yerleşik tüm imalat sanayi sektörü firmalarını hedeşeyen ve söz konusu firmalara inovasyonun tüm alanlarındaki performansları konusunda geribildirimde bulunmayı amaçlayan bir ödül mekanizmasının olabildiğince geniş hedef kitlelere ulaşması noktasında OAİB’de dahil olmak üzere tüm sektörel kurumlar ve temsilci örgütler ile işbirliğine açık olduğumuz ifade edilebilir” dedi.

MAKİNE SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ OLDU İSO-KATEK
çalışmaları kapsamında sanayide sektörel olarak yaşanan teknolojik gelişmelerin ve yansımalarının ele alındığı “teknoloji odaklı” bir toplantı dizisi gerçekleştirdiklerini anlatan Tiryakioğ lu, 2008 yılında “Makine Sektöründe Teknolojik Yönelimler, Yeni Ufuklar” başlığı altında yaptıkları seminere ciddi bir katılım olduğunu söyledi. Tiryakioğ- lu, ““TEKNOTREND” başlığını taşıyan bu toplantılar, Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon konularında, bilgi ve deneyim paylaşımı ile bu alanda işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmaları- mız arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, “Elektronik”, “Tekstil”, “Gıda”, “Kimya” ve “Makine” ve “Otomasyon” sektörlerini ele aldığımız “TEKNOTREND” toplantıları hayata geçirilmiştir. Her yıl farklı sektörlerin ele alındığı seminer dizisi kapsamında; 3 Nisan 2008 tarihinde “Makine Sektöründe Teknolojik Yönelimler, Yeni Ufuklar” başlığı altı- na bir çalışma yaptık. Makine sektöründen yaklaşık 80 seçkin davetlinin ve makine sektörünün önemli temsilcilerinden konuşmacı olarak katılımı ile makine sektörünün mevcut durumu, ihtiyaçlar ve beklentiler ele alınarak sektördeki son gelişmelerden, gelecekteki hedeflerden sektördeki ihtiyaçlar ve beklentilerden bahsedilmiştir” dedi.

Uran Tiryakioğlu İSO-KATEK Başkanı “İSO İnovasyon Ödülleri” ile inovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi, Türk sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması ve inovasyonun önemli bir ticari getiri aracı olarak öne çıkartılması amaçlanmaktadır.”