MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI 84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI TOPLAMINDAN OLUŞAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMININ İHRACATI 2009 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 3 MİLYAR 334 MİLYON DOLAR İKEN, BU RAKAM 2010 YILI AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 19,2 ORANINDA ARTARAK 3MİLYAR 974 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.    

Orta Anadolu Makine ve Ak- samları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belir- lenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2009 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracat kayıt rakamı 2 milyar 216 milyon dolar iken, bu rakam 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 12,6 oranında yükselerek 2 milyar 494 mil- yon dolar olarak gerçekleşti.  Makine sektörü toplamı, 84. faslın ta- mamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Bir- liği iştigal alanı itibariyle 2010 yılının ilk 5 ayında önceki yılın aynı dönemi- ne kıyasla yüzde 19,2 artarak 3 milyar 974 milyon dolar olarak kaydedildi.   Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekle- şen kalemler ise yüzde 175,3 ile mo- torlar, aksam ve parçaları, yüzde134,2 ile diğer endüstriyel yıkama ve kurut- ma makineleri, yüzde 79,0 ile deri işle- me ve imalat makineleri, yüzde 70 ile ambalaj makineleri aksam ve parça- ları, yüzde 56,3 ile rulmanlar olmuş. 2010 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihraca- tında en fazla gerileme görülen mal grupları ise; % 18,9 ile hadde ve dö- küm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları, yüzde 18,4 ile savunma sa- nayi için silah ve mühimmat, yüzde 17,3 ile yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri, yüzde 8,0 ile büro makineleri, yüzde 4,8 ile gıda sanayii makineleri, ak- sam ve parçaları olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itiba- riyle, mal gruplarının sektör ihracatın- dan aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde; yüzde 13,8 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11,2 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve yüzde 9,5 pay ile Pompa ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.

2010 OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İLK 10 ÜLKEYE DE MAKİNE İHRACATIMIZ YÜKSELDİ
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt ra- kamlarına bakıldığında; 2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde en fazla ih- racat yapılan ilk üç ülke Almanya, İran ve ABD olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasın- da en büyük ihracat artışının yüzde 43,7 ile İran’a yönelik olduğu görülü- yor. Anılan ülkeye ihracatımız 154,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.  2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde en fazla makine ihracatı yaptığımız ilk 10 ülkede de ihracatımızın yükseldiği görülüyor. Bu dönemde en fazla ma- kine ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke olan Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Ma- yıs döneminde 192 milyon 415 bin dolar- lık makine ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılına gelindiğinde bu değeri yüzde 8,3 oranında arttırarak 208 milyon 433 bin dolarlık makine ihracatı yapmışlar. Makine ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke olan İran’a ise 2009 yılının ilk 5 aylık döneminde 107 milyon 439 bin dolar ihracat söz konusu iken 2010 yılı- nın eş zaman dilimine gelindiğinde yüz- de 43,7 artışla 154 milyon 436 bin dolar- lık ihracat kaydedilmiş. Üçüncü büyük ihracat pazarımız ABD’de de yükseliş gözleniyor. ABD’ye geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 148 milyon 198 bin dolarlık makine ihracatı varken 2010 yılının ilk 5 ayında ise yüzde 2,9 yükselişle 152 milyon 459 bin dolarlık ihracat söz ko- nusu. ABD’nin ardından en fazla makine ih- racatı yaptığımız ülke olan Irak’a da makine ihracatımız geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs dönemine göre 2010 yılı- nın aynı zaman diliminde yüzde 36,2 oranında yükselmiş. Irak’a 2009 yılının ilk 5 ayında 110 milyon 350 bin dolar- lık makine ihracatımız söz konusu iken bu sene bu rakam 150 milyon 293 bin dolara ulaşmış. Makine ihracatımızın en fazla olduğu ilk 10 ülkenin diğerlerine baktığımız- da beşinci sırada olan İngiltere’ye yüzde 29,8, İtalya’ya yüzde 12,4, Fran- sa’ya yüzde 13, Rusya’ya yüzde 4,2, Azerbaycan’a yüzde 26,7 ve Libya’ya yüzde 21,1 oranında makine ihracatı- mızın arttığı görülüyor.    


MAL GRUPLARINA GÖRE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapı- lan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Libya ve Ege Serbest Bölgesi; Endüstriyel Kli- malar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Irak, İran ve Almanya, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, ABD ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Maki- nelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İş- leme Makinelerinde; Almanya, İran ve Irak, Vanalarda; Almanya, Irak, İran, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; İran, Hindistan ve Mısır, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, İtalya ve Rusya, Reaktör ve Kazanlarda; İstan- bul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Japonya ve Belçi- ka, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Azerbaycan, İran ve Irak, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya, İran ve Ürdün, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; Irak, Mısır, İtalya olmuş.  

AMBALAJ MAKİNELERİ

Ülkemiz ambalaj makineleri ih- racatı 2010 yılı Ocak-Mayıs dö- neminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 70 oranında yükselerek 27 milyon 712 bin dolardan 47 milyon 108 bin dolara ulaştı.  Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Irak’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Mayıs döne- minde 9 milyon 644 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Irak’ın ardın- dan ambalaj makineleri ihraca- tımızın en fazla olduğu ikinci ülke ise Mısır. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs ayları ara- sında 1 milyon 37 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı ya- pılmışken 2010 yılının aynı dö- nemine gelindiğinde yüzde 681,7 oranında yükselişle 8 mil- yon 111 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Ambalaj ma- kineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise İtal- ya olduğu görülüyor. İtalya’ya 2009 yılının Ocak-Mayıs döne- minde 3 milyon 961 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı var- ken 2010 yılının eş zaman dili- mine gelindiğinde yüzde 92,1 oranında değer artışı ile 7 mil- yon 608 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.ENDÜSTRİYEL
KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ
Ülkemiz endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihra- catımız 2009 yılının Ocak- Mayıs döneminde 273 milyon 891 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 25,4 ora- nında yükselerek 343 milyon 326 bin dolar olmuş.   Endüstriyel klimalar ve so- ğutma makineleri ihracatı- mız ülkeler bazında incelendiğinde İngiltere’nin ilk sıra- da yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 34 milyon 317 bin dolarlık en- düstriyel klimalar ve soğut- ma makineleri ihracatı yapıl- mışken 2010 yılının Ocak- Mayıs dönemine gelindiğin- de ise bu değer yüzde 14,9 oranında yükselerek 39 mil- yon 444 bin dolara ulaşmış. İngiltere’nin ardında en fazla endüstriyel klimalar ve so- ğutma makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ül- ke ise Irak olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs döne- minde 28 milyon 771 bin do- larlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılı- nın aynı zaman dilimine ge- lindiğinde yüzde 7 oranında değer artışı sağlayarak 30 milyon 782 bin dolarlık ihra- cat yapmışlar. Endüstriyel klimalar ve soğutma makine- leri ihracatımızın en fazla ol- duğu üçüncü ülke ise Fransa. Söz konusu ülkeye 2009 yılı- nın Ocak-Mayıs döneminde 19 milyon 639 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve so- ğutma makineleri ihracatı ya- pılmışken 2010 yılının Ocak- Mayıs dönemine gelindiğin- de ise yüzde 20,6 yükseliş ile 23 milyon 679 bin dolarlık ih- racat gerçekleştirilmiş.   

GIDA SANAYİİ
MAKİNELERİ
Ülkemiz gıda sanayii makineleri ihracatı 2009 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 4,8 ora- nında gerileme göstererek 143 milyon 38 bin dolardan 136 milyon 187 bin dolar se- viyesine düşmüş.  Gıda sanayii makineleri ih- racatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 8 milyon 674 bin dolarlık gıda sanayii maki- neleri ihracatımız söz konu- su iken 2010 yılının Ocak- Mayıs döneminde ise yüzde 59,5 oranında artışla 13 mil- yon 833 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. Alman- ya’nın ardından gıda sanayii makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise İran olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında 6 milyon 656 bin dolarlık gıda sanayii maki- neleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 79,8 ora- nında artışla 11 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçek- leştirilmiş. Gıda sanayii ma- kineleri ihracatımızın en faz- la olduğu üçüncü ülkenin ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 9 milyon 565 bin dolarlık gıda sanayii ma- kineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 10,2 oranında değer artışı ile ihracat rakamı 10 milyon 537 bin dolar olmuş.  

İNŞAAT VE
MADENCİLİK MAKİNELERİ
Türkiye inşaat ve madencilik makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 251 milyon 305 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine ge- lindiğinde yüzde 11,5 oranında yükselerek 280 milyon 207 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilik makinele- ri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Alman- ya’nın en fazla ihracat gerçek- leştirdiğimiz ülke olduğu görü- lüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Mayıs ayları ara- sında 31 milyon 162 bin dolar- lık inşaat ve madencilik maki- neleri ihracatı yapılmış. Al- manya’nın ardından en fazla inşaat ve madencilik makinele- ri ihracatımız olan ikinci ülke ise Libya. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk 5 aylık döneminde 18 milyon 227 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılı- nın aynı dönemine gelindiğin- de yüzde 18 oranında değer ar- tışı yakalanarak 21 milyon 515 bin dolarlık ihracat yapılmış. Ege Serbest Bölgesi ise inşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Ege Serbest Bölgesi’ne geçti- ğimiz yılın ilk 5 aylık döne- minde 2 milyon 388 bin dolar- lık inşaat ve madencilik maki- neleri ihracatı yapan firmala- rımız 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu de- ğeri yüzde 635 oranında yük- selterek 17 milyon 555 bin do- larlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleş- tirmişler. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü pazar konumundaki İran’a ise 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 10 milyon 602 bin dolarlık inşaat ve madencilik makinele- ri ihracatı söz konusu iken bu değer 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 62,6 oranında yükselerek 17 milyon 237 bin dolar olmuş. 2010 yılının ilk 5 aylık döne- minde en fazla inşaat ve ma- dencilik makineleri ihracatı kaydedilen beşinci ülkenin ise Cezayir olduğu görülüyor. Ce- zayir’e 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 26 milyon 379 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapan fir- malarımız 2010 yılının aynı dö- nemi içerisinde yüzde 42,9 ora- nında değer düşüşü ile 15 milyon 71 bin dolarlık ihracat ger- çekleştirmişler.  

POMPA VE
KOMPRESÖR
Ülkemiz pompa ve kompre- sörler ihracatı 2009 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında 162 milyon 750 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 45,1 oranında yükselerek 236 milyon 140 bin dolar olmuş. Pompa ve kompresörler ih- racatımız ülkeler bazında in- celendiğinde ise Alman- ya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülke- ye 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 31 milyon 426 bin dolarlık pompa ve kom- presörler ihracatı yapılmış- ken 2010 yılının Ocak-Mayıs dönemine gelindiğinde yüz- de 72,5 oranında yükselişle 54 milyon 211 bin dolarlık ih- racat kaydedilmiş. Almanya’nın ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise ABD olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak- Mayıs döneminde 7 milyon 867 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 88,2 oranında değer artışı ile 14 milyon 805 bin dolarlık pompa ve kompre- sörler ihracatı yapılmış. Pompa ve kompresörler ih- racatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise Romanya olmuş. Romanya’ya 2009 yılının ilk 5 aylık döneminde 10 milyon 835 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı kayde- dilmişken bu değer 2010 yılı- nın Ocak-Mayıs döneminde yüzde 9,2 oranında yüksele- rek 11 milyon 835 bin dolar olmuş. İtalya ise pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü pazar konumunda. İtalya’ya geçtiğimiz yılın ilk 5 aylık dö- neminde 10 milyon 828 bin dolarlık pompa ve kompresör- ler ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının aynı dönemine ge- lindiğinde yüzde 6,4 oranında değer artışı ile 11 milyon 526 bin dolarlık ihracat gerçekleş- tirmişler. Pompa ve kompresörler ihra- catımızın beşinci en büyük pa- zarı konumundaki İngiltere’ye ise 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 5 milyon 41 bin dolarlık pompa ve kompresör- ler ihracatımız söz konusu iken bu değer 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 94,6 oranında yüksele- rek 9 milyon 809 bin dolar ol- muş.   

TEKSTİL VE
KONFEKSİYON MAKİNELERİ
Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 84 milyon 641 bin dolar iken 2010 yılının Ocak-Mayıs dönemine gelindiğinde yüzde 28,3 ora- nında yükseliş göstererek 108 milyon 607 bin dolar olmuş. Tekstil ve konfeksiyon maki- neleri ihracatımız ülkeler ba- zında incelendiğinde ise İran’ın ilk sırada yer aldığı gö- rülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs döne- minde 5 milyon 883 bin dolar- lık tekstil ve konfeksiyon ma- kineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Mayıs döne- minde yüzde 173 yükselişle 16 milyon 62 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ih- racatı yapılmış. İran’ın ardın- dan, bu mal grubu için en faz- la ihracat gerçekleştirilen ikin- ci ülkenin ise Hindistan oldu- ğu görülüyor. Hindistan’a 2009 yılının 5 aylık döneminde 7 milyon 370 bin dolarlık teks- til ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 26,4 artış ile 9 milyon 319 bin dolar ihracat yapılmış. Tekstil ve konfeksi- yon makineleri ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Mısır olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs döne- minde 6 milyon 605 bin do- larlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının ay- nı dönemine gelindiğinde yüzde 4,6 oranında değer düşüşü ile 6 milyon 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştir- mişler. Özbekistan ise tekstil ve konfeksiyon makineleri ihra- catımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Özbekistan’a geçtiğimiz yılın ilk 5 aylık döneminde 5 mil- yon 531 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı kaydedilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelin- diğinde ise yüzde 12,1 ora- nında değer artışı ile 6 mil- yon 198 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Tekstil ve kon- feksiyon makineleri ihraca- tımızın en fazla olduğu dör- düncü pazar konumundaki Etiyopya’ya ise 2009 yılının ilk 5 aylık döneminde 3 mil- yon 664 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının eş zaman dili- mine gelindiğinde bu değer yüzde 58,4 oranında yükse- lerek 5 milyon 806 bin dolar olmuş. Sudan ise tekstil ve konfeksiyon makineleri ih- racatımızın en fazla olduğu beşinci ülke. Söz konusu ül- keye 2009 yılının Ocak-Ma- yıs döneminde 7 milyon 835 bin dolarlık tekstil ve kon- feksiyon makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 32,8 değer düşüşü ile 5 milyon 264 bin dolarlık ih- racat gerçekleştirilmiş.   

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ
Türkiye yük kaldırma, taşı- ma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde 68 milyon 487 bin dolar iken 2010 yılının Ocak-Mayıs dö- nemine gelindiğinde yüzde 17,3 oranında gerileme gös- tererek 56 milyon 650 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve is- tifleme makineleri ihracatı- mız ülkeler bazında incelen- diğinde ise Azerbaycan’ın ilk sırada yer aldığı görülü- yor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mayıs döne- minde 2 milyon 789 bin do- larlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihra- catı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 59,7 yükselişle 4 mil- yon 454 bin dolarlık ihracat yapılmış. Azerbaycan’ın ardından, bu mal grubu için en fazla ihra- cat gerçekleştirilen ikinci ül- kenin ise İran olduğu görü- lüyor. İran’a 2009 yılının 4 ay- lık döneminde 2 milyon 122 bin dolarlık yük kaldırma, ta- şıma ve istifleme makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelin- diğinde ise yüzde 79,1 yükse- liş ile 3 milyon 802 bin dolar ihracat yapılmış. Yük kaldırma, taşıma ve istif- leme makineleri ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Irak olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak- Mayıs döneminde 2 milyon 653 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılı- nın aynı dönemine gelindi- ğinde yüzde 42,8 değer artı- şıyla 3 milyon 789 bin dolar rakamı yakalanmış. ABD ise yük kaldırma, taşıma ve istif- leme makineleri ihracatımızın dördüncü büyük pazarı konu- munda. ABD’ye geçtiğimiz y lının Ocak-Mayıs döneminde 2 milyon 147 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapan fir- malarımız 2010 yılının eş za- man dilimine gelindiğinde yüzde 72,1 değer artışı ile 3 milyon 694 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleş tirmişler. En fazla yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihra- catımız olan beşinci ülke Çin’e 2009 yılının Ocak-Mayı döneminde 3 milyon 381 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihra- catı yapılmışken 2009 Ocak- Mayıs döneminde yüzde 1,6 azalışla 3 milyon 328 bin dolarlık ihracat yapılmış.    

Nuriye Şener           Yazıcı Makine Satış ve İhracat Müdürü “Hareketlilik başladı” Her ne kadar sektörde genel ola- rak bir hareketlilik yaşanıyor olsa da diğer aylara göre ihracatta yüzde 80’lik bir düşüş var. 2010 yılının ilk 6 ayında yaptığımız ih- racat 2009 yılının ilk 6 ayında yaptığımız ihracattan çok daha düşük. Yurt dışından getirip, son- ra tekrar yurt dışına satılan ürün- ler üzerinden ihracatı değerlendir- mek çok yanlış bence. Yüzde 100 yerli imalatçıların yaptıkları baz alınmalı. Benim için real imalat- çıların rakamları önemli. Sektör olarak ihracatımızdaki düşüşün en önemli sebeplerinden biri de yurt dışından ürünlerin Türki- ye’ye çok rahat girebilmesi. Ayrı- ca yine 2. el makine ihracatı çok kolay yapılabiliyor. Özellikle ih- racat konusunda konusunda çok dertliyiz. Cezayir’le ihracat gerçekleştiriyo- ruz ancak akredite şartı konuyor ve işlemler her iki taraf için de zorlaşıyor. Özellikle artık Türki- ye’de üretilen ürünler Avrupa ka- litesinde olmasına rağmen, yerli imalatçılar desteklenmiyor, bü- tün makineler yurt dışından geti- riliyor. 2010 Ocak-Mayıs döne- miyle ilgili genel olarak sektöre baktığımızda ise 47 milyon 108 bin dolardı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 27 mil- yon 712 bin dolardı. Bu da genel olarak sektörde yüzde 70’lik bir ihracat artışı olduğunu söyleyebi- lirim.       

Gülay Öztürk        İmas A.Ş. İthalat İhracat Sorumlusu “Türki Cumhuriyetlerle ilişkilerin artması ihracatımızı arttırdı.” Biz firma olarak ihracat alanın- da yeniyiz. Mayıs ayında İran’a 30 bin euro değerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Genel olarak Türki Cumhuriyetler, Afganistan, Kıbrıs, Irak gibi ülkelerle ihracat ilişkisi içerisindeyiz. Genel ihracat raka- mımızın aylık 20bin ila 45 bin eu- ro arasında değiştiğini söyleyebili- rim. Örneğin 2010’un Mart ayında Gürcistan’a 36 bin euroluk soğut- ma tesisi satarken 2009’un Aralık ayında ihracatımız 46 bin euroyu buldu. Özellikle Türki Cumhuriyet- lerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe gelişmesi bizim ihra- cat rakamlarımızı da olumlu etki- liyor. Daha önce böyle bir talep yokken şimdi aylık ihracatlarımız olmaya başladı. Biz firma olarak ihracatımızı arttırmak için her- hangi bir faaliyette bulunmuyo- ruz. Ama ilerleyen zamanlarda yurt dışı fuarlarına ağırlık vererek, yabancı ülke firmalarıyla ilişkileri sıkı tutarak ihracatta da bir açılım yapabiliriz. .    

Elif Selbes       Alapala İhracat Yöneticisi “Fiji’ye bile makine satıyoruz” 2010 yılı Ocak-Mayıs dönemin- de toplamda 5 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2009’a göre çok daha iyi bir ra- kam bu. Siparişlerimiz geçtiği- miz yıla oranla çok daha iyi. Açıkçası yetiştiremiyoruz, atölye- lerimiz tamamen dolu. Eğer tüm siparişleri yetiştirebilseydik, ihra- catımız 7 milyon doları bulabi- lirdi. Komple değirmen makine- leri ihracatı yapıyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz en önemli ül- kelerden biri İtalya, Libya’da di- ğer önemli ülkelerden biri. Önü- müzdeki Ağustos ayında 2 tane de Dubai’ye teslim edeceğiz. Tek tek makine gönderdiğimiz ülke- lerde de var. Özellikle Fransa’ya tek başına çok fazla makine gönderdik. Müşterilerimiz bazen sadece internet aramasıyla bulu- yor bizi ve ‘İnternette gördük, çok beğendik. Şu makineyi isti- yoruz” diyorlar. Bu şekilde Fi- ji’ye bile makine gönderdik. Ge- nel olarak sektöre bakıldığında ise 2010 Ocak-Mayıs döneminde 136 milyon 187 bin Dolarlık ih- racat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 143 milyon 38 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Bu da sektör- de yüzde 4,8’lik bir düşüş oldu- ğu anlamına geliyor.