Makine sektörü toplamı 84. Faslın tamamı ve 84. Fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4 milyar 907 milyon dolar iken, bu rakam 2010 yılı aynı döneminde yüzde 15,6 oranında artarak 5 milyar 674 milyon dolara yükseldi.

 

Orta Anadolu Makine veAksamları İhracatçılarıBirliği iştigal alanına girenGTİP’ler kapsamındabelirlenen Türkiye geneli ihracatkayıtlarına göre; 2009 yılı Ocak-Temmuz dönemi ihracat kayıt rakamı4 milyar 907 milyon 14 bin dolariken, bu rakam 2010 yılının eş zamandiliminde yüzde 15,6 oranındaaartarak 5 milyar 674 milyon 544bin dolar olarak gerçekleşti. Makinesektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine veAksamları İhracatçıları Birliği iştigalalanı itibariyle 2010 yılının ilk 7 ayındaönceki yılın aynı dönemine kıyaslayüzde 11,7 artarak 3 milyar 566 milyon776 bin dolar olarak kaydedildi.Mal grupları bazında incelendiğindeise; 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde,ihracatında en yüksek artışgerçekleşen kalemler yüzde 94,5 ilediğer Endüstriyel Yıkama ve KurutmaMakineleri, yüzde 87,4 ile Motorlar,Aksam ve Parçaları, yüzde 67,5 ileDeri İşleme ve İmalat Makineleri,yüzde 56,7 ile Ambalaj MakineleriAksam ve Parçaları ve yüzde 43,0 ilerulmanlar olarak sıralanıyor.OAİB iştigal alanına giren ürünleritibariyle, mal gruplarının sektörihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocaktemmuzdöneminde; yüzde 14,3 payile Endüstriyel Klimalar ve SoğutmaMakineleri birinci, yüzde 11,7 payile İnşaat ve Madencilikte KullanılanMakineler ikinci, yüzde 9,3 pay ilePompa ve Kompresörler üçüncüsırada yer almaktadır.EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA
Ülkeler itibariyle ihracat kayıtrakamları incelendiğinde; 2010 yılıOcak-Temmuz döneminde en fazlaihracat yapılan ilk üç ülke Almanya,İran ve ABD olmuştur Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında enbüyük ihracat artışının yüzde 34,9ile İran’a yönelik olduğu görülüyor.Anılan ülkeye ihracatımız 222 milyondolar olarak gerçekleşmiş. Ülkelerbazında makine ihracatımızda ise (ilk10 ülke sıralamasına göre) yükselişlervar. Örneğin Almanya’ya yönelikmakine ihracatımız geçtiğimiz yılınilk yedi aylık döneminde 269 milyon780 bin dolar iken 2010 yılının aynıdönemine gelindiğinde yüzde 11,2artış göstererek 300 milyon 7 bindolar olmuş. Makine ihracatımızınartış gösterdiği bir diğer ülke iseIran. Söz konusu ülke yüzde 34,9değer artışıyla en fazla ihracat artışıyaşadığımız ülke. 2009 yılının Ocaktemmuzdöneminde 134 milyon521 bin dolarlık makine ihracatıgerçekleştiren firmalarımız 2010yılının Ocak-Mart aylarında ise budeğeri 221 milyon 933 bin dolar seviyesineçıkarmışlar.Azerbaycan pazarı da makineihracatımızın yükseldiği ülkelerdenbiri olmuş. Azerbaycan’a yönelikmakine ihracatımız 2009 yılınınOcak-Temmuz döneminde 77 milyon530 bin dolar iken 2010 yılının aynıdönemine gelindiğinde ise yüzde33,8 artışla 103 milyon 731 bin dolarolmuş.


Türkiye gıda sanayi makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 3,9 oranında gerileme göstermiş durumda. 2009 yılının ilk 7 ayında 213 milyon 476 bin dolar olan gıda sanayii makineleri ihracatımız 2010 yılının ilk 7 ayında ise 205 milyon 242 bin dolar olmuş.Gıda sanayi makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 19 milyon 303 bin dolarlık gıda sanayi makineleri ihracatı yapılmış.Almanya’nın ardından en fazla gıda sanayi makineleri ihracatımız olan ikinci ülke ise İran.Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk yedi aylık döneminde 10 milyon 11 bin dolarlık gıda sanayi makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 68,8 oranında değer artışı yakalanarak 16 milyon 903 bin dolarlık ihracat yapılmış. Azerbaycan ise gıda sanayi makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Azerbaycan’a geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde 6 milyon 961 bin dolarlık gıda sanayi makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 109,2 oranında değer artışı ile 14 milyon 565 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.Genç DeğirmenMustafa Budak – Yönetim Kurulu Başkanı “İHRACATIMIZ ARTTI” Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sene Temmuz ayında çok daha iyi ihracat rakamlarına ulaştığımızı söyleyebilirim. Özellikle Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla işlerimizin çoğunu Ramazan öncesine almaya çalıştık. Bu nedenle de Haziran ve Temmuz ayı içinde satışlarımız çok iyi geçti. Genel olarak sektöre baktığımızda ise gitgide pazarın daraldığını, müşteri potansiyelinin azaldığını söyleyebilirim. Şu anda en fazla ihracatı Türkî Cumhuriyetlere gerçekleştiriyoruz.Değirmencilik sektöründe tek tek üretim yapmıyoruz ve yüksek maliyetli yatırımlar üretiyoruz. Genel olarak gıda sanayi makinelerine baktığımızda ise 2010 Ocak-Temmuz döneminde sektör 205 milyon 242 bin dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 213 milyon 476 bin dolar civarındaydı. Bu da genel olarak sektörde yüzde 3,9’luk bir düşüş olduğunu gösteriyor.Ülkemiz hadde ve döküm makineleriihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuzdönemine göre 2010 yılının aynı zamandilimi ile kıyaslandığında yüzde23,9 oranında gerileme göstermişdurumda. 2009 yılının ilk 7 ayında 178milyon 229 bin dolar olan hadde vedöküm makineleri ihracatımız 2010yılının ilk 7 ayında ise 135 milyon 610bin dolar olmuş.Hadde ve döküm makineleriihracatımız ülkeler bazındaincelendiğinde ise İran’ın en fazlaihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeolduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Temmuz aylarıarasında 35 milyon 377 bin dolarlıkhadde ve döküm makineleri ihracatıyapılmış. İran’ın ardından en fazla hadde ve döküm makineleriihracatımız olan ikinci ülke iseRusya. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilkyedi aylık döneminde 14 milyon 951bin dolarlık hadde ve döküm makineleriihracatı söz konusu iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğindeyüzde 8,2 oranında gerileme ile13 milyon 722 bin dolarlık ihracatyapılmış.Almaya ise hadde ve dökümmakineleri ihracatımızın en fazlaolduğu üçüncü pazar konumunda.Almanya’ya geçtiğimiz yılın ilk 7aylık döneminde 17 milyon 614 bindolarlık hadde ve döküm makineleriihracatı gerçekleştirilmişken 2010yılının aynı dönemine gelindiğindeise yüzde 29,8 oranında değerdüşüşü ile 12 milyon 373 bin dolarlıkihracat kaydedilmiş. Hadde ve dökümmakineleri ihracatında en fazla değerartışı ise yüzde 334,7 ile Arnavutluk’laolan ihracatta yaşanmıştır. Sözkonusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 633 bin dolarlıkihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılınınaynı döneminde bu rakam 2 milyar754 milyon dolara çıkmıştır. Haddeve döküm makineleri ihracatındandiğer önemli değer artışı ise Ukraynaile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde1 milyon 377 bin dolarlık ihracatgerçekleştirilirken, 2010 yılının aynıdöneminde bu rakam yüzde 107,1artış göstererek 2 milyar 851 milyondolara çıkmıştır.Ülkemiz pompa ve kompresör ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 31,4 oranında yükseliş göstermiş durumda. 2009 yılının ilk 7 ayında 251 milyon 246 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatımız 2010 yılının ilk 7 ayında ise 330 milyon 22 bin dolar olmuş.Pompa ve kompresör ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 73 milyon 948 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı yapılmış. Almanya’nın ardından en fazla pompa ve kompresör ihracatımız olan ikinci ülke ise ABD. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk yedi aylık döneminde 12 milyon 119 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 66,3 oranında yükselme ile 20 milyon 244 bin dolarlık ihracat yapılmış. İtalya ise pompa ve kompresör ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda.İtalya’ya geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde 15 milyon 818 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 4,6 oranında değer artışı ile 16 milyon 551 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Pompa ve kompresör ihracatında en fazla değer artışı ise yüzde 67,1 ile İngiltere’yle olan ihracatta yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8 milyon 785 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 14 milyar 677 milyon dolara çıkmıştır.Pompa ve kompresör ihracatında diğer önemli değer artışı ise Rusya ile yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8 milyon 888 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 43,6 artış göstererek 12 milyar 761 milyon dolara çıkmıştır.


Ülkemiz rulman ihracatı geçtiğimizyılın Ocak-Temmuz dönemine göre2010 yılının aynı zaman dilimi ilekıyaslandığında yüzde 43 oranındaartış göstermiş durumda. 2009 yılınınilk 7 ayında 34 milyon 489 bin dolarolan rulman ihracatımız 2010 yılınınilk 7 ayında ise 49 milyon 317 bindolar olmuş.Rulman ihracatımız ülkeler bazındaincelendiğinde ise Almanya’nın enfazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeolduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Temmuz aylarıarasında 10 milyon 439 bin dolarlıkrulman ihracatı yapılmış. Almanya’nınardından en fazla rulman ihracatımızolan ikinci ülke ise Fransa. Bu ülkeyegeçtiğimiz yılın ilk yedi aylıkdöneminde 3 milyon 660 bin dolarlıkrulman ihracatı söz konusu iken 2010yılının aynı dönemine gelindiğindeyüzde 145,9 oranında değer artışıyakalanarak 8 milyon 999 bindolarlık ihracat yapılmış. İtalya iserulman ihracatımızın en fazla olduğuüçüncü pazar konumunda. İtalya’yageçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde3 milyon 910 bin dolarlık rulman ihracatı gerçekleştirilmişken 2010yılının aynı dönemine gelindiğindeise yüzde 34,3 oranında değer artışıile 5 milyon 252 bin dolarlık ihracatkaydedilmiş. Rulman ihracatında enfazla değer artışının yaşandığı ülkelerdenbiri de ABD. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde1 milyon 146 bin dolarlık ihracatgerçekleştirilirken, 2010 yılının aynıdöneminde bu rakam yüzde 121,6artış göstererek 2 milyar 541 milyondolara çıkmıştır.Hacıbalı RulmanSüleyman İbalı

“İHRACATIMIZI AB ÜLKELERINEYAPIYORUZ”
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden İtalya,Almanya, Fransa, Yunanistan gibiülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz.Satışlarımız genel olarak iyi.Sektör olarak yaşadığımız sorunlaragelirsek, ilk sırada hammaddefiyatlarında yaşanan artışlarını sayabilirim.Yine ayrıca Çin malı ürünlerinülkeye çok rahat giriş yapabilmesininde haksız rekabete yol açtığınıdüşünüyorum. Genel rakamlarabakıldığında ise bu sene sektörünTemmuz ayı ihracatı 49 milyon 317bin dolar civarındaydı.Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde34 milyon 489 bin dolardı.Sektör yüzde 43’lük bir yükselişyaşadı. Rakamlar hala 2008 yılı seviyesinegelemese de 2009’dan dahaiyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim.


Türkiye takım tezgâhları ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 10,3 oranında yükseliş göstermiş durumda. 2009 yılının ilk 7 ayında 265 milyon 747 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız 2010 yılının ilk 7 ayında ise 292 milyon 995 bin dolar olmuş.Takım tezgâhları ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor.Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 22 milyon 673 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı yapılmış. İran’ın ardından en fazla takım tezgâhları ihracatımız olan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk yedi aylık döneminde 21 milyon 887 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 1,9 oranında düşüş ile 21 milyon 472 bin dolarlık ihracat yapılmış.Almanya ise takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Almanya’ya geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde 23 milyon 398 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 28 oranında değer düşüşü ile 16 milyon 843 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Takım tezgâhları ihracatında en fazla değer artışı ise yüzde 366,6 ile Meksika ile olan ihracatta yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 577 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 7 milyar 359 milyon dolara çıkmıştır. Takım tezgâhları ihracatında diğer önemli değer artışı ise Brezilya ile yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 436 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 142,2 artış göstererek 10 milyar 743 milyon dolara çıkmıştır.
Ülkemiz tarım ve ormancılık makineleriihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 2010 yılınınaynı zaman dilimi ile kıyaslandığındayüzde 32 oranında artış göstermişdurumda. 2009 yılının ilk 7 ayında175 milyon 868 bin dolar olan tarımve ormancılık makineleri ihracatımız2010 yılının ilk 7 ayında ise 232 milyon176 bin dolar olmuş. Tarım ve ormancılıkmakineleri ihracatımız ülkelerbazında incelendiğinde ise ABD’ninen fazla ihracat gerçekleştirdiğimizülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye2010 yılının Ocak-Temmuz aylarıarasında 58 milyon 855 bin dolarlıktarım ve ormancılık makineleri ihracatıyapılmış. ABD’nin ardından en fazlatarım ve ormancılık makineleri ihracatımızolan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeyegeçtiğimiz yılın ilk yedi aylık döneminde10 milyon 259 bin dolarlık tarımve ormancılık makineleri ihracatısöz konusu iken 2010 yılının aynı döneminegelindiğinde yüzde 111,5 oranındadeğer artışı yakalanarak 21 milyon699 bin dolarlık ihracat yapılmış. Fas ise tarım ve ormancılık makineleriihracatımızın en fazla olduğu üçüncüpazar konumunda. Fas’a geçtiğimizyılın ilk 7 aylık döneminde 21 milyon138 bin dolarlık tarım ve ormancılıkmakineleri ihracatı gerçekleştirilmişken2010 yılının aynı dönemine gelindiğindeise yüzde 0,2 oranında değerdüşüşü ile 21 milyon 98 bin dolarlıkihracat kaydedilmiş.Tarım ve ormancılık makineleri ihracatındaen fazla değer artışının yaşandığıülke ise KKTC. Söz konusu ülkeye2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde1 milyon 642 bin dolarlık ihracatgerçekleştirilirken, 2010 yılınınaynı döneminde bu rakam yüzde192,6 artış göstererek 4 milyar 805milyon dolara çıkmıştır. Ünlü ZiraatHalit Ünlü – Genel Müdür

“YURT IÇI SATIŞLARIMIZ ÇOK IYI”
Temmuz ayı ihracatımızda çok büyük değişimleryaşamadık. Önceki aylarla benzerrakamlar gözlendi. İhracatımız bu seviyelerdeykenyurt içi satışlarımızda mükemmelbir iş potansiyeli olduğunu eklemeliyim.Bildiğiniz gibi özellikle kriz dolayısıylayurt dışı satışlarında bir durgunlukyaşanırken, yurt içi satışlarımızda öncekisenelerden yaşananın durgunluğunardından, son 4 senedir satışlar çok düşüktü,artık bu durgunluğun patlamasıdiyebileceğim bir iş potansiyeli yaşıyoruz.Krizler dolayısıyla ihtiyaçlarını erteleyenfirmalar artık ihtiyaçlarını erteleyemezduruma geldiler ve satışları arttırdılar.

Türkiye vana ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 22,3 oranında yükseliş göstermiş durumda. 2009 yılının ilk 7 ayında 142 milyon 531 bin dolar olan vana ihracatımız 2010 yılının ilk 7 ayında ise 174 milyon 346 bin dolar olmuş.Vana ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 15 milyon 987 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 23,4’lük değer artışı ile 19 milyon 729 bin dolarlık vana ihracatı yapılmış. Almanya’nın ardından en fazla takım tezgâhları ihracatımız olan ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk yedi aylık döneminde 9 milyon 279 bin dolarlık vana ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 22 oranında artış ile 11 milyon 320 bin dolarlık ihracat yapılmış. İran ise vana ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. İran’a geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde 6 milyon 496 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 65,6 oranında değer artışı ile 10 milyon 760 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Vana ihracatında en fazla değer artışı ise yüzde 90,9 ile Fransa ile olan ihracatta yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 251 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 6 milyar 207 milyon dolara çıkmıştır. Vana ihracatında diğer önemli değer artışı ise Azerbaycan’da yaşanmıştır.Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 45,9 artış göstererek 6 milyar 90 milyon dolara çıkmıştır.