Ekonomik ve siyasi anlamda sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içinde olan dünyada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde makine sektörünün özel bir konumu bulunuyor. Çünkü makine sektörü olmadan sanayileşmeden bahsetmek söz konusu değildir. Türk makine sektörü hâlihazırda yaşanan küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat, ticaret alanlarında dünya ile entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamıştır. Sektör bu alanlardaki yeterliliğini gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların tamamına yakınına yaptığı ihracatla gösteriyor. Ancak Türkiye’nin dünya makine sektörü içerisinde bir teknoloji üretim üssüne dönüşmesi ve yüksek teknolojili ürünlerini imal edilmesinin sağlanması için Ar-Ge ve inovasyona odaklanması gerekiyor. Bunu başarabilirsek makine sektörümüzü bir üst basamağa yükseltebiliriz.

“Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” da küresel düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üreten bir sektöre dönüşebilmemiz için 2011-2014 yılları arasında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına çok önemli destekler verecek.

Bu belge ve eylem planı çerçevesinde öncelikle Ar-Ge destekleri tanıtılacak ve kolaylaştırılacak. KOBİ’ler için yeni Ar-Ge ve inovasyon destek mekanizmaları geliştirilecek. Ortak Ar-Ge merkezleri ile Ar-Ge ve inovasyon teknoloji transfer merkezleri kurulacak. Kamu koordinasyonunda ‘Ulusal Odak Projeleri’ oluşturulacak ve desteklenecek. Ar-Ge ve inovasyonda geliştirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konularında destek olunacak. Ar-Ge ve inovasyon sonucu ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi konusunda destek sistemi oluşturulacak.

Tüm bu çalışmalar küresel boyutta kendini kanıtlamış olan makine sektörümüzün bir üst basamağa çıkmasını sağlamak içindir. 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefi koyan sektörümüzün hedefini gerçekleştirebilmesinin yolu da teknoloji üreten makine sektöründen geçmektedir.