Başarılı olmak, başarılarıyla ör- nek oluşturmak hangi alanda olursa olsun yoğun, özverili ve ciddi bir çalışmayı gerekti- riyor. İş makine sektöründe dünya markası olmaya geldiğinde ise, bu sektörün mükemmeliyetçiliğine cevap verebilmek, gelişmiş ülkelerdeki pek çok kaynaktan desteklenen kurumsallaşmış yapılarla ve Uzakdoğu’daki ucuz imalat yapan fiyat avantajı bulunduran firma- larla rekabet edebilmek gerekiyor. Bütün bunları başarılı bir şekilde hayata geçire- bilmek için öncelikle dünya ve ülke eko- nomisini doğru bir şekilde tahlil edip, hedef pazarları saptayıp, kapsamlı bir plan oluşturmak ve bu planı gerçekleşti- recek bir altyapı hazırlamak gerekiyor. Kaliteli bir ekip ve çok çalışmayla izlenen kurumsallaşma politikasının gerçekleş- mesi ve başarının yakalanması olanaklı hale gelebilir. ALTUNTAŞ A.Ş. de plan- larını doğru yapmış, pek çok zorluklar karşısında inancını kaybetmeyerek mü- cadele etmiş ve bu gün kendi alanında Türkiye’nin lider dünyanın da sayılı ku- ruluşlarından biri haline gelmiş bir fir- ma. 27 metrekarelik bir dükkânda müca- deleye başlayıp bu gün bir dünya mar- kası haline gelen ALTUNTAŞ’ın içinden geçtiği süreçleri ve gelecek vizyonunu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Altun- taş’tan dinledik.  

İNANCIN VE AZMİN ZAFERİ
ALTUNTAŞ’ın kuruluşu Osman Altun- taş’ın 1980 yılında bir 27 metrekarelik bir dükkânda demir doğrama işi ile başlar. ALTUNTAŞ, 1982 senesinde 150 metre- karelik bir atölyede tavuk kafesleri imala- tına devam eder ve 1994 yılına kadar ka- fes işlerinde iştigal eder. Firma, 1995 yı- lından itibaren ise tavukçuluk seraların- da kullanılan aksiyal fan üretimine başlar ve fan üretimi ile dünya pazarlarına açı- lır. Almanya (Hannover), Hollanda (Ut- recht) ve Tayland gibi ülkelerde her yıl fuarlara katılarak gerçekleştirilen başarılı organizasyonlarla ürünlerinin tanıtan fir- manın fanları çok kısa zamanda dünyada Alfan ismiyle tutulur. ALTUNTAŞ’ın bu alanda rakipleri İtalyan ve Amerikan fir- malarından olurken, ALTUNTAŞ saye- sinde Türkiye, bu ülkelerden sonra bu üretimi yapan üçüncü ülke konumuna gelir. Amerikan ve İtalyan firmaları kar- şısında ciddi mücadele veren firma so- nunda başarıya ulaşır. Tabii ki bu kurluş aşamasında üretime başlanırken zorluk- lar da yaşanır. O günleri bize anlatan Os- man Altuntaş, “Üretime başladığımız za- man kullanılan malzemeler Türkiye?deki fabrikalarda üretilmiyordu. Geniş ebat galvanizli sacları ithalatçı firmalardan zor şartlarda temin ettik. Kanatlarda kullanı- lan alüminyum özel alaşımlı olduğu için o günün şartlarında Seydişehir Alümin- yum Fabrikası’nda üretebildik. Bu süreç- lerde de ciddi zorluklar yaşadık ama yıl- madık, sonunda rakiplerimizden farksız kalitede üretim yapmayı başardık” diyor. Bu başarıdan sonra ALTUNTAŞ, 1997 yı- lında çiftlik tipi galvanizli sacdan silo üretimine başlar. 2001 yılından itibaren yüksek ise tonajlı tahıl depolama siloları- na ve doldurma boşaltma ekipmanlarına elavatör, konveyor, helezon gibi ekip- manları üretmeye başlanır. ALTUNTAŞ Türkiye?de bu üretimi yapan ilk işletme olur. Firma, bugünkü üretimlerini 20.000 metrekare alanda yaparken, bu yılsonu- na kadar 27,000 metrekare kapalı alanda ve takribi 700.000 metrekare açık alanda üretim yapmayı hedefliyor.


MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE YENİ AÇILIM “TOTAL ÇÖZÜM PLATFORMU”
Dünya Hububat Depolama Sistemleri sektörünün öncü kuruluşlarından AL- TUNTAŞ’ın tesisi, hububat depolama sistemleri konusunda en son ve en geliş- miş teknolojiye sahip olup, tam otomas- yona dayalı üretim yapabiliyor. ALTUN- TAŞ üretici-müşteri ilişkisini günümüz global ticaret ve üretim anlayışı içinde yeniden yorumlayıp stratejik bir işbirliği çatısı altında “Total Çözüm” sunan bir platform oluşturmayı hedefliyor. Depola- ma Sistemlerinin tasarımını belirleyen iklim, depolanacak hububat tipi ve dol- durma-boşaltma mekanizma faktörleri çerçevesinde hayata geçirilen “Total Çö- züm Platformu” ile müşterinin ihtiyacına cevap verecek en iktisadi ve en ideal ürünü oluşturmak hedefleniyor. Ar-Ge ve üretim departmanlarının ortak çalışması ile “Total Çözüm Platformu”, müşteriye üretim sürecinin sonrasını da içeren uzun vadeli stratejik bir ortaklığın temel yapısını sunuyor. Bu ko0nu hak- kında konuşan Osman Altuntaş, “Total Çözüm Platformu anahtar teslim üretim anlayışının da ötesinde, toplam kalite’nin bir uzantısı olarak üreticiye aynı zaman- da danışmanlık sağlayan bir fonksiyon da ekliyor. Dolayısıyla müşterinin “sipa- riş veren ve satın alan” kimliğine, üretici ile doğrudan ve uzun vadeli işbirliği sağ- layan üçüncü bir ilişki eklenmiş oluyor” diyor.

65’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
ISO 9001–2000 kalite yönetim sistemi belgesine sahip ileri teknolojili üretim te- sislerde yıllık üretim kapasitesi 3 milyon ton olan hububat depolama tesisi bulu- nuyor. ALTUNTAŞ 2008–2009 dönemin- de üretim kapasitesini yüzde 65 arttıra- rak 5 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Üretimin minimum yüzde 70’i, 65’i aşkın ülkeye ihraç edilmekte olup kalan kısım iç pazardaki talepleri karşılamak üzere değerlendiriliyor. Konik taban silolarda 5 tondan 1600 tona ve düztaban silolarda 50 tondan 15 bin tona kadar silo üretimi yapılıyor. Osman Altuntaş, “ALTUNTAŞ markası, çelik hu- bubat depolama silosunda ve ekipma- nında kalitesiyle dünyaca aranan bir marka haline gelmiş ve 70 ülkeye ihracat yapmayı başarmış durumda. Üstün tek- nolojimiz ve dayanıklı ürünlerimizle ge- rek yurdumuzda gerekse uluslararası pi- yasada müşterilerimize güven sağlamayı başardık” şeklinde konuşuyor.

İNANIYORSANIZ BAŞARABİLİRSİNİZ
ALTUNTAŞ, dünya firması olma müca- delesi verirken Türkiye sektör fuarların- da neredeyse hiç yoktu. Bahsi geçen fu- arlara katılımcı sayısı ortalama 3 bin500 civarında firma iken bu 3 bin 500 firma- nın içinde Türk firması olarak sadece ALTUNTAŞ bulunuyordu. O günleri an- latan Osman Altuntaş, “Her gittiğimiz fu- arda ürünlerimizi götürüp teşhir edip ta- nıtmamız gerekiyordu. Bu da bize nakli- ye işleri, gümrük işleri çıkarıyordu. Bazı ülkelerde fuara çıkacak malzemelerimizi o ülkenin gümrük zorluklarından ötürü teşhir edemediğimiz zamanlar oldu. An- cak biz ısrarla çalışmalarımıza devam et- tik. Bir şeye inanıyorsanız başarabilirsizi- niz. Biz de bütün zorluklara rağmen yıl- madık ve bu gün bulunduğumuz noktayı da inancımıza ve azmimize borçluyuz” şeklinde konuşuyor.

“YAPABİLECEĞİMİZE İNANMAYANLAR, BAŞARIMIZI TEBRİK ETTİLER”
Tabi ki ALTUNTAŞ bu zorluklarla müca- dele ederek büyümeye çalışırken şimdi- den baktığımızda ilginç hatta komik ge- lebilecek kimi olaylar yaşanır. Osman Al- tuntaş, ülkemizin o süreçteki koşulları beraberinde pek çok alanda zorluklar getirirken bu zorlukların aşılması nokta- sında yaşadığı ilginç bir olayı da bizlerle paylaştı. ?Kalıpları tamamladığımız, üre- time başlayacağımız zaman bazı özel malzemeleri bulabilmek için bir sevdi- ğim bir dostumla (Merhum Kemal Hızal, onu da saygıyla yâd ediyorum ) onun sa- mimi olduğu bir ithalatçıya gittik. İthalat- çı yüksek makine mühendisi idi. Kemal Ağabey benim bu fanları Türkiye’de üre- teceğimi söyledi ve ithalatçıdan yedek parça örneği istedik. İthalatçı bana öyle olumsuz bir tablo çizdi ki o anda dudak- larım iki yerinden uçukladı. Bana, elinde yedek parça olmadığını ve benim bu iş- ten vazgeçmemi söyledi. Ben o malze- meleri Almanya’daki kardeşim Bekir Bey aracılığı ile buldum ve üretime başladık. Sonradan, bu işe başlamamamı söyleyen ithalatçıya epey bir fan verdim. O da bu kadar başarılı bir üretim yapabileceğimi- zi düşünmediği için öyle davrandığını söyledi ve beni tebrik etti.”

LİDER FİRMALAR ÇEVRE KONUSUNDA ÖRNEK OLMALI
Firma, üretim süreçlerinin tümünde eko- sisteme ve insan sağlığına büyük önem veriyor. Tüm dünyanın neredeyse mer- keze aldığı ve üzerine her gün konuşulan küresel ısınma yüzde 90 insan eliyle ger- çekleşiyor. Bu sürecin durdurulması ve sonuçlarının hafifletilmesi için tüm dün- yada kimi önlem paketleri uygulanıyor. Sürecin müsebbibi olarak görülen sana- yide iştigal eden kuruluşlar da hem mev- cut yasal düzenlemeler sebebiyle, hem de çevre konusunda yaşanan bilinç sıç- ramasından ötürü bu konuda gün geç- tikçe daha duyarlı davranıyorlar. AL- TUNTAŞ da bu konuda ciddi duyarlılık gösteren firmalardan biri. Çok ciddi bir üretim kapasitesi olan ve önemli bir istihdam yaratan firma, üre- tim sürecinin tümünde enerji tasarrufu- na büyük önem verirken üretim tamam- landığında da zararlı atıkların minimize edilmesine çok dikkat ediyor. Bu konu- daki duyarlılığın her insanın vazifesi ol- ması gerekliliğini vurgulayan Osman Al- tuntaş, kendilerinin konumundaki her iş- letmenin özellikle daha dikkatli olması gerektiğini, bu sayede tüm firmalara ör- nek teşkil etmenin hem ülkemizin hem de bütün dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıyan bir ödev olduğunu söylüyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI ALTUNTAŞ A.Ş.
65’ten fazla ülkeye ihra- cat gerçekleştirerek Aksaray’da defalarca ihracat şampiyonu olmayı başarmış du- rumda. ALTUNTAŞ, havalandırma sis- temleri ve çelik hububat depolama sis- temleri ve taşıyıcı ekipmanları konusun- da ülkemizi, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada üstün kalitesi ve hiz- met anlayışıyla başarıyla temsil ediyor. ALTUNTAŞ A.Ş. TS EN ISO 9001–2000 standartlarına göre bir kalite yönetim sistemi kurarak sürekliliğini ve etkinliğini düzenli olarak yapılan Ar-Ge çalışmaları- nın da desteğiyle başarıyla sağlıyor. ALTUNTAŞ A.Ş. yapmış olduğu yurt içi yatırımları ve kaliteli ürünleri ile ülkemi- zin bu sektördeki ihtiyacını büyük oran- da karşılayarak yurt dışına döviz çıkışı- nın azalmasını buna karşılık ülkemize önemli miktarda döviz getirisi sağlayarak ülke ekonomisine de önemli bir hizmet sunuyor. Firmanın, bu çalışmalarıyla Ak- saray ilinde ihracat şampiyonlukları ve bunun dışında gelir vergisinde de birin- cilikleri bulunuyor. Gün geçtikçe gelişimini sürdüren AL- TUNTAŞ’ın Türk halkına yakışır bir şe- kilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ede- bilmek için ilk günkü heyecan ve özve- riyle misyonundan ödün vermeden ça- lışmalarına devam etmekte olduğunu söyleyen Osman Altuntaş, “ALTUNTAŞ A.Ş.’nin başarısının ve durmadan ilerle- mesini sağlayan temel çalışma prensiple- ri: Kalite yönetimi, mükemmel üretim, müşteri memnuniyeti, satış sonrası ser- vis hizmeti, personel eğitimi ve devamlı gelişmedir” şeklinde konuşuyor.

“HER ZAMAN ZİRVEYİ HEDEFLEDİK”
Genel olarak tüm ihracat kalemlerinde, özelde ise makine ihracatında dünyaya açılmak için pek çok hususta atılması ge- reken adımlar bulunuyor. Ne yazık ki sektörde iştigal eden ve faaliyete yeni başlayan pek çok girişimci, kısa vadede hızlı ilerleyerek büyümenin yollarını ararken başarısız oluyor. Üretimlerinde kaliteyi ikinci plana atarak fiyat satıcısı olmaya çalışan firmalar ve bu strateji se- bebiyle uzun vadede başarılı olamadıkla- rı gibi, sektörde ülke imajına da önemli zararlar veriyorlar. Yeni girişimcilerin, özellikle dünya çapındaki firmaların geli- şimlerinden yol haritası olarak yararlan- maları büyük önem taşıyor. Bu anlamda, hem sektörün büyüyebilmesi, hem de sektörde ülke imajımızın güçlenmesi açı- sından başarılı firma sayımızın artması ve bu başarıların diğer firmalar tarafın- dan da dikkatle izlenerek sonuçlar çıka- rılması gerekiyor. ALTUNTAŞ’ın başarı hikâyesinde de pek çok zorluğun üstesinden gelinerek bu günlere ulaşıldığını görüyoruz. Fiyatın yanında kalite ve teknolojiye önem ver- menin, müşteri memnuniyetinin ve doğ- ru tanıtımın kararlı ve azimli bir çalış- mayla birleşmesi sonucunda başarılı ol- manın önünde hiçbir engel olmadığı bu deneyimin ışığında açığa çıkıyor. “Bizim bir dünya markası olmamızın ana pren- sibi işimizi severek yapmamız ve yaptığı- mız her işin arkasında durmamızdır.  Sü- rekli Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz ve hiçbir zaman başkalarının kalitesi ve fi- yatını düşünmeyiz. Biz, bizim ürünlerimizin kalitesini düşü- nürüz ve her ne sebep olursa olsun kali- temizden ve düşüncelerimizden asla ta- viz vermeyiz” diyen Osman Altuntaş çok çalışmadan, sadece ucuz işgücü, ucuz mühendislik gibi bir takım fırsatları de- ğerlendirerek başarılı olmaya çalışanla- rın hüsrana uğrayacağının altını çiziyor. Osman Altuntaş, ellerinden geldiğince en iyisini, en güzelini yapmaya gayret et- tiklerini ve bu gayretlerinin de karşılığını aldıklarını belirtiyor. Osman Altuntaş ayrıca, başarılı olmak için her zaman zirveyi hedeflediklerini, bu bağlamda büyük düşünmenin ve bu- na uygun olarak planlı bir şekilde hare- ket etmenin çok önemli olduğunu söylü- yor. Bugün, kendi sektöründe, Amerika ve Kanada hariç Türkiye ve Avrupa dâhil en büyük ve en çok ihracat yapan bir fir- ma olarak daima birinci olma yolunda çaba sarf eden ALTUNTAŞ A.Ş. kendi sektörünün parlayan yıldızı olarak dikkat çekiyor.     SPOT: “ Bizim bir dünya markası olmamızın ana prensibi işimizi severek yapmamız ve yaptığımız her işin arkasında durmamızdır.  Sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz ve hiçbir zaman başkalarının kalitesi ve fiyatını düşünmeyiz. Biz, bizim ürünlerimizin kalitesini düşünürüz ve her ne sebep olursa olsun kalitemizden ve düşüncelerimizden asla taviz vermeyiz”