A.TR, EUR.1 VE EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKALARI NEDİR?

İthalatcının tercihli rejimden faydalanabilmesi icin, ihracat yapılan ulkeye gore; A.TR, EUR.1 ya da EUR-MED dolaşım sertifikaları duzenlenir. A.TR belgesi; sanayi urunleri ve işlenmiş tarım urunlerinin AT’ye ihracatında, EUR.1 belgesi; Avrupa Komur Celik Toplulu. u (AKCT) kapsamı urunlerin ve tarım urunlerinin AT’ye ihracatında, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanan ancak Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kumulasyonu (PAAMK) Sistemi’ne dahil olmayan ulkelere yapılan ihracatta, EUR-MED belgesi; tarım urunlerinin AT’ye ihracatında ve PAAMK Sistemi’ne dahil ulkeler arası nda, aynı menşe kurallarına sahip STA’lar kapsamında yapılan ihracatta duzenlenir.

A.TR, EUR.1 VE EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKALARI NEDİR?

İthalatcının tercihli rejimden faydalanabilmesi icin, ihracat yapılan ulkeye gore; A.TR, EUR.1 ya da EUR-MED dolaşım sertifikaları duzenlenir. A.TR belgesi; sanayi urunleri ve işlenmiş tarım urunlerinin AT’ye ihracatında, EUR.1 belgesi; Avrupa Komur Celik Toplulu. u (AKCT) kapsamı urunlerin ve tarım urunlerinin AT’ye ihracatında, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanan ancak Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kumulasyonu (PAAMK) Sistemi’ne dahil olmayan ulkelere yapılan ihracatta, EUR-MED belgesi; tarım urunlerinin AT’ye ihracatında ve PAAMK Sistemi’ne dahil ulkeler arası nda, aynı menşe kurallarına sahip STA’lar kapsamında yapılan ihracatta duzenlenir.

1- A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Avrupa Birli.i'ne uye olan Almanya, Avusturya, Belcika, Bulgaristan, Cek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsvec, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Luksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’a yapılan ihracatlarda, Turkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşımda bulunan eşyanın Turkiye-Avrupa Toplulu.u Gumruk Birli.i cercevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sa.lamak uzere Gumruk İdaresince ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca duzenlenip gumruk idarelerimizce vize edilen belgedir.

Turkiye ile Avrupa Toplulu.u Arasında oluşturulan Gumruk Birli.inin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar cercevesinde duzenlenir.

Avrupa Topluluğuna uye ulkeler şunlardır:

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında gecen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Turkiye ve Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı ucuncu ulkeler menşeli olup Turkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gumruk vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi, yukarıda sıralanan Avrupa Birli.i'ne uye ulkelere Tarım Urunleri Listesi dışındaki ve Avrupa Komur Celik Toplulu.u Urun Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında Tercihli Rejimden yararlanmak amacıyla kullanılmaktadır.

İhracatcı firmalar veya gumruk beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, A.TR Dolaşım Belgelerini, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihrac konusu eşyanın Turkiye' de serbest dolaşım halinde bulundu.u hususunda tevsik edici tum bilgi ve belgeleri de eklemek suretiyle onay icin uyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına başvururlar.

2- EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI

Turkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı.ı ulkelere yonelik ihracatlarda, Avrupa Birli.i'ne uye ulkelere Tarım Urunleri Listesi kapsamına dahil urunlerin ihracatında ve yine Avrupa Birli.i'ne uye ulkelere Avrupa Komur Celik Toplulu.u Urun Listesi kapsamına dahil urunlerin ihracında, ithalatcının gumruk vergisi indiriminden yararlanması amacıyla, ihracatcı firmanın uyesi oldu.u Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından onaylanan ve Gumruk İdarelerince vize edilen belgedir.

Turkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı.ı ulkeler ise sırasıyla, İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gurcistan, İsvicre, Norvec, İzlanda ve Lichtenstein’dır.

Armonize Sistem Nomenklatoru esas alınarak, Turk Gumruk Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya, Tarım Urunu Listesi Kapsamına dahil urunu gostermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birli.i ulkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşı m Sertifikası duzenlenmektedir.

Turkiye ile Avrupa Komur ve Celik Toplulu.unu (CECA) kuran anlaşmanın yetki alanına giren ve Turk Gumruk Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birli.i ulkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası duzenlenmektedir. Ticaret odasına uye İhracatcı firmalar veya gumruk beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, ticaret odalarından temin ettikleri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra, ihrac konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tum bilgi ve belgelerle onay icin uyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına başvururlar.

3- EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI

EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Pan Avrupa Akdeniz Kumulasyonuna (PAAMK) taraf ulkelere ilgili urunlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi; ABEFTATurkiye ve bazı Akdeniz ulkelerinin dahil oldu.u bir capraz kumulasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tum ulkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret haric) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi icin PAAMK sistemine dahil en az 3 ulke arasında STA (Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

 

Bu bağlamda 3 ülkenin taraf olduğu çapraz kümülâsyon aşağıdaki gibidir:

TR + İSRAİL + AB (GB. Eşyası icin) 27 TEMMUZ 2006

TR + İSRAİL + AB(tarım urunleri icin) 01 OCAK 2007

TR + FAS +AB (GB. Eşyası icin) 27 TEMMUZ 2006

TR + FAS +AB (tarım urunleri icin) 01 OCAK 2007

TR + TUNUS + AB (GB. Eşyası icin) 01 AĞUSTOS 2006

TR + TUNUS + AB (tarım urunleri icin) 01 OCAK 2007

TR + MISIR + AB (GB. Eşyası icin) 01 MART 2007

TR + MISIR + AB (tarım urunleri icin) 01 MART 2007

TR + MISIR + TUNUS 01 MART 2007

TR + MISIR + FAS 01 MART 2007

TR + TUNUS + FAS 06 TEMMUZ 2006

Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Sertifikası kullanılmaktadır. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına EUR-MED Dolaşım Sertifikası başvurusu icin dilekce, Turkce fatura, taahhutname ve ihrac edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatcı beyanı eklenmesi zorunludur.

 

NEDEN EUR.1? NEDEN EUR-MED?

Pan Avrupa menşe kumulasyon sisteminde; tum ulkeler aynı menşe kurallarını uyguluyorlar. Geri odeme yasa.ı (Ulkeler arasındaki ticarette uretimde kullanılan 3. ulke menşeli girdilerin gumruk vergilerinin firmalara geri odenmesi yasa.ı (nodrawback rule)) hepsi icin gecerlidir. PAMK ulkelerinin tamamı, birbirleri arası nda STA'larını yururlu.e koymuştur. Pan Avrupa Akdeniz Menşe kumulasyon sisteminde; ulkeler arasında ikili ticarette farklı kuralların uygulanması mumkundur. PAAMK’a taraf ulkelerle, bir PAMK ulkesi arasındaki (İsrail haric) ikili ticarette geri odeme yasa.ı uygulanmayabilir

PAMK ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMI VE SONUÇLARI

1- Bir PAMK Ulkesinden Turkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler, Turkiye'de kumulasyon cercevesinde işlenip bir PAAMK ulkesine Tercihli Rejimden yararlanmak uzere ihrac edilemez.

2- İhrac edilmesi icin Turkiye'ye ithal edilen bu girdilerin 3. ulke menşeli girdiler gibi yeterli işcilik ve işleme tabi tutulması gerekir. Cunku bir PAMK ulkesinden EUR.1 ile ithal edilen eşya, bir PAAMK ulkesine ihrac edilecek urunun uretiminde kullanılmak istenirse 3. ulke menşeli olarak kabul edilir.

3- Tercihsiz ticaret kapsamında ihracat her zaman mumkundur.

PAMK ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ KULLANILMASININ SONUÇLARI

1- Eşyalar, Turkiye'nin STA'sının oldu.u bir PAAMK ulkesine aynı halde veya işlendikten sonra yeniden ihrac edilebilir.

2- Bir PAMK Ulkesinden Turkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler, Turkiye'de kumulasyon cercevesinde işlenip, bir PAAMK ulkesine tercihli rejimden yaralanmak uzere ihrac edilemez.

PAMK ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN KULLANIMI NE ZAMAN ZORUNLUDUR?

E.er Turkiye'de, ihrac konusu bir eşyanın uretiminde, PAAMK ulkelerinin biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa, EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur.

PAMK ÜLKELERİ İLE PAAMK ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED KULLANIMI

Bir PAMK ulkesi; orne.in Turkiye ile bir Akdeniz ulkesi (or: İsrail) arasında kumulasyon yapılmışsa ve hicbir ulkeye kumulasyon yapılmamışsa, imalatta kullanılan 3. ulke menşeli girdilerin vergisinin mutlaka odenmesi gerekiyorsa EUR-MED kullanılması onerilir. EUR-MED kullanılması halinde; Turkiye'den PAAMK cercevesinde STA bulunan bir Akdeniz ulkesine (İsrail haric) EUR.1 dolaşım belgesi ile yapılacak ihracatta, firmalar uretimde kullanılmak uzere ithal ettikleri 3. ulke menşeli girdiler icin ongorulen gumruk vergilerini geri alabilirler. Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebli. hukumleri saklıdır. Ancak bu durumda eşya ihrac edilen ulkeden daha sonra bir PAAMK ulkesine kumulasyon kapsamında yeniden ihrac edilemez. Ancak, ihracat sırasında EUR-MED dolaşım Belgesi duzenlenmek istenmesi halinde firmalar 3. ulke menşeli girdiler icin ongorulen gumruk vergilerinin geri odenmesinden yararlanamazlar (no-drawback rule).

4- FORM A (ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)

Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GTS) sağladığı tavizli gumruk oranlarından yararlanılması icin, preferans tanıyan ulkelere yapılacak ihracatta ozel bir menşe şahadetnamesi (Form A) duzenlenmesi gerekmektedir.

Ulkemiz bu sistem cercevesinde ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya Federasyonu preferanslarından yararlanmaktadır. ABD’ye ihracatta Form A şartı aranmamakta olup; ihracatcı veya ABD’deki ithalatcının urunun teslim evrakının ustundeki tanımlayıcı Harmonize Sistem, Gumruk Tarife İstatistik Pozisyon numarasının onune “A” işareti koymak suretiyle gumrukten muaf uygulama talep etmesi yeterli olmaktadır. Avustralya’nın da GSP (Generalized System of Preferences) uygulamakta olmasına karşın, sistemden yararlanılması icin Forma A duzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Turkiye, Gumruk Birli.i kapsamında “GSP” veren ulke konumuna gelmiştir. Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatcılar eşyanın beyan ettikleri gibi Turk Menşeli oldu.u hususunda tevsik edici tum bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onayı icin uyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına başvururlar.

5- MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesi, ihrac edilecek malın menşeini yani uretildi.i yeri, hangi ulkeye ait oldu.unu gosteren belgedir. İhracatcı tarafından ithalatcı ulkenin belirledi.i şekilde hazırlanır. Menşe Şahadetnamesi, ihracatcı tarafından hazırlandıktan sonra ihracatcının ba.lı bulundu.u ticaret odası tarafından onaylanır. İthalatın yapılaca.ı ulkenin mevzuatına gore, bu ulkenin elcilik veya konsoloslu.unca onaylanması da gerekebilir. Şayet ithalatcı ulkenin, ihracatcının ulkesinde temsilcili.i yoksa ithalatcı ulkenin onaylayacak makamına gonderilmesi gerekir. Macaristan, Arnavutluk, Polonya, Suriye, Uzak Do.u Ulkeleri Menşe Şahadetnamesi isteyen ülkelerdendir.